Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Εγκύκλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Δημοσίευση: 17/06/2017
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, μ΄εγκύκλιο που υπέγραψε καλεί τους Συντονιστές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου για τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης.

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο ) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 εδ. β ́ του άρθρου 16 του Ν.4415/2016).

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο –Νυρεμβέργη) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο.

Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ` αριθ.2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́1740) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν δύνανται να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία. Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός συνεχούς τελευταίας τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης αυτής για δύο  (2) σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο.

β) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις του εδ. β ́της περιπτ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/2016.

Συγκεκριμένα η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. απόφαση παράτασης από την λήξη της τριετούς απόσπασης (ημερολογιακά) και μέχρι τη λήξη του διανυόμενου σχολικού έτους εντός του οποίου λήγει ημερολογιακά η απόσπαση, προς αποφυγή της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, (παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016).

Παρακαλούμε να καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περίπτωσης και να αποσταλούν και οι αναλήψεις υπηρεσίας τους.

Εφιστούμε την προσοχή ότι οι ως άνω αιτήσεις θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, μόνον εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και αφού πρώτα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη λήξης της απόσπασής τους.

γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα (1) μόνο σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση χορηγείται κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 περιπτ. γ ́ του άρθρου 16 του Ν.4415/2016).

δ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4415/2016 υπηρετούν συνεχώς για διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο  

i) βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία για τη μόνιμη διαμονή του/της συζύγου,

ii) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση του/της συζύγου,

iii) βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

β)ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας που θα αποδεικνύονται από:

i) ληξιαρχική πράξη γάμου και

ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ)έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (Γ1).

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που θα αποδεικνύουν την πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α ́/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλα τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν πρέπει να αναφέρουν το σχολικό έτος πρώτης απόσπασής τους και το σχολικό έτος αίτησης πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.

Σημειώνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου ή πρόσθετης αποζημίωσης και χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα όπου υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται.

ε) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για συνυπηρέτηση γιατί είναι σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους και η απόσπασή τους δεν υπερβαίνει το έκτο 6ο έτος (παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 ). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος των ανωτέρω φορέων.

2. Διαδικασία αποστολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης μέχρι 23 - 6 -2017.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης παρακαλούνται, αφού ελέγξουν ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού μέχρι 30 -6 -2017 μαζί με σχετική εισήγηση.

Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode2@minedu.gov.gr) θα αποσταλούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παράτασης απόσπασης, ανά κατηγορία, συνοδευόμενες απαραίτητα από αιτιολογημένη εισήγηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι δικαιούνται παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος αλλά δεν την επιθυμούν, υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, στην παραπάνω προθεσμία, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη διαπίστωσης λήξης της απόσπασής τους.

Όσοι εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και δικαιούνται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, προκειμένου να τους χορηγηθεί οφείλουν:

1.να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης λήξης της απόσπασής τους, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν : i. το ποσό στο οποίο ανέρχονται τα εισιτήρια ii. τα άτομα που θα ταξιδέψουν iii. την ημερομηνία (με απόκλιση πέντε έως επτά ημερών) iv. εάν πρόκειται και για επιστροφή συζύγου, να αναγράφεται αν είναι άνεργος ή όχι και v. ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων επιστροφής και

2.να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε περίπτωση επιστροφής εκπαιδευτικού πριν τη δέσμευση ποσού δεν καταβάλλονται τα έξοδα οριστικής επιστροφής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (19)

 
Νεφέλη
17 Ιουν 2017 11:37

Ερωτήματα προς τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Στο νόμο 4415/16 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις στο άρθρο 3 μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αναφέρεται:
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:
α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:
αα) με ελληνόγλωσσο ή
ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα.
β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών,
ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
γγ) ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπή κ.λ.π.

Βάσει του παραπάνω νόμου ορίστηκε και ο καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Πως θα λειτουργήσουν τα Ελληνικά αμιγή σχολία στο εξωτερικό , όταν :
α) οι νέες αποσπάσεις θα αφορούν τις ταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

και στην εγκύκλιο των παρατάσεων ορίσατε:
- να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ένα χρόνο χωρίς επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώση πέντε έτη απόσπασης ;
να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης στους εκπαιδευτικούς με άνευ άνευ;
να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ένα χρόνο χωρίς επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς που είναι πέρα της πενταετίας , αλλά μόνο σε όσους διανύουν το πέμπτο έτος

 
Νικηφόρος
17 Ιουν 2017 16:01

γ)έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (Γ1).

Νομίζω πως αυτό το κριτήριο είναι υπερβολικό.Αν δεν υπήρχε στις περσινές παρατάσεις θα έπρεπε να είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει φέτος.
Θα χωρίσουν οικογένειες.

 
karlos
17 Ιουν 2017 19:37

α)έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο

i) βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία για τη μόνιμη διαμονή του/της συζύγου,

50 Ευρω η βεβαιωση απο το προξενειο με χαρτόσημο

ii) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση του/της συζύγου,

50 ευρω (επίσημη μετάφραση)

iii) βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

50 ευρω (επίσημη μετάφραση)

150 ευρω τουλαχιστον για τα 3 ίδια χαρτιά.....έλεος

β)ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας που θα αποδεικνύονται από:

Θα πιάσουμε τους λευκούς γάμους........

i) ληξιαρχική πράξη γάμου και

ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2 έγγραφα που πιστοποιούν τον γάμο.

Για το Γ1 εκει είναι να βαρας το κεφάλι σου στον τοιχο.

 
Νεφέλη
17 Ιουν 2017 20:52

Τα ερωτήματα μου δεν είχαν αναρτηθεί όλα οπότε ξανά από την αρχή
Ερωτήματα προς τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Στο νόμο 4415/16 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις στο άρθρο 3 μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αναφέρεται:
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:
α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:
αα) με ελληνόγλωσσο ή
ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα.
β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών,
ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
γγ) ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπή κ.λ.π.

Βάσει του παραπάνω νόμου ορίστηκε και ο καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Πως θα λειτουργήσουν τα Ελληνικά αμιγή σχολία στο εξωτερικό , όταν :
α) οι νέες αποσπάσεις θα αφορούν τις ταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

και στην εγκύκλιο των παρατάσεων ορίσατε:
- να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ένα χρόνο χωρίς επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώση πέντε έτη απόσπασης ;
να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης στους εκπαιδευτικούς με άνευ άνευ;
να μη δίνεται η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης για ένα χρόνο χωρίς επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς που είναι πέρα της πενταετίας , αλλά μόνο σε όσους διανύουν το πέμπτο έτος απόσπασης;
-Εκπαιδευτικοί οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4415/2016 υπηρετούν συνεχώς για διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4 του ιδίου νόμου και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Οι εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4 του 4415/16 είναι :
1. εκτός από τις ενταγμένες μονάδες και τα ΤΕΓ
2 .Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ιδρύονται στην αλλοδαπή σχολικές μονάδες με δίγλωσσο πρόγραμμα από φορείς του άρθρου 2, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες. Η αναγνώριση και η ισοτιμία των τίτλων σπουδών για τα δίγλωσσα σχολεία για τις ξένες χώρες καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις της ημεδαπής και της χώρας υποδοχής. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα σχολεία αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.

Τα αμιγή σχολεία μετατρέπονται σταδιακά σε δίγλωσσα από 2018-19 ,σύμφωνα με το άρθρο 26 μεταβατικές διατάξεις παρ. 2 .
Με ποιούς εκπαιδευτικούς λοιπόν θα λειτουργήσουν τα αμιγή σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-18 και μέχρι να ολοκληρωθεί η ολοκληρωθεί;

