Λειτουργία Πανεπιστημίων: Η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη δια ζώσης διδασκαλία

Δημοσίευση: 24/09/2021

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

  Λειτουργία Πανεπιστημίων: Η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη δια ζώσης διδασκαλία

Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία-Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή υπουργική Απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για τη δια ζώσης διδασκαλία  των φοιτητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ειδικότερα η αποφαση προβλέπει τα εξής:

Λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι.

1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α ́, β ́ και γ ́ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α ́195), του ν. 4485/2017 (Α ́114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται.

2. Η οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α ́114), καθώς και η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον η σχετική δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει προβλεφθεί στην απόφαση ίδρυσης και τον ισχύοντα Κανονισμό κάθε προγράμματος σπουδών.

3. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α ́ ή β ́ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

4. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται από τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ. Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο διοργάνωσής τους.

5. Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με στην κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενερ- γείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1 ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται δια ζώσης με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, ως υπόχρεοι είναι: α) οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α ́, β ́ και γ ́ κύκλου συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών φοιτητών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), β) το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), γ) το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο, και δ) οι εισηγητές και σπουδαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται δια ζώσης από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι..

3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, από την 30η Σεπτεμβρίου 2021, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α ́, β ́ και γ ́ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 έως την ως άνω ημερομηνία και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α ́130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ ́ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ ́ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμο-νής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 3, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

3. Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην πα- ρούσα, η παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169). Έως την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος για τα Α.Ε.Ι. , η παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με την οριζόμενα στην παρούσα.

Άρθρο 5
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).

Άρθρο 6
Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, ανά κάθε Σχολή ή Τμήμα ή άλλης δομής του Α.Ε.Ι. (π.χ. Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος. Με επιμέλεια του Πρύτανη, η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι., γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επι- τροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσμα- τος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

3. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

Άρθρο 7
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Α.Ε.Ι.

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία κλπ) που βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τυχόν ειδικότερα μέτρα που τίθενται στο παρόν άρθρο. Το προσωπικό που απασχολείται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν εντός των Α.Ε.Ι. υποχρεούται όπως τηρεί όλα τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για την εστίαση. Ως υπεύθυνος τήρησης των έκτακτων μέτρων σε χώρους των Α.Ε.Ι., που διατίθενται για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίζεται ο ιδιοκτήτης κάθε επιχείρησης.

2. Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, των οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης. Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away) προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους.

3. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 1 για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), υπό την προϋπόθεση χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του κυλικείου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους αντίστοιχα.

4. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις των περιπτώσεων του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/18.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’4337), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8 Φοιτητικές εστίες

1. Οι φοιτητικές εστίες των Α.Ε.Ι. και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες.

2. Με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρού- νται τα αναγκαία μέτρα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών.

3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του για κάθε φοιτητική εστία που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους και καθορίζεται το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων εντός της εστί- ας, το οποίο αποστέλλεται προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην εστία και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή άλλο εμφανές σημείο της φοιτητικής εστίας.

4. Εάν ένας φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της φοιτητικής εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα, τίθεται σε απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο δωμάτιό του, άλλως σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.

Άρθρο 9
Φοιτητικά γυμναστήρια

Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των Α.Ε.Ι., εφόσον η χρήση και λειτουργία τους δεν πραγ- ματοποιείται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα και το πρωτόκολλο λειτουργίας των γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊ- ού COVID-19, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις εγκύκλιες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 10
Αίθουσες πολυμέσων - Αναγνωστήρια - Βιβλιοθήκες - Μουσεία των Α.Ε.Ι.

1. Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά ανα- γνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι μελέτης φοιτη- τών, οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και τα Μουσεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

2. Κατά την είσοδο στους χώρους της παρ. 1 απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητι- κού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτο- προσωπίας του εισερχόμενου φυσικού προσώπου. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους αυτούς.

