ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας

Το νέο "μοντέλο" διοίκησης των ΑΕΙ
Δημοσίευση: 26/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως το Σχέδιο Νόμου  για τη λειτουργία των ΑΕΙ, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση  τις επόμεμενες ημέρες,  παρουσία του υφυπουργού Α. Συρίγου  και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Απ. Δημητρόπουλου.

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 320 ερωτήσεις , ενώ η υπουργός Παιδείας απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα ψήφισης , στη Βουλή, του Σχεδίου Νόμου , παρά τις επίμονες ερωτήσεις του esos.

Η Ν. Κεραμέως πριν τη Συνέντευξη Τύπου επικοινώνησε τηλεφωνικά, χωριστά με τον κάθε Πρύτανη, ενημερώνοντας για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου.

Με τον νέο νόμο-πλαίσιο, εισάγεται ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης των ελληνικών Πανεπιστημίων

Θεσμοθετείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου:

•    Αποτελείται από 6 εσωτερικά μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΑΕΙ και 5 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται με αυξημένη πλειοψηφία από τα αναδειχθέντα εσωτερικά μέλη, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

•    Τα εξωτερικά μέλη προέρχονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

•    Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί κυρίως διοικητικές, οικονομικές, διαχειριστικές και στρατηγικές αρμοδιότητες.

Ο/Η Πρύτανης, που είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Επιλέξιμοι για τη θέση του Πρύτανη είναι τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

Η εκλογή του Πρύτανη πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης αντικειμενικών προσόντων των υποψηφίων (διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά), της τεκμηριωμένης πρότασής τους για την ανάπτυξη του ΑΕΙ σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της πρότασής τους για ομάδα υποψηφίων για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων του ΑΕΙ. Ο/Η Πρύτανης δύναται να παύεται σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και στη βάση αυξημένης πλειοψηφίας (8/11) από το Συμβούλιο.

Οι Αντιπρυτάνεις ορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν πρότασης του υποψήφιου Πρύτανη κατά τη διαδικασία της εκλογής του. Δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με βάση τον τομέα ευθύνης που τους ανατίθεται από τον Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου. Δύναται να παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για στελέχη αυξημένων προσόντων εντός ή εκτός του ΑΕΙ, με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο.

Ενώ το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο για το σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και στρατηγικών αρμοδιοτήτων, η Σύγκλητος ασκεί κυρίως ακαδημαϊκές και ερευνητικές αρμοδιότητες.

Αποτελείται από τους: Πρύτανης, Κοσμήτορες, Πρόεδροι και εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών.

Μάνατζερ

Θεσμοθετείται Οικονομικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου. Θα επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν Διεθνούς Διαγωνισμού, με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο..

Οι νυν Πρυτάνεις

Οι νυν Πρυτάνεις  και Αντιπρυτάνεις θα ολοκληρώσουν κανονικά τη θητεία τους , ενώ για τα δέκα Πανεπιστήμια στα οποία η θητεία των διοικήσεων λήγει στις 31 Αυγούστου,  θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίων Διοίκησης.

Για την εξωστρέφεια/διεθνοποίηση, τι προβλέπεται στο νέο νόμο-πλαίσιο;

Προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

-    οργάνωση προγραμμάτων σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που αναδείχτηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, με σαφή διαχωρισμό της αποστολής του μεταξύ προπτυχιακών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών και κοινών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. στα προπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται μόνο σε έκτακτες συνθήκες και διαλέξεις διδασκόντων από την αλλοδαπή, ενώ στα μεταπτυχιακά και τα κοινά προγράμματα σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής θα αποτελεί μέθοδο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύεται μπορεί να υποστηριχθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και ότι εξασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος).

-    ίδρυση διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων στο πλαίσιο συνεργατικών σχημάτων με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-    απασχόληση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής για την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.

-    εισαγωγή του θεσμού της κινητικότητας ερευνητών μεταξύ ερευνητικών δομών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

-    δυνατότητα ίδρυσης θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.

-    δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων στο εξωτερικό με σκοπό τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών.

