Κατανομή 3.878.030 ευρώ σε 27 σχολεία του εξωτερικού

Δημοσίευση: 21/02/2024

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ελληνικό Σχολείο Εξωτερικού

Την κατανομή 3.878.030,00 € σε  27 ελληνικά  σχολεία του εξωτερικού ,ως επιχορήγηση  των σχολικών επιτροπών , προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η κατανομή του παραπάνω ποσού έχει ως εξής:


Η ανωτέρω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων και τμημάτων μητρικής γλώσσας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. Α1 της αρ. Φ.400/11/140041/ΙΒ/7- 2-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ B ́ 189).

Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησής τους και η ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών (αποφάσεις, συμβάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών, οι οποίες αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το 83 του ν. 4727/2020.
 


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/86985/katanomi-3878030-eyro-se-27-sholeia-toy-exoterikoy