Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ: Πρώτη σε βαθμολογία η Παρασκευή Τρούκη

Δημοσίευση: 12/02/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 12/02/2024, 18:20

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΙΕΠ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις

Η Παρασκευή Τρούκη , ήδη στέλεχος του ΙΕΠ, βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα σε οκτώ υποψηφίους για την διεκδίκηση της θέσης του Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),  με πενταετή θητεία .

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. 

Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης.

 Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου ή απόρριψη τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/86842/epilogi-dieythynti-iep-proti-se-bathmologia-i-paraskeyi-troyki