Τριμελές όργανο για τις αμοιβαίες μετατάξεις

Δημοσίευση: 30/11/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

  Τριμελές όργανο για τις αμοιβαίες μετατάξεις

Τριμελές όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (Α ́ 224), όπως ισχύει,  συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.),με έργο την αξιολόγηση:

α) των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέσης (κωδικός: 1065912169) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία),

β) των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέσης (κωδικός: 1431979112) της Διεύθυνσης Νεολαίας [τ. Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.] του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 77/2023 (Α ́130), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2023 (Α ́ 139) και ισχύει, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

1. Τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δασκαλογιάννη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Την Μαρία Γεωργούση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μάλλιο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου.

3. Τον Ευάγγελο Μπαζούλη, Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Κορομπέλη Ιωάννα,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο ως άνω όργανο δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει ως παρατηρητής ο Αθανάσιος Ρούσκας, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Το έργο του ανωτέρω τριμελούς οργάνου αξιολόγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31-12-2023.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/85837/trimeles-organo-gia-tis-amoivaies-metataxeis