Ο Κ. Πιερρακάκης ζητά 88 έμπειρους εκπαιδευτικούς για το "Ψηφιακό Φροντιστήριο" στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσίευση: 16/05/2024

Τελευταία Ενημέρωση: 18/05/2024, 09:20

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση  για απόσπαση 88 εκπαιδευτικών οι οποίοι θα απασχοληθούν νέο θεσμό του "Ψηφιακού Φροντιστηρίου",για το σχολικό έτος 2024 -2025, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) έχοντας ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους σε γονείς και κηδεμόνες, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις στο Τμήμα Δ ́ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ & ΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ογδόντα οχτώ. (88) εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης των απαραίτητων σχετικών κλάδων (εξήντα (60) για ΓΕ.Λ. και εικοσιοχτώ (28) για ΕΠΑ.Λ.), με αντικείμενο την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα τις εργάσιμες ημέρες, διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας των μαθημάτων, μέχρι εννέα (9) ώρες την εβδομάδα, προετοιμάζουν τη διδασκαλία, και διορθώνουν τις δοκιμασίες των μαθητών/τριών, με μέγιστο όριο εργασίας τις έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ιδίως, στο πλαίσιο των κάτωθι τομέων:

1. Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος για τα διαδικτυακά μαθήματα βάσει των θεμάτων που απαιτούνται να καλύπτονται στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Σχεδιασμός μαθημάτων: Δημιουργία λεπτομερών σχεδίων μαθήματος για κάθε συνεδρία, με περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης.

3. Διδασκαλία μαθημάτων: Διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

4. Δημιουργία Περιεχομένου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού όπως παρουσιάσεις, κουίζ και άλλες πηγές πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης.

5. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: Σχεδιασμός και διαχείριση διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές, παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την υποστήριξη της μαθησιακής τους προόδου.

6. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με τη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπαίδευσης, που κατέχουν κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα Ι, ακόμα και ως 2η ειδικότητα, και δεν έχουν τα κωλύματα, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Αρ. Πρωτ. 34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ).

IV. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. Οι εκπαιδευτικοί προς απόσπαση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι βασικά προσόντα επί ποινή αποκλεισμού:

1. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο μάθημα ή στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Λυκείου, που διδάσκουν. Επισημαίνεται ότι για τα μαθήματα, που δεν διδάσκονται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος της Γ ́ Λυκείου (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά), η εμπειρία δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, αλλά λαμβάνεται υπόψη τυχόν διδακτική προϋπηρεσία. Επίσης, απαιτούνται:

2. Υποβολή σχεδίου μικροδιδασκαλίας 15 λεπτών

4. Βιντεοσκοπημένο μάθημα διάρκειας δύο (2) έως πέντε (5) λεπτών

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνη δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής σε πλατφόρμα

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), στο οποίο μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Δύο (2) σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV.Α 2-3

5. Ένα (1) Βιντεοσκοπημένο μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
IV.Α4.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες, από 27.05.2024 (ώρα 13.00μ.μ.) έως και 10.06.2024 (ώρα 15.00μ.μ.), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

2. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

3. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

4. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 

Σχόλια (8)

ERT
|

Με 1500 ευρώ το μήνα επίδομα, ΙΣΩΣ.

Ευαγγελία
|

Κάνω χρονια το μαθημα ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου και δεν διανοουμαι να δώσω χωρίς αμοιβη από το Υπουργείο τα φυλλάδια και τις παρουσιάσεις που έχω ετοιμάσει με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Για κορόιδα ψάχνουν; Ας μας δώσουν 30 μαθητές να προετοιμάσουμε διαδικτυακά χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να τους φτιάξουμε και το υλικό! Ελεος ...Δηλ σου λένε προσλαμβάνεσαι ως καθηγητης αλλά θα συγγράψεις και τα βιβλία που θα διδάξεις... έλεος! έλεος!!!

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Για τη γραφή περιγραφικού και αφηγηματικού κειμένου και τη βελτίωσή του χρειάζεται πρωτίστως ο κοινός χώρος/ η φυσική αίθουσα, η μέθοδος του δασκάλου, το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα που με επίμονη προσπάθεια ο πολύτροπος δάσκαλος έχει δημιουργήσει.
Το ανάλογο ισχύει και για την επίλυση του μαθηματικού προβλήματος.
Χρήσιμα τα ψηφιακά εφγαλεία, αλλά χωρίς τα παραπάνω θεμελιώδη ο αδύναμος μαθητής του δημοτικού σχολείου δεν πρόκειται να υποστηριχτεί αποτελεσματικά.
Να βελτιώσετε/τροποποιήσετε το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΑΜΠΑΔΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ
|

Θα μπορούν οι αποσπασμένοι καθηγητές να εργάζονται από τον τόπο κατοικίας τους η θα πρέπει να βρίσκονται στην Αθήνα;
Οι αμοιβές τους θα διαφοροποιηθούν ;

Ηλίας Καστρινέλλης
|

Αλήθεια, γιατί να αποκλείονται εκπαιδευτικοί επαγγελματίες φροντιστές με προϋπηρεσία ετών οι οποίοι έχουν δώσει και δίνουν καθημερινά τα διαπιστευτήρια τους στο χώρο του φροντιστηρίου;

Κάτι μου διαφεύγει..
|

Δηλαδή, ας πούμε, τέσσερις ΠΕ86 θα διδάξουν Πληροφορική όλους τους μαθητές της Ελλάδας;;

Σάκης
|

μόνο άριστους και μόνο δωρεάν...αλλιώς δεν το δέχομαι!

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Από δίλεπτα βίντεο δε θα βρείτε τους ταλαντούχους.
Και τελευταία ώρα... και λίγο πριν τις...
- Σώπα!


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/88189/o-k-pierrakakis-zita-88-empeiroys-ekpaideytikoys-gia-psifiako-frontistirio-sta