Μελέτη για την εκσυγχρονισμό των ΚΕΔΑΣΥ

Δημοσίευση: 21/05/2024

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

υπουργείο Παιδείας

Πρόσκληση  για την εκπόνηση Μελέτης για το «Σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και/ή Αναπηρία από τα ΚΕΔΑΣΥ: Σύγχρονα έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία, σταθμισμένα στην ελληνική πραγματικότητα», εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόσκληση για να είναι επιτυχής η έγκυρη ανίχνευση και διάγνωση των ΕΕΑ είναι απαραίτητο να διεξάγεται μέσω ψυχομετρικών τεστ/σταθμισμένων εργαλείων, τα οποία είναι σύγχρονα και σταθμισμένα στον πληθυσμό αναφοράς.

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την αξιολόγηση τόσο των γνωστικών όσο και των συναισθηματικών χαρακτηριστικών του ατόμου.

 Η σημασία των ψυχομετρικών εργαλείων σε μια διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπουν στον/την ειδικό να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του ατόμου μέσα σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων αποφεύγοντας τις υποκειμενικές κρίσεις και ερμηνείες του/της αξιολογητή/ριας.

Για να μπορέσουν, όμως τα ψυχομετρικά εργαλεία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας αντικειμενικής και έγκυρης αξιολόγησης, θα πρέπει να διαθέτουν μία σειρά από προϋποθέσεις, όπως να είναι έγκυρα (δηλαδή, να μετρούν πράγματι αυτό που λένε ότι μετρούν), να είναι αξιόπιστα (δηλαδή, να μετρούν με ακρίβεια και σταθερότητα αυτό που μετρούν) καθώς και να έχουν αναπτυχθεί με βάση σύγχρονες ψυχομετρικές και στατιστικές τεχνικές, που διασφαλίζουν τόσο την εγκυρότητα όσο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Στόχος του Έργου είναι η ανάδειξη των προδιαγραφών/κριτηρίων των ψυχομετρικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, ώστε να επιτευθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ανίχνευση και διάγνωση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών όλων των ατόμων που φοιτούν στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Τα κριτήρια αφορούν:

(α) στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των μετρήσεων (αξιοπιστία, εγκυρότητα, νόρμες/στάθμιση στον ελληνικό πληθυσμό) ώστε να πληρούνται όλα τα επιστημονικά κριτήρια με βάση τις σύγχρονες ψυχομετρικές θεωρίες και (β) στο εύρος των χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που ορίζουν την κάθεμια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και αναπηρία, αρμοδιότητας των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και των κριτηρίων αποκλεισμού ή/και συννοσηρότητας.

Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν:

  • στην εξασφάλιση της αξιόπιστης και έγκυρης διάγνωσης όλων των ατόμων που θα αξιολογούνται στο ηλικιακό εύρος που καλύπτουν οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • στη στοχευμένη, συλλογική και μεθοδική πρόσβαση όλων των διεπιστημονικών ομάδων των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ στα ίδια ψυχομετρικά εργαλεία.
  • στην εξασφάλιση της συνέπειας στη χρήση των ίδιων εργαλείων ανεξαρτήτως εντοπιότητας.
  • στη σταθερότητα και τη συγκρίσιμη ανάλυση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαγνωστικών μονάδων και την άμεση αναπόκριση στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η χρήση κοινών εργαλείων συμβάλει στη συνέπεια των αξιολογήσεων μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών.
  • στην εξασφάλιση της συνοχής στα αποτελέσματα μεταξύ όλων των ηλικιών των ατόμων υπό αξιολόγηση (πρώτη αξιολόγηση και επαναξιολογήσεις) και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των αξιολογούμενων σε βάθος χρόνου.
  • στην αντικειμενική χορήγηση μέσω των επιστημονικά τεκμηριωμένων και δομημέων φορμών/πρωτοκόλλων καταγραφής των αποκρίσεων κατά την αξιολόγηση. Οι φόρμες καταγραφής που συνοδεύουν τα σταθμισμένα εργαλεία παρέχουν καθοδήγηση στον αξιολογητή, προφυλάσσουν από παραλήψεις ή λάθη στη χορήγηση, περιλαμβάνουν συνοπτικά πληροφορίες πουείναι σημαντικές για την αξιολόγηση (πχ. Κανόνες διακοπής) και διευκολύνουν τόσο την σωστή χορήγηση όσο και την αντικειμενική βαθμολόγηση.
  • στη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων που θα βασίζονται στην ίδια δομή και θα οδηγούν στην κοινή κατανόηση, ερμηνεία και επικοινώνηση του περιεχομένου τους. Οι αναλυτικές και ουσιαστικά δομημένες αξιολογικές εκθέσεις οδηγούν στη δημιουργία αποτελεσματικών Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Παρεμβάσεων, που θα ενισχύσουν την ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των ατόμων με ΕΕΑ και/ή Αναπηρία.
  • στην εύρυθμη λειτουργία των διαγνωστικών φορέων καθώς τα σταθμισμένα εργαλεία περιγράφουν το εύρος που χρόνου που απαιτείται για τη χορήγησή τους, οπότε διευκολύνεται και ο προγραμματισμός των αξιολογήσεων σε κάθε διεπιστημονική ομάδα.
  • στην εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων μέσω της διευκόλυνσης, της επιτάχυνσης και της αυτοματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σχόλια (4)

Εργαλεία αξιολόγησης
|

Είναι σωστό να υπάρξει ομοιομορφία σχετικά με τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Στην Προσχολική εκπαίδευση υπάρχουν ελάχιστα σταθμισμενα. Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εύχρηστα. Οι οδηγίες και η χορήγηση τους δεν θα πρέπει να είναι χρονοβόρα. Για παράδειγμα αν σε ένα εργαλείο αντιστοιχεί ένας τόμος ή 30 σελίδες οδηγίες και ο χρόνος χορήγησης ξεπερνά την μισή ώρα ή αντιστοιχεί σε μία ώρα και πλέον, ή
σε τρεις ημέρες, για την αξιολόγηση συγκεκριμένης δεξιότητας ή άλλων δεξιοτήτων, αυτό πρακτικά είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί σε μία δίωρη αξιολόγηση σε ΚΕΔΑΣΥ.
Οι οδηγίες των εργαλείων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις μια με τρεις σελίδες το μέγιστο. Επίσης θα πρέπει να αυξηθούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στα ΚΕΔΑΣΥ για να είναι εφικτή η εφαρμογή προγραμμάτων στα σχολεία.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Σωστά επισημαίνει το ΚΕΔΑΣΥ Νάξου. Ως δάσκαλος γενικής αγωγής συχνά ήμουν πελαγωμένος με τις ελλιπείς γνωματεύσεις και με τις παράλληλες στηρίξεις του σεμιναρίου που δημιουργούσαν πολλές φορες κι άλλα προβλήματα…. Η μόνη μου ελπίδα, η καλή συνάδελφος της ειδικής αγωγής που παρενέβαινε στα παράλογα και διόρθωνε, όταν είχε χρόνο.
Πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των δασκάλων ειδικής αγωγής.

ΚΕΔΑΣΥ Νάξου
|

Δεν είναι μόνο τα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία λίγο πολύ χρησιμοποιούνται από όλα τα ΚΕΔΑΣΥ με τον ίδιο τρόπο (wisc, wippsi, wais) και είναι σταθμισμένα.
Το πρόβλημα περισσότερο είναι με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ανά βαθμίδα (άτυπα και σταθμισμένα) και ο Λογοθεραπευτής. Αυτά είναι που διαφοροποιούνται από ΚΕΔΑΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ και χρήζουν επανεξέτασης από το μηδέν, ώστε να προκύψουν κοινά εργαλεία για όλα τα ΚΕΔΑΣΥ.
Δεύτερο αναγκαίο βήμα: συστηματική εκπαίδευση όσων χορηγούν τα εργαλεία και προτυποποίηση των εκθέσεων και όλων των εντύπων των ΚΕΔΑΣΥ.

Εκπαιδευτικός
|

Καλά τόσους φορείς έχει το Υπουργείο ( ΙΕΠ, Πανεπιστήμια κλπ. );
Δεν μπορεί ένας από αυτούς να εκπονήσει μια μελέτη; Είναι ανάγκη να πληρώνουμε ιδιωτικές εταιρείες;


Διεύθυνση URL: https://www.esos.gr/arthra/88269/meleti-gia-tin-eksyghronismo-ton-kedasy