Τα προσόντα διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)- Δείτε το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Απόδειξη γνώσης Η/Υ και ξένης γλώσσας

17/12/2022

Άκουσε το άρθρο

Τα προσόντα  διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).καθορίζει νέο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

1. Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) είναι θέσεις με αυξημένα τυπικά προσόντα ιδιάζουσας φύσης και αποστολής, για την πλήρωση των οποίων απαιτούνται σωρευτικά κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο,

β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που αποδεικνύεται με διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της
αλλοδαπής, ή αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου και

γ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται τα αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι., η επιστημονική εξειδίκευση, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ξένες γλώσσες καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

3. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τη θέση χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων, πέραν των οριζομένων ως αποδεκτών στην προκήρυξη, τα βασικά αυτά πτυχία γίνονται αποδεκτά ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση.

4. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

1. Θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

3. Στην περίπτωση κλάδου και ειδικότητας για τα οποία το οριζόμενο από την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης γίνεται δεκτό το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

4. Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

1. Θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΤΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

3. Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ ορίζονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

2. Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΔΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

3. Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ ορίζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

1. Θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέ- χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μα-θητείας ΟΑΕΔ B.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

2. Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ ορίζονται στον Πί- νακα 4 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

Λοιποί δεκτοί τίτλοι πλην των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων της αλλοδαπής

1. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, πλην των τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και έχουν λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό, γίνονται, επίσης, δεκτοί:

α) όσοι έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκ- παίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α ́ 149),

β) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78),

γ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78),

δ) όσοι έχουν λάβει τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ- παίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α ́ 178),

ε) όσοι έχουν λάβει διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α ́ 14), 84/1986 (Α ́ 31) 38/2010 (Α ́ 78), 97/1986 (Α ́ 35), 98/1986 (Α ́ 35) , 53/2004 (Α ́ 43) , 40/2006 (Α ́ 43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β ́ 613),

στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), όπως ισχύει,

ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), όπως ισχύει.

2. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση κάλυψης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Βεβαίωση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών

1. Σε περίπτωση ίδρυσης ή συγχώνευσης ή κατάτμησης Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εάν το χορηγούμενο πτυχίο ή δίπλωμα δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη τίτλους, αυτό γίνεται δεκτό ως αντίστοιχο, εφόσον στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με αυτήν. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ως καθ ́ ύλην αρμόδια για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Για θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικείες βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών χορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής

1. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α’ του παρόντος. Για λοιπούς κλάδους και ειδικότητες ΔΕ, μπορεί, με την προ- κήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Σε περίπτωση που απαιτείται πέραν των ανωτέρω και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος ή αντικειμένου πληροφορικής, σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικό- τητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτήν.

2. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή με τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής και οι οποίοι φορείς έχουν αναγνωριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α ́ 48), όπως ισχύει. Οι ως άνω τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής στους Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.

γ) Με τίτλους σπουδών, προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης είτε προπτυχιακού τίτλου είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

δ) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

ε) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

1. ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

2. Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

3. IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

4. BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

στ) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (άρθρο 28 ν. 4653/2020).

ζ) Με πιστοποιητικό αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). 3. Πέραν των ανωτέρω, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) παρουσιάσεων και (δ) υπηρεσιών δια- δικτύου αποδεικνύεται με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά στο Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) στα ακόλουθα επίπεδα:

α. Άριστη γνώση (Γ2 ή C2)

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1 ή C1)

γ. Καλή γνώση (Β2 ή B2)

δ. Μέτρια γνώση (Β1 ή B1)

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση ανά κλάδο και ειδικότητα γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής καθορίζονται είτε με τους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π..

2. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής ή με μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής, εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη πλην της ελληνικής κατά τα οριζόμενα στις οικεί- ες διατάξεις, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

δ) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

3. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας στα λοιπά επίπεδα της παρ. 1 διαπιστώνεται με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α ́ 186), όπως ισχύει. Επίσης, η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και:
α) με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής κατά την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα, β) με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση της σχολικής μονάδας για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

4. Πέραν των ανωτέρω, η γνώση της ξένης γλώσσας ανά επίπεδο αποδεικνύεται και με τίτλους ή πιστοποιητικά για την κατά περίπτωση γλώσσα, όπως αυτοί ή αυτά καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της παρ. 3Β του άρθρου 52 του ν. 4830/ 2021, καθώς και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

5. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Από την υποχρέωση μετάφρασης εξαιρούνται τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του παρόντος και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών. Οι τίτλοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται αποδεκτοί χωρίς επικύρωση.

Εμπειρία και απόδειξη αυτής

1. Η εμπειρία είτε αποτελεί απαιτούμενο προσόν διορισμού/πρόσληψης είτε βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, αποδεικνύεται:

α) με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή

β) με δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής εργασίας ή

γ) με βεβαίωση φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), από την οποία να προκύπτει
το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή

Σε περίπτωση απασχόλησης στην αλλοδαπή ισχύουν κατ ́ αναλογία τα ισχύοντα στην ημεδαπή.

Σε κάθε περίπτωση, στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο προκειμένου να αποδείξει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. 2. Εμπειρία θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμ- ματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η διδακτική εμπειρία, η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και ο χρόνος εμπειρίας
που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

3. Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της ειδικότητας και μετά.

4. Πέραν των ανωτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να ορίζει επιπλέον τρόπους απόδειξης της εμπειρίας με την οικεία προκήρυξη ή τα πάγια μέρη αυτής.

Σχόλια (15)

ΜανοςΚαλ
|

Όσοι γράφετε για τις αδικίες ΠΕ vs ΤΕ στο δημόσιο, μήπως πηρε το μάτι σας την κατάργηση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών και την επαναφορά του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών; Μια ονομασία που είχε καταργηθεί το 2003; Αν δεν το πιάσατε ακόμα το υπονοούμενο, μιλάμε για επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε πριν απο 20 χρόνια και φυσικά ο κλάδος αυτός δεν δικαιούται να ασκεί κα΄θηκοντα μηχανικού, ούτε να καταλαμβάνει θέσεις μηχανικών, γενικά ή ειδικά. Με τις υγείες σας... μη ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε με τα δυο χέρια πάλι...

pakis
|

@Polar_Fish

Γνωρίζουμε ότι στην μπανανία καταργήθηκαν τα ΤΕΙ αλλά οι πτυχιούχοι για το ΥΠΕΠΘ θεωρούνται ΠΕ και στο "ανεξάρτητο" ΑΣΕΠ και σε διάφορους φορείς ως ΤΕ και όταν τελειώσεις δεύτερο πτυχίο ΠΕ δεν μετράει ως δεύτερο το πτυχίο σου επειδή είσαι απόφοιτος ΤΕ δλδ τέτοιο τσίρκο δεν υπάρχει !

Ηλίας Γ.
|

Ως αυξημένων προσόντων πτυχιούχοι στο Δημόσιο θα έπρεπε να θεωρούνται άτομα που ανήκουν σε κάποιο σχετικό μητρώο. Η διαχείρισητου μητρώου αυτού θα πρέπει να γίνεται από τον αρμόδιο Επιστημονικό φορέα.
Απόφοιτοι από Πανεπιστήμια δε θα έπρεπε να μπαίνουν αυτόματα στην κατηγορία "Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό" όσο αφορά τους τομείς τεχνολογίας αλλά αποκλειστικά και μόνο απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών ή σχολών πενταετούς κύκλου σπουδών του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων μόνο κατόπιν εξετάσεων και συμψηφισμού με το πρώτο τους μεταπτυχιακό αν είναι μονοετές. Οι απόφοιτοι τει ή συναφών πτυχίων από το εξωτερικό(πχ diplomas που με "ένσημα πρακτικής" έγιναν τριετή, ή αγγλικά κυρίως τριετή πτυχία που εξομοιώνονται παράνομα με bachelors) όχι. Εδώ δεν τίθεται θέμα εργασιακών προσόντων αλλά ακαδημαϊκών.
Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πολυτεχνικών σχολών και μόνο μπορούν να θεραπεύσουν τις αυξημένες απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι θέσεις αυτές.

ΔΙΆΦΟΡΑ ΛΌΓΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ
|

Λέει ο πρωθυπουργός μας ότι νοιάζεται για τους νέους. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί από την εργασία κλπ κλπ.
Γιατί επιτρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν απόφοιτοι 5ετων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων που δεν μπορούν να εργαστούν πουθενά γιατί η κυβέρνηση τους έχει στη γωνία; Είναι πχ ΠΕ αλλά για τον ΑΣΕΠ είναι μη δεκτοι!!!
Πού αλλού συμβαίνουν αυτά;;;

ΠΕ-ΤΕ
|

Ακόμα και σήμερα δεν αιτιολογείται πουθενά γιατί εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός ΠΕ και ΤΕ. Οι δύο κατηγορίες ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση στο ΕΠΠ6. Μόνο τα πολυτεχνεία πήγαν στο ΕΠΠ7 και αυτό θα θυμόμαστε όλοι ποιοι το έκαναν.

Ν
|

Η Ελλάδα απλά δεν σέβεται τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει (Μπολόνια, Πλαίσιο Προσόντων EQF, ECTCκλπ). Πρόκειται για μπανανία και όχι για ευνομούμενη χώρα.

|

ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΑΙ ΑΥΤΑ ΩΣ ΠΕ70;

@@Υπάρχει θέμα
|

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω θα συμφωνήσετε, τα παιδιά δεν θα πρέπει να γίνονται μπαλάκι των κυβερνώντων, των συντεχνιών και των πανεπιστημίων. Το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα.

@Υπάρχει θέμα
|

Συνήθως ρυθμίζονται όταν βγουν μερικοί (αρκετοί) πτυχιούχοι, ο κόμπος φθάνει (περίπου κοντά) στο χτένι και κάπου τότε... ρυθμίζεται! Αλλού ευκολότερα (όταν πληρούνται κάποιες ακαδημαϊκο΄ύ τύπου προϋποθέσεις), αλλού δυσκολότερα (περισσότερος χρόνος, γίνονται και άλλες αλλαγές/διορθώσεις για να πιάσουν αυτές τις ακαδημαϊκού τύπου προϋποθέσεις και στο τέλος οκ). (μάλλον)

Ναι... στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, και πρώην ΤΕΙ, υπάρχουν ήδη μερικοί πτυχιούχοι με τα "τμήματα ένταξης". Εκεί διαφαίνεται να "υπάρχει θέμα", γιατί: α) δεν έχει γίνει μία τουλάχιστον πλήρης εφαρμογή του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του νέου πανεπιστημιακού τμήματος και β) δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχθούν τα επιμελητήρια πτυχιούχους με 4 έτη ΤΕΙ και 1+πτυχιακή σε πανεπιστήμιο. Ναι, το Υπ. παιδείας έτσι το έφτιαξε (η τότε ηγεσία του), αλλά τα επιμελητήρια, που δεν είναι Υπ. Παιδείας, δεν συνηθίζουν να θέλουν τέτοια "υβριδικά" κόλπα. (αφού μόνο μερικά μαθήματα παρακολούθησε σε πανεπιστήμιο και όχι όλα).

Polar_Fish
|

@pakis
Σήμερα δεν υπάρχουν ΤΕΙ εκτός απο την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Απαντήσεις.
|

@Υπάρχει θέμα 17 Δεκ 2022 22:57
Δεν είναι μόνο οι Γεωπόνοι. Και σε άλλους κλάδους απαιτείται εγγραφή σε επιμελητήριο ή σε κάποιο ΝΠΔΔ που εκδίδει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Είναι πολλά τα λεφτά Άρη...

@Οκ 17 Δεκ 2022 22:15
Όχι φυσικά. Ποτέ δεν ίσχυαν και λογικό που δεν ισχύουν. Για να μπορεί ένας φορέας να δίνει πιστοποιήσεις αποδεκτές από το Δημόσιο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις και το ΙΕΠ δεν τις έχει ή δεν θέλει να τις έχει. Οπότε τα ΤΠΕ είναι εσωτερικής χρήσης (εντός ΥΠΑΙΘ)

@pakis 17 Δεκ 2022 21:20
Υπάρχουν σύλλογοι αλλά ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρήματα για να ανταπεξέλθουν στο κόστος χρήσης ένδικων μέσων σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Δεν έχουν εντελώς άδικο, αλλά αν συνασπιστούν κάτι θα καταφέρουν, αλλά.....

Σωτήρης
|

Επιτέλους! Μια μεγάλη αδικία έρχεται και αναγνωρίζεται... Αυτή που δεν μετρούσε το ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό που γίνεται στην Ελλάδα...! Μετά από πόσο καιρό... και ένα καλό που ακούσαμε...!

Υπάρχει θέμα
|

Τι γίνεται εκεί που προϋπόθεση διορισμού σε κατηγορία πχ Γεωπόνων απαιτείται εγγραφή στο επιμελητήριο;
Αυτά θα ρυθμιστούν επιτέλους;

Οκ
|

Τα ΤΠΕ Α και ΤΠΕ Β που ισχύουν για την εκπαίδευση εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες; Δε θα έπρεπε να ισχύουν σε όλο το δημόσιο, έστω κάποιο από αυτά, ως αποδεικτικά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων;

pakis
|

Άρθρο 2
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
"α) πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές
με αυτό γνωστικό πεδίο..."

Πως γίνεται η μπανανία που έχει δημιουργήσει τα ