110 ευρώ αμοιβή στους επιτηρητές και 3 ευρώ ανά γραπτό στους βαθμολογητές

Δημοσίευση: 09/11/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 110 ευρώ αμοιβή  στους επιτηρητές και 3 ευρώ ανά γραπτό στους βαθμολογητές

Στις εξετάσεις της 5ης Νοεμβρίου για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Με το ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων  για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, θα αποζημιωθούν οι επιτηρητές.

Οι Βαθμολογητές- Αξιολογητές θα λάβουν ενενήντα ευρώ (90,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ενώ οι Βαθμολογητές - Διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00 ευρώ) ανά γραπτό.

Ειδικότερα η  αποζημίωση των απασχολούμενων στις εξετάσεις της στις εξετάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2023  για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, έχει  ως εξής:

α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €).

α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

β. Περιφερειακές Επιτροπές Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.

β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).

β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.

γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00 €).

γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 €).

γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 €).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00 €).

δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 €).

δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα μεταξύ των δικαιούχων με πράξη του Γενικού Γραμματέα  Ιθαγένειας.

2. Για τα ατομικά όργανα ως εξής:

α. Αξιολογητές προφορικού λόγου: ενενήντα ευρώ (90,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 7 του ΚΕΙ: εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00€) ανά γραπτό.

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:

α. Ομάδα μετάδοσης θεμάτων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

γ. Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιστημονικής Επιτροπής: διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

δ. Ομάδα Επικουρικού Προσωπικού της Οργανωτικής Επιτροπής: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) εφάπαξ αποζημίωση.

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και των ομάδων εργασίας: εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €).

στ. Ομάδα υποστήριξης της Οργανωτικής Επιτροπής: εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών και θα βαρύνουν τον ΑΛΕ 2120206001 του Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας (Ε.Φ.1007-202).

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Συλλογικά όργανα

α. Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων:

i. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ii. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
iii. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β. Μέλη των Συλλογικών Οργάνων:

Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

γ. Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων:

Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων, της παρ. 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1) Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους, 2) οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέλους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και 3) οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Β. Ατομικά όργανα

α. Βαθμολογητές - Αξιολογητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 7 του ΚΕΙ: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

δ. Επιτηρητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

ε. Υγειονομικοί: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Γ. Ομάδες εργασίας

Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π., συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 192/18-9-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Β’ 5541) θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε ειδική πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της πληρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος σε μορφή IBAN.

Σχόλια (13)

'ΑΡΗΣ
|

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ:
ΚΑΘΑΡΑ 86 ΕΥΡΩ.
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ.
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF THN ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ.

Ανέστης
|

@ΆΡΗΣ

Για τις επιτηρήσεις στις πανελλαδικές έχεις ένα δίκιο (αν και υπάρχουν και οι επιτηρητές για τα μαθήματα των ΕΠΑΛ τα οποία είναι και Σάββατο).

Για την διόρθωση γραπτών που γίνεται απόγευμα επειδή πρέπει το πρωί να είμαστε στο σχολείο μας;

ΆΡΗΣ
|

@ΣΤΕΛΛΑ

ΣΤΟ site ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

ΆΡΗΣ
|

@ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΑΣ.

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
ΝΑΙ.

@ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΧΙ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΑΣ.
|

Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα; Μπορούμε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|

Το ειδα αργα, αλλα θα ηθελα να μαθω πως μπορουμε να κανουμε αιτησεις για επιτηρητες? Ως εκπαιδευτικος σε φροντιστηριο μεσης εκπαιδευσης μπορω να σωστα?

ΣΤΕΛΛΑ
|

Που γίνονται οι αιτήσεις για επιτηρητη;

ΆΡΗΣ
|

@ΠΡΟΣΓ.ΜΑΡΙΑ

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΝΑΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ,
ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΤΑ ΜΑΞΙΜΟΥΜ 11Ε.
ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ,
ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ.
ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ.
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΕΕ.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ;

Αναστασία
|

Αναρωτιέμαι κάθε χρόνο για ποιον λόγο μας βάζουν να κάνουμε αίτηση...... Αφού κάθε φορά μπαίνουν τα ίδια πρόσωπα... Φυσικά και τα χρήματα είναι ένα αξιόλογο πόσο, αλλά δυστυχώς εμείς ανήκουμε σ αυτούς που απλά ελπίζουν ότι.... Φέτος ίσως κάτι αλλάξει.

'ΑΡΗΣ
|

Ξ'ΕΧΑΣΑ Ν'Α Π'Ω 'ΟΤΙ 'ΜΑΣ Ζ'ΗΤΗΣΑΝ Ν'Α Ε'ΙΜΑΣΤΕ 'ΩΡΑ 06:00.
ΝΑ'Ι ΚΑΛ'Α ΔΙΑΒ'ΑΖΕΙΣ.
'ΑΡΑ ΞΥΠΝ'ΑΣ 5.
'ΕΦΥΓΑ 'ΩΡΑ 15:30.
Ο'ΥΤΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚ'ΕΣ N'A 'HTAN.
ΕΚΕ'Ι 'ΩΡΑ 07:00

ΠΡΟΣΓ.ΜΑΡΙΑ
|

Είναι πολυ καλα τα χρηματα,αντιθετα με τις επιτηρήσεις στις πανελλαδικές που είναι μόνο 11€..και το γραπτο 1,40 περιπου.
Δυστυχώς ομως κάθε χρονο παίρνουν τους ίδιους στις εξετάσεις ιθαγένειας....πρεπει εκ περιτροπής ολοι να πάρουμε μέρος.

ΆΡΗΣ
|

ΏΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΉΣ ΑΚΌΜΗ ΔΈΝ ΈΧΩ ΠΛΗΡΩΘΕ'Ι.
ΌΤΑΝ ΘΆ ΤΆ ΔΏ ΣΤΌΝ ΤΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ Θ'Α ΣΆΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΩ ΑΠΌ 05 ΝΟΕΜ. ΠΌΤΕ ΜΠΉΚΑΝ ΚΑΊ Π'ΟΣΑ.
ΠΆΝΤΑ ΓΙΆ ΚΑΘΑΡΆ ΜΙΛ'ΑΜΕ.
ΥΠΕΝΘ'ΥΜΙΣΗ:
Τ'Ο Μ'ΟΝΟ ΠΟ'Υ ΜΠ'ΗΚΕ 79,80Ε,
'ΗΤΑΝ 'Η ΟΛΟ'ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΤ'ΗΡΗΣΗ -ΠΡΩ'Ι ΑΠΟΓΕΥΜΑ- ΤΟΎ ΑΣΕΠ ΤΟ'Ν Μ'ΗΝΑ ΜΑΡΤΊΟ/ΑΠΡΊΛΙΟ.
Ή ΕΠΙΤ'ΗΡΗΣΗ Τ'ΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ Γ'ΙΑ Τ'ΙΣ Ξ'ΕΝΕΣ ΓΛ'ΩΣΣΕΣ ΑΠ'Ο Τ'ΟΝ Μ'ΗΝΑ Μ'ΑΙΟ ΑΚ'ΟΜΑ Δ'ΕΝ ΠΛΗΡ'ΩΘΗΚΕ.
'Η ΕΠΙΤ'ΗΡΗΣΗ Τ'ΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚ'ΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΑΚ'ΟΜΑ,
'ΟΛΑ Τ'Α ΠΡΟΗΓΟ'ΥΜΕΝΑ ΧΡ'ΟΝΙΑ Γ'ΙΑ Τ'ΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚ'ΕΣ 'Η ΑΜΟΙΒ'Η 'ΕΜΠΑΙΝΕ Π'ΑΝΤΑ ΠΡ'ΙΝ Τ'Ο Τ'ΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ'Υ,
Φ'ΕΤΟΣ.....
'ΕΤΣΙ ΓΙ'Α Τ'ΗΝ ΙΣΤΟΡ'ΙΑ.
"ΝΑ ΤΑ ΧΑΣΕΙΣ,
ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙΣ.
ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ,
ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ"
Κ'ΑΤΣΕ ΚΑ'Ι ΠΕΡ'ΙΜΕΝΕ.

Επιτηρητής
|

Τα 110 ευρώ ειναι μικτά, καθαρά είναι 84 ευρω περιπου. Με δεδομένη την οικονομική κρίση δεν είναι λίγα για δουλειά τουλάχιστον 10ωρου. Όμως είναι απορίας άξιο το κριτήριο με το οποίο επιλέγονται οι επιτηρητές.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85562/110-eyro-amoivi-stoys-epitirites-kai-3-eyro-ana-grapto-stoys-vathmologites