Σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου, στις 5:30 το απόγευμα, , στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διενεργηθεί  η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) .

Το esos  συνδέθηκε διαδικτυακά  για να παρακολουθήσετε ζωντανά την κλήρωση.

 


Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον ίδιο τρόπο θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων θα ενημερωθούν με SMS στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για τα Πειραματικά Σχολεία έγιναν  10.845  αιτήσεις για τις  3.003 θέσεις.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων   με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. 

Μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα) κληρώνεται και αποδίδεται ένας (1) τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.)

Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος.

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή όλων των υποψήφιων μαθητών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).

β) Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή των μαθητών της Ειδικής Κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:

βα) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια, εξ αίματος ή υιοθετημένα, μαθητών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γ.Κ. στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής ή φοιτά ήδη στο συνδεδεμένο σχολείο της προηγούμενης βαθμίδας (υποκατηγορία Ε.Κ. α),

ββ) αδελφοί/ές μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (υποκατηγορία Ε.Κ.

β) και

βγ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. (υποκατηγορία Ε.Κ. γ).

Οι κενές θέσεις της Ε.Κ. πληρούνται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) ως εξής: 

α) προηγούνται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.

α,β) έπονται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και

γ) ακολουθούν οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.γ, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.

Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές εντάσσονται στη Γ.Κ.. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα στην υποκατηγορία Ε.Κ.α οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις προκύπτουν.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ, οι οποίοι εξάγουν το αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στη σχολική μονάδα που προΐστανται με βάση, και μόνο, τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολικής μονάδας, με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ., πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ.. 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου εξάγει από την εφαρμογή τον πίνακα με τους εισακτέους και επιλαχόντες της σχολικής μονάδας, ο οποίος κυρώνεται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.  και αναρτάται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. 

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή και σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρότυπων Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων και οι δύο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτησή του στο Πειραματικό Σχολείο.

Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας και ο μαθητής διαγράφεται από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας. 

Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.

Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνονται κατά περίπτωση οι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο.

 Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.

Η ισχύς του πίνακα παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου σχολικού έτους.

Πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις, πλην της εισαγωγικής, στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια.

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πειραματικό Σχολείο.

Οι κενές/κενούμενες θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διενέργεια της συμπληρωματικής κλήρωσης, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους. Το ίδιο ισχύει και κάθε φορά που προκύπτουν κενές/κενούμενες θέσεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενώκενούμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. δύναται να αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης άλλως διενεργείται κλήρωση. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και σε Φ.Ε.Κ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών/κενούμενων θέσεων.

Το ΕΠ.Ε.Σ. κυρώνει τα αποτελέσματα και τα αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. 

Ειδικότερα αναρτά: 

α) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των εισακτέων και ο κωδικός της αίτησής τους και

β) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο ΠΕΙ.Σ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής κλήρωσης.