Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα: "Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών"-Υποβολή αιτήσεων έως 7 Απριλίου

Δημοσίευση: 26/03/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 26/03/2024, 19:51

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΕΑΠ

Καλύπτει το κριτήριο που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ για την ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να μπορεί κανείς να πάρει μέρος απ’ ευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης

Μέχρι 7 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για  το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος καλύπτει το κριτήριο που θέτει ο ΕΟΠΠΕΠ για την ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, φορέα διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών ώστε να μπορεί κανείς να πάρει μέρος απ’ ευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης ενώ ακόμη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μικροδιδασκαλίας που είναι μέρος του προγράμματος ικανοποιεί επίσης τη σχετική απαίτηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Μοριοδότηση

  • 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 (για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/2021):
  • 0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 για την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), (Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, ΦΕΚ 1151, Β’, 29.03.2018)

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

-Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 200€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

-Προβλέπεται 20% έκπτωση σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, καθώς και σε άνεργους/ες ή μη-μόνιμους εκπαιδευτικούς (160€).

-Προβλέπεται 50% έκπτωση σε αποφοίτους και σε ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες των ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων και Επιστήμες της Αγωγής του ΕΑΠ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ, σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ που σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που φοιτούν σε προγράμματα σχετικά με τα πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Σε εκπαιδευτές και στελέχη εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως θέσεως, ειδικότητας, θεματικού αντικειμένου, που όμως συνδέονται με δομές και προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.ά.
  • Στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο της κατάρτισης
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η  ο/η οποίος/α  επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις
  • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία, αναπληρωτές, μη διορισμένους)
  • Σε Διευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας ενηλίκων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου απευθύνεται σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, φοιτητές κ.ά., που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές αρχές αναφορικά με τη θεωρία διδασκαλίας ενηλίκων με ιδιαίτερη εστίαση σε πρακτικά ζητήματα διδακτικών τεχνικών καθώς και σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας. Επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να ενισχύσει με γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θα εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε διάφορους οργανισμούς.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Με σειρά προτεραιότητας

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/
 


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/87510/moriodotoymeno-programma-didaktikes-tehnikes-gia-enilikes-ekpaideyomenoys-shediasmos