3. Ειδικά κατά τη λειτουργία των Μουσείων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτοκόλλα που εκδίδο- νται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/ announcements.aspx ).

Άρθρο 11
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρου- σία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλ- λων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιη- τικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υπο- χρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, η διεξαγωγή των εξετά- σεων των Α.Ε.Ι. που αφορούν στην επαναληπτική εξε- ταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία 94102/Ζ1/29.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 3483).

Άρθρο 12
Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποι- είται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η είσο- δος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προ- βλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημε- ρίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 13
Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την ανταλλαγή ή μετακίνηση φοιτητών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητών, καθώς και διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της ημε- δαπής προς το εξωτερικό, καθώς και προγράμματα που αφορούν στην ανταλλαγή ή την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών, ερευνητών, διδακτικού και λοιπού προσωπι- κού και επισκεπτών καθηγητών από Ιδρύματα της αλλο- δαπής προς Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβα- σης του συνόλου των επιβατών ημεδαπών και αλλοδα- πών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 14
Γενικά μέτρα προστασίας

1. Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προ- σωπικό, καθώς και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. οφεί- λουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστά- ται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

2. Το Α.Ε.Ι. μεριμνά για την τήρηση όλων των αναγκαί- ων μέτρων υγιεινής και καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων των Α.Ε.Ι. όπου διεξάγεται εκπαιδευτική δια- δικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), όπως και τη διασφάλιση επαρκούς αερισμού και τον συχνό καθαρισμό τους με την εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες, όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και εργα- στηριακό εξοπλισμό.

3. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.

4. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαι- δευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η παρακολού- θηση εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι..

5. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφο- νται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

6. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά ακα- δημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

Άρθρο 15
Λοιπές ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.

1. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.

2. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδί- ων Υπουργών, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

3. Στο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. με σχέση δη- μοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό- νου (Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και στο έκτακτο επιστημονικό, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητι- κά έργα/προγράμματα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β ́4207), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδα- κτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και οι εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ. ή άλλων ακαδημαϊκών δομών, που δεν πληρούται στο πρόσωπό τους μια από τις προϋποθέσεις των περ. α ́ έως γ ́ του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσ- διορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’110), με επιβάρυνση του ίδιου του υπόχρεου. Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς και διενεργείται υπο- χρεωτικά δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα, και ισχύει έως την ημέρα που καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια νέου εργαστηριακού ελέγχου, οπότε και επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητι-σμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνη- σης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β ́4207), πλην της περ. 2 του άρθρου 2, εφαρμόζονται και στο πάσης φύσεως προσωπικό της παρούσας. Η πα- ρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και η επι- βολή προστίμου σε περίπτωση παραβάσεων πραγματο- ποιείται με την επιμέλεια είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., είτε της αρμόδιας διοικητικής υπη- ρεσίας του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως τον φορέα απασχόλησης του υπόχρεου.

Άρθρο 16 Διενέργεια Ελέγχων

1. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δύναται να ανατεθεί σε διοικητικό, τεχνικό ή λοι- πό προσωπικό του Ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με τη παρακολούθηση της διαδικασίας τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και ιδίως των μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου διεξάγε- ται η εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων, φοιτητικά γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος.

2. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτεται δημόσια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4830/2021 μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο την παροχή υπηρε- σιών που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στην τήρηση των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαι- δευτική διαδικασία.

3. Κατά τη διαδικασία επίδειξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαιώσεων αρνητικού ερ- γαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το προσωπικό στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid Free GR και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Άρθρο 17 Κυρώσεις

1. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋπο- θέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα υπο- χρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Οι φοιτητές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαι- δευτική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώ- ρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ ́ του ν. 4777/2021 (Α ́25) και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..

3. Η παράλειψη υποβολής αίτησης - δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «edupass.gr», σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που παρίσταται με φυσική παρουσία πληροί μιας εκ των προ- ϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3, επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επέρχεται η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

4. Για το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκούς υποτρόφους της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο), καθώς και στο προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και στους ειση- γητές επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλων ακαδημαϊκών δομών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, κατά πα- ράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 4207), όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει.

5. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/ 18.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι- κών - Ανάπτυξης και επενδύσεων, Προστασίας του Πολί- τη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα- σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επι- κρατείας και Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό (Β’4337), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή στη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού.

Άρθρο 18
Εφαρμογή των μέτρων της παρούσας σε άλλες εκπαιδευτικές δομές

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

2. Τα ειδικότερα μέτρα που καθορίζονται στις διατάξεις τωνάρθρων2,3,5,7,10,11,12,14καιτωνπαρ.1και2 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλογικά κατά τη λειτουρ- γία των Κολλεγίων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 55254/10.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 4187) που αφορούν στα Κολλέγια και δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση παραμένουν εν ισχύ.

Σχόλια (45)

@Ενα απλο παραδειγμα
|

Πολύ σωστά τα λέτε. Δυστυχώς όμως αρκετοί πρυτάνεις "κατάπιαν" τον ετσιθελισμό του υπουργείο αμάσητο, χωρίς διαμαρτυρίες. Δε μιλάω για τυχόν "εσωτερικές" συζητήσεις, μιλάω για το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου το οποίο έλεγε βασικά "θα κάνουμε ότι λεει το Υπουργείο - τελεία". Αυτά εκπέμπουν - δυστυχώς - το μήνυμα "αν η πραγματικότητα δε συμφωνεί μαζί μου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα". Οι πρυτανείες και οι σύγκλητοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε - κατά την ταπεινή μου γνώμη.

Ήταν μια πρώτης τ΄άξης ευκαιρία για τους πρυτάνεις να προστατέψουν τα ιδρύματα, το προσωπικό και τους φοιτητές και να μην εγκλωβιστούν σε κάτι ανέφικτο, κάτι που δυστυχώς έκαναν. Τη συνέχεια την ξέρουμε - η ΚΥΑ δε θα εφαρμοστεί λίγο ή πολύ εδώ ή εκεί (απλά γιατί δε γίνεται να εφαρμοστεί), μέλη ΔΕΠ θα τη "σκαπουλάρουν" όπου και όποτε μπορούν, και όλοι θα πουν ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε.

Φωτεινή εξαίρεση η Κοσμητεία Νομικής του ΕΚΠΑ.

Και κάτι άλλο - οι ΚΥΑ δεν είναι νόμοι. Και υπάρχουν και χοντρές αντιφάσεις με τις οποίες καταπίπτει η συγκεκριμένη, π.χ. 100% πληρότητα σε αμφιθέατρο για 3ωρο μάθημα αλλά 85% πληρότητα αν πας στο κυλικείο για καφέ ή στη λέσχη ή οπουδήποτε στην εστίαση. Ποιά είναι η γνώμη της επιτροπής του ΕΟΔΥ; Καμία, γιατί δεν τη ρώτησαν (και δε θα τη ρωτήσουν είναι η δική μου πρόβλεψη).

Ενα απλο παραδειγμα
|

Το ΕΜΠ και το ΠΑΜΑΚ εχουν περιπου τον ιδιο αριθμο πρωτοετων φοιτητων, Το ΠΑΜΑΚ λιγο περισσοτερους αλλα επειδη ειναι 4ετης η φοιτηση ενω στο ΕΜΠ 5ετης οι συνολικοι πληθυσμοι ειναι παρομοιοι.

Το ΕΜΠ --και μπραβο του γι αυτο-- εχει στη διαθεση του ενα ευρυχωρο campus, πληθωρα κτηριων και πολλαπλασιο προσωπικο. Το ΠΑΜΑΚ εχει μονο ενα κτηριο και προσωπικο που αντιστοιχει συνολικα σε 1,5 σχολη του ΕΜΠ.

Ειναι δυνατον να εφαρμοσουν τα ιδια πρωτοκολλα λειτουργιας?

Κυριοι του υπουργειου, ειναι προφανες οτι καθε ιδρυμα εχει διαφορετικα χαρακτηριστικα. Δεν μπορει παντου να εφαρμοστουν οι ιδιοι κανονες.

Αθώος κ. Πρόεδρε
|

@Τα αμφιθέατρα δεν είναι σχολικές τάξεις-έχουν 100-150 φοιτητ
Η "ηθική ευθύνη", είναι κάτι που στη νομική επιστήμη ΔΕΝ υπάρχει αγαπητέ μου. Κι επειδή ποινική ευθύνη (λόγω του ακαταδίωκτου που ψήφισαν) δεν έχουν ούτε οι πολιτικοί ούτε και "οι ειδικοί" του ΕΟΔΥ..... μαντέψτε ΠΟΙΟΣ-ΠΟΙΟΙ βάζουν το κεφάλι τους στο ντορβά?.....

Mη αναγκαστικός νόμος
|

Περί της εφαρμογής της ΚΥΑ να τονίσω ότι όταν ένα νομοθέτημα παραβαίνει την προτασιακή λογική (στερείται λογικής συνεπαγωγής μεταξύ των προτάσεων του, και ως εκ τούτου προκύπτει διπλή ή αμφίδρομη ανάγνωση με αμφίσημη ή διφορούμενη ερμηνεία, εν ήδη χρησμού) τότε ως ανεφάρμοστος πρακτικά γίνεται μη αναγκαστικός νόμος (Unenforced law ).
Ένας μη αναγκαστικός νόμος είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει επίσημα, αλλά συνήθως δεν τιμωρείται από δικαιοδοσία. Τέτοιοι νόμοι συνήθως αγνοούνται από την επιβολή του νόμου, και ως εκ τούτου υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου πρακτικές συνέπειες για την παραβίαση τους. Εδώ πρόκειται για την περίπτωση μιας τέτοιας πρακτικά ανεφάρμοστης ΚΥΑ, καθώς η διπλή ή αμφίδρομη ανάγνωση με αμφίσημη ή διφορούμενη ερμηνεία του άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2, περί εφαρμογής των μέτρων προστασίας, παραπέμπει σε περίπτωση μη-αναγκαστικού νόμου. Το ότι δεν εφαρμόζεται αποδεικνύεται και από το ότι δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ το ακριβές πρωτόκολλο εφαρμογής των προβλεπομένων, παρά μόνον επαφίεται στα πανεπιστήμια να εφαρμόσουν δικό τους πρωτόκολλο κατά το δοκούν.
Στις πολιτισμένες κοινωνίες οι νόμοι δρουν σαν οι αλγόριθμοι που καθορίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος (αντίστοιχα με την ροή ενός προγράμματος). Ευτυχώς ο ανθρώπινος νους (σε αντίφαση με τις υπολογιστικές μηχανές) διαχωρίζει τον ανεφάρμοστο νόμο (αλγόριθμο) και τον αγνοεί αποφεύγοντας το κρασάρισμα. Οι υπολογιστικές μηχανές αντιθέτως, ακολουθούν τυφλά όποιον αλγόριθμο τους προγραμματίσουν με αποτέλεσμα να κρασάρουν όταν ο αλγόριθμος είναι ανεφάρμοστος. Αν επιβάλλουμε υπολογιστικό προγραμματισμό (τυφλή εκτέλεση οποιουδήποτε αλγορίθμου) στα ανθρώπινα (τυφλή υπακοή), τότε ακολουθώντας έναν ανεφάρμοστο νόμο θα κρασάρουμε, γιατί παραβλέπονται οι Λογικές αποφάσεις που διακρίνουν τα λογικά όντα. Η Λογική αυτή, πρέπει να αντανακλάται στον λόγο και τα κείμενα των λογικών όντων ως προτασιακή λογική.
Πειράματα με συναδέλφους και μαθήματα, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε επάνω τους νόμους (αλγόριθμους) που αντιβαίνουν την προτασιακή λογική, τους οδηγούν σε κρασάρισμα. Με την Λογική αποφεύγονται.
Και επειδή "Money talks", αφού δεν συμφέρει στον ιατρικό κόσμο να επέμβει περί εφαρμογής των μέτρων προστασίας, μάλλον ήρθε η σειρά των νομικών.

Δεν ειναι αστειο πλεον
|

Ακομη το συζηταμε ως ανεκδοτο αλλα .. δεν ειναι αστειο! Τα ιδρυματα ξεκινησαν διαδικασιες υλοποιησης της ΚΥΑ. Νομιζω οτι επειγοντως χρειαζεται συνδρομη συναδελφων ιατρων και νομικων. Πρεπει να υπαρξει επισημη απαντηση απο τη ΠΟΣΔΕΠ κατα της εφαρμογης της ΚΥΑ, με μια συγκεκριμενη αντιπροταση, κατι τελος παντων. Ειναι δυνατον?

Τα αμφιθέατρα δεν είναι σχολικές τάξεις-έχουν 100-150 φοιτητ
|

Τα αμφιθέατρα δεν είναι σχολικές τάξεις-έχουν 100-150 διαφορετικούς φοιτητές κάθε φορά, για 3 ώρες, κλεισμένους, σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Κάθε 3 ώρες διαφορετικοί 100-150 φοιτητές μπαίνουν στον ΙΔΙΟ χώρο.
(στην εστίαση μπορεί να γίνει το ίδιο;)
Τα μέλη της επιτροπής του ΕΟΔΥ δεν έχουν πρόβλημα με αυτό;
Ποιος έχει την ηθική ευθύνη;

ΔΕΠ
|

Παράνοια. Δηλαδή στο αμφιθέατρο είναι ΟΚ 100% πληρότητα 3 ώρες αγκαλιά όλοι μαζί, αλλά μετά όταν πάς δίπλα στο κυλικείο ή έστιατόριο 85% πληρότητα (όπως και σε όλη την εστίαση παντού). Το τερματίσατε. Τι λεει ο ΕΟΔΔΥ και η επιτροπή εμπειρογνωμώνων; Γιατί δε μιλάνε για τα ΑΕΙ;

Eve
|

Αρα τα μετρα ποια ειναι , να φορανε ολοι μασκα και να ελεγχει ενας ανθρωπος τα χαρτια? Σπουδαια εξελιξη μπραβο..

Δηλ.120φοιτητές θα είναι στο κλειστό αμφιθέατρο για 3 ώρες..
|

Δηλαδή 120 φοιτητές θα είναι στο κλειστό αμφιθέατρο για 3 ώρες, και στη συνέχεια, χωρίς κενό, άλλοι/διαφορετικοί 120 φοιτητές θα μπαίνουν στο ίδιο κλειστό αμφιθέατρο και θα παραμένουν επίσης 3 ώρες.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΔΔΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

Δηλ.120φοιτητές θα είναι στο κλειστό αμφιθέατρο για 3 ώρες..
|

Δηλαδή 120 φοιτητές θα είναι στο κλειστό αμφιθέατρο για 3 ώρες, και στη συνέχεια, χωρίς κενό, άλλοι/διαφορετικοί 120 φοιτητές θα μπαίνουν στο ίδιο κλειστό αμφιθέατρο και θα παραμένουν επίσης 3 ώρες.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΔΔΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;

Διδάσκων σε ΑΕΙ
|

"Αγαπητέ Διδάσκοντα σε ΑΕΙ,
Τηλεφώνησα στον ΕΟΔΥ και δεν είχαν ιδέα περί "από 17.9.2021 εισήγησης για τα ΑΕΙ", ούτε υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο."

Μην ανησυχείς συνάδελφε είναι όλα μέρος της περιβόητης διαφάνειας. Αφού είπε η Κεραμέως ότι μπορούμε να κάνουμε μάθημα στοιβαγμένοι στα αμφιθέατρα, μην φοβάσαι, δεν κινδυνεύουμε. Αντίθετα, και αδιάθετος να αισθάνεσαι θα γίνεις καλά.

Ίσως
|

@Έτερος Διδάσκων σε ΑΕΙ
"Τηλεφώνησα στον ΕΟΔΥ και δεν είχαν ιδέα περί "από 17.9.2021 εισήγησης για τα ΑΕΙ", ούτε υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο".

Ίσως ο ΕΟΔΥ έκανε εισήγηση..... αλλά την ξέρει ΜΟΝΟ η Κεραμέως.
Ίσως να την έχει διπλοκλειδωμένη στο συρτάρι του γραφείου της (σ' εκείνο που έχει κλειδωμένες τόσες και τόσες εισηγήσεις κι άλλους τόσους νόμους έτοιμους από καιρό).
Ίσως να την κουνάει και πάλι στον αέρα στη Βουλή λέγοντας, "όποιος θέλει να τη δει ας έρθει στο γραφείο μου".

πρόβλημα χρόνου ...
|

Έστω ότι δεν θα υπάρχει η παραμικρή αντίδραση, και θα γίνεται συνεχής και ομαλός έλεγχος των πιστοποιητικών για την εισαγωγή στο αμφιθέατρο. Πρακτικά, για να ελεγχθούν πχ 100 φοιτητές ως προς το πιστοποιητικό και ως προς την ταυτοπροσωπία (επομένως διπλός έλεγχος) δεν θέλει τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα ο καθένας ; Δηλαδή στην καλύτερη των περιπτώσεων 25 λεπτά για τον έλεγχο ;

Nεος φοιτητης
|

Και οι εμβολιασμενοι κολανε τις μεταλλαξεις που κυκλοφορουν τους τελευταιους 3 μηνες και πλεον.Δεν υπαρχει σωτηρια, αν κολησεις, κι ας εισαι εμβολιασμενος, θα κολησεις κι αλλους αν δεν κατσεις σπιτι.

Έτερος Διδάσκων σε ΑΕΙ
|

@Διδάσκων σε ΑΕΙ
«Θα ήθελα πολύ να μάθω ποιοι υπογράφουν "Την από 17.9.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι." Γιατί σιωπούν οι συνάδελφοι΄ μας από τα Τμήματα Ιατρικής; Ας μας εξηγήσει επιτέλους κάποιος το σκεπτικό για την κατάργηση της φυσικής απόστασης στα αμφιθέατρα, ενώ αυτή πρέπει να τηρείται στις γραμματείες των τμημάτων, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια, στα διαγνωστικά κέντρα.»

Αγαπητέ Διδάσκοντα σε ΑΕΙ
Τηλεφώνησα στον ΕΟΔΥ και δεν είχαν ιδέα περί "από 17.9.2021 εισήγησης για τα ΑΕΙ", ούτε υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο.

@Φοιτητής
|

Διότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λογοδοτήσει τότε στην αντιπολίτευση που θέλει "τις σχολές ανοιχτές". Στο υποχρεωτικό μου μάθημα έχουν 220 περίπου φοιτητές. Προ πανδημίας, δυο φορές το μήνα κατά μέσο όρο, οι "εκπρόσωποι των φοιτητών" (είναι λίγο αστείο γιατί κάθε φορά είναι και άλλος "εκπρόσωπος") ζητούν το λόγο στην αρχή του μαθήματος να καλέσουν τους συμφοιτητές τους σε γενική συνέλευση με σκοπό πάντα την ψήφιση για "αγώνα" (βλ κατάληψη). Αν γίνει το υποχρεωτικό μάθημα εξ αποστάσεως πώς θα κάνουν "αγώνα" οι προσκείμενοι σε συγκεκριμένες παρατάξεις φοιτητές (και μη); Βάζω στοίχημα ότι από την πρώτη εβδομάδα θα γίνει "αγώνας" γιατί δεν είναι υγειονομικώς άρτια τα αμφιθέατρα κα κλείσουν οι σχολές.

Καλώ την Υπουργό και τον Πρωθυπουργό σε μάθημα σε Αμφιθέατρο
|

Ελάτε στα αμφιθέατρα που δεν έχουν καν παράθυρο στο Πανεπιστήμιο μας να παρακολουθήσετε το μάθημα που μας λέτε να κάνουμε.
Τολμάτε;;;;;;;;;

ΔΕΠ. Αθήνα
|

Η ΚΥΑ γράφει ιστορία! Θα μετατρέψει τις σχολές σε εστίες υπερμετάδοσης και θα βάλει φωτιά στις πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιακά τμήματα. Το σύστημα υγείας θα πιεστεί αφόρητα και μέλη της ακαδ. κοινότητας θα νοσήσουν βαριά ή θα χάσουν τη ζωή τους. Και όλα αυτά γιατί ενώ υπάρχει η δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης; Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Φαντασιώσεις υπουργών, πολιτικά όνειρα πρυτάνεων, πιέσεις εκπροσώπων της φοιτητικής βιομηχανίας της γκαρσονιέρας και όλα αυτά τα ωραία μαζί.

Legend
|

Μόνο εμβολιασμένοι στις σχολές! Ολα τα άλλα είναι αστεία. Έλεγχος μέσω της πλατφόρμας μητρώου.

Ντουβάρια
|

@Km 25 Σεπ 09:34 και @ΔΕΠ 25 Σεπ 15:49
Μάλλον θα ξέχασαν να γράψουν στην ΚΥΑ, ότι θα εφοδιάζουν τους καθηγητές-ελεγκτές με τηλεσκόπια.... ή με γυαλιά τύπου Τζέιμς Μποντ που βλέπουν μέσα κι από τοίχους....

Φοιτητής
|

Γιατί φοβόμαστε το υβριδικό σύστημα που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες; Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να γίνονται και με τους δύο τρόπους! Στο 2021 είμαστε...

ΔΕΠ
|

"οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμο-νής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία."

Όποιος τα έγραψε αυτά δεν έχει πατήσει πόδι σε αμφιθέατρο Ελληνικού ΑΕΙ. Τι "πάνω στο έδρανο"; Εκτός από τους φοιτητές που κάθονται περιμετρικά, δεν χωράει άνθρωπος να περάσει να ελεγξει π.χ. κα΄ποιον που κάθεται 3-4 σειρές πιο πάνω ή 3-4 θέσεις προς το κέντρο χωρίς να σηκωθούνε οοοοολοι οι φοιτητές ως εκει. Μας δουλεύετε;

Polar_Fish
|

@Καθηγητής ΑΕΙ
Aκριβω΄ς. Η μέγιστη πληρότητα είναι υποκειμενική. Σημαίνει όσους μπορείς να βάλεις με δεδομένη την επιδημία. Για μεικτό ακροατήριο είναι 50%. Είναι θέμα των ΑΕΙ να το διαχειριστούν αυτό.

ΔΕΠ στο Μαθηματικο Αθηνων
|

Αφου δεχομαστε να εργαζομαστε σε χωρους που σαφως δεν πληρουν τις ελαχιστες προδιαγραφες υγιεινης, να μην ακουσω διαμαρτυριες οταν εμεις, οι οικογενειες μας και οι φοιτητες μας θα εχουμε σοβαρα κρουσματα.

@ Απορία
|

πας καλά, τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανοίξει μια μέρα εδώ και δύο χρόνια, όλα είναι ανοικτά εκτός από αυτά. Τι πάει να πει η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την υγεία, εμβόλια υπάρχουν, όποιος δεν τα κάνει αυτός δεν ενδιαφέρεται για την υγεία του και δεν θα θέσει τους υπόλοιπους υπό καθεστώς ομηρίας.

Αθανάσιος
|

Γιατί "Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος ΔΥΝΑΤΑΙ να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή ..." αλλά "Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 3";
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί στο αμφιθέατρο είναι ανέφικτο να γίνεται έλεγχος.
Αν υπήρχε λίγο κοινή λογική, το Υπουργείο θα καταλάβαινε ότι αποκλειστικά δια ζώσης εκπαίδευση σε πλήρη δυναμικότητα των αιθουσών μπορεί να είναι ευκταία, αλλά όχι εφικτή, και θα επέλεγε ένα μικτό μοντέλο, επί παραδείγματι με τα κορμού μαθήματα online και τα επιλογής και εργαστήρια δια ζώσης.

@ Καθηγητής ΑΕΙ για το άρθρο 15
|

Ορθώς το επισημαίνετε, και επιτρέψτε μου να το διανθίσω. Στο άρθρο 15, οι παράγραφοι 1 και 2, πως εντάσσονται στα πλαίσια της προτασιακής λογικής? Χρησιμοποιώντας την ψευδώς αληθή ή αληθώς ψευδή πρόταση? Ας μας το διευκρινίσουν τα Διακριτά Μαθηματικά (με λογικούς τελεστές), γιατί εμένα μου θυμίζει λίγο από λογική πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών. Μήπως, να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στην πράξη με τον προτασιακό τύπο: Είτε θα εφαρμόσουμε και στις αίθουσες ότι μέτρα ισχύουν στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών (σιωπηρώς) ή το αντίστροφο (φωναχτά).
Βλέπετε πως επεκτείνεται ο παραλογισμός όταν νομοθετείται η κατάργηση της λογικής. Εφεξής, θα διδάσκουμε την επιστήμη στα μαθήματα μας, παραβιάζοντας με βάση αυτό το ΦΕΚ τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ για κλειστούς χώρους κατά την άσκηση των διδακτικών μας καθηκόντων. Αρχής γενομένης, αυτό δεν σταματάει πουθενά μετά.
Άραγε, αυτή η ξεχωριστή μεταχείριση, σε ποια κατηγορία μας (υποβι)βάζει , τους διδάσκοντες και τους φοιτητές?
Ο αντίλογος είναι να εμβολιαστούν όλοι όσες φορές χρειαστεί μήπως και επέλθει ανοσία (ενώ υπάρχει πανδημία). Λογικό αυτό? Μόνο που υπάρχει σημαντική υστέρηση (εμβολιαστική και λογική).
Για αρχή, ίσως, θα μπορούσε να αναρτηθεί σε κάθε αίθουσα η επιγραφή: "Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη, παραβιάζοντας τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ για κλειστούς χώρους".

Πρόταση
|

Προτείνω να δείξουμε την αντίδραση μας στην παράλογη απόφαση του υπουργείου παιδείας με συμβολικό τρόπο καταθέτοντας μαζικά αιτήσεις άδειας άνευ αποδοχών για τρεις μήνες.

Αρχή Αναλογικότητας
|

Ισχύει η "μέγιστη πληρότητα" για τους χώρους των Διοικητικών Υπηρεσιών;
Εάν όχι, η ΚΥΑ πάει άπατη για ακύρωση.

Καθηγητής ΑΕΙ
|

Αισθάνομαι ότι απλά μας πετούν στην αρένα (φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό) είτε γιατί δεν κατάφεραν τόσους μήνες να εκπονήσουν ένα σχέδιο της προκοπής είτε γιατί εξυπηρετούν τοπικά και πολιτικά συμφέροντα. Κρίμα!


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/74718/leitoyrgia-panepistimion-i-apofasi-me-oles-tis-leptomereies-gia-ti-dia-zosis-didaskalia