ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών -Τα 19 βήματα που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 08/02/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με οδηγίες για την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα οι οδηγίες έχουν ως εξής:

Α. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ που έχουν διανύσει ήδη δύο έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους και υπηρετούν σε σχολική μονάδα. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης με «εξαιρετικό», «πολύ καλό» ή «ικανοποιητικό» πόρισμα, τότε θα προχωρήσει η μονιμοποίησή τους αναδρομικά από το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας.

Β. Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α/136) και της προαναφερθείσας υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 602).

Γ. Προτάσσεται η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά στο πεδίο Α και συγκεκριμένα: (i) για τους εκπαιδευτικούς στο πεδίο Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικότητας, (ii) για τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων στο πεδίο Α1) ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο, από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης του ΕΕΠ, (iii) για τα μέλη ΕΒΠ των σχολικών μονάδων από το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο πεδίο Α) υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π.

Δ. Σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 388), η αξιολόγηση του πεδίου A/Α1 πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, β) την παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή για τους εκπαιδευτικούς τάξης και την παρατήρηση δύο (2) ατομικών ή μικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από κάθε αξιολογητή για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής συνεκτιμώμενων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογούμενος/η εκπαιδευτικός στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα - εφαρμογή.

Για το σκοπό αυτό καλούνται:

1. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μέχρι 10/02/2023 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή και να ενημερώσει σχετικά τους αξιολογητές και αξιολογούμενους.

2. Οι αξιολογούμενοι το αργότερο μέχρι τη συζήτηση προετοιμασίας με τον αξιολογητή τους θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

3. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως αξιολογητής, οφείλει μέχρι τις 20/02/2023 να δρομολογήσει και να εκκινήσει τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 11 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ώστε μέχρι τις 28/02/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του/της.


"Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός".


Ε. Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα minedu.gov.gr/axiologisi για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.

3. Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τους.

4. Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην πρώτη αυτή φάση πρόκειται για το πεδίο Α/Α1. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.

5. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

6. Έπειτα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (καλό είναι όπου αναφέρεται χρονική διάρκεια να αναγράφεται αριθμητικά).

7. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού συγγραφικού έργου και, τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.

8. Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.

9. Αντίστοιχα παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.

10. Ο αξιολογούμενος παραθέτει στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.

11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση».

12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.

13. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του αξιολογητή, δίνεται η δυνατότητα ένστασης από τον αξιολογούμενο.

14. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).

15. Ο αξιολογούμενος επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.

16. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.

17. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).

18. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.

19. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο αξιολογούμενος θα λάβει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του.

ΣΤ. Για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες, έχει αναρτηθεί σχετικό επιμορφωτικό βίντεο στη σελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: minedu.gov.gr/axiologisi.

Ζ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα ενημερωθούν από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης για τον χρόνο εκκίνησης της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ώστε να εισέλθουν στην ψηφιακή εφαρμογή - πλατφόρμα και να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία.

Σχόλια (27)

 
@εργατης
21 Σεπ 2023 09:56

.....δημόσιοι υπάλληλοι είσαστε οι μεγαλύτεροι ευεργέτες των ιδιωτικών δομών....

 
Πιτσιφλής
10 Φεβ 2023 16:07

@ Κουλης
Με τόσα στελέχη του Π@ΟΚ που αποχωρούν κάθε μέρα και προσχωρούν στη ΝΔ,
θα γίνει δυστυχώς αυτό που βλέπεις είτε στις πρώτες εκλογές είτε στις δεύτερες.
Και να 'ταν μόνο αυτό;
Το ... βαδίζει πάλι ολοταχώς στο μονοψήφιο...
Αυτό πώς θα το αντέξουμε;

 
Αριστεία, όχι αστεία
10 Φεβ 2023 11:23

@Νίκος 09 Φεβ 2023 21:41

Πες τα σημαντικότερα συνάδελφε! Γιατί μας τα κρύβεις;

 
NIC
10 Φεβ 2023 09:08

@@Νίκος όταν λες υπάρχουν "Υπάρχουν άλλα σημαντικότερα. Όσοι δουλεύουμε στα δημόσια σχολεία τα γνωρίζουμε." μπορείς να αναφέρεις μερικά???

@Νίκος κανείς δεν σε εμποδίζει στο τμήμα "α) Προετοιμασία διδασκαλίας" να αραδιάσεις όλα τα στραβά και ανάποδα και ότι πιστεύεις ότι δυσκολεύουν τη προετοιμασία της διδασκαλίας από τις υποδομές μέχρι τη διοίκηση και να τη κρίνεις. Καλό θα ήταν να δοθεί οδηγία από ΔΟΕ/ΕΛΜΕ να το κάνουν όλοι.

 
Ανταλλάσσω διακοσιοβάουτσερ με market pass
10 Φεβ 2023 08:33

@Κουλης
Έχετε πληροφορίες άνωθεν..... ή το στηρίζετε στην επιτυχία της άριστης διακυβέρνησής του και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που μας έκανε Ελβετία?.....

 
Δημοκρατική Συνέλευση
10 Φεβ 2023 07:39

Πάρα πολύ επαναστατικά, μάχιμα κλπ τα περί "πλουτοκρατίας", ανάλγητη φιλελεύθερη κυβέρνηση, Μητσοτάκης που απολύει... Πόσοι συνάδελφοι συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ με θέμα αυτό;;; Την ξέρετε την απ΄΄αντηση. Πόσοι θα απεργήσουν μεθαύριο στις 15;; Ο καναπές είναι ζεστός έχει θαλπωρή. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση. Και για το θέμα των εκλογών. Με αντίπαλο αυτούς τους ανεκδιήγητους που ζουν στο παρελθόν, πάρτυ θα κάνει ο Μητσοτάκης. Και μετά θα κλαίμε και θα λέμε διάφορα...

 
@Κούλης
10 Φεβ 2023 00:08

Δυστυχώς έχεις δίκιο, ας μην ξεχνάμε και τα ποσοστά που παίρνει η ΔΑΚΕ στις εκλο΄γες παρ'ολο το μαστίγωμα που δέχεται ο κλάδος 4 χρόνια τώρα. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

 
@Νίκος
09 Φεβ 2023 21:41

Υπάρχουν και τα ιδιωτικά που έχουν (;) καλύτερες υποδομές. μπορείτε να πάτε να εργαστείτε εκεί. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι και η υλικοτεχνική υποδομή αλλά ιεραρχικά όχι στα πρώτα ζητούμενα. Υπάρχουν άλλα σημαντικότερα. Όσοι δουλεύουμε στα δημόσια σχολεία τα γνωρίζουμε.

 
Είμαστε ή δεν είμαστε σε μνημόνιο;`
09 Φεβ 2023 20:23

μπερδέυτηκα,,,,
το μισθολόγιο που λέτε είχε έρθει στην αρχή των μνημονίων με σκοπό την καθυστέρηση εξέλιξης των μισθών στο Δημόσιο με την ποσόστωση, άρα την εξοικονόμηση χρημάτων - βάζω τα χέρια μου στη φωτιά οι βουλευτές και μετακλητοί είναι έξω σε ειδικά μισθολόγια!.
Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο και πήραμε και αναβάθμιση της οικονομίας πάμε σε λύσεις μνημονίου για να περιορίσουμε τις αυξήσεις (μόνο στο δημόσιο) ενώ καύσιμα, τρόφιμα, υπηρεσίες, φπα, φόροι έχουν φτάσει πάνω από τον Όλυμπο;
Άρα θέλουμε να τιμωρήσουμε και να φτωχύνουμε τους Δημόσιους υπάλληλους;

 
Νίκος
09 Φεβ 2023 20:00

Για τις υποδομές και τον εξοπλισμό στα σχολεία δε μας αφήνετε να ανεβάσουμε αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί. Δε συμφέρει. Να μη φανούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Είμαι σε ΕΠΑΛ με τομέα Πληροφορικής και έχουμε να λάβουμε Η/Υ από το Υπουργείο από το 2003! 20 ολόκληρα χρόνια! Φυσικά δεν έχουμε λάβει εξοπλισμό και για κανένα άλλο εργαστήριο των υπολοίπων τομέων. Κατά τ' άλλα θα αξιολογηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες δεν υπάρχουν στις τάξεις... Ελπίζω με την ψήφο μας να βοηθήσουμε στην ανατροπή τους.

 
ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ..
09 Φεβ 2023 19:22

Πιστεύετε εσείς οτι θα μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτό το έκτρωμα;Σε 2 μήνες το πολύ θα είστε παρελθόν.

 
Κουλης
09 Φεβ 2023 16:56

Επειδή πολλοί εδώ μέσα έχετε αφήσει τις ελπίδες σας στις εκλογές σας ενημερώνω ότι ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΗ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ.
να το θυμάστε !!!!!!

 
@ Αντώνης
09 Φεβ 2023 14:18

Θα υπάρξουν... μην έχεις καμιά αμφιβολία.
Όπως άλλωστε υπήρξαν όταν κάποιοι βγαίναν σε διαθεσιμότητα.

 
Αντωνης
09 Φεβ 2023 10:24

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα βρεθεί εκπαιδευτικός που με την ψήφο του στις εκλογές θα επιδοκιμάσει αυτό το νεοφιλελεύθερο κρεσέντο της αξιολόγησης και την αδιάκοπη στοχοποίηση του εκπαιδευτικού κλάδου για τέσσερα χρόνια.
Για μια ακόμα φορά απίστευτη γραφειοκρατία δίχως καμία ουσία μόνο και μόνο για το φαίνεσθαι και την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος. Σκοπός της κεραμεως να δείξει ότι κάτι αλλάζει και ότι τηρεί τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις. Ως πολιορκητικός κλοιός επιλέγησαν οι νεοδιοριστοι γιατί ξέρει ότι έχουν μηδαμινά περιθώρια αντίδρασης, εφόσον διακυβεύεται η μονιμοποίηση τους. Πραγματικά η ανηθικότητα σε όλο της το μεγαλείο.

 
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ...
09 Φεβ 2023 09:34

Προφανώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα η αξιολόγηση καθώς δεν έχει καταργηθεί πλήρως η προηγούμενη δομή ού΄τε έχει σχηματιστεί πλήρως η νέα.Τι, όχι?

 
Νίκος
09 Φεβ 2023 00:48

Δεν υπάρχει πλέον έλεος. Πίσσα και πούπουλα στη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και στην ακροδεξιά πολιτική της! Αυτή η υπουργός δεν είναι της Παιδείας. Είναι των ιδιωτών και της πλουτοκρατίας. Σκοπός της είναι να πετάξει έξω από το δημόσιο (όπως το ξανάκανε ο Μητσοτάκης ως υπουργός) χιλιάδες εκπαιδευτικούς, να καθιερώσει την "δήθεν" αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μαθητών (βλ. εξετάσεις PISA ΣΤ' δημοτικού) και να παραχωρήσει στη συνέχεια τα πάντα στην ιδιωτική εκπαίδευση και τους Δήμους. Ξυπνάτε ωρέ ...! Πίσσα και πούπουλα στις εκλογές!!!

 
@iraklis
08 Φεβ 2023 20:21

Ακόμα δεν το λένε τόσο ξεκάθαρα - προς το παρόν μιλούν για όποιον δεν συμμετέχει. ΟΜΩΣ έχει διαρρεύσει ήδη το νέο μισθολόγιο με την επιστροφή στους βαθμούς στο οποίο ΠΟΣΟΣΤΟ μόνο θα ανεβαίνει βαθμό. Όλοι καταλαβαίνουμε το ποσοστό αυτό πως θα προκύπτει.

 
Iraklis
08 Φεβ 2023 19:03

Έχετε καταλάβει ότι αν δεν τα πας καλά σε μια "υποκειμενική" αξιολόγηση, εκτός από τον οκταετή αποκλεισμό από στέλεχος εκπαίδευσης [σιγά και κάτι έγινε]...
θα υπάρχει αναστολή της αυτόματης μισθολογικής ωρίμανσης, δηλαδή τα Μ. Κ. που παίρνουμε κάθε δυο χρόνια.... [τα μισθολογικά κλιμάκια] ... υπάρχει άλλος δημόσιος υπάλληλος που αξιολογείται σε τόσους παραμέτρους και να καταθέτει χαρτιά και βεβαιώσεις για να αξιολογηθούν; Εδώ έχουμε περάσει ακόμη και τον επιθεωρητισμό σε όλο του το μεγαλείο πριν πενήντα χρόνια... Για αυτή τη δημοκρατία μιλούν, ας τους ξαναψηφίσουμε.... Ο χειρότερος εφιάλτης.....

 
Ανεπαρκής
08 Φεβ 2023 19:02

Τα 19 σημεία για τα 63 κριτήρια των 4 αξόνων του 60σέλιδου ΦΕΚ.

Βασική βιβλιογραφία:
Όργουελ, 1984
Χάξλεϊ, Θαυμαστός καινούργιος κόσμος
Κάφκα, Η δίκη

 
Ο Νέος
08 Φεβ 2023 18:34

Να το θεωρήσουμε κάτι σαν απειλή τα περί πειθαρχικού παραπτώματος για όσους δε συμμετέχουν στην αξιολόγηση; Τότε επιστρε΄φουμε περισσότερα από 50 χρόνια πίσω στο σκοτεινό παρελθόν! Δεν έχουμε δικαίωμα συμμετοχής σε απεργία;

 
Φ.Φ.Φ.
08 Φεβ 2023 17:40

Πώς φαίνεται ότι είστε εκτός εκπ/κης πραγματικότητας...
Δεν έχουμε χρόνο ούτε να ξυθουμε!!!!¡ θα μπούμε σε πλατφόρμες κλπ ??? Είστε με τα καλα σας;;,, Ανάσα δεν παιρνουμε. Να προσλάβετε προσωπικό. Να περνάει τα προσόντα μας μες στην πλατφόρμα. Να το εκπαιδεύσετε ώστε να τα περνάει καλά. Εμείς με τπτ...ξεχάστε το

 
Φανή Αττική
08 Φεβ 2023 17:38

Το 20ο βήμα σας το αφήνουμε για το τελοςςςςςς .Στις εκλογες!¡!

 
Νίκος
08 Φεβ 2023 17:31

Κατάντια. Αυτό μόνο.

 
Δώρα
08 Φεβ 2023 17:16

Από σήμερα και πέρα ή εσύ ή εμείς... Καμαρώνεις κιόλας που έφερες όλο αυτό το έκτρωμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών... Μας βάζεις το καπάκι για να μας από τελειώσεις... Ούτε την ψήφο σου δε θα βρεις στις επικείμενες εκλογές

 
Τα 963 βήματα των εκπαιδευτικών.
08 Φεβ 2023 16:53

Υπομονή
Φτώχεια
Υπομονή
Φτώχεια

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
08 Φεβ 2023 16:49

Το 20ο βήμα θα είναι το τελευταίο πριν την κάλπη.

 
Μέχρι να γίνουν όλα αυτά
08 Φεβ 2023 16:25

θα είστε μια θλιβερή ανάμνηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