Oροι Χρήσης-Πολιτική απορρήτου

WWW.ESOS.GR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ι.- ΓΕΝΙΚΑ

O παρών δικτυακός τόπος www.esos.gr  αποτελεί, κατά κύριο λόγο έναν  ενημερωτικό ιστότοπο στον τομέα της παιδείας και της  εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, με τρέχουσα και επίκαιρη ειδησεογραφία, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται διαρκώς η πρώτη σελίδα αυτού ανάλογα με τη ροή και των όγκο των ειδήσεων.

To περιεχόμενο της ιστοσελίδας  www.esos.gr βασίζεται κυρίως σε πρωτογενείς ειδήσεις  και πληροφορίες κατά τη διάρκεια του 24ωρου, οι οποίες στη συνέχεια μεταβάλλονται και εμπλουτίζονται, ενώ  ενδέχεται  με την πάροδο του χρόνου να μην ισχύουν.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Εφαρμόζουμε  Πολιτικές σύμφωνες με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα με τον Κανονισμό 2016/679 ΓΚΠΠ του Ε.Ε και του Συμβουλίου και τον Ν.4624/2019 (άρθρο 28) (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019), ακολουθώντας τις εκάστοτε αποφάσεις και της οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία ΔΠΧ γίνεται για καθορισμένους σκοπούς κατά την εκτέλεση του λειτουργήματός μας, όπως προβλέπονται από το νόμο ή με τη συγκατάθεση των υποκειμένων.

2. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης είναι ένα δικαίωμα που διασφαλίζεται σε όλους και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας και περιλαμβάνει το δικαίωμα γνώμης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών. Ο  πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι μια σημαντική πτυχή του και οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη των αντίστοιχων οργανισμών και φορέων έχουν το καθήκον να παρέχουν πληροφορίες για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τις οποίες το κοινό έχει το δικαίωμα να λάβει.

3. Ακολουθούμε την αρχή της στάθμισης, σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για υποθέσεις και θέματα που έχουν δημόσιο ενδιαφέρον και, αντίστοιχα, το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για ζητήματα και υποθέσεις γενικού ενδιαφέροντος. Ειδικά, όταν πρόκειται για πρόσωπα της δημόσιας ζωής, ή θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού είναι εντονότερη, γιατί οι ασκούντες δημόσιο λειτούργημα δεν δύνανται να εκφύγουν του δημοσιογραφικού ελέγχου και της άσκησης οξείας κριτικής, προκειμένου η κοινή γνώμη να βεβαιωθεί ότι ανταποκρίνονται στα δημόσια καθήκοντά τους και τον σκοπό της αποστολής τους.

4. Ως υπεύθυνο μέσο ενημέρωσης δρούμε με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, σταθμίζοντας τις απόψεις υπέρ και κατά της δημοσίευσης και με δεδομένο ότι η δημοσίευση είναι σε θέση να συμβάλλει σε μια γενικότερη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Η ακρίβεια των πληροφοριών αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και προστατεύουμε όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τη μορφή και το ύφος της έκφρασης, δίδοντας προσοχή, πριν από τη μετάδοση, στον δυνητικό αντίκτυπο των πληροφοριών στη ζωή των ανθρώπων.

5. Αναδημοσιεύουμε προσωπικές πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ως και πληροφορίες και φωτογραφίες ιδιωτών που είχαν αρχικά δημοσιευθεί με τη συγκατάθεσή τους. Τα στελέχη μας ασκούν το έργο τους σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, αφού σταθμίσουν τις απόψεις υπέρ και κατά της δημοσίευσης και με κριτήριο κατά πόσο η είδηση είναι σε θέση να συμβάλλει σε μια γενικότερη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, εφ’ όσον οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με θέμα δημοσίου συμφέροντος, ενώ επιδεικνύουμε ιδιαίτεροι επιμέλεια και προσοχή κατά την αναφορά σε ευάλωτες ομάδες ή ομάδες ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες.

6. Χρησιμοποιούμε τις λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους συλλογής πληροφοριών, αλλά πάντα το κριτήριο είναι το δημόσιο συμφέρον με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Εάν συγκρούονται, βρίσκεται η κατάλληλη ισορροπία σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε θέματος.

7. Τηρούνται οι απαιτήσεις για σωστή καταγραφή των λεπτομερειών και τη λήψη εύλογων μέτρων για να ελέγχεται η ακρίβεια των γεγονότων.

