ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα ρύθμιση γα την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια μόνο στο esos

Κατατίθεται την άλλη εβδομάδα προς ψήφιση στη Βουλή- Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π.
Δημοσίευση: 01/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σχέδιο διατάξεων για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας   θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση, στη Βουλή, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, το οποίο παρουσιάζει το esos.

Ειδικότερα, το Σχέδιο διατάξεων ορίζει τα εξής:

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας.

Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. δύναται να ιδρύσει διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών της παρ. 1 σε συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά ένα (1) πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Εάν στο ΑΕΙ υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράμματος. Το διατμηματικό πρόγραμμα ιδρύεται , με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. .

3. Στο πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί:

α) φοιτητές του Α.Ε.Ι. που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών α ́ κύκλου σπουδών η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,

β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών α ́ κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Με την απόφαση ίδρυσης ειδικό πρoγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,

β) το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα μαθήματα, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με κατανομή των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα,

γ) οι κατηγορίες των φοιτητών και των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί ανά περίπτωση,

δ) τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών,

ε) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος και η ποσόστωση ανά κατηγορία εισακτέων σύμφωνα με την παρ. 3, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση των φοιτητών του Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα, εάν το Α.Ε.Ι. παρέχει προγράμματα σπουδών α ́ κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης,

στ) ο τίτλος σπουδών που απονέμεται, ισοδυναμεί με την απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Ο τίτλος που απονέμεται ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών για τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. ή παρέχεται ως διακριτός τίτλος σπουδών για τους λοιπούς αποφοίτους του προγράμματος,

ζ) η δυνατότητα οργάνωσης μέρους του προγράμματος σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

η) κάθε είδους ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

5. α) Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

β) Για την πιστοποίηση των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η ΕΘΑΑΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καταρτίζει και εκδίδει ειδικό πρότυπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, που περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν ιδίως στα εξής:

ι) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος

ιι) την καταλληλότητα και τη συνάφεια των μαθημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος με τις ανάγκες της διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης

ιιι) τα ειδικά επιστημονικά προσόντα των διδασκόντων του προγράμματος και τη συνάφειά τους με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

ιν) τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές του προγράμματος,

ν) την καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

γ) Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων που συγκροτεί η ΕΘΑΑΕ για το σκοπό αυτό, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

δ) Τα προγράμματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αξιολογούνται ετησίως στο πλαίσιο των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε ΑΕΙ και πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κάθε πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας τους.

6. Ως όργανα διοίκησης του προγράμματος σπουδών ορίζονται:

α) η Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με την παιδαγωγική και διδακτική των Τμημάτων ή Σχολών του Α.Ε.Ι. ή του συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι., που έχουν την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος ή Σχολής, σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα Τμήματα ή Σχολές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., καθορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε περίπτωση συνδιοργάνωσης,

β) ο Διευθυντής του Προγράμματος, που αναδεικνύεται ένα μέλος από την Επιτροπή του Προγράμματος , κατά την πρώτη συνεδρίαση, με θητεία παράλληλη με αυτή της Επιτροπής.

7. Η Επιτροπή του Προγράμματος δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς φοιτητής του προγράμματος κατά τη διάρκεια προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου , εφόσον αντιστοιχούν στο περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του προγράμματος.

8. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ ή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.). Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Προγράμματος..

Σχόλια (28)

 
Συνένωση ή απορρόφηση ΑΣΠΑΙΤΕ
04 Ιουλ 2022 18:57

Η ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) έχει κλείσει τον κύκλο της, πρέπει να απορροφηθεί/συνενωθεί με άλλα ΑΕΙ στην Αττική ή να γίνει μεταφορά των θέσεων προσωπικού στα Πανεπιστήμια της περιφέρειας (Πολυτεχνικές Σχολές)

 
@ @γεωπονία
04 Ιουλ 2022 14:27

Κάτι για το επιπλέον έτος σπουδών που ζητείται στις μη-καθηγητικές σχολές, εν συγκρίσει με τις καθηγητικές, για τη δβθμια, έχετε κάτι να πείτε; (το θέμα του νήματος). Γιατί μάς λέτε μόνο για τη γεωπονία και το integrated μόνο. Πάμε ξανά, λοιπόν, αναλυτικότερα:

Το βασικό στο αρχικό μήνυμα είναι ότι στους πρώτους υποχρεωτικά ζητείται το ΕΠΠΑΙΚ ετήσιας κιόλας διάρκειας (με 15 μαθήματα και πτυχιακή), ενώ στους δεύτερους "δίνεται" το αυτό έχοντας την εντύπωση, ότι δεν έχουν κάνει όλα αυτά (που ζητούνται από τους πρώτους) στο πτυχίο τους.

