Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας για τον διορισμό Αντιπρυτάνεων από τους Πρυτάνεις