-    ενίσχυση θεσμού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων:

o    Δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικά σχήματα, εφόσον προβλέπεται από το πλαίσιο των προγραμμάτων.
o    Ίδρυση κοινών προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας.
o    Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των κοινών προγραμμάτων σπουδών από φοιτητές των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών, εφόσον επιτρέπεται από το πλαίσιο της συμμαχίας.

Αυτοδίκαιη ακαδημαϊκή αναγνώριση των κοινών προγραμμάτων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ.    

Η διαδικασία αναγνώρισης διαχωρίζεται σε δύο άξονες:
1.    Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.

•    Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.
•    Ιδρύονται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
•    Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.
2.    Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
•    Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
•    Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.
•    Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
•    Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
•    Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:
ü    από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,
ü    αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.

Προγράμματα σπουδών;

Θεσμοθετούνται:

•    διεπιστημονικά κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών Τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, εντός και εκτός Ελλάδας,
•    δυνατότητα επιλογής μαθημάτων άλλων Τμημάτων, της ίδιας ή άλλης Σχολής εντός του ίδιου ΑΕΙ, κατά τις προπτυχιακές σπουδές,
•    δυνατότητα οργάνωσης περισσοτέρων του ενός προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα, εφόσον επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές για τη λειτουργία τους,
•    «Ελληνικό Erasmus»: εσωτερική κινητικότητα φοιτητών μεταξύ Ελληνικών ΑΕΙ, π.χ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στη Σχολή Καλών Τεχνών ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ,
•    επαγγελματικά μεταπτυχιακά, κατόπιν συμφώνου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, στα οποία θα μπορούν να διδάσκουν και εμπειρογνώμονες από την αγορά εργασίας,
•    βιομηχανικά διδακτορικά: π.χ. μια εταιρεία που παράγει ανεμογεννήτριες και αναζητά έναν νέο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της, μπορεί να συμπράξει με ένα ΑΕΙ και έναν υποψήφιο διδάκτορα προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο,
•    πλήρες πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης,
•    θεσμοθέτηση προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές, με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
•    δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με διάρκεια 7 εξάμηνων (3,5 ετών), 210 ECTS και υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Εσωτερικό Erasmus;

Πρόκειται για το θεσμό της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ομοειδών -ή μη- προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο και εισάγεται ως «Ελληνικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική). Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον το επιθυμούν, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Προβλέπεται καθορισμός ενός ανώτατου ορίου μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά εξάμηνο.

Εκλογή και εξέλιξη  των Καθηγητών;

Ο νέος νόμος-πλαίσιο επιχειρεί να επιλύσει μία χρόνια παθογένεια προκήρυξης θέσεων με φωτογραφικά γνωστικά αντικείμενα, αδιαφανών επιλογών και εξελίξεων μελών ΔΕΠ, που πλήττει εδώ και δεκαετίες την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Ενδεικτικά φίλτρα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας, ενάντια σε φωτογραφικές επιλογές:

•    Μητρώο γνωστικών αντικειμένων, το οποίο καταρτίζεται σε ουδέτερο χρόνο.
•    Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου.
•    Έλεγχος και επικύρωση των Μητρώων από την Κοσμητεία.
•    Εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων βάσει των αναγκών κάθε Τμήματος.
•    Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων με διαδικασίες που ενισχύουν το αδιάβλητο – π.χ. ηλεκτρονική κλήρωση εκλεκτόρων, αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών δηλ. από Καθηγητές εκτός του συγκεκριμένου ΑΕΙ, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός).
•    Αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ.

Πανεπιστημιακή έρευνα

Προβλέπεται

•    Ίδρυση ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων (με Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
•    Δυνατότητα στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία.
•    Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
•    Προώθηση δράσεων ανταλλαγής/κινητικότητας Ερευνητών.
•    Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities), που δημιουργεί οικονομίες κλίμακας.
•    Απελευθέρωση πλαισίου διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες - ιδίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων → Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας των Πανεπιστημίων, προτείνεται η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών έργων, που να προσφέρει πρόσθετες διευκολύνσεις προς τα Μέλη ΔΕΠ και την ερευνητική κοινότητα, απλοποιώντας όσο είναι δυνατόν την καθημερινότητά τους, προσφέροντας την ευκαιρία να αφοσιωθούν στα ερευνητικά τους καθήκοντα, μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία. Ενδεικτικά αναφέρονται ρυθμίσεις που αφορούν σε διευκολύνσεις διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών, πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, μετακινήσεων για τις ανάγκες ερευνητικών έργων και εν γένει θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (36)

 
αντωνης
10 Ιουν 2022 12:49

στο νομοσχεδιο καταργειται η δυνατοτητα εκπαιδευτικης αδειας σε μελη ΔΕΠ κατα τα 2 τελευταια χρονια πριν τη συνταξιοδοτηση. αυτο συνιστα ανιση μεταχειριση των παλαιοτερων εναντι των νεωτερων μελων. τι εξυπηρετει αυτή η διαταξη?

 
Αλλαγή στη μηχανογράφηση
29 Μάιος 2022 18:59

Αποδεχόμαστε ό,τι μας σερβίρουν και ασχολούμαστε μόνο με ήσσονος σημασίας θέματα;

Πλατάρος Γιάννης
28 Μάιος 2022 13:32

Το θέμα που αναφέρετε λύνεται πολύ απλά μέσα σε 12 μήνες: Δε χρειάζεται συμβατότητα με τίτλους σπουδών που εκδόθηκαν πριν το 2000, αρκούν όσα απονεμήθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αφού συνήθως είναι οι νέοι απόφοιτοι κάτω των 40 ετών που καταθέτουν βιογραφικά για αναζήτηση εργασίας ή μετακίνηση σε άλλες θέσεις.

Το ζήτημα είναι οι στρεβλώσεις στα προγράμματα σπουδών:

Όταν δεν εξασφαλίζονται ίσες προϋποθέσεις στα μαθήματα και τη διδασκόμενη ύλη για την απονομή του πτυχίου, όταν ΔΕΝ αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ οι πτυχιούχοι -το οποίο έχει την τελική ευθύνη για ΟΛΑ τα πτυχία στα Δημόσια ΑΕΙ, καθώς και για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα- όλοι κατανοούν πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δε λύνεται με μια απλή αλλαγή στη μηχανογράφηση ή με την ίδρυση εφαρμοσμένων σχολών.

 
Πλατάρος Γιάννης
28 Μάιος 2022 13:32

Δεν έχω το γνωστικό υπόβαθρο να κρίνω το νομοσχέδιο και σχολιάζω ένα ελάχιστο θέμα που έχω παρατηρήσει στις βεβαιώσεις σπουδών:
Ψαχνοντας πολλές βεβαιώσεις σπουδών ως δικαιολογητικά για ληψη υποτροφίας, παρετηρησα το εκ πρώτης όψεως απίστευτο, κάθε τμήμα να έχει τον δικό του μορφοτυπο εγγράφου. Ελάχιστο το κακό. Δεν θέλουμε ομοιομορφία. Η πληροφορία όμως του εγγράφου, ποικίλει σε απίστευτο αριθμό συνδυασμών!
Τα έγγραφα των γραμματειών, ΔΕΝ ΣΥΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΎΚΟΛΑ.
Προτείνω λοπον
Τροπολογία, όπου ναι μεν τα τμήματα να βάζουν ο, τι λογότυπα και δομές θέλουν, αλλά να υπάρχουν οι πληροφορίες που θα προβλέπει ο νόμος. Οι πληροφορίες να είναι πλήρεις. Να προταθούν 3-4 υποδείγματα, προτυπα και σιγά σιγά σε μια νομική προθεσμία κάποιων μηνών, έστω και 20, να συμμορφωθουν όλοι ως προς το περιεχόμενο.
Όσοι τα διαβάζουν να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις εύκολα αλλά και με αυτονομία πληροφοριών. Δεν ξέρω τι τεχνικες δυσκολίες έχει, διότι τα συστήματα πληροφορικής πρέπει να είναι συμβατά και με τα πολύ παλιά αρχεία. Υποθέτω αυθαίρετα ότι όλα είναι επιλυσιμα μάλλον εύκολα.
Το σοβαρό είναι να υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Οι πιο βασικές με μια λογική χρονική σειρά, ώστε όποιος διαβάζει μια τέτοια βεβαίωση, να μπορεί να έχει μια καλή πλήρη εικόνα των σπουδών του φοιτητή.

