Το "ποινολόγιο" για τους "άτακτους" μαθητές

Δημοσίευση: 09/10/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το "ποινολόγιο" για τους "άτακτους" μαθητές

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο και απασχολούνται με ευθύνη του Δ/ντή-Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  • προφορική παρατήρηση,
  • επίπληξη,
  • αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  • αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  • αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι "ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Σχόλια (31)

Εκπαιδευτικός
|

Μόνο ο σύλλογος των καθηγητών μπορεί να έχει σαφή άποψη για το τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει όμως να έχουν περισσότερα περιθώρια αποφάσεων πάνω στις ποινές. Θα μπορούσε πάντως για πιο σοβαρές ποινές να αυξηθεί το ποσοστό που θα είναι υπέρ.

Χωρίς ντροπή
|

Ε αν είναι δυνατόν, περιμέναμε μια αλλαγή στο θέμα αυτό. Το είχε εξαγγείλει η Κεραμεως. Ο καθηγητής φοβάται πλέον το μαθητή κι ο δάσκαλος τον γονέα.
Δε χρειάζεται υπερβολές αλλά μια αυστηρό ποίηση

Maria
|

Το νομοθετικό πλαίσιο θα ήταν μια χαρά αν παράλληλα γινόταν αλλαγή νομοθεσίας σχετικά με την αυτεπάγγελτη παρέμβαση επαγγελματικών ψυχικής υγείας στα παιδιά και στις οικογένειές τους σε συνδυασμό με την στελέχωση των σχολείων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας (κοινωνικοί, λειτουργοί, ψυχολόγοι). Και φυσικά θα πρέπει να μεταφέρεται η ευθύνη των παραβατικών πράξεων των παιδιών στους γονείς και μόνο!!!!!!

ΚΑΛΥΨΩ
|

Γιατί άραγε με τόσα εργαστήρια δεξιοτήτων δεν αποκτούν οι μαθητές μας εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν. αν μη τι άλλο, να επικοινωνούν ειρηνικά με τους συμμαθητές του,με τους εκπαιδευτικούς τους,με τους γονείς τους?Να συζητούν,να διαφωνούν,να συμφωνούν...Μήπως το {ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε} είναι τόσο βαθιά ριζωμένο ως αντίληψη και χρειάζεται συνεχής και καθημερινή προσπάθεια για να ξεριζωθεί?

Μανώλης
|

Οσα αναφέρονται στο άρθρο ισχύουν από το 2019 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2005- 31 Μαΐου 2019) και υπογράφονται απο τον κ. Γαβρόγλου.
Η λέξη ποινολόγιο ακόμη χρησιμοποιείται στα σχολεία, χωρίς εισαγωγικά, καθώς αρκετοί θεωρούν οτι η αποβολή και ειδικά η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι ποινή, ενω σύμφωνα με το νόμο, είναι παιδαγωγικό μέτρο που ωφελεί τον μαθητή, όχι το σχολείο, που συνήθως θέλει να στείλει τον μαθητή σε άλλο σχολείο για να τον ξεφορτωθεί. Για μένα το βασικό ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας κάποιων που θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά μαθητή είναι θέμα του συλλόγου. Έτσι διαιωνίζονται σοβαρά προβλήματα. Άλλο είναι το να έχει ο μαθητής κινητό και άλλο να χτυπήσει άλλον συμμαθητή έστω και "για πλάκα", ακόμη χειρότερο να του κλέψει κάτι, αυτά δεν είναι θέμα του συλλόγου, είναι παραβάσεις του ποινικού κώδικα και απαιτούν αναφορά στον εισαγγελέα ανηλίκων.

Ετεοκρής
|

@ Σχολείο
Συγγνώμη, παιδί μου. Κάνουμε κι εμείς λάθη.