Μάλιστα, όταν το ΕΠΠΑΙΚ από ένα εξάμηνο έγινε υποχρεωτικά 2 εξάμηνα (το αν έπρεπε ή όχι δεν είμαι ο ειδικός), δεν θυμάμαι, επίσης, να έγινε κάποια ανάλογη προσαρμογή (π.χ. χρονική επέκταση) στις σπουδές των "καθηγητικών σχολών".

Περαιτέρω, στο παραπάνω επιχείρημα, ανέφερα και το ΓΠΑ (πτυχιούχος του είμαι, 5ετές πτυχίο), ως "μη-καθηγητική" σχολή συν το ετήσιο ΕΠΠΑΙΚ, που ενώ έχοντας κάνει όλα αυτά, μάς ζητείται να κάνουμε και το ΕΠΠΑΙΚ με τόσα ακόμα μαθήματα, που δεν το κάνουν "οι άλλοι" στο πτυχίο τους. (6,5 χρόνια σπουδές συνολικά έναντι μόλις 4 στους άλλους!)

Στα δικά σας λεγόμενα, ΟΚ για το Ιερατικών Σπουδών με τα 8+2 μαθήματα... αποτελούν μόλις τα 2/3 των 14-16 μαθημάτων ανά εξάμηνο στο ΓΠΑ. Αν και δεν έχει νόημα η σύγκριση (δεν μάς αφορά αυτό εδώ τουλάχιστον), δυσκολότερο είναι από νομική ή φυσικό, αφού περισσότερο όγκο δουλειάς έχει (βλέπε πιστωτικές μονάδες). [αν και στη σύγκριση το πράττουμε με ομοειδή πράγματα, βασική αρχή... δείτε όμως και το πρόγραμμα και τα μαθήματα π.χ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής στο ΓΠΑ και τα ξαναλέμε].

Οι σπουδές στο ΓΠΑ είναι ουσιαστικά 5,5 έτη, γιατί η υποχρεωτική πρακτική γίνεται κατά τη θερινή περίοδο ή 11ο εξάμηνο και δεν λογίζεται καθόλου στα ECTS. Τα ECTS από τα μαθήματα και πτυχιακή είναι φυσικά πλέον των 300 ECTS ήδη (όλα είναι στην ιστοσελίδα, αν θέλετε δείτε τα... και με την πρακτική φθάνουμε στις ~345 ECTS).

Και ναι, επιτέλους με το intergrated master έπρεπε να διακριθούμε από τα 4ετή πανεπιστημιακά πτυχία (π.χ. 4ετείς καθηγητικές σχολές), όπως συμβαίνει στην ΕΕ εδώ και καιρό, Δεν ήταν κάτι καινούργιο. Δεν πρέπει λοιπόν, να γίνει το ίδιο/ανάλογο και με το ΕΠΠΑΙΚ; Αν στις καθηγητικές σχολές κάνουν μόνο π.χ. 4-5-6 μαθήματα που σχετίζονται με το ΕΠΠΑΙΚ (και χωρίς πτυχιακή), να κάνουν και οι μη-καθηγητικές σχολές κάτι ανάλογο (4-5-6 μαθήματα, όχι πτυχιακή και άρα να είναι 6μηνης διάρκειας, όχι ετήσιας)! Αν αυτό είναι για εσάς αποπροσανατολισμός συζήτησης, δεν έχετε φυσικά δίκιο.

