Στη δικαιοσύνη προσφεύγει το ΙΚΥ κατά της Μ. Φωντοπούλου

Δημοσίευση: 31/03/2023

Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2023, 00:37

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

  Στη δικαιοσύνη προσφεύγει το ΙΚΥ κατά της Μ. Φωντοπούλου

Η αναλυτική απάντηση του ΙΚΥ στις καταγγελίες της παραιτηθείσας Γενικής Διευθύντριας του ΙΚΥ

Για τους χαρακτηρισμούς  , τις ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες - Μ. Φουντοπούλου- θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, διότι εξ αιτίας της προκλήθηκε ζημία με τη διασπορά τους σ’ ένα κορυφαίο δημόσιο Ίδρυμα με άνω των 70 ετών ιστορία και προσφορά στη χώρα και με πιστοποιημένη επάρκεια διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για 35 συναπτά έτη.

Το παραπάνω τονίζει η διοίκηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών , σε αναλυτική γραπτή απάντηση στις καταγγελίες της παραιτηθείσας Γενικής Διευθύντριας του Ιδρύματος Μ. Φουντοπούλου.

Ακολουθεί ολόκληρη  η απάντηση του ΙΚΥ

Η κυρία Φουντοπούλου κατηγορεί ψευδώς τον φορέα για τα παρακάτω θέματα, τα οποία χαρακτηρίζει ως «σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης» και «παρανομίες». Για τους χαρακτηρισμούς της αυτούς και τις ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες της, θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, διότι εξ αιτίας της προκλήθηκε ζημία με τη διασπορά τους σ’ ένα κορυφαίο δημόσιο Ίδρυμα με άνω των 70 ετών ιστορία και προσφορά στη χώρα και με πιστοποιημένη επάρκεια διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για 35 συναπτά έτη.

α)  Παραβίαση του Ευρωπαϊκού Οδηγού Διαχείρισης του Erasmus, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί και μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης της διαχείρισης και να επιφέρει έκθεση του Ιδρύματος και σοβαρές συνέπειες στη διαχείριση των σχεδίων.

Δεν υφίσταται ουδεμία παραβίαση του Ευρωπαϊκού Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+, στο σύνολό του και σε όλα τα διαδικαστικά στάδια που ακολουθούνται: την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, την υποστήριξη των αιτούντων, την αξιολόγηση, τους κανόνες χρηματοδότησης, την υπογραφή συμβάσεων, την παρακολούθηση υλοποίησης των σχεδίων, τις ανακτήσεις ποσών, κλπ. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια παρατυπία καθώς όλες οι δράσεις του Προγράμματος υποστηρίζονται και υλοποιούνται μέσω κοινών ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών εργαλείων. Η καθ’ όλα τυπική και σύννομη διαχείριση του Erasmus+ πιστοποιείται με ετήσιους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρόσφατος έλεγχος, Μάρτιος 2023), με τριμηνιαίες εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή του Προγράμματος Erasmus+, με τη συστηματική  και λεπτομερή παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόσφατος έλεγχος, Νοέμβριος 2022) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εποπτεύουσα Εθνική Αρχή του προγράμματος. Ουδεμία παρανομία ή/και κακοδιοίκηση διαπιστώνεται σε όλες αυτές διαχρονικά. Όλες οι εκθέσεις είναι στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών.

β) Υλοποιήσεις προγραμμάτων που αξιοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των οποίων πληρώνονται παρατύπως πέντε συνολικά σύμβουλοι του ΔΣ χωρίς προκήρυξη.

Το ΔΣ του ΙΚΥ, έχοντας την ευθύνη για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Ιδρύματος, μέσα σε ένα ανελαστικό θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων και προκειμένου να πετύχει τον στρατηγικό σχεδιασμό του, στην 33η/18-11-2021 Συνεδρία του αποφάσισε τη δημιουργία, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα ν. 4485/2017 (ΕΛΚΕ), ενός έργου/προγράμματος όπου ανατέθηκαν «συμβάσεις έργου» σύμφωνα με το άρθρο 118 (απευθείας ανάθεση) του ν. 4412/2016 (Α’146) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» σε πέντε (5) έμπειρους ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες επί θεμάτων διοίκησης, χρηματοοικονομικών θεμάτων και αξιοποίησης περιουσίας, διοικητικού δικαίου και επίλυσης νομικών θεμάτων ΙΚΥ. Η χρηματοδότηση του παραπάνω προγράμματος προέρχεται από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ/ΙΚΥ και συγκεκριμένα από τα υπόλοιπα της Τεχνικής Βοήθειας (Management cost) του προγράμματος Erasmus+, τα οποία παραμένουν στον ΕΛΚΕ/ΙΚΥ και το Ίδρυμα έχει την ελευθερία από τον κανονισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος να τα χρησιμοποιήσει για τον εκσυγχρονισμό του και την αναβάθμιση των δομών της διοικητικής  και οικονομικής του λειτουργίας, καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων και υπηρεσιών του. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που επιλέχθηκαν, είναι: α) ένας επιθεωρητής οικονομικών ελέγχων της ΑΑΔΕ με στόχο την προσαρμογή της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και του λογιστηρίου του ΙΚΥ στα Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα, β) μία πρώην Γεν. Δ/ντρια του ΥΠΑΙΘ που έχει διατελέσει και Γενική Δ/ντρια στο ΙΚΥ με στόχο την εφαρμογή των καλών διοικητικών πρακτικών στις διαδικασίες και πράξεις του ΙΚΥ, γ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας του ΙΚΥ σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συνεργασία του με άλλα Υπουργεία, δ) μία εταιρεία πληροφορικής για την αναβάθμιση και εξέλιξη του Ιδρύματος (Τμήμα Μηχανοργάνωσης) στα θέματα της πληροφορικής και της οργάνωσης της ψηφιακής μετάπτωσης του ΙΚΥ στο RE-Cloud, καθώς και την προετοιμασία «κατάθεσης πρότασης» και την έγκριση «Προγράμματος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ε) μίας δικηγόρου για την επιμέλεια των νομικών θεμάτων του ΙΚΥ.  Όλα απολύτως σύννομα και με κάθε νόμιμη διαδικασία.

γ) Κοινοποίηση Ημερησίων Διατάξεων και επεξεργασία των Πρακτικών από μία από τις συμβασιούχους συμβούλους, χωρίς να έχει κανένα θεσμικό ρόλο, ώστε να διακυβεύεται η ορθότητα, το κύρος και η εν γένει νομιμότητα των πρακτικών αυτών.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ τηρούν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 (ζ) του ΠΔ 321/99 «Οργανισμός του ΙΚΥ» και συμπληρωματικά τα οριζόμενα για τα Συλλογικά Όργανα στον Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». Η κοινοποίηση της ημερησίας διάταξης καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ στη βάση των προτάσεων που καταθέτουν οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του ΙΚΥ προς τη Γραμματέα του ΔΣ. Η εισήγηση των θεμάτων προς το ΔΣ είναι αρμοδιότητα του Προέδρου, εκτός εάν ορίσει κάποιο στέλεχος των υπηρεσιών του ΙΚΥ. Τα θέματα που κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΣ του ΙΚΥ είναι ήδη επεξεργασμένα από τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, κοινοποιούνται στην Γενική Διεύθυνση του ΙΚΥ και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ολομέλεια των μελών του ΔΣ. Σύμφωνα με το στοιχείο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του πδ 321/99, ο Γενικός Διευθυντής «προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΙΚΥ, συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς ψήφο και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του». Τα Πρακτικά του ΔΣ κρατούνται και συντάσσονται από τη Γραμματέα του ΔΣ και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Τα πρακτικά κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του ΔΣ και ουδέποτε υπήρξε παρατήρηση για την ορθότητα του περιεχομένου τους από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ μέχρι τώρα.

δ) Μη συμβατές, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Οδηγός αξιολογήσεις των υποβληθέντων σχεδίων από αξιολογητές μη συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι ορίζονται από το ΔΣ χωρίς σχετική προκήρυξη και χωρίς αιτιολόγηση της επιλογής τους, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από σχετικά Πρακτικά συνεδριάσεων.