Σχολείο
|

ΠΕ800
Διευθύντρια ΓΕΛ

Κύριε Διευθυντά και κυρία διευθύντρια, έχω περάσει bullying στο σχολείο. Έχω τελειώσει το σχολείο πλέον. Η βία στα σχολεία μπορεί να αντιμετωπιστεί,
αλλά όχι με τον τρόπο που υπάρχει τώρα. Επίσης, μην περιμένετε τα
θύματα που βιώνουν το bullying να έρθουν να μιλήσουν σε εσάς και στους
καθηγητές τους επειδή ντρέπονται ή και φοβούνται μήπως φάνε ξύλο από
τους θύτες επειδή θα το μάθουν. Επιπλέον, μην περιμένετε να τους προστατεύσουν οι συμμαθητές τους. Τα έχω ζήσει αυτά και ξέρω.

Οι μόνοι αποτελεσματικοί τρόποι για την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία
είναι δύο. 1ο, να μπούνε κάμερες στα σχολεία και 2ο ένας καθηγητής/τρια
να παρακολουθεί τους μαθητές την ώρα των διαλλειμάτων.
Αν πιαστεί κάποιος μαθητής από την κάμερα ή από την παρακολούθηση
του καθηγητή να χτυπάει για πλάκα ή να του κάνει κάτι άλλο κάποιον
μαθητή τότε να τον πάει στον διευθυντή και για αρχή μια μέρα αποβολή.
Με τις πολλές αποβολές που θα μαζέψει θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί.

Όσον αφορά για τις μονοήμερες εκδρομές, (διότι και εκεί θα υπάρχει το
bullying, όχι μόνο εντός του σχολείου) θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η παρακολούθηση κάποιου καθηγητή στους μαθητές/ες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν γράφω την λέξη παρακολούθηση, δεν αρκεί να κάθεται
ο τάδε καθηγητής στο παγκάκι και απλά να κοιτάζει τους μαθητές ή να
πιάνει κουβέντα με άλλον καθηγητή. Αυτό λέγεται κοροϊδία. Εννοώ, να
κάνει βόλτες σε ολόκληρο το σχολείο ώστε να έχει δει με τα μάτια του
όλους τους μαθητές, ώσπου να τελειώσει το διάλλειμα. και στο προαύλιο
και μέσα στις αίθουσες.

Αγαπητοί διευθυντές είναι ευκαιρία να γίνει νόμος αυτά που γράφω.
Για να μην ταλαιπωρείτε άσκοπα κανένας μαθητής ψυχολογικά.
Θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια).
Μακάρι να το αναφέρετε στον υπουργό παιδείας μπας και το εφαρμόσει.

@ προσφέρω (δωρεάν) μια εβδομάδα διεύθυνσης του σχολείου
|

αυτό ! ας ερθει ο pierre ο ίδιος ! θα γελάσουμε ! (άσε που πρέπει να εξηγείς καθετί 100 ώρες να καταλάβουν οοολοοο το πλαίσιο κάθε μπαρούφας δυσλειτουργικής που αποφασίζουν)