 
@γεωπονία
04 Ιουλ 2022 07:31

Η σύγκριση με βάση τον αριθμό των μαθημάτων δεν έχει κανένα νόημα. Αν ήταν βάσιμη τότε οι πλέον εμβριθείς σπουδές θα ήταν αυτές της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Με 8 υποχρεωτικά + 2 επιλογής καθε εξάμηνο.
Δεν είναι δυσκολότερη από την νομικ΄η ή το φυσικό. Ελεος.
Εχετε κάνει 5 χρόνια σπουδές, όχι 5,5. Και κάθε εξάμηνο έχει το μέγιστο 30 ECTS. Αυτό ανήκει στον ορισμό των ECTS.
Με τα 5 χρόνια κατοχυρώσατε το intergrated. Τι άλλο θέλετε;. Μαλλον να αποπροσανατολίσεται την συζήτηση.

 
Μάριος
04 Ιουλ 2022 00:34

Απολύτως λογική η πρόταση της Υπουργού. Η ΑΣΠΑΙΤΕ αντικειμενικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Το γνώριζε και ο Γαβρογλου για αυτό την άφησε εκτός , μόνη της ...ορφανή. Απλά δεν πρόλαβε ή δεν ήθελε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα η Υπουργός!

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
03 Ιουλ 2022 18:24

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΕΝ πρέπει να κλείσει. Αντιθέτως πρέπει να γίνει και να θεωρείται και αυτή ΑΕΙ όπως όλες οι άλλες σχολές της χώρας. Όταν κάποια σχολή θέλει λίγο παραπάνω προσοχή και προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί την κλείνουμε;; Έτσι λύνονται τα προβλήματα; Με το να τα βάζεις κάτω από το χαλί; Ας σοβαρευτούν κάποιοι.

 
Παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνέχεια...
03 Ιουλ 2022 16:58

Πρόκειται ένα θέμα που απασχόλησε αρκετούς/τές με την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Οι απόφοιτοι/τες του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ σύμφωνα με τα Π.Σ από ποιο έτος απόκτησαν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια;

ΑΠΘ:
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 2281/5-7-2017 και τις εφεξής ισχύουσες διατάξεις, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χορηγεί την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΠΔΕ) σε όσους εκ των πτυχιούχων, από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές:

Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση
Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Θεματική Ενότητα είναι τα παρακάτω:

Θεματική Ενότητα Ι: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Γλ3-326 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Υποχρεωτικό
Γλ3-399 ή το καινούριο Γλ3-394 Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές Αρχές στην Εκμάθηση Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας I Επιλογής
Γλ3-450 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος Επιλογής
Γλ3-499 ή το καινούριο Γλ3-494 Eιδικά Θέματα: Παιδαγωγικές αρχές στην εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας ΙΙ Επιλογής
1 μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα, από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Επιλογής
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Γλ2-492 Γνωστική Γραμματική της Αγγλικής Επιλογής
Γλ3-225 Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας Υποχρεωτικό
Γλ3-327 Στρατηγικές Γλωσσικής Eκμάθησης και Επικοινωνίας Επιλογής
Γλ3-329 Διδακτική Θεωρία και Πράξη Υποχρεωτικό
Γλ3-445 Σώματα Kειμένων και οι Eφαρμογές τους στη Διδασκαλία της Γλώσσας Επιλογής
Γλ3-463 Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης Επιλογής
Γλ3-473 H Νέα Τεχνολογία στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας Επιλογής
Γλ4-337 Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία Επιλογής
Γλ4-388 Εκμάθηση Β' Γλώσσας: Μια Παραμετρική Προσέγγιση Επιλογής
Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας Επιλογής
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση
Γλ3-332 H Διδασκαλία της Προφοράς της Aγγλικής Γλώσσας Επιλογής
Γλ3-342 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς Επιλογής
Γλ3-370 Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας Επιλογής
Γλ3-380 Απόκτηση και Διδασκαλία Λεξιλογίου Επιλογής
Γλ3-387 Δίγλωσση εκπαίδευση στην τάξη Επιλογής
Γλ3-451 Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης Επιλογής
Γλ3-455 Δημιουργία και επιλογή διδακτικού υλικού στην προσχολική και πρώιμη παιδική ηλικία Επιλογής
Γλ3-457 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας I* Υποχρεωτικό
Γλ3-458 Προσέγγιση και Σχολιασμός Γλωσσικού Μαθήματος Επιλογής
Γλ3-459 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας IΙ* Υποχρεωτικό
Γλ3-460 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος: Μικροδιδασκαλία Επιλογής
Γλ3-480 Εκμάθηση και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στη Παιδική Ηλικία Επιλογής
Λογ6-488 Λογοτεχνία, τέχνη & πολιτισμός στην εκπαίδευση Επιλογής
*Αντικαθιστούν το Γλ3-456

ΕΚΠΑ:
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και προσφέρεται κατ’ επιλογήν στους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν σε αυτό από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και οδηγεί στην χορήγηση «Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΠΠΔΕ).

Σκοπός του ΠΠΔΕ είναι η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος ως εκπαιδευτικών αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Συνεπώς, τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτού αποσκοπούν συστηματικά στην σύνδεση θεωρίας και πράξης και στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με ζητήματα που αφορούν τις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές στο δημόσιο σχολείο, στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, καθώς και σε άλλους χώρους της τυπικής και άτυπης εκμάθησης της ξένης γλώσσας καταρχάς στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το ΠΠΔΕ

Οδηγός ΠΠΔΕ

Ιστότοπος του ΠΠΔΕ

Αυτή η παράμετρος λήφθηκε υπόψη για το διδακτικό προσωπικό της Αγγλικής που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα ΕΑΝ το σχολικό έτος 2021-2022 που εφαρμόστηκε καθολικά στα Νηπιαγωγεία της επικράτειας;

 
Γιαννης
03 Ιουλ 2022 16:15

Θα ήταν δίκαιο να ισχυσει για αυτους που εισαγονται φετος (πριν συμπληρωσουν το μηχανογραφικο τους) ή του χρονου και οχι για τους ηδη φοιτουντες.

 
@δημιουργική ασάφεια
03 Ιουλ 2022 16:13

Μήπως γνωρίζετε πόσα εξαμηνιαία μαθήματα έχουν στα πτυχία τους οι λεγόμενες από παλιά "καθηγητικές σχολές";

(Όπως νοείται, αν είναι δηλαδή τα 15 μαθήματα, που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς στο εππαικ οι κάτοχοι πτυχίων μη-καθηγητικων σχολών)

Ας το δει λίγο το ΥΠΕΠΘ για τους κατόχους πτυχίων γεωπονίας από το ΓΠΑ με περίπου 120 μαθήματα (πτυχίο επιπέδου 7 και 300+ ECTS χωρίς την υποχρεωτική πρακτική δύο θερινών περιόδων) και διάρκειας ουσιαστικά 5,5 ετών να θες έξτρα το ετήσιο κιόλας εππαικ... Άρα φτάνεις στα 6,5 χρόνια (!) σπουδές, για να μπορέσεις να διδάξεις σε ΕΠΑΛ γεωπονίας.

Και οι των "καθηγητικων σχολών", ποτ έχουν κατώτερα πτυχία, επίπεδο 6, να μην έχουν κάνει ούτε το ετήσιο εππαικ ούτε τα 15 μαθήματα σχετικά και να είμαστε στο τέλος το ίδιο. Γιατί;

 
δημιουργική ασαφεια
03 Ιουλ 2022 09:03

δεν φαντάζομαι να αφορά καθηγητικές σχολές. ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΣΑΦΕΣΤΕΡΑ ΑΜΕΣΑ

 
Panagiotis Geor
02 Ιουλ 2022 21:11

Πολλά ακούω για την ΑΣΠΑΙΤΕ...

Κανονικά η ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να κλείσει και το οικόπεδο “φιλέτο” να αξιοποιηθεί για το καλό της χώρας. Οι λιγοστοί φοιτητές της και το -ακόμα πιο λιγοστό- προσωπικό της πρέπει να ενταχθούν αυτοδίκαια αλλού. Οι μεν φοιτητές στο ΠαΔΑ σε μονοτμηματική Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (πτυχία ΤΕΙ), και το δε προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, τεχνικό) σε άλλα ΑΕΙ του Λεκανοπεδίου ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να σταματήσει να δέχεται εισακτέους και οι υπάρχοντες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους για να πάρουν πτυχίο Εκπαιδευτικού και Μηχανικού ΤΕ. Εξάλλου οι φοιτητές ξέρανε από την πρώτη στιγμή, που οικειοθελώς μπήκαν σε αυτή τη Σχολή, τι πτυχίο θα πάρουν και ότι η Σχολή τους ανήκει στο Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κανείς δεν τους ανάγκασε να φοιτήσουν με το ζόρι.

Η Σχολή, είχε ιδρυθεί το ’59 με διάταγμα του Βασιλέως Παύλου Ά, ως ΣΕΛΕΤΕ που ήταν κακέκτυπο της γαλλικής σχολής ENSET (η οποία έχει καταργηθεί στη Γαλλία από το ’85!!!). Ιδρύθηκε με διακριτή φυσιογνωμία, ρόλο, σκοπό, αποστολή και ανάγκες που σήμερα έχουν εκλείψει. Όλη η χώρα θα στήριζε μια τέτοια πρωτοβουλία! Οι μόνοι που αντιτίθενται στο κλείσιμο της Σχολής, που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και δεν έχει πλέον κανένα λόγο ύπαρξης, είναι προφανώς κάποιοι ΑΣΠΑΙΤιανοί. Ας είμαστε πραγματιστές.

Χρειάζονται και άλλες τολμηρές πρωτοβουλίες και συγκρούσεις με συμφέροντα -που θα επιφέρουν πολιτικό κόστος- για να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Το κλείσιμο της ΑΣΠΑΙΤΕ, προφανώς δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας, είναι όμως, όπως και να το κάνουμε, μια καλή αρχή. Ας βάλουμε όλοι μια φορά σε αυτή τη την χώρα το κοινό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Καιρός δεν είναι;

Από έναν εν ενεργεία φοιτητή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 
Σε περιπτωση...
02 Ιουλ 2022 18:30

....που κάποιος/α φοιτεί σε τμήμα το οποίο δεν είναι στην ίδια πόλη με ΑΕΙ των επιστημών της αγωγής, αλλά ο ίδιος/α θέλει να αποκτήσει παιδαγωγική επάρκεια στη διάρκεια των σπουδών του, θα πρέπει να νοικιάσει σπίτι και να μείνει σε διαφορετική πόλη για ένα έτος από αυτή που αρχικά πέρασε έως ότου αποκτήσει αυτή την παιδαγωγική επάρκεια;

 
Επομένως...
02 Ιουλ 2022 18:21

Για τους ψυχολόγους που δεν ασκουν εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο, ΔΕΝ απαιτείται παιδαγωγικη επάρκεια, σωστά;;;

 
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
02 Ιουλ 2022 16:13

Ποια δομή είναι αυτό;

 
δδ
02 Ιουλ 2022 16:10

Παρωχημένη και ξεπερασμένη σχολή η ΑΣΠΑΙΤΕ. Να κλείσει φυσικά. Δεν εξυπηρετεί τίποτα πλέον.

 
nikos
02 Ιουλ 2022 14:28

Να τελειώνει η ΑΣΠΑΙΤΕ. Π΄ρέπει να κλείσει.
Η πρόταση είναι σοβαρή. Μπρα΄βο και πάλι στην Υπουργό.

 
Ερωτήματα
02 Ιουλ 2022 13:49

Όπως καταλαβαίνω αυτό το έτος θα αποτελέσει "φίλτρο" για την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 
Θύμιος
02 Ιουλ 2022 11:51

Πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή σε αυτό το σημείο, γιατί μαθήματα μπορεί να βαφτίζονται ως προσμετρούμενα για παιδαγωγική επάρκεια, μόνο και μόνο για να ξεφύγουν οι φοιτητές από το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
Ας ξεκαθαρίσει το τοπίο, και ας γίνουν πραγματικά τέτοια προγράμματα, και να είναι υποχρεωτικά για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Αλλά μην το παρακάνουμε, με "τουλάχιστον δύο εξάμηνα", γιατί σε δύο εξάμηνα κάνεις και μάστερ, όχι απλά παιδαγωγική επάρκεια!

 
ΠΕ04.02
02 Ιουλ 2022 11:32

Ελπίζω αυτό να μην επηρεάζει τα Τμήματα που ήδη χορηγούν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τους...