 
Νεφέλη
17 Ιουν 2017 21:11

προς Κάρλος
πράγματι συνάδερφε τα ίδια χαρτιά πολλές φορές!!!
Αφού αποδείξεις την μόνιμη κατοικία από το προξενείο και τη μόνιμη συνεχή εργασία με τον ασφαλιστικό φορέα, άρα απέδειξες ότι ο/η συζυγος ζει και εργάζεται έξω , η φορολογική δήλωση τι πιστοποιεί άραγε;
Και αν την επόμενη χρονιά ζητήσουν επιπλέον και ο/η συζύγος να είναι 2.10 με ένα μάτι και καμπούρα τι γίνεται τότε;

 
τινα
17 Ιουν 2017 21:59

Γιατι καταργηθηκε η δυνατοτητα παράτασης χωρις μισθο και επιμισθιο ;
Από την στιγμη που για το ελληνικο δημοσιο οι συγκεκριμενοι εκπαιδευτικοι δεν κοστιζουν τιποτα ;

 
Γιώτα
18 Ιουν 2017 01:41

Η αίσθηση που αφήνει η νέα εγκύκλιος αποσπάσεων στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι αυτή της προχειρότητας , της εκδικητικότητας και ίσως της πολιτικής σκοπιμότητας μιας και "φωτογραφίζει" συγκεκριμένες κατηγορίες αποσπασμένων.

Συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος αφήνει εκτός ,τους αποσπασμένους χωρίς μισθό και χωρίς επιμίσθιο από την Ελλάδα (ο αριθμός των οποίων είναι ουκ ολίγος).

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν σχολεία στο εξωτερικό τα οποία είναι διατεθειμένα να πληρώσουν τους συγκεκριμένους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς , το Υπουργείο Παιδείας δεν προβλέπει την παράταση των αποσπάσεων τους .

Προτιμά δηλαδή να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με κάποιες εκατοντάδες ευρώ το μήνα ,και κάποια εκατομμύρια το χρόνο, παρά να παρατείνει τις αποσπάσεις και να καλύψει τις αναγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό χωρίς να "βάλει το χέρι στην τσέπη".

Δε βρίσκω καμία απολύτως λογική εξήγηση.

 
ΗΡΑΚΛΗΣ
18 Ιουν 2017 15:20

Γνωρίζει πραγματικά κάποιος αν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση απο την πλευρά του υπουργείου, όταν στερεί το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων παράτασης σε εκπαιδευτικούς με λιγότερα απο 5 έτη, χωρίς επιμίσθιο, είτε είναι αποσπασπασμένοι κατ' επιλογήν τους, είτε είναι σύζυγοι μονίμων κατοίκων εξωτερικού;

 
Κωνσταντίνος
19 Ιουν 2017 10:33

Πολύ απλά θέλουν να κλείσουν τα σχολεία και διάλεξαν τον δρόμο της απαξίωσης. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί παντρεμένοι που ζητούν παράταση χωρίς επιμίσθιο και με αυτήν την εγκύκλιο απορρίπτεται η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων. Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία; Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τόσοι εκπαιδευτικοί με την παρούσα κατάσταση. Δεν είδε το υπουργείο πόσες ανακλήσεις έγιναν μέσα στην χρονιά;

 
Νεφέλη
19 Ιουν 2017 17:13

Συνάδελφε Κωνσταντίνε έχεις απόλυτο δίκαιο. Η εγκλύκλιος των αποσπάσεων θα αφορά αποσπάσεις μόνο για τα ενταγμένα και τα ΤΕΓ . Δείτε το ΦΕΚ για την υπουργική απόφαση που ορίζει τα κριτήρια απόσπασης .
Με τα αμιγή σχολεία τι θα γίνει;

 
Α. Γρ.
19 Ιουν 2017 19:49

Καλησπέρα,
το θέατρο του παραλόγου ζούμε για ένα ακόμη καλοκαίρι.
Πίκρα και απογοήτευση.
Όσο και να σπάμε το κεφάλι μας λογική δε θα βρούμε.

