Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Πως θα γίνουν οι Επαναληπτικές Εξετάσεις-Στη Βουλή η τροπολογία

Τροπολογία και και για την επαναφορά ποσοστού θέσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ υποψηφίων για τα ΑΕΙ
Δημοσίευση: 20/04/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή:

Α. Επαναφέρεται η δυνατότητα, η οποία προϋπήρχε, πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στις σχολές  των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών  Τουριστικής Εκπαίδευσης κατ ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων .

Β. Ρυθμίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος διεξαγωγής των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων που διενεργούνται με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως εξής:

1. Τον Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

2.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των  εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

3. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα:

α) οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων εισάγονται σε  ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και  

β) οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων εισάγονται σε  ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία θέση ανά Τμήμα.

4.  Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

5.  Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν τον Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας) και με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.

6.  Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.

7. Όσον αφορά στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην τακτική εξεταστική περίοδο με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων ειδικών μαθημάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων, που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, είναι αρμόδια και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των οργάνων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής, ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή και η προθεσμία υποβολής τους, το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων, τα σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, ο ορισμός εξεταστικών κέντρων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, ο τρόπος διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο τρόπος φύλαξής τους, καθώς και ο τρόπος ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παράγραφο 1 επαναφέρεται η δυνατότητα, η οποία προϋπήρχε, πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης κατ’ ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων στο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείου.

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το νέο σύστημα εισαγωγής διαχωρίστηκαν οι ενδοσχολικές από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως εκ τούτου οι τελευταίες δεν σχετίζονται με τη λήψη απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο δικαιολογούσε τη διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων χωρίς όρους και αυστηρές προϋποθέσεις. Για τον ίδιο λόγο οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν περιελάμβαναν τα ειδικά μαθήματα, ακριβώς επειδή αυτά δεν συνυπολογίζονταν για το απολυτήριο.

Ωστόσο, επειδή από το 2000 μέχρι σήμερα, ήτοι επί 16 συναπτά έτη εφαρμογής του παλαιού συστήματος, διενεργούνταν επαναληπτικές εξετάσεις για όσους είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, δημιουργήθηκε στους υποψηφίους η εύλογη προσδοκία διατήρησης του μέτρου αυτού των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, παρόλο που πλέον έχουν αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες εξετάσεις.

Πέραν τούτου, το να υποστηρίζονται και να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης από την Πολιτεία άτομα με προβλήματα υγείας, είναι πάγια βούληση και πρακτική της Πολιτείας και επιταγή του συντακτικού νομοθέτη, ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που αφορά σε άτομα νεαρής ηλικίας και σε τόσο σημαντικές για αυτά εξετάσεις. Η μέριμνα αυτή σκοπό έχει να αντισταθμίσει την μειονεκτική θέση στην οποία περιήλθαν τα πρόσωπα αυτά λόγω προβλημάτων υγείας και να αποκαταστήσει ως προς αυτά την ισότητα ευκαιριών, την οποία αποστερήθηκαν συνεπεία του προβλήματος υγείας.

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο προκειμένου να μην αδικηθούν υποψήφιοι/ες, που αναγκάζονται να απέχουν από τις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας (σωματικής ή ψυχικής), να ισχύσουν οι επαναληπτικές εξετάσεις αποκλειστικά και μόνο για όσους υποψηφίους λόγω ασθενείας, σοβαρού ατυχήματος ή λόγω ψυχικής οδύνης, αδυνατούν πραγματικά να προσέλθουν στις εξετάσεις και να δοκιμαστούν σε κάποιο ή κάποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις αφορούν πλέον και στα ειδικά μαθήματα, τα οποία μέχρι σήμερα αποκλείονταν, αφού οι επαναληπτικές αφορούσαν μόνο στα μαθήματα που συνδέονταν με το απολυτήριο Λυκείου.

Προκειμένου, βέβαια, να διαφυλαχθεί το κύρος του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων και να τυγχάνουν της ειδικής προστασίας του νόμου όσοι έχουν πραγματική διαπιστωμένη ανάγκη, τίθενται πλέον αυστηρές προϋποθέσεις, χωρίς ουδόλως να θίγονται οι υποψήφιοι/ιες των πανελλαδικών της αρχικής εξεταστικής περιόδου. Για τη διασφάλιση, λοιπόν, της ισονομίας και της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τίθεται ως όρος για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα να έχει λάβει ο/η υποψήφιος/α των επαναληπτικών εξετάσεων βαθμολογία τουλάχιστον ίση με εκείνη του τελευταίου επιτυχόντα των κανονικών πανελλαδικών εξετάσεων στο συγκεκριμένο τμήμα.  

Προκειμένου δε ο λόγος υγείας να έχει εκλείψει μέχρι τις επαναληπτικές εξετάσεις, αυτές θα διενεργούνται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, παράλληλα με τις εξετάσεις των τέκνων ελλήνων εξωτερικού και λοιπών κατηγοριών που εισάγονται σε ποσοστά θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Όσον αφορά στο χρόνο κατάθεσης του μηχανογραφικού, αυτό κατατίθεται πριν τη διενέργεια των επαναληπτικών εξετάσεων, προκειμένου οι επιτυχόντες να εγγραφούν έγκαιρα για τη φοίτησή τους στο Τμήμα εισαγωγής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Σχόλια (4)

 
Γιώργος
21 Απρ 2017 13:48

Εγω παλι θεωρω πως αν καποιος κανει προσφυγή θα το βγαλει αντισυνταγματικό αυτο . διοτι κανείς δεν μπορει να υποχρεώσει κάποιον να δωσει ξανα ΟΛΑ τα μαθήματα και οχι μοκο2 σ αυτα που απουσίασε δικαιολογημένα. Επίσης αυτο για μενα αναιρει και την αξία του δημοσιου συστήματος διότι όσοι δεν πάνε στις κανονικές εξετασεις θα φερουν απο ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δικαιολογητικό. Επομένως πως γινεται να μην πιστεύεις τους ιδιους τους φορεις σου και να του λες να ξαναδώσει ολα τα μαθήματα. Τραγικα πράγματα. Θα μπορούσαν να τις βαλουν τις πρωτες 15 μερες του ιουλιου να τελειώνουμε, οπως καθε χρονο 15 μερες μετα τις κανονικές.

 
Βαγγέλης
22 Απρ 2017 12:06

Σκεφτείτε το εξής σενάριο:
Γράφω στο πρώτο μάθημα καλά. Γράφω στο δεύτερο καλά. Στο τρίτο δεν έγραψα καλά. Στο τέταρτο πηγαίνω νοσοκομείο και έτσι έχω κερδίσει δύο μήνες ακόμα (Ιούλιο και Αύγουστο) διάβασμα και άλλη μία ευκαιρία για να πετύχω στη σχολή που θέλω. ΚΑΛΟ!!! Ε???
Αυτές είναι ίσες ευκαιρίες;;;