Πλατάρος Γιάννης
|

@προς όλους του σχολιαστές :
Έχετε τα τελευταία 50 χρόνια ακούσειμια νύξη για το θέμα πειθαρχικων ποινων από πρωτοβάθμιο ή Ομοσπονδία;;
Τίποτα και ποτέ!...
Προς τι η αγανάκτηση;
Και προσωπικά ασχολήθηκα....
Κάποια ειρωνικά σχόλια εισπραξαμε...
Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον να ασχολείται με το θέμα....
Ο αείμνηστος αξέχαστος, αλήστου μνήμης Γαβρογλου κατάργησε την ορολογία "πειθαρχικη ποινή" και την, έκανε "παιδαγωγικο μέτρο προάγον την εύρυθμη λειτουργία κτλ"
Μείωσε τις ποινές και σε δύο τρία χρόνια τα περιστατικα εκτοξεύθηκαν εκθετικά. Τυχαίο;... Μπορεί!....
Οποίος ανέχεται στο σχολείο του κινητά, δεν φαντάζεται σε τι έχει μπλέξει!
Οι ανεπίσημες στατιστικές λένε για μεγάλη ανοχή.
Ολοι βλέπουμε βίντεο με βία από τα Σχολεία από τα κανάλια.... Όλα καλά;
Πριν 3 χρόνια έγινε ολόκληρη ιστορία με ΟΛΜΕ, ΔΟΕ για την μετάδοση του μαθήματος μέσα από την τάξη και καλά έκαναν!... Μήπως τα δικά σας παιδιά στο δημοτικό έχουν την εφαρμογή find my kinds.? Μήπως Παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το μάθημα σας κάποιοι γονείς;
Είπε κάποιος από σας στον συνδικαλιστή να ΒΓΑΛΛΕΙ ψήφισμα για την χαλάρωση στις ποινές;;;
Το ξέρουμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο,!
Ενα βήμα μπροστά δεν είναι η αυστηρό ποίηση των ποινων;;;
Μήπως είναι ένα βήμα πίσω;
Μπορούμε και χειρότερα πάντως...

ΠΕ800
|

Είμαι διευθυντής σε μεγάλο ΕΠΑΛ πλέον της δεκαετίας. Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας δεν περιγράφεται... μόνο βιώνεται ...
Δανείζομαι τον τίτλο του άρθρου και συμπληρώνω: το "ποινολόγιο" για τους "άτακτους" μαθητές έχει μετονομαστεί σε "Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας" του σχολείου. Νομίζω ότι μόνο η μετονομασία εξάγει συμπεράσματα. Η απασχόληση του μαθητή στον οποίο επιβλήθηκε το "παιδαγωγικό μέτρο της απομάκρυνσης από τα μαθήματα" γίνεται με ευθύνη του οργάνου που επέβαλλε το μέτρο ( συνήθως ο "αργόσχολος" διευθυντής που φορτώνεται και αυτό). Τώρα το ποιος στην πραγματικότητα τιμωρείται είναι εύκολο να το διαπιστώσει κάποιος.
Έχω να γράψω πολλά, αλλά θα περιοριστώ σε μια πρόταση:
Σε όλους αυτούς που ασφαλείς πίσω από τα γραφεία τους και ανάλαφρα σκεπτόμενους αποφασίζοντες (ΥΠΑΙΘΑ, ΔΙΔΕ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.α.) προσφέρω (δωρεάν) μια εβδομάδα διεύθυνσης του σχολείου μου και μετά να ξανασκεφτούν τι νομοθετούν. Δέχομαι να υποστώ την όποια δοκιμασία ελε΄γχου δημοκρατικής συμπεριφοράς γιατί θα βγω νικητής απέναντί τους.

ΠΕ 04.01
|

ΧαΪδέψτε τους κ. Πιερρακάκη. Να τους βγάλετε χούλιγκανς και παραβατικούς. Αφού ποινή ΔΕΝ υπάρχει.....

Alexandros
|

Ασπιρίνη για τον καρκίνο... Όποιος δε θέλει να ζυμώσει.....

Νικος
|

Οταν παιρνεις αποβολη καθεσαι σπιτι σου. Το να περιφερεται ενας μαθητης ο οποιος εχει αποβολη στο σχολειο μονο σε κακο μπορει να βγει.

Γιώργος Γκ.
|

Προφανώς θυμάστε ότι αυτή η Υ.Α. (δεν είναι Νόμος) έχει νομοθετηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι η 79942, χαίρει μεγάλης εκτίμησης και δεν τροποποιήθηκε, παρά σε επουσιώδη σημεία, από τη νυν κυβέρνηση... Και η δική μου άποψη θετική.

μπούρδες
|

το μικρό παιδί σπιτι του μια μέρα (καλείς κηδεμόνα) να σκεφτεί τι έκανε. τα μεγαλύτερα (γυμνάσιο) : αποβολή και δεύτερη υποτροπή αλλαγή περιβάλλοντος . αν τα ξανακάνει (πχ βρίσιμο, βανδαλισμό, μπουλιγκ σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, αναιδή συμπεριφορα), αλλαγή περιβα΄λλοντος και σε τρίτη υποτροπή για τους 15+ , παύση σχολικής φοίτησης με υποχρέωση επί 8ωρο να μετέχουν σε συνεδρίες (ψυχολόγοι ή ψυχιατροι και παιδαγωγοί κλπ) και σε κοινωνική εργασία (υπηρεσία καθαριότητας δήμου) και να το στεφτεί την επόμενη χρονιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. όχι να αλητεύουν !

@ Δημήτριος
|

Αυτή η εποχή που αναφέρεις είναι ήδη εδώ. Γνωρίζω περιστατικά όπου καθηγητές αναφέρουν παραβατικές συμπεριφορές σε Δ/ντες και Συλλόγους καθηγητών και ακούνε την παρατήρηση: Μήπως η συμπεριφορά σου δεν είναι παιδαγωγικά σωστή?

Ετεοκρής
|

@ good luck
Good luck!...

Ετεοκρής
|

Δυστυχώς ούτε στα Δημοτικά μπορεί να αλλάξει κάτι γι' αυτό το θέμα. Η εποχή όπου ο δάσκαλος έριχνε ξυλιές κλπ έχει περάσει πλέον και έχουμε βρεθεί ακριβώς στο άλλο άκρο. Δεν τρώμε εμείς ξυλιές ακόμη αλλά προς το παρόν βάζουμε συνεχώς προδέρμ κι αυτά γελούνε!...

Διευθύντρια ΓΕΛ
|

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Τ34, τα είπατε όλα!!! Η κυρία Δόμνα δεν ακούει μάλλον (οικονομολόγος) , όπως δεν άκουε η κα. Κεραμέως (δικηγόρος, αλλά καλύτερα Αποφ. Νομικής) και η κα. "Μαγνησίας" ( ). Απαιτείται νέο νομοθετικό πλαίσιο επιβολής παιδαγωγικών μέτρων. Όταν κι αν ξυπνήσει ο κ. Πιερακάκης, ας ρωτήσει μάχιμες διευθύντριες για το τι συμβαίνει στα σχολεία. Εμείς εδώ είμαστε, να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε.

good luck
|

Τα παιδιά δεν τα αδικούμε για τις συμπερτιφορές τους .Κάθε σχολείο έχει κανονισμό λειτουργείας που οφείλουμε να ακολουθούμε και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Προσπαθούμε να ρίξουμε στο φιλότιμο τα παιδιά και να καταλάβουν κ΄΄άποια πράγματα και να μην δίνουμε όσο το δυνατόν αποβολές. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και τα καταλαβαίνουμε!!!

Στα δημοτικά σχολεία τίποτα?
|

Όταν δεν επιτρέπεται να βγάλεις μαθητή από την τάξη ενώ παρακωλυει το μάθημα τι γίνεται? Ρίξτε μια ματιά στους κανονισμούς πειθαρχίας σε σχολεία του κόσμου. Είναι αργά να λαμβάνουμε μέτρα στη δευτεροβαθμια.

Ετεοκρής
|

Συμφωνώ με την Ελένη. Οτιδήποτε άλλο φαντάζει αδύνατο γιατί έχει πολιτικό κόστος. Και γιατί να το φορτωθεί ο Πιέρ τώρα που όπως φαίνεται θα είναι τριάντα χρόνια υπουργός Παιδείας με τον ίδιο Πρωθυπουργό;

@Χριστ.Βίκυ 09 Οκτ 2023 09:27
|

α καλάααα

@T34
|

τα είπες όλα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρονται. Δεν έχουν ιδέα τί γίνεται "on the ground" που λένε. Και απλά σχεδιάζουν νομους οι οποίοι εκ προοιμίου κάνει μπαμ - σε όποιον έχει δουλέψει σε σχολείο - ότι θα είναι μια τρύπα στο νερό.
Αναρωτιέμα αν αυτοί που σχεδίασαν το νόμο έχουν εμπειρία στην Εκπαίδευση. Όχι σε γραφεία, αποσπασμένοι, κλπ. Στην τάξη.

