Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση / Οι δύο επιλογές του υπ. Παιδείας: Πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών και “καθαίρεση” Διευθυντών Σχολείων ή δικαστική προσφυγή για ακύρωση της απεργίας-αποχής

Οι προθέσεις το υπουργείου Παιδείας θα διαφανούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο
Δημοσίευση: 26/09/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ένας αριθμός Διευθυντών Σχολείων, θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα εφαρμόσουν τη διάταξη (σ.σ. έχει προθεσμία έως 20 Οκτωβρίου), που άμεσα τους αφορά ,  σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Το υπουργείο Παιδείας έχει δύο επιλογές:

Η πρώτη εφαρμόζει τις κυρώσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Άλλωστε το υπουργείο Παιδείας  έχει προειδοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα με σχετική εγκύκλιο, ότι “σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες”.

Η δεύτερη επιλογή που έχει το υπουργείο Παιδείας , για να αποφύγει μια νέα μετωπική σύγκρουση με την ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, καθώς και με τα κόμματα της αντιπολίυτευσης, είναι να αποφύγει την επιβολή των κυρώσεων και να κάνει δικαστική προσφυγή , όπως στην απεργία που κήρυξε η ΟΛΜΕ στις Πανελλαδικές και στις εξετάσεις για τα Πρότυπα σχολεία.

Το υπουργείο Παιδείας κέρδισε στα δικαστήρια και τις δύο προσφυγές.

Μια ενδεχόμενη νέα  προσφυγή για την απεργία -αποχή από των αξιολόγση δεν  είναι  βέβαιο ότι θα έχει την ίδια τύχη με τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι θα την κερδίσει το υπουργείο Παιδείας.

Οι προθέσεις το υπουργείου Παιδείας θα διαφανούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Οι δύο προθεσμίες

Τα δύο βήματα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ολοκληρωθούν στις 8  Οκτωβρίου (εκπαιδευτικούς) και  20   (Διευθυντές Σχολείων).

 Οι κυρώσεις

Πειαρχικές κυρώσεεις για όλους τους εκπαιδευτικούς και  αντικατάσταση των Διευθυντών Σχολεών από τη θέση που κατέχουν και  οκταετή αποκλεισμό   από τη διεκδίκηση  οποιασδήποτε θέσης, προβλέπουν νέες διατάξεις  για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται ή   παρακωλύουν  με τη στάση τους την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του esos του περασμένου Φλεβάρη (24-2-2021).

Επίσης η  παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Ειδικότερα, οι διατάξεις έχουν ως εξής:

Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή ε- σωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχο- λικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ- παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποι- νές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), όχι κατώτερη του προστί- μου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Ανεξαρτήτως των παραπάνω οριζόμενων   στις παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλη- τα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνι- στούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδι- κασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπερι- λαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προ- σμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των παραπάνω αναφερομένων, αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

 Στις παραπάνω διατάξεις  δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

Σχόλια (72)

 
Γιάννης
02 Οκτ 2021 20:04

Αυτά που ενοχλούν στον νόμο είναι η δημόσια λογοδοσία του Σχολείου, η αριθμητική αποτίμηση και η εξωτερική αξιολόγηση με την αυθαίρετη αριθμητική αποτίμηση του εξωτερικού αξιολογητή. Αυτά δεν υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο Γαβρόγλου. Υπήρχαν όμως και εκεί οι ποινές για τους μη συνεργάσιμους στην αξιολόγηση. Επομένως γιατί δεν χτίζουμε πάνω στα κοινά με τον προηγούμενο νόμο ξεκινώντας από αυτά που δεν δημιουργούν επιφυλάξεις στους εκπαιδευτικούς;
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τρόπος εισαγωγής της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης (όλα μαζί και αυταρχικά) και όχι τόσο το περιεχόμενο. Έχουμε εκτεθεί στους γονείς με την webex επομένως είναι ο κατάλληλος καιρός να κάνουμε ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ. Για να είναι ουσιαστική η αξιολόγηση αν αυτό ενδιαφέρει το Υπουργείο.

 
σκληρή εφαρμογή του νόμου
01 Οκτ 2021 10:09

και μάλιστα ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι στα κεραμίδια, στις ταράτσες και σε όλες τις γωνίες των σχολείων...

 
Ποινή
29 Σεπ 2021 15:14

Αν η ποινή της απεργίας-αποχής είναι η στέρηση μισθού ενός μηνός, τότε καλύτερα να μην εργασθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία για 1 μήνα και να χάσουν δικαίως τον μισθό τους!

 
Γιωργος Κρανιας
28 Σεπ 2021 23:03

Από το να συμπληρώνουμε ανόητες φόρμες, έχουμε σοβαρότερες δουλειές να κάνουμε. Δηλαδή μάθημα στους μαθητές μας.
Αυτοί του υπουργείου πάλι έχουν εξίσου σοβαρότερες δουλειές. Να στείλουν εκπαιδευτικούς στα σχολεία που δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων δεν μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο και σταθερό πρόγραμμα διδασκαλίας.
Υπάρχουν μεγάλα σχολεία που μέχρι σήμερα (28/9ου) μαθητές δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα σε κάποια βασικά μαθήματα και δεν γνωρίζουν ακόμα ποιον θα έχουν καθηγητή.
Αλλά πού να βρει η υπουργός μας καιρό να ασχοληθεί με αυτά τα δευτερεύοντα θέματα.

 
steven
28 Σεπ 2021 20:40

Ότι λέει ο νόμος κ.Κεραμέως..Εφαρμόστε τον ..Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ δεν ΝΟΜΟΛΟΓΕΙ..Εσάς έδωσε την δυνατότητα ο Ελληνικός λαός να νομοθετείτε..Μείνετε στην ιστορία ως η υπουργός που δεν υπέκυψε σε οργανωμένα συντεχνιακά συμφέροντα ..Ειδάλως θα είστε αναξιόπιστη και θα στραφούν εναντίον σας και οι εκπ/κοί που στηρίζουν τις επιλογές σας..Όλα ΄άλλα για ψήφους είναι για την εποχή Μαυρογιαλούρου ! !

 
Qwerty
28 Σεπ 2021 19:18

Εφαρμόστε τον νόμο που ψηφίσατε, κ. Κεραμέως!
Αποδεικνύεστε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Πού είναι οι κρίσεις στελεχών (στην καλύτερη περίπτωση 2 1/2 χρόνια παράταση), η πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ;

 
Χαρά
28 Σεπ 2021 18:44

Προφανώς ο νόμος να εφαρμοστεί για κάποιους βασιλικοτερους του βασιλέως μόνο μέχρι Δευτεροβαθμια γτ υπάρχει κ ίδρυση Πανεπιστημιακης Αστυνομιας που μετά από αντιδράσεις ΠΟΣΔΕΠ παραπεμφθηκε στις ελληνικές καλενδες..

 
@κα Υπουργέ
28 Σεπ 2021 17:51

Πάρτε παράδειγμα από άλλες χώρες, αλλά όχι μόνο στα αρνητικά όπως λέτε... Αλλά και: αυξήστε μισθούς, δώστε οικονομικά κίνητρα στην αξιολόγηση, διοριστε ψυχολόγους στα σχολεία, κάντε ολοήμερα τις προκοπής με ειδικότητες, κτίρια και αίθουσες κατάλληλα και άλλα πολλά... Που έχουν στο εξωτερικό...

 
@Β.Κ.
28 Σεπ 2021 17:47

Β. Κ. Τα είπες όλα!!!!!!!!!!! Σωστά ααααα!!!!!!!!!!! Μπράβο σου.

 
@ολγα
28 Σεπ 2021 17:46

Για το "καλό των παιδιών", όπως λες, σε παραπέμπω στα εύστοχα και ουσιώδη σχόλια της Υπ/ντριας Ανατ. ΑΤΤΙΚΗΣ... Β. Κ... ΠΡΟΣΘΈΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ: κτίρια και όχι προκάτ σχολεία.
Σ. Μ.
Πρώην Δ/ντρια

 
Τηλέμαχος
28 Σεπ 2021 17:44

@Ολγα
Χαχαχαχα τέλειο... Καλέ, πιστεύεις ότι είναι για καλό των παιδιών η αξιολόγηση;;;;;;;;;;;;; Τι μέτρο πήραν ως τώρα για το καλό τους;;;;;;; Δηλ. αξιολογώντας τον εκπ/κο θα διορθωθούν, θα φτιάξουν όλα;;;;; Δεν πάτε καλά μου φαίνεται. Και σίγουρα δεν είστε εκπ/κος. Δεν έχετε καμία αντίληψη της εικόνας του σχολείου.

 
Γη
28 Σεπ 2021 17:39

Ασε τα αυγά... Πολλοί έχουν αλλεργία. Βρες κάτι άλλο να σπάσεις...

 
@steven
28 Σεπ 2021 17:38

O νόμος λέει και να παραδίδεις τον μαθητή στην αστυνομία όταν ο γονέας αργεί, αλλά το κάνει κανείς;;; όχι.
Επομένως... Δε σημαίνει κάτι το γεγονός ότι πρόκειται για νόμο. Δηλ αν περνούσαν σε νόμο να κάνουμε τούμπες, θα κάνουμε;;;;

 
Εκπαιδευτικός
28 Σεπ 2021 14:45

Ας μας αξιολογήσουν οι ανώτεροι με τρόπο που είναι αντικειμενικός (πολύ δύσκολο αυτό) και μη βάζουν εμάς τους εκπαιδευτικούς να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας και να υποβαθμίσουμε το σχολείο μας, αφού θα κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετική (ίσως χαμηλότερη) κατηγορία.
Εμάς τους εκπαιδευτικούς γιατί μας εμπλέκουν στην αξιολόγηση των σχολείων αλλά και γενικότερα. Άλλωστε όλα τα δεδομένα υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στο MySchool. Ας τα πάρουν από εκεί και να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε το μάθημά μας στην τάξη χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς άγχος!

 
ΕΡΤ
28 Σεπ 2021 14:18

ΟΧΙ ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑ, ο νόμος είναι νόμος. Αν θέλει η κ. Κεραμέως να εφαρμόζονται οι ΝΟΜΟΙ , ας δώσει πρώτη το ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.-

 
Νίκος
28 Σεπ 2021 14:11

Οι απειλές δεν περνάνε αφού και ο τελευταίος αφελής καταλαβαίνει ότι δεν μπορούν να σταθούν οι κυρώσεις. Δεν χρειάζεται να είναι νομικός κάποιος για να το καταλάβει. Με απειλές και αυταρχισμό παιδεία δεν γίνεται. Αν έχει τα κοτσια η κεραμεως ας πάει δικαστικά να βγάλει την αποχή παράνομη. Μην ξεχνάτε ότι και το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά προσέφυγε στα δικαστήρια για το ίδιο θέμα και έφαγε τα μούτρα της. Προφανώς και φοβάται το αποτέλεσμα του δικαστηρίου για αυτό προσπαθεί με γελοίες απειλές περί πειθαρχικού παραπτώματος να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς. Μόνο και μόνο για το ότι περνάει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών για ηλίθιους πρέπει όλοι να κάνουν αποχή. Η συγκεκριμένη κυρία έχει καταδικαστεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως η χειρότερη υπουργός Παιδείας που πέρασε ποτέ. Μόνο απαξίωση της αξίζει!!!

 
Όλοι στην Απεργία-Αποχή με αμοιβές!
28 Σεπ 2021 13:53

Όλοι μαζί, οι δάσκαλοι και καθηγητές μια γροθιά ενάντια στην Αξιολόγηση! Είμαστε καλοί΄ και το ξέρουμε. Αυτό είναι αρκετό!
Μην ξεχνάτε, δεν θα χάσετε ούτε 1 Ευρώ συμμετέχοντας στην απεργία, είναι σημαντικό τις δύσκολες ημέρες αυτές!

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
28 Σεπ 2021 12:49

Εφαρμόστε τον νόμο κ.Κεραμέως, ειδάλως δώστε τα κλειδιά του υπουργείου σας στην ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

 
ph
28 Σεπ 2021 12:46

Διαφωνώ με τη αξιολόγηση όπως εμφανίζεται στο νόμο. Όμως οφείλουμε να συμμετέχουμε, πιθανόν να αξιολογούμαστε - αξιολογούμε "ανεπίσημα' με διαφορετικά κριτήρια. Κατά αυτή την έννοια κάνουμε Απεργία - Αποχή στις εφημερίες, στις ώρες διδασκαλίας που διαφωνούμε, στην παράδοση βαθμολογίας ...

 
Μαρία
28 Σεπ 2021 12:46

ότι λέει ο νόμος κ΄.Κεραμέως ..Εσείς τον ψηφίσατε..Αν δεν τον εφαρμόσετε θα είστε αναξιόπιστοι στην εκπ/κή κοινότητα και περισσότερο στους εκπ/κούς που παρά την τρομοκρατία δήλωσαν ΝΑΙ στην αυτοαξιολόγηση..

 
Γιώργος
28 Σεπ 2021 12:43

Ότι λέει ο νόμος ..Κρίνεται η αξιοπιστία σας κ.΄Κεραμέως απέναντι στους εκπ/κούς που δήλωσαν ΝΑΙ στην συγκρότηση των ομάδων εργασίας και λοιδωρήθηκαν από συνδικαλιστές..

 
Δεν θα περάσει....
28 Σεπ 2021 12:20

@ΝΟ 27 Σεπ 19:59
Άρνηση εφαρμογής νόμου, πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε. Από το '67 νομίζω.

 
ΕΝΕΟΣ
28 Σεπ 2021 09:12

Υπάρχουν νόμοι που ψηφίζονται και εφαρμόζονται και νόμοι που ψηφίζονται και μπαίνουν στα σκουπίδια της ιστορίας γιατί δεν έχουν την αποδοχή των υποκειμένων εφαρμογής. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο νόμος περί αξιολόγησης της Κεραμέως. Άλλη μία μαύρη τρύπα στην πολιτική της καριέρα! Ας το πάρει απόφαση, διοίκηση με τσαμπουκά και αυταρχισμό δε γίνεται!

 
Τι να αξιολογήσουμε;
28 Σεπ 2021 00:00

Την τηλεκπαίδευση; Ποιο σχολείο; Αυτό που ήμουν πέρυσι ή αυτό που είμαι φέτος; Οι κρίσεις γιατί δεν έγιναν; Τι περιμένουν; Να αποκλείσουν στην συνέντευξη όσους συμμετέχουν στην απεργία - αποχή; Η γραφειοκρατία (Εργαστήρια Δεξιοτ΄΄΄ήτων, αξιολόγηση) έχει αυξηθεί τόσο πολύ που οι εκπαιδευτικοί θα αρχίσουν να παραμερίζουν το διδακτικό τους έργο. Έχουν την παραμικρή ιδέα για τη λειτουργία του σχολείου, για την εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης; Μας κούρασαν με τους βλακώδεις και ανούσιους νόμους που καθυστερούν το διδακτικό έργο και δεν προσφέρουν τίποτα στην εκπαίδευση.

 
@κατι ανάλογο
27 Σεπ 2021 22:21

Ατυχής ο παραλληλισμός... Καμια σχέση αυτό που λες...

 
@george
27 Σεπ 2021 22:19

Ο νόμος λέει επίσης ότι άμα ο γονιός αργήσει να ρθει να πάρει το παιδι του στο σχόλασμα, το πας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής...ελα πες μου πόσοι τον εφαρμόζουν.

 
@steven
27 Σεπ 2021 22:18

Είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος για να εφαρμοστεί ο νόμος...

 
@κατι ανάλογο
27 Σεπ 2021 22:16

Δεν είναι εύστοχο το παράδειγμα σου. Εύστοχο θα ταν αν ελεγες :"τη μέρα που κάνω απεργία, εγώ απέχω από την εφημερία". Φυσικά και απέχεις απ την εφημερία, αφού κάνεις απεργία!!!!!
Έτσι και εμείς... Φυσικά και απέχουμε απ την αξιολόγηση, αφού κάνουμε απεργία!!!!!!
Το έπιασες;;;

 
ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27 Σεπ 2021 21:16

Πρέπει κάποτε να πάψουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να ακολουθούν τις εξελίξεις(αξιολόγηση) και να αποκτήσουμε ένα πειστικό και ξεκάθαρο σχέδιο αξιολόγησης,που θα καταδεικνύουμε στην ελληνική κοινωνία και τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα και αδυναμίες με πραγματική διάθεση επίλυσής τους.Τέλος δεν μπορεί να μπούμε σε ένα νομικίστικο παιχνίδι με το υπουργείο Παιδείας,γιατί πολύ απλά η παιδεία των παιδιών μας δεν χτίζεται με τέτοιου είδους "πολιτική".Τα σημερινά στελέχη που διαφωνούν με την αξιολόγηση του υπουργείου,έχουν μία και μοναδική τίμια και καθαρή επιλογή.Ας ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ!!!

 
ΝΟ
27 Σεπ 2021 19:59

Άρνηση εφαρμογής νόμου? Είμαστε καλά επιτέλους?

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