 
Γιάννης Πλατάρος
22 Απρ 2017 13:49

Είμαστε υποχρεωμένοι από την συνείδησή μας, να σχολιάσουμε, ότι η ρύθμιση του Υπουργείου, είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ προς δίκαιη κατεύθυνση και συνταγματική.
Όλη η ουσία είναι το 0,5% των θέσεων.
1. Προφανώς το Υπουργείο από τα διαχρονικά στατιστικά του (αλλά και από την προσωπική μας, κοινή εμπειρία, όλοι όπως την αντιλαμβανόμαστε ) κάποιο 0,5% αρρωσταίνει. Το πολύ. Αυτό είναι υπολογισμένο στον πληθυσμό, διαχρονικά, για πολλές δεκαετίες, άρα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ.
2. Οι διεκδικούμενες θέσεις είναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ των προκηρυχθεισών. (Εμείς είχαμε πει να μεταφέρονται, αλλά τεχνικώς έχει δυσκολίες. Επιλέχθηκε κάτι απλούστερο που να μην θίγει και τον κύριο όγκο των υποψηφίων επ΄ουδενί)
3. Οι επιδόσεις των υποψηφίων, είναι συγκρίσιμες και κατά τεκμήριο ισότιμες, αφού όλοι Α) Έχουν ίδιο χρόνο προετοιμασίας.(+2 μήνες για όλους) β) Δίνουν στα ίδια μαθήματα. Γ) Διαγωνίζονται για ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ, ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ, 0.5% των ΑΡΧΙΚΩΝ.
4. Το φίλτρο πλέον για το ότι για να εισαχθεί κάποιος πρέπει να πετύχει τουλάχιστον την επίδοση του τελευταίου εισαχθέντος από τον Ιούνιο, είναι ΕΥΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ.
Όλο το παραπάνω πλέγμα ρύθμισης είναι απολύτως Συνταγματικό:
(Ι) Διασφαλίζεται η ισοτιμία μεταξύ των διαγωνιζομένων αφού όλοι διαγωνίζονται σε όλα τα μαθήματα. (ΙΙ) Δεν υπάρχει επί πλέον χρόνος προετοιμασίας για ένα μάθημα και άρα κίνητρο δολίευσης. (ΙΙΙ) Οι θέσεις του Σεπτεμβρίου είναι εξτρά, λελογισμένως μειωμένες, στο όριο των πραγματικών περιστατικών ασθενείας ή κωλύματος που συμβαίνουν, άρα ΟΥΔΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΘΙΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΙ, άρα δεν έχει ΑΠΟΧΡΩΝΤΑ ΛΟΓΟ να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Από την άλλη, θεωρητικά, ΙΣΩΣ, λόγο θα έχουν οι υποψήφιοι του Σεπτεμβρίου, όταν και εάν καταδολιευθεί η ασθένεια και υπάρξει κατάχρηση του μέτρου . Δηλαδή, αν αντί για 0,5 % κατ΄ανώτατο όριο εμφανισθεί ένα 5% των υποψηφίων τον Σεπτέμβριο (=δεκαπλάσιο) για να διεκδικήσει ΥΠΟ-δεκαπλάσιες θέσεις!!!
Θα τολμήσει να εμφανισθεί ένα τέτοιο ποσοστό;
Αν τολμήσει την πάτησε! Έχει ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΔΕΚΑΠΛΑΣΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ! ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΑΡΑΓΕ;;;
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ΦΙΛΤΡΟ , ΟΡΙΟ ΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ!
Θέλετε να υποθέσουμε ότι κάποιοι θα το κάνουν ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΚΟΤΗΤΑ;
Το υποθέτουμε!
Θα το κάνουν ΜΟΝΟΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ , ΠΡΟΣΔΟΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑ. Μόνον αυτοί. Ποίοι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που προσδοκούν σε θαύμα. Που ενώ δεν γνωρίζουν να λύνουν με τον τύπο μια εξίσωση β΄βαθμού, θα μάθουν να την λύνουν και επί πλέον θα μπορούν να διαπραγματευθούν ένα θέμα Απειροστικού Λογισμού με χρήση παραγώγων. Δεν θα το καταφέρουν!!!
Μα...-θα πει ο αντίλογος- δνε θα επικεντρωθούμε στα Μαθηματικά. Αν δεν έχουμε τις βάσεις της Γ΄Γυμνασίου, δεν θα τα καταφέρουμε. Θα επικεντρωθούμε ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που ΔΕΝ απαιτούν ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ! Θα το ρίξουμε στα μαθήματα απομνημόνευσης.
Η απάντηση εδώ είναι ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ:
Έχει κάποιος αμφιβολία ότι τα θέματα δεν θα είναι δυσκολότερα, περισσότερο κριτικής και συνδυαστικής σκέψης;
Ας πάνε λοιπόν και 5% υποψήφιοι τον Σεπτέμβριο για τις υποπολλαπλάσιες -υποκαπλάσιες πιθανότητες. Τις θέσεις θα τους τις πάρουν οι κανονικώς ατυχήσαντες που είναι ήδη προετοιμασμένοι και διαγωνιζόμενοι σε όλα είναι ισότιμοι υποψήφιοι, ας είναι περισσότεροι.
Δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει κάποια πιο δίκαιη ρύθμιση το Υπουργείο.
Και επειδή μπορεί και ακόμα και με αυτή την επιχειρηματολογία μπορεί να φαίνονται λογικές (=νομικές) τρύπες, έχω και την τελευταία οπτική της ρύθμισης (Για νομικούς μόνον!) :
Έχουμε δύο διαγωνισμούς, ανεξάρτητους εντός του ιδίου έτους:
Τον διαγωνισμό ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 με θέσεις 200 για ΑΕΙ -ΤΕΙ
Τον διαγωνισμό ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 με θέσεις 1 (αριθμός 1)
Στον πρώτο ΔΥΝΑΝΤΑΙ να μετέχουν όσοι έχουν διακαίωμα εκ του νόμου. Στον δεύτερο ΔΥΝΑΝΤΑΙ να μετέχουν, όσοι ασθενήσουν τον ΙΟΥΝΙΟ (συν όποιο άλλο λόγο προβλέπει ο νόμος)
Με την παραπάνω ευσύνοπτη περιγραφείσα πραγματικότητα, όποιος θέλει, ας κάνει, όποια προσφυγή θέλει. Δεν έχει καμία τύχη.

 
Γιωργος
22 Απρ 2017 23:20

Για πιο λογο δν γινονται 10 μερες μετα τις κανονικες θ μας πει κανείς?
Διοτι μεχρι περσι ολη αυτή η ευαισθησία για τις επαναληπτικές κ γι αυτους που πανε σκόπιμα δεν υπήρχε!
Εγω αυτο που ξέρω ειναι οτι Ένας αδιάβαστος ολη τη χρονια δν το σώζουν 2 μήνες παραπάνω φυσικα. Επίσης τα θέματα των επαναληπτικών ηταν ορθός πιο δυσκολα πάντα

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean