ΒΟΥΛΗ

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για τους Διευθυντές Σχολείων

Οι νεοδιοριζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση Διευθυντή Σχολείου
Δημοσίευση: 24/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε δόκιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις.

Με την ίδια τροπολογία  ρυθμίζονται και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Τη τροπολογία την κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή, χθες το βράδυ.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει τα εξής:

Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί

Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σ’ αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.

Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, αφαιρείται η αναφορά «νόμιμο» ως προς τον προσδιορισμό των αναπληρωτών της περ. β), η σωρευτική αναφορά των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, στην περ. γ) και στα υφιστάμενα εδάφια τέταρτο και όγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή ελλείπει, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. γ) του άρθρου 46. Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως μέλος της περ. α), τακτικό και αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

Σχόλια (12)

 
Bino
24 Νοε 2022 17:13

Κ. Υπουργέ, αντί να κάνετε αληθινή μεταρρύθμιση, ασχολείστε μονίμως με τα στελέχη και όχι με τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών που παλεύει μέσα στην τάξη και είναι φτωχοποιημένη! Αλλά και σε αυτό ακόμα το κομμάτι κωλυσιεργείτε αδικαιολόγητα. Πώς θα εφαρμόσετε το ψηφιακό κράτος που ευαγγελιζεστε ως κυβέρνηση; Όλα ψηφιακά στα σχολεία... έτσι δεν θα χρειάζεστε τόσα στελέχη!

 
@pal
24 Νοε 2022 15:46

Στο δικο σου το σχολείο υπάρχει διευθύντρια.

 
Κρίσεις Στελεχών;
24 Νοε 2022 15:21

Θα βγει το 2022 η προκήρυξη για τους Διευθυντές Σχολικών μονάδων ή ζήσε.... τριφύλλι;

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
24 Νοε 2022 13:32

Νομοθετούμε αλλά δεν εφαρμόζουμε....

 
Συνάδελφος
24 Νοε 2022 12:56

Προφανώς δίνει την δυνατότητα και σε νεοδιόριστους , σε μόνιμους που είναι βοηθητικό προσωπικό κ.λ.π αφ ενός γιατί όπως είναι σήμερα τα σχολεία δεν υπάρχει και μεγάλη προθυμία για διεκδίκηση των θέσεων και αφ ετέρου να ικανοποιήσει κάποοιυς που έμεναν απέξω χωρίς την ψήφιση της τροπολογίας.

 
Δ.Ο.
24 Νοε 2022 12:37

Δημήτριε, πριν την προκήρυξη, θα πρέπει να συγκροτηθούν τα τοπικά συμβούλια επιλογής σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας και βέβαια σύμφωνα με το νόμο προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των συμβούλων και έπεται η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

 
Bino
24 Νοε 2022 12:29

Κ. Υπουργέ, αντί να κάνετε αληθινή μεταρρύθμιση, ασχολείστε μονίμως με τα στελέχη και όχι με τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών που παλεύει μέσα στην τάξη και είναι φτωχοποιημένη! Αλλά και σε αυτό ακόμα το κομμάτι κωλυσιεργείτε αδικαιολόγητα. Πώς θα εφαρμόσετε το ψηφιακό κράτος που ευαγγελιζεστε ως κυβέρνηση; Όλα ψηφιακά στα σχολεία... έτσι δεν θα χρειάζεστε τόσα στελέχη!

 
Γεώργιος Αθήνα
24 Νοε 2022 11:20

Πολλά σχολεία λειτουργούν στον αυτόματο. Πρέπει η προκήρυξη να βγει άμεσα. Να γίνει η κατάθεση χαρτιών. Να βγει η μοριοδοτηση
Έστω το βήμα αυτό να γίνει.
Μη μας εμπαιζετε άλλο. Ο καλυτεροτερος νόμος μάς έχει στοιχίσει ψυχικά, προσωπικά, οικονομικά.

 
Φανή Αττική
24 Νοε 2022 11:18

Συμφωνώ με την pal.
Στην Αττική και στην Αθήνα πάνω από το 1/3 των σχολείων λειτουργεί με αναπληρωτές διευθυντές. Απαράδεκτο. Καθώς πολλοί δεν ήθελαν να αναλάβουν και αναγκάστηκαν. Και δεν ξέρουν και δε θέλουν να διοικήσουν
Τα προβλήματα πάρα πολλά .Βγάλτε επιτέλους την προκήρυξη... μας έχετε τρελάνει. Έλεος.

 
Δημήτρης
24 Νοε 2022 09:16

Επομένως μόλις πάρει ΦΕΚ το νομοσχέδιο που περιέχει την τροπολογία, πρέπει άμεσα να εκδοθεί η προκήρυξη.. ή μήπως θα καταθέσει άλλη τροπολογία την επόμενη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε στο Πάσχα;
Απίστευτη κοροϊδία και ασέβεια..

 
pal
24 Νοε 2022 08:36

Θα πω κάτι που η κυρία Υπουργός θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Καθώς φαίνεται νέους Διευθυντες δεν θα καταφέρει να εκλέξει ούτε και φέτος. Στο δικό μας Λύκειο (μεσαίας δυναμικότητας) συνταξιοδοτείται ο Δντης και ήδη έχει πέσει πανικός, καθώς μεταξύ των καθηγητών ούτε υπάρχει κατάλληλος (για πολλούς λόγους) ούτε και επιθυμεί κανείς να ... άρει τον σταυρό. Όλοι λέμε πως αν δεν έρθει αντικαταστάτης, δηλαδή΄ ένας ... κανονικός Διευθυντής, το σχολείο του χρόνου θα βαρέσει διάλυση. Και φαντάζομαι δεν είμαστε οι μόνοι. Συμπέρασμα : καλοί οι πολιτικοί σχεδιασμοί και τα ... αμερικάνικα Πανεπιστήμια, αλλά μήπως να ασχοληθούμε και με πιο ... "πεζά" (μα τόσο ουσιαστικά...) προβλήματα κυρία Υπουργέ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