Το παρόν ΔΣ αναθεώρησε τη διαδικασία επιλογής αξιολογητών που ακολουθείτο μέχρι το 2020 και η οποία περιοριζόταν σε μικρό (διψήφιο) αριθμό αξιολογητών, εκ των οποίων 10 ή 15 συγκέντρωναν τον μεγαλύτερο αριθμό σχεδίων προς αξιολόγηση. Σήμερα πλέον οι αξιολογητές είναι προτάσεις που καταθέτουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΙΚΥ και οι οποίες προέρχονται από το μητρώο μελών ΔΕΠ όλων των ΑΕΙ της χώρας μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Ενδεικτικά, το 2022 χρησιμοποιήθηκαν 293 αξιολογητές, μόνο για το Erasmus+, με τυχαιοποιημένη επιλογή αξιολογητών από τις λίστες των βασικών και ειδικών γνωστικών αντικειμένων, με τυχαιοποιημένη και ισοβαρή κατανομή ανάθεσης των σχεδίων υπό κρίση. Επίσης, για τα μικρά προγράμματα κινητικότητας, χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικά και ανεξάρτητα στελέχη, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ (guide for NAs). Όλη η παραπάνω διαδικασία επιλογής εγκρίνεται από τα μέλη του ΔΣ μετά από εκτενή συζήτηση. Εάν η επιλογή του έκαστου αξιολογητή για μία πρόταση δεν ήταν τυχαιοποιημένη και η κατανομή των έργων σε αξιολογητές δεν ήταν ισοβαρής, θα αποτελούσε προβληματική διαδικασία, ακόμα και εάν αυτό ήταν απόφαση του εκάστοτε Γενικού Διευθυντού ή του εκάστοτε Προέδρου του ΙΚΥ.

Ως προς τη συνάφεια, σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα ERASMUS+ χρηματοδοτεί σχέδια, προκειμένου να στηρίξει τη μαθησιακή και εκπαιδευτική κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων, τη χάραξη πολιτικής και τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και τα οποία σχέδια καλούνται να αποδείξουν ότι η δομή τους συμβάλει στο να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους που αφορούν τις δράσεις ERASMUS+ και έτσι να έχουν απτά αποτελέσματα. Συνεπώς, αξιολογείται η συγκρότηση και παρουσίαση του προτεινομένου σχεδίου σύμφωνα με τα πολλαπλά κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα ERASMUS+ και η δυνατότητα επίτευξης των στόχων του. Ενδεικτικά, αξιολογείται η ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας, η ποιότητα της σύνθεσης της κοινοπραξίας και των ρυθμίσεων συνεργασίας, ο αντίκτυπος, οι πολλαπλασιαστικές δράσεις και η διάδοση των αποτελεσμάτων, κ.λ.π. Για την αξιολόγηση των ανωτέρω δεν απαιτείται «ακριβής επιστημονική συνάφεια», η οποία εξετάζεται μόνο σε περίπτωση άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, πχ. υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικού ή μεταδιδακτορικών σπουδών. Στην περίπτωση του προγράμματος ERASMUS+ απαιτείται η σφαιρική εμπειρία του αξιολογητή ως προς τη συμμόρφωση των προτεινόμενων προτάσεων κινητικότητας ή συμπράξεων στις δεδομένες ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και τη δυνατότητα υλοποίησης αυτών από την προτεινόμενη κοινοπραξία. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των επιλεγέντων αξιολογητών παρακολουθεί ειδική εκπαίδευση σε σχετικό σεμινάριο που πραγματοποιούνται από την ΕΜΣ/ΙΚΥ και τους δίδονται γραπτές οδηγίες. Σημειώνεται ότι οι αξιολογήσεις είναι εμπιστευτικές και αναρτώνται από τους αξιολογητές σε ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο έτερος αξιολογητής για την ίδια πρόταση. Διαφορές, δε, στην αξιολόγηση πάνω από 30 μονάδες οδηγούν αυτόματα στην επίκληση τρίτου ανεξάρτητου αξιολογητή σύμφωνα με τις οδηγίες του Προγράμματος. Οι καταγγελίες της πρώην Γενικής Διευθύντριας και σε αυτό το σημείο είναι ανυπόστατες, ψευδείς και συκοφαντικές για ένα κορυφαίο Δημόσιο Ίδρυμα με την ιστορία και την προσφορά του ΙΚΥ.

ε) Μη σύννομες απολύσεις από τη Διοίκηση συμβασιούχων εργαζομένων στο Erasmus, μία εκ των οποίων προκάλεσε αγωγή κατά του ΙΚΥ, η οποία θα εκδικασθεί στις 4 Απριλίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ουδεμία απόλυση έλαβε χώρα στο ΙΚΥ. Η επικαλούμενη δίκη για τις 4 Απριλίου αφορά σε σύμβαση έργου εξωτερικού συνεργάτη, η οποία έληξε αυτοδικαίως στις 22 Νοεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα απόλυσης. Σημειώνεται όμως το γεγονός ότι η πρώην Γενική Διευθύντρια  του ΙΚΥ στην προσπάθεια της να καταγγείλει ανυπόστατα το Ίδρυμα παρεμβαίνει κατά του ΙΚΥ σε μια δίκη που εκκρεμεί.

στ) Συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς διαδικασίες διασφάλισης της εγκυρότητας, όπως η τήρηση χειρόγραφων και μη Δημόσιου Φορέα που διαχειρίζεται μεγάλα χρηματικά, ευρωπαϊκά ποσά, και ενώ αυτά θα έπρεπε να ηχογραφούνται.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ τηρούν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 (ζ) του ΠΔ 321/99 «Οργανισμός του ΙΚΥ» και συμπληρωματικά τα οριζόμενα για τα Συλλογικά Όργανα στον Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». Οι προτάσεις των υπηρεσιών παρουσιάζονται λεπτομερώς, ως κατατίθενται. Ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος έχει ήδη κληθεί να τις επεξεργαστεί και παρίσταται για να απαντήσει τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών του ΔΣ κατά τη συνεδρίαση. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται και παρίστανται κατά την επεξεργασία των θεμάτων των Διευθύνσεων τους, καθώς και πολλές φορές και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων του Ιδρύματος. Στην Ημερησία Διάταξη των Συνεδριάσεων του ΔΣ με πρωτοβουλία του Προέδρου υπάρχει πάντα το θέμα, παρότι δεν προβλέπεται στον Οργανισμό, «Ενημέρωση από την Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος». Το οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή στέλεχος του Ιδρύματος που καλείται να συμμετάσχει στο ΔΣ μπορεί να καταθέτει και γραπτώς τις απόψεις του. Ουδεμία υποχρέωση προκύπτει για την τήρηση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών. Τα Πρακτικά του ΔΣ καταγράφονται και συντάσσονται από τη Γραμματέα του ΔΣ και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Τα πρακτικά κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του ΔΣ και αποσπάσματα των αποφάσεων που συνοδεύονται με τις προτάσεις των στελεχών του Ιδρύματος κοινοποιούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα. Ουδέποτε υπήρξε παρατήρηση για την ορθότητα του περιεχομένου των πρακτικών από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ μέχρι τώρα.

ζ) Διοικητική και ποιοτική αδυναμία και η υπαίτια παράλειψη του φορέα να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Δημοσίου Τομέα (το ΙΚΥ δεν εντάχθηκε στο εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο έληξε στις 31/12/2022).

Με την καταγγελία αυτή αποκαλύπτεται και το πραγματικό πρόβλημα. Το ΙΚΥ είχε υποβάλλει ήδη από τις 19-1-2022 αρ. Πρωτ. 680, αίτημα για Προέγκριση του υπ’ αριθμ. 296659 Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) με κωδικό (ΜΙΣ) 5161998, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ» και κωδικό 05_Β_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης για το έργο ύψους 1.779.840,00 €. Ο δε αρμόδιος Υπουργός με απόφασή του με ημερομηνία 17-3-2023 ενέταξε το ΙΚΥ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Τις παραπάνω ενέργειες και αποφάσεις του ΙΚΥ, όφειλε να γνωρίζει και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί καλόπιστα να αγνοεί η κυρία Φουντοπούλου, έχοντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Διευθύντριας του ΙΚΥ από τις 18-8-2022. Ενόψει όλων των ανωτέρω ενεργειών, και πολλών άλλων που ανέλαβε το ΔΣ του ΙΚΥ από τον Αύγουστο του 2020 ακόμη, είναι άδικο να διαδίδεται ότι σκοπίμως παραλείψαμε να εντάξουμε το ΙΚΥ στο πρόγραμμα ψηφιακής διακυβέρνησης του Δημοσίου. Πρόκειται για ψεύδος, που προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη των μελών της διοίκησης και στελεχών του ΙΚΥ, που δουλέψανε σκληρά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο οποίος και επετεύχθη. Η κυρία Φουντοπούλου θα λογοδοτήσει και γι’ αυτή τη συκοφαντία της ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και θα κληθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη που προκάλεσε με την ανυπόστατη καταγγελία της στο ΙΚΥ και στα στελέχη του. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι μια επίσκεψη της κυρίας Φουντοπούλου στο IT Department του ΙΚΥ αρκούσε για να πληροφορηθεί τις ενέργειες που είχε κάνει το ΙΚΥ για να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, όπως και έγινε. Πέραν της προέγκρισης που ήδη υπήρχε για την ένταξή του σε αυτό. Αλλά και μετά την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης η ψευδέστατη και ανυπόστατη αυτή καταγγελία, χωρίς η κυρία Φουντοπούλου να κάνει οτιδήποτε για να την ανακαλέσει. Πρόκειται για ασυγχώρητη πράξη να καταγγέλλει συναδέλφους της πανεπιστημιακούς για «υπαίτια παράλειψη» να διασφαλίσουν πρόγραμμα 1,7 εκατομ. ευρώ για τον φορέα στον οποίο υπηρετούν. Ένα ποσό που διασφαλίσαμε για το Ίδρυμα, αρκούσε δε στην κυρία Φουντοπούλου μια ερώτηση στους αρμοδίους στην υπηρεσία της για να το διαπιστώσει. Αντ’ αυτού, επέλεξε την οδό της ψευδέστατης καταγγελίας της, για την οποία ασφαλώς και θα λογοδοτήσει.

η) Ομιχλώδης διαδικασία που υιοθετείται στον τομέα των προμηθειών, όπως διαπιστώθηκε και αναγράφεται και στην Έκθεση Αξιολόγησης του ΙΚΥ από την Εταιρία Deloitte τον Ιούνιο του 2022, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρός κίνδυνος καταλογισμού των ποσών αυτών, δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των συμπραττόντων (με ενέργεια ή παράλειψη) υπαλλήλων και μελών της διοίκησης.

Το παρόν ΔΣ έλαβε από μόνο του την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του Στρατηγικού του Προγραμματισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Ιδρύματος, μάλιστα πολύ πριν την έλευση της πρώην Γενικής Διευθύντριας στο Ίδρυμά μας, να προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους 4 διεθνείς ελεγκτικούς οίκους (KPMG, PwC, Ernst & Young, Deloitte) για τη δημιουργία ενός έργου για τη «Διαμόρφωση Συστήματος Ελέγχου των Διαδικασιών Λειτουργίας του ΙΚΥ». Το ΙΚΥ επέλεξε την πρόταση του ελεγκτικού οίκου Deloitte (30η Συνεδρία του ΔΣ/07-10-2021) με στόχο τη διερεύνηση των πιθανών κινδύνων στις διαδικασίες λειτουργίας του ΙΚΥ και τη δημιουργία επιπρόσθετων προστατευτικών  σημείων «ασφαλιστικών δικλείδων» για τη μείωση του πιθανού κινδύνου παρατυπιών και απάτης, καθώς και τη διαμόρφωση των ανάλογων μέτρων  για τις προμήθειες υλικού και υπηρεσιών του ΙΚΥ. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και το ΔΣ έχει αποδεχθεί τις προτάσεις της Deloitte (23η Συνεδρία του ΔΣ/23-6-2022) και έχει ζητήσει την εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες του ΙΚΥ. Ήδη το σύνολο των προμηθειών υλικού και υπηρεσιών πραγματοποιείται από το αρμόδιο Τμήμα Διοίκησης και όχι αποσπασματικά από τις επιμέρους υπηρεσίες, όπως γινόταν στο παρελθόν και θα ακολουθήσει κατά γράμμα όλα τα πορίσματα του παραπάνω έργου προκειμένου να διασφαλίσει την ακέραιη λειτουργία του. Μάλιστα με τη συνδρομή του εξωτερικού συνεργάτη, επιθεωρητού της ΑΑΔΕ, γίνεται διαρκής προσπάθεια εφαρμογής των καλών πρακτικών στην οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος και την πλήρη συμμόρφωση του Λογιστηρίου στο Ενιαίο Λογιστικό Πρότυπο. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο επόμενο ΔΣ στις 6/4/2023 θα γίνει και η κατάθεση των ισολογισμών του Ιδρύματος έως και το φορολογικό έτος 2021-2022, μια εκκρεμούσα υποχρέωση του ΙΚΥ από το 2016. Ως προς τις επιφυλάξεις που διατύπωνε η πρώην Γενική Διευθύντρια επί των προσκομιζομένων προς προσυπογραφή εγγράφων, αυτές δεν συνοδεύονταν από κάποια νομική τεκμηρίωση, ενώ της είχε υποδειχθεί ότι για τις πιθανές επιφυλάξεις της θα μπορούσε να συμβουλεύεται τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος μας.

Εν κατακλείδι, είναι πασιφανές από τα παραπάνω ότι οι καταγγελίες της κ. Φουντοπούλου είναι ανυπόστατες, ψευδείς και συκοφαντικές. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη του ΙΚΥ θα προβούν σε κάθε ενέργεια για να διασφαλίσουν το κύρος του Ιδρύματός μας και να αποκαταστήσουν τη ζημία που προκάλεσαν τα ψεύδη και οι συκοφαντίες της πρώην Γενικής Διευθύντριας.

Σχόλια (4)

@Γιώργος
|

Αγαπητέ Γιώργο, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα:
1. Καθηγητές λείπουν σε Εράσμους --> Πολλά κενά στο πρόγραμμα
2. Αναπληρωτές έχουν εξεταστική Φεβρουάριο - Μάρτιο στο μεταπτυχιακό τους --> Λείπουν συστηματικά με άδεια εξετάσεων Πέμπτη - Παρασκευή.
3. Ταυτόχρονα λείπουν πολλοί συνάδελφοι με αναρρωτικές , άλλοι επειδή είναι πράγματι άρρωστοι , άλλοι επειδή ιδιαίτερα σε κλειστές κοινωνίες , μπορούν να πάρουν εύκολα ένα χαρτί, από γιατρό (πολύ συχνά) --> Πολλά κενά στο πρόγραμμα επίσης.
Την Παρασκευή για παράδειγμα έλειπαν 7 καθηγητές.

Τελικά και οι ώρες μαθήματος που χάνονται είναι πολλές και οι μαθητές δεν μπορούν να συγκεντρωθούν από τα πολλά κενά και οι γονείς δικαίως διαμαρτύρονται.
Αν θέλει κάποιος υπουργός πράγματι το καλό της δημόσιας παιδείας, ας ξεκινήσει λύνοντας τα παραπάνω θέματα.

Κάτι δεν πήγε καλά μάλλον
|

Εάν ήταν 1-2 οι κατηγορίες, θα μπορούσα να πιστέψω, ότι ακόμα και η Γενική Διευθύντρια ενός οργανισμού μπορεί να κάνει λάθος. Εδώ όμως κατηγορεί το ΙΚΥ, για ένα βουνό από παρατυπίες-παρανομίες. Κοντός ψαλμός λοιπόν.

Γιώργος
|

Σε Ποσα ερασμους μπορούμε να συμμετέχουμε; Έχουμε 4 ερασμους και έχουμε θέμα με τις αδειες στο σχολείο μας.

Μέλος ΔΕΠ
|

το ωραίο είναι οτι σε αυτές τις θέσεις μπαινουν προσωπικές επιλογές του εκάστοτε υπουργού. Εδώ η Κεραμέως την πάτησε!


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/82669/sti-dikaiosyni-prosfeygei-iky-kata-tis-m-fontopoyloy