Διάταξη για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων

Δημοσίευση: 24/02/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 24/02/2024, 14:09

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

υπουργείο Παιδείας

Διάταξη για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων , περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 158
Απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων – Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 54 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί εκπαιδευτών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
προστίθενται παρ. 3, 4 και 5, ως εξής:

«3. Η χορήγηση της έγκρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με την παρ. 2, δίνεται, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι:

α) είτε έχουν ήδη ελεγχθεί/αξιολογηθεί οι αιτήσεις αυτών ως προς το ότι πληρούν τα κριτήρια των παρ. 4 έως 20 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2844) και έχουν ενταχθεί από τους αξιολογητές στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας», της περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά δεν έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης,

β) είτε υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για πρώτη φορά, αίτηση για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, με τα δικαιολογητικά των παρ. 7 έως 9 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, προκειμένου να τύχουν αξιολόγησης και να κριθεί ότι η αίτησή τους εντάσσεται στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας» με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Η χορήγηση της έγκρισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ισχύει έως το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθούν, για πρώτη φορά, εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής και επιτυχούς αποτελέσματος.
106

5. Αν εκπαιδευτής ενηλίκων, εγκεκριμένος με τις ως άνω προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 3, δεν συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι «μη πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας», όπως αυτό αποτυπώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων πιστοποίησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παύει η ισχύς της έγκρισης που του είχε χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απασχόλησή του στο πρόγραμμα. Η λήξη ισχύος της δοθείσας έγκρισης της παρ. 3 συμπίπτει με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος απασχόλησης.».


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/87045/diataxi-gia-tin-apasholisi-mi-pistopoiimenon-ekpaideyton-enilikon