8. Τηρούμε και ακολουθούμε τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας  και η πληροφόρηση γίνεται:

- με σεβασμό:

 α.  στην αλήθεια και του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση

β. του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης και του δικαιώματος για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, γιατί αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ορθή ενημέρωση του πολίτη.

γ. στο επαγγελματικό απόρρητο σχετικά με τις πηγές των πληροφοριών που λαμβάνονται εμπιστευτικά.

δ. στις αρχές που προάγουν τη δημοκρατία και άλλες πανανθρώπινες αξίες, ενώ προάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων με ήθος, εντιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπρέπεια

- επιδεικνύουμε την αρμόζουσα ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια

- δεν προβαίνουμε σε ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις και υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, που διασύρουν την τιμή και υπόληψη προσώπων.

-είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και διακριτικοί στην παρουσίαση θεμάτων και πληροφοριών ή οπτικοακουστικού υλικού που μπορεί να προκαλέσουν φόβο και ανησυχία και κυρίως σε παιδιά.

7. Εξασφαλίζουμε την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου κατά τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας, εάν το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και αφορά μη δημόσιο πρόσωπο,. Στην περίπτωση, που πρόκειται για πρόσωπα και ιδιώτες που προηγουμένως είχαν εισέλθει με πράξεις τους στη δημόσια σφαίρα, τότε συνεκτιμάται κατά πόσον οι εικόνες αυτές συμβάλλουν σε συζήτηση δημόσιου συμφέροντος σε σύγκριση με την απλή δημοσιοποίηση του ονόματος του ατόμου. Αποφεύγουμε τη δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών, ακόμη και τέκνων δημόσιων προσώπων, εάν μια τέτοια πληροφορία δεν συμβάλλει σε συζήτηση δημόσιου συμφέροντος.

8. Διερευνούμε, σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι «ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», εάν υφίσταται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του ατόμου και σε κάθε περίπτωση, κατά τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών, πριν από τη μετάδοση, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον δυνητικό αντίκτυπό τους στη ζωή των ανθρώπων.

9. Τηρούμε την αρχή της αναλογικότητας με σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

10. Τηρούμε εσωτερικές διαδικασίες για:

α) την εξέταση των επιπτώσεων της προστασίας των δεδομένων σε καίρια στάδια μιας δημοσιογραφικής δραστηριότητας και για την υιοθέτηση ταχείας λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις δεοντολογικών δυσκολιών και

β) την καταγραφή των ειδοποιήσεων πληροφόρησης, για την αντιμετώπιση καταγγελιών ατόμων, για την προειδοποίηση της διαχείρισης του φορέα μας, για την επικοινωνία με την αρχή προστασίας δεδομένων, για την εξέταση περιπτώσεων παραβιάσεων της ασφάλειας κλπ.

11. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, β) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο, γ) υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων και δ) όταν περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή.

12. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των ΔΠΧ και ασφάλειας, έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τύχουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα για το έργο μας.

13. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα και εύλογα τεχνικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και εμποδίζουν να κλαπούν εσκεμμένα ή από αμέλεια, να χαθούν ή να γίνει κακή χρήση τους. Τα κατάλληλα αυτά μέτρα προστατεύουν τις συσκευές (ισχυρή πολιτική κωδικού πρόσβασης, login έλεγχοι, κρυπτογράφηση, κατάλληλο backup, antivirus και firewall και άλλα) που χρησιμοποιούνται εντός και εκτός του οργανισμού (USB, smartphones, φορητοί υπολογιστές.

14. Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, ως και επανέλεγχος των συμβάσεων και των σχέσεων με τους επεξεργαστές και τους τυχόν υπεργολάβους τους. Οι δημοσιογράφοι μας, τα στελέχη μας και τα μέλη του προσωπικού έχουν λάβει βασικές γνώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαρκώς γνωρίζουν και ακολουθούν τις πολιτικές και τις αναγκαίες διαδικασίες, έχουν ευαισθητοποιηθεί για την προστασία των δεδομένων και διαρκώς ενημερώνονται με νεότερα δεδομένα.

15. Στο πλαίσιο του GDPR, τα δικαιώματα των ατόμων ενισχύονται ακόμη περισσότερο και τα άτομα λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή και έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν οι πληροφορίες τους («δικαίωμα λήθης»), ή να λάβουν αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων τους κλπ., γενικά δε, και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του εθνικού δικαίου, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από το υπεύθυνο επεξεργασίας του Μέσου ενημέρωσης. Η αίτηση αυτή μπορεί να απορριφθεί εάν η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα θίξει τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες (αποκάλυψη των πηγών, μιας διεξαγωγής έρευνας, κλπ.), θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ή θα επηρεάζει με δυσανάλογο τρόπο την ελευθερία της έκφρασης.

Σε κάθε περίπτωση, που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος) θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (Φωτογραφίες, κείμενα, ήχοι, Graphics, Video κλπ) είναι ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του www.esos.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email press@esos.gr και θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 Όροι χρήσης

1. Το esos.gr τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε αρχεία τύπου «Cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύει μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) στους υπολογιστές των χρηστών, ώστε κάθε φορά που αυτοί συνδέονται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να τους προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

2.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας, ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας και διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

3. Το www.esos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ακρίβεια και τη γνησιότητα των πληροφοριών άλλων web sites, στα οποία παραπέμπει μέσω links ή banners και ως εκ τούτου η παραπομπή δεν συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχόμενου ή των υπηρεσιών των web sites, στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ήθελε παρουσιασθεί κατά την χρήση του οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

4. Ακολουθείται η Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google: http://www.google.com/privacy_ads.html

5. Παρακολουθούμε τη νομοθεσία και τη νομολογία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την πολιτική απορρήτου και σε τακτά χρονικά διαστήματα προσαρμόζουμε τις αντίστοιχες πολιτικές μας και βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας.

6. Οι σε τακτά διαστήματα αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακίνδυνες αναδιατάξεις, όπως παράλειψη ημερομηνίας ενός άρθρου, τίτλου, παράλειψη ιστοσελίδας παραπομπής κλπ. χωρίς αυτό να συνεπάγεται μη τήρηση των ως άνω αρχών. Επιδίωξή μας είναι, αν όχι η αποφυγή, τουλάχιστον η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω στο πλαίσιο της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών του διαδικτύου, καθ’ όσον η ανταλλαγή των πληροφοριών αποτελεί μία κοινή διεθνή πρακτική διεθνώς στον κόσμο της πληροφορίας, με την τήρηση της απαίτησης αναφοράς της πηγής.

7. Σεβόμαστε πλήρως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία από παραδρομή ή λάθος πληροφόρηση καταχωρηθεί ο,τιδήποτε ήθελε προσβάλλει τ’ ανωτέρω, συνιστάται η άμεση επικοινωνία των χτηστών ή των δικαιούχων με τους υπευθύνους τήρησης της ιστοσελίδας για την άμεση αφαίρεση αντίστοιχης ανάρτησης, ή σε περίπτωση συναίνεσης του δικαιούχου, την συμπλήρωσή της με την πηγή προέλευσης ή του ονόματος του δημιουργού.

8. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου www.esos.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, ιδιαίτερα για εμπορική χρήση και μεταπώληση.

 Η αναφορά της νομοθεσίας, που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο ενδεχομένως να έχει μην εχει επικαιροποιηθεί  /τροποποιηθεί.   

Σε κάθε περίπτωση, που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος) θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (Φωτογραφίες, κείμενα, ήχοι, Graphics, Video κλπ) είναι ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του www.esos.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email press@esos.gr και θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ «Cookies»

1. Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών και των επισκεπτών. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές, που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε, πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

 Δεν παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης της προσωπικής ταυτότητας των χρηστών από τις πληροφορίες αυτές και οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψουν  ορισμένα ή και όλα τα cookies.  Μέσω της χρήσης cookies είναι διαθέσιμες κάποιες λειτουργίες, η απόρριψη όμως των «Cookies» ενδεχομένως να οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα αυτών.

2. Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας και να περιηγηθούν σε αυτή, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές  . Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική ταυτότητα του επισκέπτη.

Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

3. Cookies επιδόσεων

Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επίσης, συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

4. Cookies λειτουργικότητας

Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη, όπως το όνομα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι αυτού του είδους πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

5. Cookies στόχευσης

Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

6.Τι είδη cookies τρίτων χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies, αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

7. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο των χρηστών. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

8. Παροχή συγκατάθεσης για την αποδοχή cookies

Με την είσοδο του επισκέπτη στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

9. Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες.