Απάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ Δ. Κωβαίου, σε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ Οδ. Ζώρα, σχετικά με το κενό διοίκησης που ανέκυψε στην Παιδαγωγική Σχολή

"Είμαι βέβαιος ότι ο ΓΓΑΕ κ. Ζώρας θα αντιληφθεί ότι με την προφανώς εσφαλμένη δημόσια τοποθέτησή του, αδικεί κατάφωρα το ΑΠΘ και τον Πρύτανή του".

19/11/2023

Άκουσε το άρθρο

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαμε την από 18.11.2023 “απάντηση” του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΓΓΑΕ), του ΥΠΑΙΘΑ κ. Ζώρα, η οποία δημοσιεύθηκε στο esos, επί του ψηφίσματος των μελών του διδακτικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής, του Α.Π.Θ., αναφορικά με το κενό διοίκησης στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, του ΑΠΘ. Με την εν λόγω απάντηση, επιχειρείται μία πρωτοφανής μετακύλιση ευθύνης σε εμένα προσωπικά, ως Πρύτανη του ΑΠΘ και αποσιωπάται εντελώς το γεγονός ότι για το ανωτέρω ζήτημα είχα προσωπικά ενημερώσει εγγράφως ήδη από την 15.9.2023, το ΥΠΑΙΘΑ (επισυνάπτεται η επιστολή μου), ζητώντας την άμεση παρέμβασή του, χωρίς ωστόσο ουδεμία απάντηση μέχρι σήμερα.

Προς αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, είναι πλέον αναγκαίο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι Κοσμήτορες αναδεικνύονται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 4957/2022 διαδικασία, ήτοι κατόπιν προκήρυξης που εκδίδει ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα και με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 8/11, με την οποία εκλέγεται ως Κοσμήτορας ένας εκ των προταθέντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 6 του άρθρου 24, υποψηφίων.

Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 449 παρ. 2 του ν. 4957/2022 προβλέφθηκε ρητά η παράταση της θητείας των υπηρετούντων Κοσμητόρων έως τη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Κοσμήτορα και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31.10.2023, μόνο για τους Κοσμήτορες των οποίων η θητεία έληγε την 31.8.2022 και η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών έληγε την 31.8.2023. Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 448 παρ. 5 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι, έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης οι αρμοδιότητες που προβλέπεται ότι ασκούνται από αυτό, ασκούνται μεταβατικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι., πλην όμως εξαιρέθηκε ρητά από τις αρμοδιότητες αυτές η περίπτωση κβ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, ήτοι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Διοίκησης να ορίζει τους Κοσμήτορες των Σχολών του Α.Ε.Ι. Συνεπώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4957/2022 αφενός δεν υφίσταται ρητή νομοθετική πρόβλεψη δυνάμει της οποίας να δύναται να παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων, των οποίων η θητεία έληγε την 31.8.2023 και αφετέρου η αρμοδιότητα ορισμού Κοσμητόρων εξαιρείται ρητά από τις αρμοδιότητες που δύναται να ασκεί μεταβατικά το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Στην προκειμένη περίπτωση, η θητεία της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. έληγε την 31.8.2023, έως σήμερα δε δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. Ως εκ τούτου, και ενόψει του προαναφερόμενου νομοθετικού κενού, προκρίθηκε η παράταση της θητείας της Κοσμητόρισσας, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 449 του ν. 4957/2022, ήτοι έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. και την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα και συνεπώς, κατ’ανάγκη με διάρκεια έως την 31.10.2023. Για τον λόγο αυτόν εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 77327/14-6-2023 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 619/3- 7-2023 Φ.Ε.Κ.). Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4957/2022, η υπ’ αριθμ. 82429/30-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΣ646Ψ8ΧΒ- 41Φ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θητεία από 1.11.2023 έως 31.8.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών, διαβλέποντας εγκαίρως τη σοβαρή πιθανότητα κενού διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής μετά τη λήξη της κατά παράταση θητείας της Κοσμητόρισσας, ως Πρύτανης του ΑΠΘ, απέστειλα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3806/15- 9-2023 επιστολή προς το ΥΠΑΙΘΑ  (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τηνν επιστολή), περιγράφοντας το υφιστάμενο πρόβλημα και επισημαίνοντας την ανάγκη επίλυσής του, με την παρέμβαση του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή αναφερόταν ότι «κατά πάσα πιθανότητα η διαδικασία ανάδειξης και συγκρότησης του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της παραταθείσας θητείας της υπηρετούσας Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής, ήτοι μέχρι την 31- 10-2023, πολλώ δε μάλλον δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία η διαδικασία ανάδειξης νέου Κοσμήτορα της ανωτέρω Σχολής, υπάρχει άμεσος κίνδυνος η Παιδαγωγική Σχολή να παραμείνει ακέφαλη, υφιστάμενη έτσι σοβαρότατο έλλειμμα διοίκησης και αδυναμία εκπροσώπησής της στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που θα ανακύψει λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ανάδειξης νέου Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.».

Επί της ανωτέρω επιστολής ουδέποτε λάβαμε απάντηση από το ΥΠΑΙΘΑ, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο. Ως εκ τούτου, προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επέλεξε εντός ολίγων μόλις ωρών να απαντήσει στο από 17.11.2023 ψήφισμα των μελών Δ.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής, μέσω του esos, τη στιγμή που επί δύο και πλέον μήνες παραμένει αναπάντητο το σχετικό ερώτημα που τέθηκε από τον Πρύτανη. Είναι δε ακατανόητη η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να αποδώσει σ’εμένα προσωπικά ευθύνες για τη μη παράταση της θητείας της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής πέραν της 31ης.10.2023, τη στιγμή που, όπως προαναφέρθηκε, τούτη οφείλεται αποκλειστικά στο προφανές νομοθετικό κενό του ν. 4957/2022 και κατ’ επέκταση στην ολιγωρία του ΥΠΑΙΘΑ να προβεί εγκαίρως στις δέουσες ενέργειες.

Περιέργως δε ο Γενικός Γραμματέας αναφέρεται στη δυνατότητα παράτασης της θητείας της Κοσμητόρισσας έως την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, χωρίς να εκθέτει καμία σχετική διάταξη και αναφέροντας αορίστως άλλα Πανεπιστήμια, τα οποία όμως απλώς παρέτειναν τη θητεία των Κοσμητόρων τους έως την 31.10.2023, όπως δηλαδή ακριβώς συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το πλέγμα των διατάξεων του ν. 4957/2022 αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη προκύπτει σαφώς ότι δεν υφίσταται δυνατότητα παράτασης της θητείας των υπηρετούντων Κοσμητόρων έως την ανάδειξη του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και για χρονικό διάστημα πέραν της 31.10.2023.

Η δε παραπομπή του κ. Ζώρα σε αντίστοιχες αποφάσεις των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Αιγαίου είναι τουλάχιστον άστοχη, δεδομένου ότι καταρχήν σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις είχε συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης των οικείων ΑΕΙ, περαιτέρω δε, στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων παρατάθηκε κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 449 παρ. 2 του ν. 4957/2022, ήτοι για χρονικό διάστημα έως 31.10.2023, στη δε περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου η πρυτανική πράξη παράτασης της θητείας των υπηρετούντων Κοσμητόρων εκδόθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Είμαι βέβαιος ότι ο ΓΓΑΕ κ. Ζώρας θα αντιληφθεί ότι με την προφανώς εσφαλμένη δημόσια τοποθέτησή του, αδικεί κατάφωρα το ΑΠΘ και τον Πρύτανή του. Καλώ τον Υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη να παρέμβει και να δώσει λύση στο θέμα του κενού διοίκησης που έχει προκύψει στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ.

Δημήτριος Κωβαίος Πρύτανης του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