ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καλύπτονται με αναπλήρωση
Δημοσίευση: 22/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με  αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν  , και αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,   καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση...»

Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως

«»..14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.»

Επίσης στο άρθρο 11 προβλέπεται

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

« 2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ..»
Επιπρόσθετα

Με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 4547/2018(Α ́102) προστίθεται στην παράγραφο Ε του άρθρου 11 του ν. ν.1566/1985 περίπτωση 4. ως εξής :

«...4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176).»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ειδικότερα ισχύει

Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Στις περιπτώσεις βραχειών απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισόβαθμων.

Β. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. ισχύει η παρ.2 της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α ́167), σε συνδυασμό με την παρ. παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88, όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής ή Υπεύθυνος Τομέα παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Γ. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Σχόλια (107)

 
ΓΕΝΙΚΑ
23 Ιουν 2022 13:03

Η παράταση της παρατάσεως. Ντροπή και αίσχος!!!!

 
ΠΕ19(οχι ΡΕ19)
23 Ιουν 2022 12:54

Δεν θέλω να γίνω Δ/ντης αν και ευχαριστώ διάφορα μέλη της κοινότητας που με προτείνουν απλά αν θέλουμε να έχουμε επετηρίδα σε κάθε σχολείο και όχι επιλογή να το ξέρουμε Δεν έχω πρόβλημα ΚΑΝΕΝΑ και ΚΑΛΥΤΕΡΑ. Σας είπα να μην υπάρχουν ΚΑΘΟΛΟΥ κρίσεις απλά κάθε σχολείο να αποφασίζει ποιος θα υπογράφει τα έγγραφα το επιμίσθιο του να μειωθεί σε 100€ και τα υπόλοιπα να μοιράζονται σε όλο το σύλλογο και σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά να είναι υπόλογος όλος ο σύλλογος. Κανένα θέμα και καλύτερα δηλαδή !!!
Όλοι εμείς εδώ αυτό που λέμε και δεν το καταλαβαίνετε είναι ότι βγάζεις κάποιον νόμο τον εφαρμόζεις Δεν γίνεται να έχει βγει νόμος από πέρσι και να μην εφαρμόζεται ούτε φέτος ??? Αν ο νόμος είναι να υπάρχει επετηρίδα να υπάρχει επετηρίδα. Αν νόμος λέει να βγαίνει ο Δ/ντης δια βοής δια βοής, με κλήρωση με κλήρωση, με ψηφοφορία με ψηφοφορία, Αν λέει με κριτήρια με κριτήρια. Η αναπλήρωση έχει νόημα για μικρό χρονικό διάστημα για να μη μείνει το σχολείο ακέφαλο και σωστά αναφέρει ότι αναφέρει αν μιλάμε όμως για χρονικό διάστημα ίσο με μια περασμένη θητεία (15-17) ή το μισό μοριοδοτούμενο διάστημα πρέπει να εφαρμοστεί ο ΟΠΟΙΟΣ νόμος.

 
Η μόνη λύση...
23 Ιουν 2022 12:47

Προκύρηξη των κενών/ κενούμενων θέσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων ΤΩΡΑ και επιλογή των υποψηφίων μόνο με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι θέσεις από άτομα προσοντούχα που εδώ και πολλά χρόνια επιθυμούν να αναλάβουν τη διοίκηση των σχολικών μονάδων και όχι από υποδιευθυντές που εξελέγησαν δια βοής και τώρα έχουν αγανακτήσει... Μόνο έτσι θα σωθεί κατά κάποιο τρόπο η αξιοπιστία της κυβέρνησης... Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα της άρνησης ανάληψης της θέσης από υποδιευθυντή που "δε θέλει". Τότε αυτόματα η θέση πηγαίνει στον επόμενο με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας... και πάει λέγοντας... Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες για να λέμε... "Τραβάτε με κι ας κλαίω", όπως λέει και η λαϊκή ρήση...

 
Βρας
23 Ιουν 2022 11:20

@Πιτσιφλής
Ε, όχι κι όλοι! Εδώ υπάρχει επετηρίδα με αυστηρά καθορισμένη σειρά:
1) ert
2) PE19
3) Στράτος
4) Λοιπά επιφανή μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας

Τουκαπρό η θέση, τουκαπρό που λέει κι ο Κωνσταντάρας.

 
Πιτσιφλής
23 Ιουν 2022 09:29

Αριστερή στροφή είναι, όλοι θα γίνουν διευθυντές! Κάτω τα μόρια, κάτω οι κόφτες!
Πάνω η e-Nικη!

 
Γ. Η.
23 Ιουν 2022 09:21

Αναλάβαμε προσωρινά, για λίγο, για μια χρονιά εμείς οι υπ/ντες και γίναμε διευθυντές. Όχι άλλη χρονιά και φέτος... Λυπηθείτε μας. Να βάλετε άλλους που να θέλουν ....

 
Ασπασία
23 Ιουν 2022 09:19

Χρονοβόρα διαδικασία η συνέντευξη. Προξηρυξτε τις κενκυμενες θέσεις μόνο με κατάθεση πτυχίων.

 
Φ. Φ. Φ.
23 Ιουν 2022 09:18

Καλό θα ήταν στις θέσεις που είναι κενές από διευθυντες, να αναλάβουν άτομα που τους αρέσει η θέση αυτή. Κι όχι μέσα από το σχολείο του καθενός. Αλλά από τον νομό της οργανικής του καθενός. Επίσης, το χω ξαναγράψει, αν θέλουν να επισπευσουν τη διαδικασία κρίσεων,να γίνει η επιλογή διευθυντών μόνο με κατάθεση προσόντων /πτυχίων και χωρίς συνέντευξη. Εξάλλου, αν δεν έχεις τα τυπικά προσόντα όσο τέλεια και να τα πεις, δε θα περάσεις. Και το αντίστροφο : όσο χάλια και αν τα πεις στη συνέντευξη, αν έχεις τα τυπικά προσόντα γίνεσαι διευθυντής.

 
Βικεντια-Δασκαλα
23 Ιουν 2022 09:15

Προκηρυξτε τις θέσεις που προέκυψαν από πέρυσι και φέτος απ τις συνταΞιοδοτησεις!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γίνουν διευθυντές σχολείων !!!!!! Είναι κρίμα να μένουν απέξω αυτοί και να αναλαμβάνουν με το "έτσι θελω" υπ/ντες ή αρχαιότεροι!!!!!!!!!!

 
Sopa-k
23 Ιουν 2022 09:12

@ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ποιοι και τι είναι οι προσοντουχοι που περιμένουν χρόνια; Και καταστρεφοντσι κιόλας; Σταματήστε να λέτε βλακειες.

 
Νομάρχης
23 Ιουν 2022 08:54

Καλά αν διαβάζω καλά γιατί γέρασα κιόλας, ποιος Νομάρχης; Έχουμε Νομάρχη και δεν το έχω καταλάβει ακόμη; Βρε φωστήρες του Υπουργείου αντιγράφετε που αντιγράφετε τους παλιούς νόμους τουλάχιστον διορθώστε τους τίτλους... Χα Χα, σήμερα λοιπόν θα πάω στο Νομάρχη να τον παρακαλέσω να με κάνει διευθυντή σε ένα μονοθέσιο σχολείο πάνω στην ορεινή περιοχή... δεν ξέρω συνάδελφοι αν με όλα αυτά θα πρέπει να κλαίμε ή να γελάμε...

 
Θανάσης
23 Ιουν 2022 08:52

Τελικά θα γίνει αναπλήρωση διευθυντών;.. γιατί η εγκύκλιος εκδόθηκε ως διευκρίνιση σε ερώτηση σχετικά με τι προβλέπεται στις αναπληρώσεις.Δεν λέει ξεκάθαρα ότι προχωράει σε αναπληρώσεις διευθυντών δίνοντας εντολή να ξεκινήσουν διαδικασίες . Μπερδεμένα φαίνονται!

 
Βρας
23 Ιουν 2022 02:17

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει κάτι που νομίζω δεν είχε η περσινή αντίστοιχη. Οι φωστήρες του Αμαρουσίου ανακάλυψαν μια τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει πλέον η δέσμευση του 1566 για αναπλήρωση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αν ο προσωρινός/αναπληρωτής έχει οργανική εντός του νομού τότε συνεχίζει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Οπότε τα σχολεία συνεχίζουν όπως έχουν και βλέπουμε... Εν αναμονή περισσοτέρας αριστείας!

 
Βρας
23 Ιουν 2022 02:00

@Στράτος
Από τον 1566 είναι το απόσπασμα αυτό. Και μόνο η αναφορά σε νομαρχιακά διαμερίσματα αρκεί να το καταλάβει κανείς...
Η αριστεία καλά κρατεί...

 
ΠΕ19
23 Ιουν 2022 00:10

Ο νόμος 4823 ΔΕΝ θα εφαρμοστεί ΠΟΤΕ σε δ/ντες σχολείων.
Στην Ελλάδα δεν θέλουμε νέους νόμους αλλά την εφαρφμογή των νόμων.
Δεν ξέρω από νομικά αλλά αν ο νομός που ψήφισες προβλέπει άσπρο και εσύ μέχρι να (μην) τον εφαρμόσεις κάνεις μαύρο αυτό έγγυται σε άλλου είδους επιστήμη !!!!

