Ρύθμιση: Πτυχιούχοι Κολλεγίων θα εγγράφονται στο ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο

Δημοσίευση: 17/12/2020

Τελευταία Ενημέρωση: 18/12/2020, 21:32

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ρύθμιση: Πτυχιούχοι Κολλεγίων θα εγγράφονται στο ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο

Iδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των πτυχιούχων των ελληνικών Πανεπιστημίων θα έχουν οι πτυχιούχοι Κολλεγίων

Με τροπολογία που ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, σήμερα  στη Βουλή, υποχρεώνει,υπό προϋποθέσεις:

Α. Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων, προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Β. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων για να ασκούν το επάγγελμα του Οικονομολόγου και του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Τα δικαιώματα άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων θα είναι τα ίδια με αυτά των πτυχιούχων των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με  το υπουργείο Παιδείας με τις ρυθμίσεις αυτές η ελληνική πολιτεία συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε πλημμελή ενσωμάτωση διατάξεων της οδηγίες 2005/36/ΕΚ.

Επιπλέον με τη ρύθμιση οι αρμοδιότητες της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που είχε περιέλθει στις επαγγελματικές οργανώσεις επάνέρχονται στο υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα προβλέπονται ειδικές προθεσμίες για την εγγραφή των κατόχων αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας στους επαγγελματικούς φορείς, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 164
Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 38/2010 (Α ́78), ύστερα από την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει των προϋποθέσεων του παρόντος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, εφόσον αφορούν σε κατόχους επαγγελματικών προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί σε τρίτη χώρα και τα οποία έχουν αναγνωριστεί σε έτερο κράτος-μέλος, με την προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 3. Όσον αφορά στα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, η πρώτη α- ναγνώριση συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης, που ορίζονται στο εν λόγω Κεφάλαιο.»

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το παρόν, παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο κράτος-μέλος καταγωγής και να το ασκούν στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στον οικείο επαγγελματικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.»

β) Στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2, παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών στον οικείο επαγγελματικό φορέα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 4α του π.δ. 38/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της εφαρμογής του παρόντος ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

4. Στο άρθρο 6 του π.δ. 38/2010 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α ́ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Απαλλαγές του παρόχου υπηρεσιών (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

Ο πάροχος υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 απαλλάσσεται ιδίως, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και οι οποίες αφορούν:

α) Την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5, ο πάροχος των υπηρεσιών εγγράφεται προσωρινά στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό φορέα, χωρίς η εγγραφή να καθυστερεί ή να περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο των υπηρεσιών. Η εγγραφή συντελείται αυτόματα με την αποστολή από την αρμόδια αρχή του άρθρου 7 στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό φορέα του αντιγράφου της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 7, ή προκειμένου για τις περιπτώσεις, τις οποίες αφορά η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

β) Την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων. Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τον εν λόγω φορέα, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.»

5. Στο άρθρο 53Α του π.δ. 38/2010 τροποποιείται η παρ. 1, προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53Α
Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης (παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

1. Εάν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, η αρμόδια ελληνική αρχή κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, αναγνωρίζει τις περιόδους επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος-μέλος υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι σύμφωνη με τις δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παρ. 2, και λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκή- σεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.

2. Η αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτήσεις που ισχύουν για υποβολή σε δοκιμασία με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο εκάστοτε επάγγελμα. Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν εγκυκλίους με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτη χώρα, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του αρμόδιου φορέα στη χώρα προέλευσης για το εν λόγω επάγγελμα. Οι εγκύκλιοι με τις κατευθυντήριες γραμμές αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α ́184).»

6. Στο άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 τροποποιούνται οι παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου και λογιστή - φοροτεχνικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

5. Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με το Κεφά- λαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»

7. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 54 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

8. Στο άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ύστερα από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Αν το γνωστικό αντικείμενο μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

β) Ύστερα από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τη δοκιμασία επάρκειας βάσει του άρθρου 14 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η εξέταση διεξάγεται σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στη δοκιμασία επάρκειας σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στις εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 2.»

9. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 59Ε του π.δ. 38/2010 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός εξετάζει εάν οι απαιτήσεις δυνάμει της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ένα επάγγελμα ή στην άσκησή του που τίθενται στους κατόχους ειδικών επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου, ό- πως αναφέρονται στο παρόν άρθρο ως «απαιτήσεις» συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές:

α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής,

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,

γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου.»

10. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167) για την εξέτασή τους από επαγγελματικές οργανώσεις, υποβάλλονται με ευθύνη των ενδιαφερόμενων εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους παράβολο ποσού κατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στους ενδιαφερόμενους τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί, καθώς και το τυχόν καταβληθέν παράβολο.

β) Ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν τροποποιητική αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και έλαβαν απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευ- ρώ και η οποία εξετάζεται ύστερα από την εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πρωθύστερα.

γ) Αν με απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή επαγγελματικής οργάνωσης έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθμιστικών μέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

δ) Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμεί η ολοκλήρωση αντισταθμιστικών μέτρων για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν μόνο μία φορά την επιλογή τους από πρακτική άσκηση σε εξέταση του επιστημονικού αντικειμένου - μαθήματος που ορίζεται στη σχετική απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. ή του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. Για την εξέταση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010, όπως το άρ- θρο αυτό διαμορφώνεται ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε) Οι επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να ενημερώσουν ατομικά με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδια- φερόμενους της περ. α ́ για τις προβλέψειτης ίδιας περίπτωσης.

στ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι επαγγελματικές οργανώσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ως μέλη, εντός προθεσμίας ενός μήνα, κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται, ή, αν έχουν ήδη υποβληθεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σχόλια (39)

Γιώργος
|

Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των πανελλαδικών; Μόνο οι έχοντες θα σπουδάζουν...τραγικό!

Αργύρης
|

Επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη ευτυχώς που επεμβαίνει η πολιτεία να λύσει το πρόβλημα δεν μπορεί οι συντεχνίες να εγκλωβίζουν τόσα παιδιά που πίστεψαν στη πολιτεία και σπούδασαν Ελλάδα αντί να πάνε εξωτερικό

Ανακόλουθοι
|

Σε μια νύχτα οι απόφοιτοι κολλεγίων βρέθηκαν με επαγγελματικά δικαιώματα. Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων 5ετών τμημάτων ΑΕΙ η εποτροπή "φάντασμα" ακόμα συνεδριάζει.

Ι. ΠΕΡΑΚΗΣ
|

Όποιος έχει μάτια βλέπει. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.
2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.
5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.
6. ...
7. ....
8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.

H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

Πετρος
|

Επομενως τωρα τι περιμενουμε για να ξεκινήσει η εγγραφή των αποφοιτων των κολλεγιων στο ΟΕΕ?????? Ειναι οριστικη η λυση που δίνεται στο πρόβλημα αυτό ή πρέπει να ψηφιστεί και κάποιος άλλος νόμος για να ξεκλειδώσει η διαδικασία??????

Μια και μόνο ερώτηση
|

Εγώ σαν χαζούλης που είμαι ρωτώ: Αν η ΕΕ κάνει λόγο για μη συμμόρφωση για τις προηγούμενες διατάξεις που ίσχυαν, όσον αφορά τα ΕΔ των αποφοίτων από κολλέγια, για τους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ και των νυν ΑΕΙ (που δεν είναι πολυτεχνεία αλλά βγάζει διπλωματούχους στο όνομα) γιατί δεν λέει τίποτα;

blabla
|

Με τα πτυχια των ΤΕΙ που βρισκομαστε;