 
Μέλος ΔΕΠ πρώην ΤΕΙ
02 Ιουλ 2022 11:30

Και αυτό το Ειδικό Πρόγραμμα, πόσους φοιτητές θα μπορεί να δέχεται κάθε χρόνο;
Για παράδειγμα στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τμήματα όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Μαθηματικά από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αποφοίτων μπορεί να βρει δουλειά κυρίως στην εκπαίδευση.
Έστω ότι κατά μέσο όρο 50 φοιτητές/πτυχιούχοι από τα παραπάνω 10 τμήματα ενδιαφέρονται να αποκτήσουν διδακτική επάρκεια, θα υπάρχουν όντως 500 θέσεις διαθέσιμες?
Και το 50 είναι ένα πολύ μικρό νούμερο.
Αλήθεια, ποιος μεγάλος νους τα σκέφτηκε όλα αυτά;

 
ΑΣΠΑΙΤΕ
02 Ιουλ 2022 11:25

Τέλος εποχής για τη ΑΣΠΑΙΤΕ. Και η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε προσπαθήσει και μάλιστα όταν με τον νόμο Γαβρόγλου έγιναν σε μια νύχτα όλα Πανεπιστήμια η ΑΣΠΑΙΤΕ έμεινε απέξω. Τότε πρόεδρός της ήταν Πανεπιστημιακός εκ Κρήτης (κ. Σαριδάκης) ο οποίος προσπάθησε να την απορροφήσει το ΕΜΠ. Μετα άλλαξε η κυβέρνηση και τρία χρόνια τώρα με άλλον πρόεδρο (κ. Χατζαράκης) και μετά από πολλές προσπάθειες για απορρόφησή της είτε από ΠΑΔΑ είτε από ΕΚΠΑ, έρχεται αυτή η ρύθμιση που ουσιαστικά την ακυρώνει ως σχολή. όμως για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει πια τίποτα να προσφέρει. Είναι τρείς σχολε΄ς που βγάζουν εκπαιδευτικούς τεχνολόγους μηχανικούς. όσο για τους διοικούντες, προέδρους αντιπροέδρους διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, αυτοί δεν ανησυχούν καθώς η σχολή αφού έχει πρωτοετείς θα λειτουργήσει σίγουρα τέσσερα χρόνια ακόμα οπότε θα βγουν από εκεί στην σύνταξη. Τόσο απλά.

 
Πετρος
02 Ιουλ 2022 10:57

Η διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει να μας πει κάτι;;

 
ΠΕ19
02 Ιουλ 2022 10:36

Για φέτος η ΑΣΠΑΙΤΕ θα έχει δουλειά μετά τέρμα !!!!
Γιατί να μην πάει κάποιος στο ΕΠΠΑΙΚ του Παν/μιο του ?
Άσε που λογικά σε λίγο ΑΣΠΑΙΤΕ τέρμα θα κολλήσει κάπου !!!

 
ΑΣΠΑΙΤΕ, τέλος;
02 Ιουλ 2022 10:24

ΑΣΠΑΙΤΕ, τέλος;
Το μελετούσαν καιρό τώρα οι φωστήρες του υπουργείου και το υλοποιούν!!!

 
Παρατηρητης
02 Ιουλ 2022 09:45

Κ Χατζαρακη σας τελειωσε με το γαντι η Κεραμεως.Ισοπεδωσε την ΑΣΠΑΙΤΕ και την υποβαθμισε οσο δεν παει αυτα τα 3 χρονια που είναι στο υπουργείο και εσεις προεδευεται σαν να μην συμβαινει τίποτα

 
ωπ !
02 Ιουλ 2022 09:35

δηλαδή;;;;;; ΑΣΠΑΙΤΕ τέλος; ή άλλο ; οι εξήντα διδ μονάδες σε δυο εξάμηνα είναι λίγες . και ένα εξάμηνο μια χαρά είναι εντατικά. ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΊΤΕ

 
Η ΑΣΠΑΙΤΕ?
02 Ιουλ 2022 09:33

Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα συνεχίσει να δίνει επάρκεια;

 
Χρηστος
02 Ιουλ 2022 09:32

Επιτέλους μια σοβαρή πρόταση. Είχαν αναπτυχθεί προγράμματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε ορισμένα ΑΕΙ που διδάσκει μόνο ένα άτομο (άσχετο) όλα τα μαθήματα (Παιδαγωγική-Ψυχολογία-Διδακτική).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