 
Εκλογές καθηγητών από το εξωτερικό
27 Μάιος 2022 17:15

Όταν το 80% των νέων Ελλήνων διδακτόρων (περίπου 8500 κάτοχοι διδακτορικών τίτλων) δεν έχουν εργαστεί ποτέ εκτός Ελλάδας -ούτε για 1 εξάμηνο- για ποια αριστεία και εξωστρέφεια μιλάμε;

Δύσκολα να φέρεις αλλαγή με παλιά υλικά: Οι ίδιοι έλληνες καθηγητές εκλέγουν τους έλληνες διαδόχους τους, που έχουν πτυχίο και διδακτορικό από τις ίδιες ελληνικές σχολές - αυτό το φαινόμενο δυστυχώς δε θα σταματήσει αν δεν πάψει η, επίσης ελληνική, νοοτροπία του συγκεντρωτισμού και απομονωτισμού στα ΑΕΙ, που λιγο-πολύ έχουν αποδεχτεί όλα τα μέλη ΔΕΠ.

 
ΔΕΠ2
27 Μάιος 2022 15:01

Θα πέσει πολύ κλάμα. Τόση προχειρότητα....σκόρπιες ιδέες που δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν. Το μόνο θετικό που κρατάω είναι αυτό με το ΔΟΑΤΑΠ - επιτέλους και μπράβο.
Τα υπόλοιπα θα πάνε άπατα. Major και minor ποιός το σκέφτηκε να το εισαγει;! Και dual/joint degrees;; Ψηφίστε τα αυτά, ναι, για να περάσουμε τα επόμενα 20 χρόνια λύνοντας προβλήματα τύπου "ο Γιωργάκης πέρασε στη σχολή Χ με τάδε μόρια και πήρε joint degree με το τμήμα Ψ. βρείτε τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχει ο Γιωργάκης;"

 
ΔΕΠ
27 Μάιος 2022 14:57

Σκέτη απογοήτευση. Νιώθω ότι προσβάλουν τη νοημοσύνη μου. Κατ'αρχήν που είναι το κείμενο; 3 χρόνια δουλεύεται υποτίθεται και δεν δίνεται τίποτα πέρα από κάποια bullets. Αν είναι δυνατόν, για κάτι τόσο σοβαρό!

Φαίνεται συρραφή καποιων χαρακτηριστικών του συστήματος στις ΗΠΑ, major/minor σου λεει, και φυσικά με "ελληνικές πατέντες" όπως π.χ. αυτές στο συμβούλιο διοίκησης. Κάποιος είδε επιφανειακά 2-3 πράματα και σου λεει "καλό είναι αυτό, βάλτο". Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν αυτά! Το ότι πολλά από αυτά εφαρμόζονται στις ΗΠΑ επί εδάφους προϋποθέσεων και κανόνων που εδώ δεν υπάρχουν και δεν θεσμοθετούνται ποτέ, δεν τους πέρασε απ'το μυαλό.

Είναι σα να βλέπεις έναν επαγγελματία οδηγό να οδηγεί με 250 το σουπερκαρ, και να νομίζεις ότι αν και συ πάρεις σουπερκαρ θα πας με 250... Αυτό είναι το επίπεδο.

 
Ελληνικά διεθνή Πανεπιστήμια
27 Μάιος 2022 14:38

Είναι η Ελλάδα μια διεθνής, ευρωπαϊκή χώρα;...

https://www.esos.gr/arthra/78252/n-kerameos-i-ellada-mpainei-dynamika-st...

«Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» : Αυτά έχουν εξαγγελθεί εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, μακάρι να γίνουν πραγματικότητα μέχρι το 2025.

«Ελληνικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική) : Γιατί να μην πάει στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο σε ξένο περιβάλλον;

Χωρίς αντίκρυσμα η εσωτερική «μετακίνηση» μεταξύ γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό επίπεδο γιατί οι νέοι φοιτητές πρέπει πρώτα να αποκτήσουν , πρέπει πχ. η Σχολή Νομικής ή η Σχολή Θετικών Επιστημών μαζί με τη Σχολή Επιστημών Υγείας να οργανώσουν κοινά ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Προγράμματα, διαθεματικά και δι-ιδρυματικά, προκειμένουν να ενθαρρυνθεί η παραγωγή ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (interdisciplinarity) στο Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

 
Απορία
27 Μάιος 2022 14:03

Το ερώτημα παραμένει και δε βλέπω απάντηση. Αφού η υπουργός θεωρεί πως το τρέχον σύστημα εκλογής μελών ΔΕΠ είναι αναξιοκρατικό και επιτρέπει φωτογραφικές προκηρύξεις θα πρέπει να μας αναφέρει πόσες τέτοιες προκηρύξεις σταμάτησε στη θητεία της. Εγώ μια χαρά βλέπω όλο αυτό το διάστημα να συνεχίζουν γνωστικά αντικείμενα "....με έμφαση της έμφασης ω! έμφαση!"....

 
Polar_Fish
27 Μάιος 2022 13:34

@ΔΕΠ σε προβληματισμό
Μα αυτο ακριβως ειναι το θέμα. Απαλλάσονται τα ΔΕΠ απο τη γραφειοκρατια και απο ατελειωτες συνεδριάσεις πολλών ωρών. Ισως τώρα βρεθει περισσότερος χρονος για τα ακαδημαϊκά θέματα.

 
Ερωτήματα
27 Μάιος 2022 09:22

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει ακόμα το νομοσχέδιο, μόνο ένα power point με την παρουσίαση. Δεδομένου ότι η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη παραπέμπεται στις μετεκλογικές καλένδες, προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις δυνατότητες εφαρμογής των καινοτόμων προτάσεων.

Πχ λέει ότι δίνεται "δυνατότητα οργάνωσης κοινών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα (joint degree - απονομή από κοινού τίτλου σπουδών) και διπλών προγραμμάτων σπουδών (dual major - απονομή 2 πτυχίων) με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδας". Δεδομένου όμως ότι η διδασκαλία στα προπτυχιακά γίνεται δια ζώσης, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι φοιτητές να μετακινούνται από πόλη σε πόλη, ακόμα και στην περίπτωση που το κοινό πρόγραμμα πραγματοποιείται από δύο τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου;

Λίγο ανάποδα γίνεται η όλη διαδικασια... Προηγείται η αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων και μετά, με την τεράστια εξοικονόμηση πόρων και τη συγκέντρωση ερευνητικού δυναμικού που θα επιφέρει, μπορεί να γίνει εφαρμογή πολλών καινοτόμων μέτρων.

 
Polar_Fish
27 Μάιος 2022 00:33

@Υφαντη Αννα
Ειναι δυσκολο να πιστεψω οτι εργάζεστε σε πανεπιστημιο και βλέπετε το θέμα του μητρώου για πρώτη φορά. Τα μητρώα υπάρχουν απο το Ν4009/2011 και αυτό που προτείνει η κ.Κεραμέως ειναι την επιστροφή στο πνεύμα του Ν4009/2011 αποφευγοντας την απορύθμιση και την ασάφεια που έγινε στους επόμενους νόμους.

 
Μαρία
27 Μάιος 2022 00:28

Θλιβερές επικοινωνιακές παραστάσεις, από το επιτελείο της συμφοράς, για να παρουσιαστεί ένα κακοραμμένο εισαγόμενο σχέδιο "αναδόμησης" της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ούτε θέλουν (κυρίως!) ούτε μπορούν να αλλάξουν, όπου και όσο χρειάζεται, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Πρόχειροι σχεδιασμοί δίχως ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, βιαστικές παρεμβάσεις με προεκλογικό προσανατολισμό και κυρίως πρόσωπα με βαθιές εμπάθειες απέναντι στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αποτυχία του σχεδίου, καθώς και η αναστάτωση της πανεπιστημιακής ζωής είναι βεβαιότατη.

 
ΔΕΠ σε προβληματισμό
27 Μάιος 2022 00:24

"Η Σύγκλητος κάθε Πανεπιστημίου θα ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα και όχι με διοικητικά και οικονομικά θέματα, τα οποία μεταβιβάζονται στο Συμβούλιο Διοίκησης", ανέφερε η κ. Κεραμέως. Μπορεί κάποιος να προσδιορίσει ποια είναι αυτά τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα; Οποιος έχει και την ελάχιστη εμπειρία από τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, γνωρίζει ότι η Σύγκλητος μόνο με διοικητικά και οικονομικά θέματα ασχολείται. Δεν υπάρχει ίχνος ακαδημαϊκού θέματος στις Ημερήσιες Διατάξεις με τη γραφειοκρατία που έχει περικυκλώσει τα πάντα στα Α.Ε.Ι.....