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
|

Η Νέα Δημοκρατία είχε για χρόνια στις τάξεις της τον αείμνηστο ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΧΟ . Τον μεγαλύτερο αγωνιστή για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ . Πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις τότε με την ΔΑΠ και τώρα τελευταία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς μας άφησε νωρίς αφήνοντας όμως πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη . Είμαι περήφανος που πάλεψα μαζί του και αισθάνομαι πικραμένος και απογοητευμένος από την παράταξη που τόσα χρόνια υπηρέτησα ανιδιοτελώς . Λυπάμαι για όλους αυτούς που “ξεχάσαν” τους εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους ΤΕΙ και ιδίως την κυρία Υπουργό , αλλά να ξέρουν ότι και όλοι εμείς θα τους ξεχάσουμε σύντομα . Όσο για τους “σεβαστούς” μας καθηγητές που και αυτοί μας ξέχασαν , να ξέρουν ότι εμείς δεν τους ξεχνούμε ποτέ .

Θεμης
|

Συγχαρητήρια στη κυρία υπουργό να το τελείωση το θέμα όσοι θέλουν να περάσουν και από τα κολεγια να δούνε πως πραγματικά λειτουργούν δεν ξεφύτρωσαν εχθές λειτουργούν με την εποπτεία του κράτους πχ πέντε χρόνια σπουδών για μηχανικούς γιατί τα επιμελητήρια δεν τους γράφουν

ΓΙΩΡΓΟΣ
|

Επιτέλους συγκροτήστε τις επιτροπές για αξιολόγηση-αναγνώριση των νέων 5ετών τμημάτων (επαγγελματικά δικαιώματα,integrated master).

Πτυχιούχος ΤΕΙ
|

Η Νέα Δημοκρατία είχε στις τάξεις της έναν υπέροχο και μοναδικό αγωνιστή της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ και της έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους . Το ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΧΟ .Μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του πάλευε για αυτά τα θέματα . Δυστυχώς μας άφησε νωρίς.
Όλοι που αγωνιστήκαμε στο πλευρό του με την ΔΑΠ ΝΔΦΚ , είμαστε απογοητευμένοι από το σημερινό σκηνικό και τους λαθρεπιβάτες αυτής της παράταξης , που αποφασίζουν βράδυ , καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους . Ντροπή στο υπουργείο Παιδείας που αγνοεί επιδεικτικά τους πτυχιούχους ΤΕΙ και δεν προχωρά στην ισοτίμηση των πτυχίων μας. Κρίμα για αυτήν την παράταξη ....

Αριστεία, όχι αστεία
|

Ζήτω οι άριστοι! Ζήτω!

Πτυχιούχος ΤΕΙ
|

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ πάντως ακόμα δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ. Η μόνη υπουργός που εχει αλλεργία στη λέξη ΤΕΙ.

Αντώνης
|

Συγχαρητήρια στην Υπουργό που τόλμησε να κάνει το αυτονόητο! Ας μην πανηγυρίζουμε όμως. Αυτό ήταν απλώς το πρώτο βήμα προς τον τελικό στόχο: οι πτυχιούχοι των Κολλεγίων περισσότερα δικαιώματα από τους πτυχιούχους των ελληνικών πανεπιστημίων.

Εποπτεία ιδιωτικών ΙΕΚ και Κολλεγίων
|

Φυσικά δεν είναι το ίδιο με τις σπουδές σε αναγωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού, όπως υπάρχουν τυπικά κριτήρια για την αποδοχή των ξένων φοιτητών (πχ. βαθμοί Πανελλαδικών Εξετάσεων άνω του 15).

Χωρίς ακαδημαϊκή αξιολόγηση και εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών δεν μπορούν να γίνονται ισότιμα τα πτυχία από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον ίδιο τρόπο που τα ιδιωτικά ΙΕΚ εποπτεύονται από το κράτος έτσι πρέπει και τα ιδιωτικά κολλέγια.

@Καιρος ήταν!!!
|

Αυτό με το «ακαδημαϊκο επίπεδο» πραγματικά το λέτε ως ανεκδοτο;
Δυστυχως έχω περάσει ως «καθηγητής» από κολέγιο (-α) και ξέρω καλά το «ακαδημαϊκο» επίπεδο.. αν θέλετε να ξυπνήσετε από το όνειρο που σας πουλάνε απλά συγκρίνετε τους διδάσκοντες ενός μέσου πανεπιστημίου (τα βιογραφικά είναι προσβάσιμα στον καθένα) με τους αντίστοιχους (αν τους βρείτε και δε αλλάζουν κάθε εξάμηνο) σε ένα κεντρικό κολέγιο.. τα υπόλοιπα είναι απλά για να έχουμε να λέμε... Οσο δεν ανήκουν στο Υπουργείο παιδείας και δεν εποπτεύονται από το υπουργείο παιδείας όπως όλες οι βαθμίδες ιδιωτικής εκπαίδευσης με τους ΙΔΙΟΥΣ κανόνες με τα δημόσια ΑΕΙ τόσο θα σας κοροϊδεύουν πουλώντας λόγια αντί για γνώση. Εσείς είστε ο χαμένος άλλωστε (εκτός κι αν έχετε έτοιμη θέση εργασίας να περιμένει το «πτυχίο»).

Φυσικοθεραπεύτρια
|

Συγχαρητήρια!!!!
Για να δούμε τα ΝΠΔΔ θα ακολουθήσουν το ΦΕΚ αυτή τη φορά ; 6 χρόνια τώρα βγαίνουν ΦΕΚ τα οποία δεν τηρούνται από κανένα ΝΠΔΔ! 4 χρόνια φοίτησης και όχι 1 και 2 όπως πολλοί γράφουν! σε ένα αυστηρό κολλέγιο μετρώντας credits, απουσίες, και φοβισμένοι μήπως δεν περάσουμε κάποιο μάθημα γιατί δεν θα έχουμε ευκαιρίες για να ξανά δώσουμε! Σε ένα πρόγραμμα σπουδών της Αγγλίας, με τα ίδια μαθήματα και τις ίδιες εργασίες και εξετάσεις με το Πανεπιστήμιο εκεί! Αν είχαμε σπουδάσει στην Αγγλία δεν θα υπήρχε πρόβλημα αλλά τώρα υπάρχει? Εδώ δε συγκρίνουμε ΤΕΙ - ΑΕΙ και Κολλέγια! Ο καθένας από εμάς θα φανεί στη δουλειά του και όχι στο χαρτί που κρατάει! Είναι Νομοθεσία και πρέπει να τηρηθεί ! Από το 2010 υπάρχουν αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια από το Υπουργείο Παιδείας όμως για τον Έλληνα και το Harvard να τελειώσεις δεν θα είσαι άξιος γιατί δεν μπήκες με Πανελλήνιες! Απίστευτο να μπορούμε να δουλέψουμε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και όχι στην Ελλάδα !

Σαφέστατη διάκριση μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων!
|

Πρόκειται για σαφέστατη διάκριση μεταξύ ξένων πανεπιστημίων/κολλεγίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και πλήθος Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων στα οποία δεν έχουν αποδοθεί ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα.
Είναι άραγε νόμιμη η διάκριση αυτή; Αδικαιολόγητο το σκεπτικό του υπουργείου.
Απαιτούνται άμεσα διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα
που θα εξισώνουν τους απόφοιτους των Ελληνικών Πανεπιστημίων
με αυτούς των ξένων που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια.

@Αναγνώριση Α.Τ.Ε.Ι.
|

Πολλά Τμήματα ΑΤΕΙ είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Για τους απόφοιτους αυτών των Τμημάτων δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Υπήρχαν όμως και Τμήματα ΑΤΕΙ χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα.
Η ειρωνεία είναι ότι τα νέα 5-ετή πανεπιστημιακά Τμήματα δεν έχουν λάβει ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΔ99/2018
όταν αυτά προσφέρονται χωρίς καμία αξιολόγηση σε κολλέγια και ξένα πανεπιστήμια.

ΑΓ
|

Ντροπή σας Υπουργέ!!! 20 χρόνια μηχανικός ΤΕΙ με 2 MSc, MBA, PhD και ΔΕΝ μπορώ να γραφτώ εδώ και δεκαετίες! Και έγραψες τους αποφοίτους Κολλεγίων! Ντροπή σας!!

@ΔΕν δεν εγγράφονται απόφοιτοι 5ετων πανεπιστημιακών τμημάτ
|

Ο Α. Καραμανλής δήλωσε ότι με το πέρας του 2020 θα είναι διαθέσιμη αυτή η επιτροπή. Πέρα απ'αυτό βλέπω παρά πολλές ανακρίβειες και λογικά σφάλματα στα σχόλια, ρε παιδιά πριν σχολιάσετε δείτε λίγο αν είναι έγκυρα αυτά που λέτε...

Αναγνώριση Α.Τ.Ε.Ι.
|

Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. ακόμη και των αποφοίτων τις χρονολογίες που ήταν ήδη Α.Τ.Ε.Ι δεν αναγνωρίζονται και δεν αμοίβονται σαν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.. Οι απόφοιτοι των ιδιωτικών κολλεγίων αναγνωρίζονται!Πολλοί από τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι, ήταν φοιτητές μακριά από τα σπίτια τους και οι γονείς τους και οι ίδιοι στερήθηκαν πολλά για να πάρουν το πολυπόθητο πτυχίο , πολλά περισσότερα από όσα δίνουν για την φοίτηση σε ένα κολλέγιο δίπλα στο σπίτι τους οι σπουδαστές αυτοί και οι οικογένειές τους ,συνεισφέροντας στην οικονομία της επαρχιακής πόλης που σπούδαζαν. Ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται αναγνώριση πτυχίων Α.Τ.Ε.Ι. σαν Α.Ε.Ι. και να γίνεται των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων. Κατάφορη αδικία!!!!!!!!!!!!!!!!

Ου
|

Γελάνε και οι πέτρες με τις αθλιότητες της υπουργού. Τα κολλέγια έχουν δικαιώματα που δεν έχουν τα ΤΕΙ. ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΑ

Ενώ δεν εγγράφονται απόφοιτοι 5ετων πανεπιστημιακών τμημάτων
|

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων 5-ετων πανεπιστημιακών Τμημάτων απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 4610/2019, αξιολόγηση από 7-μελή επιτροπή που ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ αρνείται να συστήσει το υπουργείο.
Για τα κολλέγια το πέρασαν από το παράθυρο και χωρίς καμία αξιολόγηση.
Δυστυχώς δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα.

ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΡΙΑ
|

Στα Δημόσια Πανεπιστήμια θα μπει βάση εισαγωγής. Οι απόφοιτοι κολλεγίων που θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα θα είχαν εισαχθεί σε αντίστοιχο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με βάσηαυτό το κριτήριο; ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ!!!! γιατί θα παρακολουθούσαν αυτό και δεν θα χρειαζόταν να πάνε σε ιδιωτικό κολλλεγιο, τουλάχιστον αυτό ισχύει για τους περισσότερους. Όσοι δεν μπορούν να εισαχθούν σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο λόγω της χαμηλής βαθμολογίας τους αλλά έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο δεν έχουν κανένα πρόβλημα , οι οικονομικά ασθενέστεροι οι οποίοι μπορεί να μην έπιασαν την βάση εισαγωγής γιατί πιθανόν δε μπορούσαν να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά ή ιδωτικά μαθήματα και να συναγωνιστούν την προηγούμενη κατηγορία στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της προτίμησής τους αλλά και δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα σε κάποιο κολλέγιο απλά δε θα σπουδάσουν. Έτσι είναι οι ζωή , σε κάποιους δίνονται απεριόριστες ευκαιρίες και σε κάποιους μια ή και καμία!!!

Διογένης
|

ΜΠΡΑΒΟ! Το επόμενο να είναι γιατροί με μονοετή φοίτηση!

αναβρασμός
|

επικρατεί τεράστιος αναβρασμός.
Μπροστά μπαίνει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, για να ασχολούνται οι νεολαίες και να φαίνεται ότι κάνουν αγώνα, έτσι μένει χώρος για ρυθμίσεις προς την ιδιωτική ανώτατη παιδεία.
Πρώτον από ΙΕΚ πας Πανεπιστήμιο, με απλές κατατακτήριες....με ένα καλό φροντιστήριο περνάς εύκολα.
Δεύτερον τα κολλέγια που θα χάσουν από τα ΙΕΚ, παίρνουν αναγνώριση από τα επιμελητήρια, δεν βλέπω να παραιτείται κανείς στο ΤΕΕ, απλά σιωπηλή αποδοχή και εξάντληση των μηχανικών που ίδρωσαν να περάσουν με 19000 μόρια στο Πολυτεχνείο, να ανταπεξέλθουν απαιτητικό 5ετές πρόγραμμα σπουδών ώστε να βρεθούν στο μηδέν.

Βέβαια ας μην ξεχνάμε, την συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης που ετοίμασε τον χώρο. Πάτησε πάνω στον πόθο των ΤΕΙ να γίνουν Πανεπιστήμια, τα σάρωσε, άφησε κενό χώρο στην τεχνολογική δημόσια εκπαίδευση, αυτό το κενό τώρα συμπληρώνεται από τους ιδιώτες σε επίπεδο ΙΕΚ και κολλεγίων. Βέβαια το μεγάλο όφελος θα είναι εισαγωγή σε ιατρικές, νομικές και πολυτεχνεία από ΙΕΚ.

Άντε γεια.

Νίκος
|

Κάποιοι, προβλέποντας το μέλλον, ζητούσαν αξιολόγηση. Κάποιοι άλλοι τους λοιδωρούσαν. Μαντέψτε ποιοί ποίων έγιναν δούρειος ίππος.

Πολύ καλή στη δουλειά της
|

Πραγματικά πολύ καλή στη δουλειά της η κα Κεραμεως. Πτυχιούχοι κολεγίων που δεν έδωσαν καν πανελλήνιες, οι σπουδές τους (βλ. κολεγια) «ελέγχονται» από το υπουργείο εμπορίου δυνητικά θα έχουν πλήρη δικαιώματα Διπλωματουχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Την ίδια ώρα χιλιάδες απόφοιτοι δημοσίων ιδρυμάτων (βλ.ΤΕΙ και άλλες σχολές) υπό τον έλεγχο της ΑΔΙΠ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.
Πραγματικά αυτό είναι κατόρθωμα, εύγε!
Κάποτε η παρούσα κυβέρνηση έλεγε «ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» , μετά ανακάλυψε το πολύ πιο οικονομικό (για τους ιδιοκτήτες του) και χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο «κολέγιο». Είναι φανερό πλέον ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για ποιοτική ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση όπου θα υπάρχουν διδάσκοντες με αντίστοιχα προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ και όχι νέοι ωρομίσθιοι (βλ 8€ /h) πτυχιούχοι που κάνουν το διδακτορικό τους ή έχουν απλα ένα μεταπτυχιακό, με ερευνητικό προσανατολισμό που είναι απαραίτητος σε ένα ίδρυμα Ανώτατης εκπαίδευσης και κάποια υποτυπώδη κριτήρια εισαγωγής για τους σπουδαστές.
Από τη μια λοιπόν αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια (ΑΔΙΠ, κρίσεις ΔΕΠ, αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες κα) και από την άλλη αυστηρά εμπορικά κριτήρια... κανείς άραγε δεν το βλέπει;

διπλωματουχος λογιστικης
|

Ενω των ΙΕΚ θα είναι λυκειο με μισο χρόνο διαφορα (χωρις την πιστοποίηση), ουπς... μας εδωσε κατατακτηριες, ο μισος χρονος παραπανω θα γίνει μια διαδρομη 10 ετων μεσω πανεπιστημίων.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/70839/rythmisi-ptyhioyhoi-kollegion-tha-eggrafontai-sto-tee-kai-oikonomiko-epimelitirio