Το τραγικό είναι ότι αν κάποιος μαθητής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους συμμαθητές και το σχολείο, δεν υπάρχει επι της ουσίας ποινή ή τρόπος να τον βγάλεις από το σχολικό περιβάλλον. Γνώμη μου είναι ότι η "δωρεάν παιδεία" έχει κάποια όρια, και προϋποθέτει ότι οι μαθητές τηρούν κάποιους κανόνες. Αν όχι, η υποχρέωση του κράτους να παρέχει "σχολείο" δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Οι γονείς να αναλάβουν τότε τις ευθύνες τους και να βγάλουν το φίδι απ'την τρύπα. Όχι οι καθηγητές και οι δ/ντές με τα χέρια δεμένα όπως κάνει αυτός ο νόμος.

Τρεις λαλούν
|

Εμένα πάντως ο μικρός έκανε λίγη φασαρία στο φροντιστήριο και την ίδια μέρα ο φροντιστής μου έδειξε ευγενικά την πόρτα και μιλάμε για τμήμα με 5 παιδιά.

ΔΕΠ
|

Ο νομοθέτης είναι άσχετος ή μας δουλεύει. Μεταφέρει το πρόβλημα στο Δ/ντη και το σχολείο. Ανοίξτε το λεξικό κ.κ. του Υπουργείου να δείτε τι σημαίνει η λέξη "αποβολή". Θα μας τρελάνετε; Που θα βρεθούν οι εκπαιδευτικοί να "απασχολούν" με κατάλληλες δραστηριότητες αυτόν που έχουν αποβάλλει αλλά κατά τ'άλλα είναι ακόμα στο σχολείο;

Δημήτριος
|

Είναι πολύ κοντά η εποχή όπου ο μαθητής θα βρίζει χυδαία τον εκπαιδευτικό και αυτός (ο εκπαιδευτικός) θα τιμωρείται, επειδή το παιδαγωγικό του τακτ "επέτρεψε" στον μαθητή να φερθεί με αυτόν τον τρόπο...!!!

Ποινολογιο της πλάκας
|

Ποιοι άσχετοι με το καθημερινό έγραψαν αυτό το ποινολογιο;

Ελένη
|

Αυτό δεν είναι ποινολόγιο μαθητών, αλλά ποινολόγιο εκπαιδευτικών.

T34
|

Τελικά ο νομοθέτης ή είναι αφελής ή δεν έχει ιδέα από σχολεία
- Τα κινητά στα σχολεία απαγορεύονται και όλοι οι μαθητές τα χρησιμοποιούν
- Δεν υπάρχει μαθητής που να τιμωρηθεί με αποβολή και να είναι στο σχολείο. Αφού πήρε απουσίες που μάλλον θα διαγραφούν στο τέλος της χρονιάς, γιατί να κάνει τον κόπο να πάει σχολείο? Το πολύ να εμφανιστεί κατά τις 11:00 για καφέ.
-Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι η μόνη σοβαρή ποινή και ο νομοθέτης φρόντισε να την αποδυναμώσει. Η συνταγή απλή. Την φορτώνει με γραφειοκρατία και την περιορίζει χρονικά σε 2-4 μήνες
Αποτέλεσμα: Συχνά οι καθηγητές απειλούνται ανοιχτά και τρώνε και κανένα χέρι ξύλο πότε-πότε
Η άμυνα από πολλούς καθηγητές: Τέλεια αδιαφορία σε οτιδήποτε συμβαίνει μη τυχόν και στοχοποιηθούν.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85133/poinologio-gia-toys-ataktoys-mathites