ΒΟΥΛΗ

Διευθυντές Σχολείων: Η τροπολογία όπως θα την καταθέσει η υπ. Παιδείας στη Βουλή

Οι νεοδιοριζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση Διευθυντή Σχολείου
Δημοσίευση: 23/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα την τροπολογία για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων, όπως ακριβώς θα την καταθέσει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Οι τροπολογία αφορά δύο περιπτώσεις:

Α. Τη δυνατότητα υποψηφιότητας για τη θεση του Διευθυντή Σχολείου από νεοδιοριζόμενου εκπαιδικούς , οι οποίοι παρότι έχουν κλείσει τη διετία , δεν έχουν μονιμοποιηθεί, επειδή δεν έχει γίνει η ατομική τους αξιολόγηση, και.

Β. Τη  συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει τα εξής:

Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί

Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σ’ αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.

Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, αφαιρείται η αναφορά «νόμιμο» ως προς τον προσδιορισμό των αναπληρωτών της περ. β), η σωρευτική αναφορά των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, στην περ. γ) και στα υφιστάμενα εδάφια τέταρτο και όγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή ελλείπει, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. γ) του άρθρου 46. Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως μέλος της περ. α), τακτικό και αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

Σχόλια (55)

 
Κατά τη νέα ελληνοπλαταρική γραμματική
24 Νοε 2022 21:22

Είμαι οριακά εκπαιδευτικός, οριακά δουλεύω, οριακά πληρώνομαι.... οριακά θα σας "ανταμείψω" κι εγώ στις κάλπες....

 
Της τροπολογίας το ανάγνωσμα
24 Νοε 2022 20:32

@Πλατάρος Γιάννης 24 Νοε 2022 09:25

Ως προς το "ποτέ η κατοχή Α' βαθμού δεν ήταν προϋπόθεση για κατάληψη θέσης διευθυντή!" σας παραπέμπω στον Ν. 4547/2018, άρθρο 22
"Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α'΄, καθώς και (...)".
-το άρθρο αυτό φρόντισε να το καταργήσει η Κεραμέως- αλλά να μην διαβάζουμε και ανακρίβειες ότι ποτέ δεν ήταν απαραίτητη η κατοχή του βαθμού Α'.

Στο μόνο που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι "Περιμένουμε όλοι μια τυπική συγνώμη για την κατ επαναληψιν προβαλομενη πλάνη περί την πραγματικότητα". Αναμένουμε τη συγγνώμη σας.

Γελοιότητα δεν το βαθμολόγιο, γελοιότητα είναι αυτά που γίνονται κομμε΄να και ραμμένα στα μέτρα ορισμένων.

υγ: μου θυμίζει τότε που ζητούσατε να μάθετε ποιος νόμος λέει ότι ακόμα και οι δωρεές (τύπου Webex) δημοσιεύονται υποχρεωτικά στη Διαύγεια και κα΄ποιοι σχολιαστές φρόντισαν να σας ενημερώσουν και να βγείτε από την πλάνη σας.
Να μην σχολιάσω τότε που σχολιάζετε στο άλλο εκπαιδευτικό site και προτείνατε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε διοικητικές θέσεις πχ Υπουργείο, Δ/νσεις Εκπ/σης να πληρώνονται για κάθε ημέρα (8ωρο) και 4 ώρες υπερωρία αφού αν ήταν σε σχολείο, λέγατε, θα δούλευαν 4ωρο και όχι 8ωρο.

 
Θοδωρής
24 Νοε 2022 15:23

Αρχεσθαι μαθων, άρχειν επιστήσει.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τα είπαν όλα με τέσσερις λέξεις.
Η υπουργός και οι δορυφόροι της, ας σκεφθούν καλά.
Αρκετά πια. Η αλαζονεία της δεν της επιτρέπει να δει τα πράγματα όπως έχουν.

 
Ευφροσύνη Κιλκίς
24 Νοε 2022 13:44

Τι να διαβάσουμε κ.Πλαταρε?????

 
Τηλέμαχος
24 Νοε 2022 13:43

Το ποιος πρέπει να zητήσει συγγνώμη σε ποιον...ας μην το ανοίξουμε καλύτερα

 
Αξιοκρατική επιλογή όχι επετηρίδα
24 Νοε 2022 13:41

Η αξία δεν μετριέται με τα χρόνια ή «με το κιλό», για παράδειγμα πολύ καλύτερες είναι οι σύγχρονες σπουδές των εκπαιδευτικών σε σχέση με εκείνες πριν 40 χρόνια, που ούτε μετεκπαίδευση υπήρχε ούτε μια ξένη γλώσσα δεν γνώριζαν οι περισσότεροι καθηγητές, που από τύχη επέλεγαν το επάγγελμα αν δεν είχαν κάποια καλύτερη πρόταση.

Μην ωραιοποιούμε τις «παλιές εποχές» επειδή διορίζονταν όλοι βάσει επετηρίδας. Δεν είναι στόχος να γίνει στρατός το σχολείο, άλλωστε ακόμα και ο στρατός σήμερα δείχνει περισσότερη ευελιξία.

@ Ευτυχώς συνταξιουχος
24 Νοε 2022 00:53
Φανταστείτε να γίνει διοικητής στρατιωτικής μονάδος λοχίας και να έχει υπό συνταγματάρχη!!! Αυτό κάνει η κ.υπουργος!!! Καθηγητής με 2- 4 χρόνια θα είναι διευθυντής σε καθηγητές με 30 χρόνια υπηρεσίας!!!! Έλεος!!!

 
Διαφωνίες για τα οφίτσια
24 Νοε 2022 13:36

Προφανώς οι νεοδιόριστοι είναι ετών 55 ή μεγαλύτεροι άρα σίγουρα θα έχουν κάποια εμπειρία.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους κάτω των 30 ετών στον εκπαιδευτικό κλάδο, φτάνει πια η γκρίνια για τις διευθυντικές θέσεις και τις θέσεις στελεχών - για κάθε διευθυντή ή υποδιευθυντή υπάρχουν 20 μόνιμοι και 40 αναπληρωτές, χάρη σε αυτούς υπάρχει το σύστημα Δημόσιας Εκπαίδευσης, μην το ξεχνάμε!

 
είναι φοβερό
24 Νοε 2022 12:51

να υπάρχουν τόσο ανεπίδεκτοι στη σοφία και στην ανέσπερη γνώση τη φωτερή σχολιαστές ! ασχετοι και αχάριστοι με τέτοια υπουργό και τρισμέγιστο σχολιαστή , αμφότερες νομικάτζες ε; με το στανιό βελτίωση και δεν τη θέτε, τι θέτε τελοσπάντων ;

 
"Θα έχει- οριακά- Α βαθμό"???
24 Νοε 2022 12:22

Οριακά "λάστιχο" και "κουρελού" έγινε ολόκληρος ο καλυτερότερος, ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,
- με τις 10δες "νυχτερινές" τροποποιήσεις αμφιβόλου συνταγματικότητας και αποτελεσματικότητας,
- με τις "βροχές" των ενστάσεων των υποψηφίων,
- με τις "βροχές" των παραιτήσεων των μελών των συμβουλίων,
- με την αδυναμία συγκρότησης των τοπικών συμβουλίων.... μετά από 1,5 μήνα!!!,
- με τις παρατάσεις επί των παρατάσεων των θητειών,
ΚΑΙ ο κος Πλατάρος περιμένει αλήθεια συγγνώμες.... από τους εκπαιδευτικούς???

 
Πιτσιφλής
24 Νοε 2022 11:47

Δεν είναι ο ''Κόχραν'' ο κατάλληλος στόλαρχος, έναν ''Μιαούλη'' χρειαζόμαστε σε κάθε σχολείο.
Άκαπνοι, ανιστόρητοι, αιθεροβάμονες!
Βρε, τι πάθαμε!

 
Δισκοβόλος
24 Νοε 2022 10:07

Πλατάρος Γιάννης / 23 Νοε 2022 23:09
Τι γράφεις, ω άνθρωπε!!! Ξαναδιαβάζεις άραγε αυτά που γράφεις εν βρασμώ ή ίσως εν απογνώσει πριν τα αναρτήσεις; Δε νομίζεις πως έχεις υπερβεί πλέον τα εσκαμμένα κατά πολύ με λόγια σαν κι αυτά: "...Διαβάστε τα σχόλια μου, κέρδος θα έχετε! ....Για τεσταρισμα δεοντολογικο, αναμένω ένα γενικό "συγγνώμη δεν κατάλαβα", απολύτως τυπικό";
Δεν ξέρω τελικά από πού μας έχουν κατέβει επί γης ουράνιοι σοφοί και παντογνώστες, ώστε να εκφράζονται με τόσο υπερφίαλη αναίδεια! Εγώ απλώς θα σου θυμίσω ότι αναμένω εδώ και καιρό τη δική σου δεοντολογική αντίδραση για μια συγνώμη στα επίμονα ψέματα που μας αράδιαζες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας, για τα οποία σου απάντησα απολύτως εμπεριστατωμένα, αλλά η δική σου απαξιωτική σιωπή έδειξε πόσο δικαιούσαι τη συγνώμη των άλλων για τις ξεδιάντροπες αντιπαιδαγωικές και τυφλά φιλοκυβερνητικές σου εμμονές!

 
Πλατάρος Γιάννης
24 Νοε 2022 09:25

Είναι φοβερό να δίνω υπερεπαρκείς εξηγήσεις και εγώ και άλλοι σχολιογραφοι και να γράφονται αντίθετα σχόλια συνεχώς!
Τελευταία γελοιότητα το βαθμολόγιο!
Ο νέος διευθυντής που θα προερχεται από νεοδιοριστος θα έχει άραγε βαθμό Α' ώστε να έχει το "προβάδισμα" στους άλλους;
Απαντηση:
1) Θα έχει- οριακά- Α βαθμό.
2) ποτέ η κατοχή Α' βαθμού δεν ήταν προϋπόθεση για κατάληψη θέσης διευθυντή!
Περιμένουμε όλοι μια τυπική συγνώμη για την κατ επαναληψιν προβαλομενη πλάνη περί την πραγματικότητα.

 
Ευτυχώς συνταξιουχος
24 Νοε 2022 00:53

Φανταστείτε να γίνει διοικητής στρατιωτικής μονάδος λοχίας και να έχει υπό συνταγματάρχη!!! Αυτό κάνει η κ.υπουργος!!! Καθηγητής με 2- 4 χρόνια θα είναι διευθυντής σε καθηγητές με 30 χρόνια υπηρεσίας!!!! Έλεος!!!

 
ΠΕ70
24 Νοε 2022 00:07

Έτσι μπράβο.... Πρώτα διευθυντής και μεταααά δάσκαλος. Ή και ποτέ. Γι αυτό δεν ήθελες άλλωστε να γίνεις εκπαιδευτικός;

 
Της τροπολογίας το ανάγνωσμα
23 Νοε 2022 23:49

Διευθυντής δόκιμος υπάλληλος με εισαγωγικό βαθμό Γ' θα είναι προϊστάμενος (μόνιμων) υπαλλήλων με βαθμό Β' και βαθμό Α'. Με μία λέξη: Παραλογισμός

 
Νίκος
23 Νοε 2022 23:36

@Πλατάρος
Ξέρεις πολλούς "νεοδιόριστους" με 13,3 χρόνια αναπληρωτής + 2 χρόνια μόνιμος= 12 έτη συνολική υπηρεσία, να επιθυμεί να κάνει αίτηση για διευθυντής;

 
Πρώτο τραπέζι πίστα
23 Νοε 2022 23:10

@ΔΗΛΩΣΕΙΣ 23 Νοε 2022 17:22
Τί δήλωσε λέτε ο κος Γ.Γ.???.... Παραθέτω παλαιότερο δημοσίευμα του esos.... και αφιερώνω στον κο. Γ.Γ. το τραγούδι "Δηλώσεις" (από τη μεγάλη λαϊκή μας ερμηνεύτρια Πίτσα Παπαδοπούλου) που νομίζω ταιριάζει με την περίσταση....

https://www.esos.gr/arthra/78254/symvoyloi-ekpaideysis-teli-aygoystoy-i-...

Μέσα στους δρόμους μόνη κι έρημη γυρνώ
και από σένα ένα ψέμα κουβαλώ
πως στη ζωή σου να περάσω θα μου στρώσεις.
Δηλώσεις, που μείνανε δηλώσεις.
Μέσα στο πόνο τα παράπονα κι εγώ
γι’ αλλού με πήρες, μα με έφερες εδώ,
που `ναι η αγάπη που μου είπες θα μου δώσεις.
Δηλώσεις, που μείνανε δηλώσεις.

 
Πλατάρος Γιάννης
23 Νοε 2022 23:09

@κ. Β. Γ. Διευθυντή Γυμνασιου
1)Η τροπολογία προβλέπει να γίνει καποιος μονιμος, ΟΠΩΣ ΕΣΎ! (μετά από 2 χρόνια)
2) ο νόμος προβλέπει να υποβάλει "ο νέος " αίτηση, εφ' όσον έχει στρογγυλά 12 χρόνια, ΟΠΩΣ ΕΣΎ!
Το παραπάνω το καλούμε ΙΣΟΝΟΜΙΑ!
Διαβάστε τα σχόλια μου, κέρδος θα έχετε!
Δεν είναι δυνατόν να εμμενετε σε παρανόηση μετά από 10-12 σχόλια απαντητικό στην παρανόηση σας, που έχω γράψει και εγώ και άλλοι!
Για τεσταρισμα δεοντολογικο, αναμένω ένα γενικό "συγγνώμη δεν κατάλαβα", απολύτως τυπικό.

 
Διευθυντής Γυμνασίου Β.Γ.
23 Νοε 2022 21:18

Αν κατάλαβα καλά θα έχουμε κάποιους διευθυντές, που δεν θα έχουν μονιμοποιηθεί
και ενδεχόμενα να μην μονιμοποιηθούν αν αξιολογηθούν αρνητικά.
Περίεργο δεν είναι;

 
@Πλατάρος Γιάννης
23 Νοε 2022 19:35

Επειδή ξέρουμε τα νεοδημακρατικά σου φρονήματα, ξέρουμε ότι ευελπιστείς να γίνουν οι κρίσεις... Αλλά δυστυχώς, η αγαπητή σου Υπουργός είναι τόσο άξια και άριστη, που θα σας αφήσει στα κρύα του λουτρού. Εκλογές θα έχουμε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο και... αποχαιρέτα τις κρίσεις που θα ήθελες να γίνουν... Τσάμπα δήλωσες και συμμετοχή στο Τοπικό Συμβούλιο. Ας πρόσεχες λοιπόν, όταν ψήφιζες και υποστήριζες τόσο καλή, άξια και συνεπή Υπουργό και κυβέρνηση!

 
ελεος
23 Νοε 2022 19:34

θα ήταν αστείο αν δεν αφορούσε σχολεία, παιδιά, και δημόσιο χρήμα από τις τσέπες μας.
Σε λίγο θα περάσουν και τροπολογία με την οποία με το δίπλωμα για παπάκι θα μπορείς να γίνεται κυβερνήτης υπερωκεάνιου.

 
ΕΥΗ
23 Νοε 2022 19:27

Η τροποποίηση δεν εφορά ούτε 20 άτομα... Προς τι λοιπόν όλος αυτός ο ντόρος;
Να' χαμε, να λέγαμε, ότι τάχα αυτό ε΄φταιγε για την καθυστέρηση της έκδοσης προκήρυξης. Και μετά φταίει η συγκρότηση των τοπικών συμβουλίων. Και μετά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά! Ακόμα κι αν ξεκινήσει η διαδικασία, τοποθέτηση διευθυντών ως τον Ιούνιο δεν μπορεί να γίνει!!! Άσε που με τις εκλογές να μεσολαβούν, υπάρχει κι η πιθανόητα να μην γίνουν καθόλου... Γεια σου Υπουργέ μου, που όλα τα υλοποίησες σε ποσοστό 100% !!! Εδώ γελάμε...

 
Καίω όλα τα βιβλία Διοίκησης, Μπιζνες, Μανατζμεντ, τα παντα
23 Νοε 2022 19:26

Ένας νεοδιόροστος χωρίς αρκετή εμπειρία, αντί να αποκτά εμπειρία θα πάρει το τιμόνι και θα γίνεται διευθυντής, βασικά με το καλημέρα. Μπράβο παιδιά εκεί στο Υπουργείο, μεγάλη εφευρετικότητα. Όλα θα πάνε πριμα.
Πειτε μας και μας που αλλού τα είδατε αυτά, ωραία cases studies....

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
23 Νοε 2022 19:16

Νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί και δεν έχει εφαρμοστεί... Η Κυβέρνηση της ΝΔ τον αλλάζει κάθε τόσο κατά το δοκούν... Οι Σύμβουλοι ακόμη περιμένουν... Χιλιάδες κενά στα σχολεία, πολλά παιδάκια περιμένουν ακόμη τις παράλληλες που τους είχαν εγκριθεί... Ας ψηφίσουν ό, τι θέλουν, άλλωστε έρχονται εκλογές... Υποσχέσεις για αύξηση μισθών στα προσεχώς... Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καλπάζουν... Πλέον ο εκπαιδευτικός κόσμος (και όχι μόνο) δεν τους πιστεύει σε τίποτα και απλά περιμένει να τους τιμωρήσει στην κάλπη...

 
Κίμωνας
23 Νοε 2022 18:52

Μπράβο στην κ. Ν. Καθε τόσο να καταθέτει και μια ντροπολογια για να έχει έναν ολόκληρο κλάδο στο άγχος....

 
δάσκαλος
23 Νοε 2022 18:46

δώστε λεφτά να δείτε πως θα στελεχωθούν άμεσα οι επιτροπές, το τσάμπα πέθανε.

 
jim
23 Νοε 2022 18:45

@Στράτος
Το αντίθετο. Αν δεν προλάβει να κάνει τις κρίσεις διευθυντών, θα είναι η μοναδική κυβέρνηση που στα 4 χρόνια της θητείας της δεν θα έχει καταφέρει να κάνει κρίσεις. Φαντάσου τι φούμο θα φάει από τα γαλάζια παιδιά της, που περίμεναν 4 χρόνια να γίνουν διευθυντές. Γι' αυτό θα τις κάνει τις κρίσεις, έστω και την τελευταία στιγμή. Για τα ψηφαλάκια. Θα μαυριστεί που θα μαυριστεί από την πλειοψηφία του κλάδου, μετά το κυνηγητό των τελευταίων χρόνων, να χάσει και τους γαλάζιους ψήφους δεν θα το διακινδυνεύσει.

 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
23 Νοε 2022 18:36

ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ε.Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΕΕΝ ΚΑΙ Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΡΟΥΝ,ΤΑ ΙΔΡΥΜΕΝΑ ΤΟ2021 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 12ΜΗΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΝΑΙ Δ/ΝΤΕΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κ. Α.

 
nick
23 Νοε 2022 18:34

Αχ!
Δεν μπορούν, δεν το έχουν! Ας αφήσουν τις επιλογές για την επόμενη κυβέρνηση!

 
ΑΣ
23 Νοε 2022 18:23

Με όλη αυτή τη καθυστέρηση, πάμε σε εκλογές χωρίς κρίση στελεχών ουσιαστικά. Ωραία, ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ. Κυρίως γιατί δεν μας λέτε τι θα προτίθεστε να κάνετε.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.