 
ΗΡΑΚΛΗΣ
19 Ιουν 2017 21:14

Προς Νεφέλη:Τα αμιγή Ελληνικά σχολεία δε θεωρούνται Σχολικές Μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα; Αν όχι τότε ποιές είναι αυτές;

 
Νεφέλη
19 Ιουν 2017 23:21

Ενταγμένες σχολικές μονάδες ειναι τα σχολεία του Μοναχου και της Νυρεμβεργης . Δεν ξέρω αν υπαρχουν και σε άλλα κρατίδια αντίστοιχα σχολεία .Του Μοναχου και Νυρμβεργης χρηματοδοτούνται απο τη Γερμανική πλευρά και ειναι δημοτικά και γυμνάσια . Δεν υπάρχει κανένα λύκειο που να ειναι ενταγμένο . Πολλα αμιγή σχολεία επίσης υπαρχουν , δημοτικά ,γυμνάσια και λύκεια στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλίας . Αυτά σύμφωνα με το 4415 θα μετατραπούν σταδιακά σε δίγλωσσα απο το 2018 . Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει συζητήσεις για τη μετατροπή σε δίγλωσσα. Κάποια κρατίδια της Γερμανίας πάντως δεν το επιτρέπει η νομοθεσία τους .

 
ΗΡΑΚΛΗΣ
20 Ιουν 2017 09:42

Προς Νεφέλη: Τα αμιγή Ελληνικά σχολεία δε θεωρούνται ενταγμένα στο Ελληνικό τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να δικαιολογούν σύμφωνα και με το Νόμο, αποσπάσεις εκπαιδευτικών με επιμίσθιο;

 
Γιώτα
20 Ιουν 2017 15:22

Βλέπω τελικά είμαστε πολλοί με το ίδιο πρόβλημα ( που δεν έχουμε συμπληρώσει 5 ετία και είμαστε μόνο με τακτικές αποδοχές Ελλάδας). Εγώ αυτό που βλέπω είναι πως ο χρόνος πιέζει και το Υπουργείο ούτε δίνει απάντηση ούτε έχει βγάλει κάποια επεξηγηματική εγκύκλιο... Άρα συνάδελφοι εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε; Ποιες είναι οι επιλογές μας;

 
Νεφέλη
20 Ιουν 2017 18:44

Στη Γερμανία τα αμιγή σχολεία , σε άλλα κρατίδια θεωρούνται ιδιωτικά Ελληνικά σχολεία , και σε άλλα συμπλήρωμα σχολείου. Την απόλυτη ευθύνη για τα αμιγή την έχει το Ελληνικό Κράτος ( χρηματοδότηση , βιβλία , εκπαιδευτικούς).
Τέτοια σχολεία πλέον δεν προβλέπει ο νέος νόμος .
Τι θα πει ενταγμένα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ; Αυτά είναι τα σχολεία της Ελλάδας. Και κάτι τέτοιο δεν γράφει και στο νόμο.
Τώρα τι θα κάνουν οι κύριοι του υπουργείου θα φανεί όταν βγει η εγκύκλιος των αποσπάσεων.
Υ.Γ.
Υπάρχουν δυο τροποιήσεις στη εγκύκλιο των παρατάσεων ( στη διαύγεια μπορείτε να τη δείτε ,αν δεν έχει δημοσιευτεί ήδη)
1 . αφορά την περίπτωση γ. της εγκυκλίου. Εχουν προσθέσει από 5 έτη και ΑΝΩ
2. προθεσμία για τις αιτήσεις 28-06-2017

 
Νεφέλη
20 Ιουν 2017 23:08

Να κάνετε όλοι αίτηση . Η υπηρεσία ειναι υποχρεωμένη να δεχτεί την αίτηση και να την πρωτοκολλήσει . Και μετά αναμονή . Ποτε δεν ξέρετε τι θα γίνει , πιθανόν να κάνουν τροποποίηση του νόμου . Δεν έχει να χάσει κανένας τίποτα με το να κάνει μια απλή αίτηση .

 
Νεφέλη
21 Ιουν 2017 17:03

Βγήκε η εγκύκλιος των αποσπάσεων .

 
Δημήτρης
22 Ιουν 2017 21:37

Προς Νεφέλη τα τεγ είναι σχολικες μονάδες? Ήμουν 6χρονια αποσπασμενος Ευρώπη έχω δικαιώμα αποσπασης για ένα χρόνο?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean