ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Λίγες οι αιτήσεις- Μόνο 600 οι υποψήφιοι για τις 116 θέσεις

Τα επόμενα βήματα- Η Συνέντευξη κατ΄ εξαιρεση σ΄ αυτές τις "κρίσεις" πιάνει 20 από τα συνολικά 75 μόρια
Δημοσίευση: 26/01/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μόνο περίπου 600 αιτήσεις, κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, από υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης για  την διεκδίκηση των 116 θέσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σ.σ.Πάνω απο 100 είναι οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Αττικής).

Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίστηκε , από ανώτατο  υπηρεσιακό παράγοντας του υπουργείου Παιδείας, ιδιαίτερα χαμηλός.

(Σημείωση του esos: Η είδηση που δημοσιεύουμε για  περίπου 600 αιτήσεις είναι διασταυρωμένη και δεν ισχύουν οι φήμες για περισσότερες    από 1.600 αιτήσεις).

Ο αριθμός των αιτήσεων είναι ο ίδιος με των αριθμό των υποψηφίων για των διορισμό των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης, χωρίς μοριοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε προχθές 24 Ιανουαρίου.

Αναμένεται πλέον, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από τα Συμβούλια Επιλογής η δημοσίευση των προσωρινών πινάκων υποψηφίων με τη μοριοδότησή τους (σε κάθε επιμέρους κριτήριο και συνολικά). 

Σύμφωνα  με τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αφού προηγηθεί η έκδοση των σχετικών Υ.Α.

Τα επόμενα βήματα

Πρώτον: Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (Δείτε εδώ τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων), σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ενστάσεις 

Δεύτερον: Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επομένως εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα:

1. Γύρω στις 3 Φεβρουαρίου ή λίγο μετά θα γίνει η δημοσιοποίηση πινάκων δεκτών (με ονοματεπώνυμα) και μη δεκτών (χωρίς ονόματα) υποψηφιοτήτων/

2. Τα Συμβούλια Επιλογής ετοιμάζουν και δημοσιεύονται πίνακες με τα μόρια (εκτός συνέντευξης) των υποψηφίων. Δεν προβλέπεται χρονική προθεσμία αλλά αυτή η φάση θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3. Ακουλουθεί προγραμματισμός και διενέργεια των συνεντεύξεων και δημοσιοποίηση τελικών πινάκων (με τα μόρια της συνέντευξης)

Η Συνέντευξη καταλαμβάνει τα 20 απο τα 75 μόρια  τ

Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής κατ΄εξαίρεση σε αυτές τις επιλογές  αποτιμώνται με 75 μόρια   κατ’ ανώτατο όριο (σ.σ. το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου δεν μοριοδοτείται),  εκ των οποίων μέχρι και  τα   20 οι υποψήφιοι τα  λαμβάνουν στη Συνέντευξη.

Ποια είναι τα προσόντα τα οποία θα κριθούν στη Συνέντευξη

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος.

Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και

β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.

Σχόλια (22)

 
Μόνο ρακή
27 Ιαν 2022 21:48

@Πιτσιφλής
Έχουμε αποθέματα για το χειμώνα, αγαπητέ συνάδελφε? Το κακό βέβαια είναι, ότι άλλοι την έχουν ανάγκη.... και άλλοι την πίνουν....
- Πες βρε, δεν θα σε μαλώσω....
- Όχι δεν λέω... και την άλλη φορά έτσι είπες δάσκαλε και μετά πήρες τη βίτσα....
- Βρε πες.... την πέταξα πια τη βίτσα....
- Ναι αλλά μυαλά δεν άλλαξες δάσκαλε....

 
Πιτσιφλής
27 Ιαν 2022 19:19

ο Κωλέττης
του Κωλέττη
ώωω Κωλέττη...

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
27 Ιαν 2022 18:41

Σεβαστή η γνώμη σου Γιάννη αλλά εγώ τι να κάνουμε την νοοτροπία αυτή έχω της ελεύθερης αγοράς και επιπλέον ναι μπορώ να τα κάνω όλα αυτά και να απλοποιησω - το έχω κάνει ήδη στο σχολείο μου που τα πάντα γίνονται αυτόματα - την γραφειοκρατία. Και επιπλέον δεν ενδιαφέρομαι να γίνω ΔΔΕ γιατί ξέρω ότι αυτά μου τα προσόντα δε μετράνε ούτε πρόκειται να μετρήσουν ποτέ.

 
@Πλατάρος Γιάννης 27 Ιαν 2022 15:02
27 Ιαν 2022 16:24

Και αφού δεν έχεις καμιά αρμοδιότητα όπως λες για όλα αυτά χρειάζεσε 5 διδακτορικά 6 μεταπτυχιακά 10 δημοσιεύσεις για να προωθείς email να χωρηγείς άδιες απουσίας και να υπογράφεις υπηρεσιακές μεταβολές!!!! Α! ξέχασα και για να περνεις το επίδομα.

 
Πλατάρος Γιάννης
27 Ιαν 2022 15:02

@ Χουρδάκης Μιχαήλ
Σου απαντάω ειδικά διότι πάρα πολά χρόνια σχολιάζεις παντού με το ονοματεπώνυμό σου και ξέρω ότι είσαι αυξημένων προσόντων. Αυτό όμως το να γίνεται εξέταση πάνω στην αύξηση του ΑΕΠ, με ξεπερνάει...
Τι εξουσίες έχει ένας ΔΔΕ για να αυξήσει το ΑΕΠ ή να μειώσει την χασούρα του Δημοσίου; Ο ΔΔΕ, έχει καθήκον να μην χάνονται ώρες, να μην σπαταλιέται προσωπικό άσκοπα, γενικά να μην χάνονται ώρες από κανέναν γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Δηλαδή σαν τι μπορεί να πει;
Πήγαν κόντρα στις καταλήψεις που είναι αντιπαραγωγικές και βρήκα τον μπελά μου;
Παρενέβην πυροσβεστικά σε διενέξεις φαγωμάρας μεταξύ μελών συλλόγων και δεν τις έλυσα μόνιμα, διότι δεν έχω δικαίωμα να πώ «εσύ φύγε από δω και πήγαινε εκεί και εσύ που είσαι εκεί έλα εδώ.»
Βρήκα τρόπο απλοποίησης της γραφειοκρατίας; (Μπορώ; Ο Πιερρακάκης μπορεί. Εγώ μπορώ; ) Να τους πώ ότι έβαλα σε μια σελίδα την αίτηση κανονικής αδείας, μαζί με την απόφαση παροχής της ή μη για να μην εκτυπώνουμε σε δύο σελίδες και έχουμε αρνητική επίδραση στο περιβάλλον; Μπορώ να το επιβάλλω σε όλη την Ελλάδα;
Εδώ μέσα τόσα πράγματα προτείνουμε παραγωγικά. Έγιναν; Τα προτείνουμε και με αναφορές ειδικές σε όλους τους Υπουργούς όλων των κομμάτων. Τα έκαναν; (Ομολογώ ότι πολλά τα έκαναν, τα καλύτερα δεν τα έκαναν, αλλά πώς αποδεικύεται ότι ήμουν ηθικός αυτουργός εγώ ή έτυχε να συμπέσει μια λύση προτεινόμενη, αφού στην πολιτική οι λύσεις οι βέλτιστες, είναι μοναδικές και ανεξάρτητες ιδεολογίας (ας μοιάζει απίστευτο)
Το όλο πλαίσιο που προτείνεις είναι για τους ΥΠΟΡΓΟΥΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, και τριτευόντως όλους τους πολίτες...Όταν κάνουμε την δουλειά μας ευόρκως είμαστε παραγωγικοί. Όταν η ΟΛΜΕ (π.χ) καλεί σε αποχή από την τελεκπαίδευση από την οικία, τι να κάνουμε με όσους την ακούν όταν δεν έχει παρασχεθεί εξοπλισμός οικιακός; Όταν γίνονται λεηλασίες στα Σχολεία χωρίς κυρώσεις για κανέναν για ποια μείωση παραγωγικότητας θα απολογηθείς; Όταν σύλλογοι εκπαιδευτικών συμμετέχουν μαζικά στην κοροϊδία των φασόν κειμένων ατιμωρητί καίτοι υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη γι αυτό , ποια παραγωγικότητα να μετρήσεις;
Ας μην επεκταθώ...

 
Για μια ελπίδα
27 Ιαν 2022 14:48

Και οι 600, πολλοί είναι. Αφού είδαν την προηγούμενη φορά, ότι ΔΕΝ έχουν το "βασικό προσόν", για ποιό λόγο μπήκαν και πάλι στη διαδικασία? Και ταλαιπωρούνται και θα απογοητευθούν πιστεύω στο τέλος. Βέβαια η ελπίδα (όχι αυτή της Δευτέρας) πεθαίνει πάντα τελευταία.

 
Χουρδάκης Μιχαήλ
27 Ιαν 2022 11:10

Η συνέντευξη δεν χρειαζόταν, απλό. Τα κριτήρια για θέσεις ευθύνης πρέπει να είναι δύο ειδών, αντικειμενικά και παραγωγικά. Παραγωγικά, του λες του άλλου τι έκανε στα Χ χρόνια που ήταν και αν δεν έπιασε την παραγωγικότητα τον διώχνεις και βάζεις άλλον.

Παραγωγικότητα σε μετρήσιμα στοιχεία, όχι έβγαλα 5 προγράμματα σπουδών. Πόσα λεφτά εξοικονόμησα από το δημόσιο με τη διοίκησή μου, και πόσο ανέπτυξα το ΑΕΠ του κράτους αυτού, αυτό είναι το κριτήριο.

 
@Παναγιώτα Χ.
27 Ιαν 2022 10:47

To 50% θα εκπέσει στα δικαστήρια. Όσοι προσφύγουν θα δικαιωθούν και θα αποζημιωθούν. Είναι αντισυνταγματική 100%. Η πιο λάθος υπουργική απόφαση.

 
Φ.Φ.
27 Ιαν 2022 10:01

Το θέμα δεν είναι να είναι τα στελέχη από όλα τα κόμματα. Πρέπει να μην ξέρουμε τι κόμμα είναι, δηλαδή να μην έχουν εμπλακεί στα πολιτικά.

 
Πλατάρος Γιάννης
27 Ιαν 2022 09:56

@Στράτος
Δεν αναφέρω καν το θέμα γιατί με την αναφορά του θα αναζητηθεί λύση και θα βρεθεί.
Οι υποψήφιοι, είναι μεγάλοι σε ηλικία και αυξημένων προσόντων. ΅Ας την βρουν μόνοι τους.
Εκτός του προβλήματος που υπαινίσσομαι, υπάρχουν και πλήθος άλλων, που θα ήθελαν νομοθετική ρύθμιση (τώρα είναι αργά) Πρακτικά θέματα. Ας πώ μόνο ένα «απλό» και «μικρό»
Πρέπει οι προτιμήσεις να υποβάλλονται ΠΡΙΝ την συνέντευξη;
Πρέπει οι προτιμήσεις να αφορούν ΜΟΝΑΔΙΚΗ Περιφέρεια;
Το πόσο απίστευτα σοβαρά και διαχρονικά είναι τα «μικρά» αυτά προβλήματα, το ξέρουν μόνο όσοι έχουν μετάσχει στο παιγνίδι. Άκουσε κανένας παράταξη ή Σύλλογο ή Ομοσπονδία εκπαιδευτικών να θέτει ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ;
Υπάρχουν κι άλλα. Ζήτησε κάποιος να έχουν ρόλο θεσμικό οι αιρετοί; (λ.χ. να μην ψηφίζουν για την επιλογή [επιστημονική απαίτηση και κοινής λογικής απαίτηση] ΑΛΛΑ να έχουν ΕΠΙΣΗΜΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ;;;
Όύτε οι ίδιοι δεν το ζήτησαν ..... Τους κατάργησαν ΕΝΤΕΛΩΣ...
Είναι δυνατόν να διεκδικούν ρόλο κριτή χωρίς επίσημα τυπικά προσόντα;
Επιστημονικά είναι ανήκουστο, ας γινόταν από το 1975...
Για την κοινή λογική νηπίου, επίσης ανήκουστο, αλλά γινόταν...
Θα γίνομαι συνέχεια γραφικός για να επισημαίνω τα αυτονόητα;

 
το στελεχομαγειρείο γνωρίζει...
27 Ιαν 2022 08:57

το ''στελεχομαγειρείο'' της ΝΔ ξέρει τι κάνει!!!
...πώς στήνει έναν νόμο που βρίθει σκοπιμοτήτων!!!!
και μια συνέντευξη ''αντικειμενική''
...έτερον ουδέν....

 
Όλοι ίδιοι? Δεν νομίζω.
27 Ιαν 2022 00:04

@εκπαιδευτικός
Όχι αγαπητέ μου. Το να εξισώνουμε είναι "βολικό"..... αλλά ούτε αληθές ούτε δίκαιο. Στις λεπτομέρειες κρύβεται πάντα η διαφορά και κυρίως.... αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΔΕ, ΔΔΕ και ΣΕΕ προέρχονταν από κάθε πολιτική ή και κομματική "απόχρωση". Κορυφαίο παράδειγμα, ο τωρινός Γ.Γ. κος Κόπτσης, που επιλέχθηκε ως ΠΔΕ επί ΣΥΡΙΖΑ με το Ν.4547 του Γαβρόγλου.

 
Μου αρέσει να ξεδίνω
26 Ιαν 2022 23:41

@Στράτος 26 Ιαν 2022 18:23
Όταν από τα 100 που έχει πει κάποιος κατά καιρούς, τα 98 ήταν "εκτός τόπου και χρόνου" (εσύ εξαιρείσαι σε αυτό), τότε πώς να πάρουμε στα σοβαρά τα 2 που μπορεί να έχει δίκιο.... αλλά κι αυτά δεν μας τα είπε?
Προφήτες (κατόπιν εορτής) βλέπουμε και στα κανάλια αν θέλουμε.

 
Δημόσια Διοίκηση
26 Ιαν 2022 21:44

Όταν η κεντρική ηγεσία είναι αλλοπρόσαλλη (πάντα ήταν και πάντα δυστυχώς θα είναι) και καταλήγεις εκτεθειμένος ότι κι αν κάνεις, λογικό είναι ο ευσυνείδητος υπάλληλος να αποφεύγει τις θέσεις ευθύνης.

 
εκπαιδευτικός
26 Ιαν 2022 20:59

σκέψεις..1.σε ένα τόσο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικο συστημα τι νοημα έχει να είσαι στελεχος εκπαιδευσης; 2. αν θέλουμε να μιλήσουμε για ''στημενο παιχνίδι, όπως κάποιοι συνάδελφοι αναφέρουν, ας μιλήσουμε αντικειμενικά: το παιχνίδι, εάν και στο βαθμό που είναι στημενο, είναι διαχρονικά στημένο απο όλες τις κυβερνησεις..Τεκμηρίωση αυτού; Δείτε συγκριτικά όλα τα πλαίσια επιλογής στελεχών..Πού η σημαντική διαφορά μεταξύ τους; Εάν το αναλύσετε επιστημονικά, πουθενα νομίζω.. Με λίγα λόγια διαχρονικά κάτι θέλει βελτίωση..ΑΛΛΑ χωρίς διακομματική συννενόηση δεν...

 
απλώς για να ξεδώσουν
26 Ιαν 2022 20:55

Είδα επίσης ότι οι πολλοί (εσύ εξαιρείσαι σε αυτό) σχολιάζουν απλώς για να ξεδώσουν και όχι προς αναζήτηση επίλυσης ζητημάτων : δηλαδή, Στράτο, εσύ και ολίγοι ακόμα θέλετε να βρείτε λύσεις σε ΤΙ; τη μεθόδευση όπως ποτέ και μάλιστα με τον μανδύα της αριστείας και την αντικειμενικότητας; σε μια νομοθεσία και διαδικασία που βρίθει προβληματικών σημείων; πόσα δεν έχουν επισημανθεί; πόσα λύθηκαν και έγιναν αποδεκτά και άλλαξε κάτι σε μοριοδότηση επί το λογικώτερον και δικαιότερον; Να μη βάλω λίστα. Εσύ δηλαδή και ο Πλατάρος με τα σχόλιά σας σε τι βελτιώσατε τη διαδικασία; Να διαφωτιστούμε και οι υπόλοιποι. Γιατί δεν ξέδωσε κανείς, ίσα ίσα η οργή όσο βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο πολλά τρελά ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ !
Καλή επιτυχία , αν κάνατε οι σοβαροί αίτηση

 
Παναγιώτα Χ.
26 Ιαν 2022 19:36

Στη συνέντευξη περνάει το 50% των υποψηφίων ανά περιφέρεια και όχι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά προσόντα. Ίσως γι’αυτό είναι μειωμένο το ενδιαφέρον για αίτηση.