 
ΠΕ19
23 Ιουν 2022 00:04

@Στράτος
Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ !!!
Έχει βγει ένας νόμος πολύ καλός (ο καλύτερος κατά το Δάσκαλο Πλατάρο) ο οποίος Προβλέπει πως ο Δ/ντης ενός σχολείο θα πρέπει :
Να έχει διδακτική εμπειρία (όχι απαραίτητα τόσο πολύ στην τάξη) αλλά και ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και την επιμόρφωση
Διοικητική εμπειρία (πολύ περισσότερη και πολυσυλλεκτική σχετικά με άλλους νόμους)
Εκπαίδευση και κατάρτιση (4 πτυχία το 1 διδακτορικό για να τερματίσει)
Συγγραφικό έργο
Γενικά να είναι πολυσυλλεκτικός σε ότι αφορά τις διάφορες δεξιότητες και προσόντα
ΑΡΙΣΤΑ αυτό θα θέλαμε από ένα Δ/ντη !!!!
Αλλά ξέρετε κάτι δεν θα τον εφαρμόσουμε (ενδεχομένως ποτέ !!!!)
Αντί να βγει εφαρμοστική διάταξη και να αρχίσει η εφαρμογή του από πέρσι για τις θέσεις Δ/ντων που μένουν για διάφορους λόγους κενές αυτό που έγινε είναι αυτοί να αναπληρωθούν !!!!!!!!!! από αυτούς που είναι στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή !!!!
Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι θα γίνει επιλογή Δ/ντών Φέτος ? Κανένας
ΑΡΑ για ΔΥΟ (2) χρόνια στο 30 ίσως και παραπάνω τις εκατό των σχολείων θα υπάρχουν Διευθυντές που στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν εκλεγεί Δια βοής (υποδιευθυντές)
Τι προβλέπει δηλαδή ο νόμος ??? Ακριβώς το αντίθετο !!!!!!!!!!!!
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψηφίστηκε ο νόμος αφού δεν εφαρμόζεται
Ας μου απαντήσει η Υπουργός !!!!

 
ert
22 Ιουν 2022 23:52

Δεν είναι υποχρεωμένη να βγάλει την Υ.Α.. Ξέρουν τι κάνουν οι πολιτικάντηδες. #Παρατασέως-παραιτήσου.

 
Δαναός
22 Ιουν 2022 23:22

Δίκιο έχει ο Στράτος, τι έγινε με την εφαρμογή του άρθρου 232 του Νόμου 4823/2021 (πλήρωση με επιλογή) που υπήρχε στη περσινή εγκύκλιο;

 
Steve
22 Ιουν 2022 23:14

Θα έρθει η ώρα της αξιολόγησης σας. Δύο μήνες έμειναν.

 
Η παράταση της παράτασης...
22 Ιουν 2022 23:13

Έτσι εξηγούνται οι καθυστερήσεις στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης... Το σίγουρο είναι πως με τέτοιες τακτικές μόνο ικανά και άξια στελέχη δεν επιλέγονται...

 
Βρας
22 Ιουν 2022 22:33

Ερώτηση κρίσεως: αν είχε εκδοθεί ή αν εκδοθεί η κανονιστική Υ.Α., ποιος μπορεί να εξαιρέσει τους εν ενεργεία διευθυντές από το να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις που καλύφθηκαν με αναπλήρωση;

 
@Στράτος
22 Ιουν 2022 22:33

Ο σοφός Στράτος αμφισβητεί και τη νομική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ..Ηρεμήστε και Καλό Καλοκαίρι...Η υπουργός δεν μασάει στους θαμώνες του πληκτρολογίου αλλά ως Νομικός σέβεται ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ ! ! Τι δεν κατανοείται κάποιοι ! !

 
ΑΙΣΧΟΣ
22 Ιουν 2022 22:30

Ομολογία ανικανότητας! Ξέροντας ότι δεν πρόκειται να προλάβουν ούτε τις κρίσεις Σχολικών Συμβούλων ούτε φυσικά και των Δ/ντών Σχολείων, καταφεύγουν στη γνωστή, εύκολη και βολική κομματική επιλογή. Βάζουμε τους δικούς μας Δ/ντές, όπου μπορούμε, χωρίς κανέναν έλεγχο. Εύγε άριστοι! Εύγε αναίσχυντοι! Οι εκλογές πλησιάζουν... και θα γνωρίσετε καλά ποιος θα σας αναπληρώσει το φθινόπωρο!

 
ΧΡΉΣΤΟΣ
22 Ιουν 2022 22:29

Έχει απόλυτο δίκιο ο Στράτος, αλλά όταν δεν σέβεσαι τον ίδιο νόμο που είναι τώρα σε ισχύ και η εφαρμοστική εγκύκλιος που αναμένεται τόσους μήνες μετά κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας με την σημερινή εγκύκλιο. Επειδή έχει λήξει η θητεία των Διευθυντών Σχολικών μονάδων του 2017, οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και μαζί τις κενούμενες θέσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων μπορούν να καλυφθούν με αναπληρωτές Διευθυντές με βάση το άρθρο 232 που περιγράφει ο Στράτος, έως την κανονική τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών μονάδων. Εμπρός λοιπόν, ας βγει η εφαρμοστική εγκύκλιος του νόμου που ΙΣΧΥΕΙ ΣΉΜΕΡΑ.

 
ΖΕΥΣ
22 Ιουν 2022 22:12

ΔΥΣΤΥΧΩΣ,Η ΚΥΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΦΥΓΕ ΝΩΡΙΣ...

 
Κωνσταντινα
22 Ιουν 2022 22:11

Βεβαίως, τουλάχιστον θα έπρεπε να εκδοθεί κανονιστική υπουργική απόφαση....αδράνεια..

 
ΑΡΗΣ
22 Ιουν 2022 22:01

ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1:ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ!

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 Ιουν 2022 21:57

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 Ιουν 2022 21:57

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.