 
Μέλος ΔΕΠ
26 Μάιος 2022 23:52

Μια παρουσίαση δεν είναι Νομοσχέδιο. Που είναι το Νομοσχέδιο΄; Τα έχουμε ακούσει και διαβάσει ξανά όλα αυτά. Το Νομοσχέδιο με όλα τα άρθρα και τις σχετικές διατάξεις για την εφαρμογή του που είναι; Το ψάχνω.

 
Υφαντη Αννα
26 Μάιος 2022 22:38

Πολυ αοριστα ολα ως προς την εφαρμογη τους! Και μιλω ως εργαζομενη Πανεπιστημιου . Ολα τα υπαρχοντα φοιτητολογια θα πρεπει να αλλαξουν.
Εκλεκτορικα...! Πως ακριβως? Το μητρωο πως καταρτιζεται?

 
Εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου...
26 Μάιος 2022 22:26

... δε πρόκειται να σταυρώσει κανένα ίδρυμα, και μάλιστα 5 στον αριθμό! Εδώ ούτε σε ένα εκλεκτορικό δε συμμετείχαν, συνήθως, όταν ήταν απαραίτητο σύμφωνα με τον παλιό νόμο της ΝΔ.

 
Panagiotis Geor
26 Μάιος 2022 22:14

@ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ
Θα γίνει αυτό που εύχομαι, και αυτό που απεύχονται όλοι οι συμφοιτητές μου στην ΑΣΠΑΙΤΕ

 
παρουσίαση;
26 Μάιος 2022 22:12

τα ΄άρθρα για διαβούλευση ;

ενιαίο ψηφοδέλτιο θέλουμε σε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές

 
Διοικητική υπάλληλος ΑΕΙ
26 Μάιος 2022 21:56

Δυστυχώς ,το πιο θλιβερό είναι ότι μπροστά σε ένα νομοσχέδιο οδοστρωτήρα πολλοί δεν βρίσκουν τίποτα άλλο να σχολιάσουν πέρα από αυτό που αφορά το στενό προσωπικό τους συμφέρον .

 
η ανακοίνωση θα μας μείνει...
26 Μάιος 2022 20:50

μετά τον νόμο Διαμαντοπούλου που ψηφίστηκε και δεν εφαρμόστηκε έχουμε τον νόμο Κεραμέως που ανακοινώθηκε και δεν ψηφίστηκε.

Αναφορικά με την νέα διοίκηση, απλά όταν έχεις εκλέξει 4 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου ορίζεις τα πάντα...όλα τα εξωτερικά (άρα απόλυτη πλειοψηφία) τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες...οπότε ελέγχεις και την Σύγκλητο και αφήνεις κακόμοιρους προέδρους να βγάζουν το φύδι από την τρύπα με τους φοιτητές. Δεν λέω για τους Αντιπρυτάνεις που θα κάνουν όλη την δουλειά΄ και δεν θα έχουν θέση πουθενά. Έχουν να μοιραστούν πολλές θέσεις οπότε θα βρεθούν τα άτομα που έχουν ανάγκη την προβολή παρά την ουσία.

Πάντως το επόμενο βήμα θα είναι η συγχώνευση των ΑΕΙ καθότι δεν θα βγαίνουν οικονομικά ούτε θα αντέχουν να προσφέρουν όλα τα καλούδια που αναφέρονται στα παραπάνω.

Τώρα μας λένε, τέλος οι φοιτητικές παρατάξεις, ούτως ή άλλος απουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, κάνουν μόνο παραστάσεις νίκης και γραφικές παρατηρήσεις.

 
Polar_Fish
26 Μάιος 2022 20:22

@Δρ ΕΔΙΠ
Σε κανένα νομο δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί η εξέλιξη απο ΕΔΙΠ σε ΔΕΠ. Δεν ειναι η ίδια βαθμίδα. Ακόμα και αν η διαδικασία είναι ανοικτή.

 
Αναλογιζόμενος
26 Μάιος 2022 20:10

Το Υπουργείο πιστεύει ότι οι εκλογές γίνονται αναξιοκρατικά σήμερα που πάνω από τα μισά μέλη (8/15 ή 6/11) του εκλεκτορικού είναι εξωτερικά του Τμήματος.
Δηλαδή πόσο περισσότερο μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό των εξωτερικών εκλεκτόρων?

Και επειδή η ποιότητα των επιστημόνων δεν μετριέται με τη μεσούρα, πως θα έχει λόγο ένα καλό-αξιοκρατικό Τμήμα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδιώκει και δεν αντιλαμβάνονται οι εξωτερικοί?

Υπάρχουν καλά-αξιοκρατικά Τμήματα που ψάχνουν να βρουν και εκλέξουν τους καλύτερους. Τι θα γίνει, θα αναθέσει το Υπουργείο στους αναξιοκράτες (όπως το Υπουργείο πιστεύει) εκλέκτορες άλλων Τμημάτων να το καταστρέψουν?

 
Με το τζάμπα μάγκες δουλειά δεν βγαίνει.
26 Μάιος 2022 19:56

Αν δεν πληρωθούν αδρά τα μέλη των συμβουλίων διοίκησης και ο οικονομικός διευθυντής δουλειά δεν πρόκειται να βγει.
Πρέπει να τους ανατεθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες/στόχοι υλοποίησης και να πληρωθούν βάσει αυτών και να απαλλαχθούν από αυτά τα βάρη οι αντιπρυτάνεις και οι πρόεδροι των τμημάτων που τραβάνε όλο το κουπί.
Χωρίς λεφτά απλά αυξάνουνε αριθμητικά τα αφεντικά στη διοίκηση, τις φαγομαρες μεταξύ τους και δουλειά δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ.
Ως έχει το μοντέλο διοίκησης είναι άμεσα θνησιγενής και δύσκολα θα διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους.

 
Απλή μέθοδος των τριών
26 Μάιος 2022 19:49

Αν έκανε 3 χρόνια για να φτιάξει ένα power point πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να φτιάξει ένα νόμο?
Ο υπεράνω του Χ αριθμός επί το κλάσμα αντεστραμμένο...
Τελικά προκύπτει διαίρεση με το "μηδέν"

 
Το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ... μην ρωτάτε το ξέρουμε, το βιώνουμε
26 Μάιος 2022 19:23

ΑΣΠΑΙΤΕ φουλ για τα νέα ΤΕΙ μέσα στο ΠΑΔΑ.
Μπράβο σε όλους.......
Για να δούμε πόσους φοιτητές θα έχει του χρόνου;
Για φέτος μιας βόλτα στην Σχολή θα σας πείσει.
Μπράβο ξανα σε όλους ΔΕ, Υπουργείο, Σύλλογος ΔΕΠ, Σύλλογος φοιτητών, απόφοιτοι ....

 
@Ελλάδα 2.0
26 Μάιος 2022 19:23

κα Νίκη, ελάτε.. διαλέξτε άλλο nickname!

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
26 Μάιος 2022 19:15

Τα dual degrees θα έπρεπε να έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για την ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα πενταετή πτυχία των σχολών έχουν διπλό χαρακτήρα - πάνω στη μηχανική (major) και στην εκπαίδευση (minor). Βεβαίως, το μόνο εμπόδιο που υπάρχει είναι το οικόπεδο στην Νερατζιώτισσα.

 
ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ
26 Μάιος 2022 18:07

Γνωρίζει κανείς τι θα γίνει με την ΑΣΠΑΙΤΕ;

 
ΖΕΥΣ
26 Μάιος 2022 17:54

ΝΩΡΙΣ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΕΙΘΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2018

 
ΕΣΡ
26 Μάιος 2022 17:27

Ήττα δαπ στα πανεπιστήμια άρα καταργούμε τις παρατάξεις, ε; Ν νικαγε η δαπ δε θα μίλαγε κάνεις, ήττα και στις εθνικές εκλογές!!!
Τελος τα παιχνίδια, φασαρίες, πορείες, και συγκρούσεις φαίνονται πλέον στον ορίζοντα όπου μέχρι να φύγουν αυτοί θα φουντώνει, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν θύματα!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.