 
Στράτος
26 Ιαν 2022 18:23

@Πλατάρος
Επειδή πιστεύω ότι η σχετική συζήτηση θα μεταφερθεί στην νέα ανάρτηση του esos, εδώ δηλ., μεταφέρω παρακάτω από σχόλιό σου σε προηγούμενη ανάρτηση ένα απόσπασμα και θέτω ένα ερώτημα. Γράφεις:
"Πολύ σοβαρό το προβλημα, λύθηκε, ενώ δεν έχει τεθεί, ούτε από τον Στράτο που εχει προβληματισθει. Πολύ σοβαρα για τεχνικες λεπτομέρειες, αλλά σοβαρές!"

Πολλά θέματα είχα κι εγώ στο μυαλό μου αλλά δεν τέθηκαν πράγματι τελικά σε σχολιασμό. Είδα επίσης ότι οι πολλοί (εσύ εξαιρείσαι σε αυτό) σχολιάζουν απλώς για να ξεδώσουν και όχι προς αναζήτηση επίλυσης ζητημάτων, γι' αυτό και δεν έθεσα όλες τις σκέψεις μου δημόσια μέσω του φιλόξενου esos.
Ωστόσο, σε ποιο σοβαρό ζήτημα αναφέρεσαι; Αν δεν θέλεις να μας γράψεις τη λύση που πρότεινες, τουλάχιστον πες μας σε τι αφορά.
Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη ασάφειες ως προς τον τρόπο που θα πρέπει τα Συμβούλια να εργαστούν και να αποδώσουν (ή όχι) μοριοδότηση σε κάποια μοριοδοτούμενα κριτήρια και στα παραστατικά τα οποία θα κριθούν επαρκή για την απόδοσή της.

 
(1) 600
26 Ιαν 2022 18:17

ε, κάποιος δεν άκουσε καλά. σιγά τη διαφορά . το 30 % θα πάει σε συνέντευξη (έχει διαφορά να παέι και το δικό μας παιδί και τα βρίσκουμε στα μόρια). αλλά τα ονόματα είναι έτοιμα , λίγο έτσι λίγο αλλιώς όλο και κάπως θα μεθοδευτεί. ας είμαστε επιεικείς ! μπορεί να κανείς να είναι σίγουρος με δαύτους για το σωστό νούμερο; κι αν πρέπει να φανεί μεγαλύτερο νούμερο για να φτάσουμε με το 30% εκεί που πρέπει στα συμβούλια;

είμαι συνωμοσιολόγος καχύποπτος, δεν συμβαίνουν αυτά στο γιουνανιστάν, μη μου δίνετε σημασία

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
26 Ιαν 2022 15:46

Και να δείτε πόσο λιγότερες θα είναι οι αιτήσεις για διευθυντές σχολείων μετά τη μετατροπή της θέσης σε κάτεργο αποικιοκρατικής εποχής...

 
sto_zoumi
26 Ιαν 2022 15:37

Περίεργο. Σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό site αναφέρεται ότι οι αιτήσεις είναι πάνω από 1600. Η διαφορά είναι μεγάλη και προφανώς κάπου υπάρχει παραπληροφόρηση. Καλό είναι επίσημα το υπουργείο να δώσει επίσημα στοιχεία.

 
αχαχαχα
26 Ιαν 2022 15:31

1. πόσους περίμενε το στέλεχος δηλαδή ;;;; 20 υποψήφιους για κάθε θέση;
2. σκέφτηκε κανείς ότι σε μερικές - επαρχιακές ειδικά- διευθυνσεις έγινε ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ με τις επιλογές και σοβαροί άνθρωποι δεν καταδέχονται να κάνουν αίτηση σε ψιλοστημένη (όπως φαίνεται) επιλογη ;
3. μήπως κατάλαβαν ότι υπάρχουν καλύτερες θέσεις ;;;;; οέο;
4. μήπως κάποιοι που κολασμένα θέλουν τις θέσεις καλυτερα να πάνε και κολλήσουν εκεί; εξάλλου αυτά τα δύο χρόνια μονο απαξίωση είναι αυτή η θέση και δούλος του υπουργείου

αυτά . έτοιμες οι επιλογές ; ή νομίζουν τα συμβούλια ότι θα επιλέξουν ; αχαχαχαχα. θα δούμε ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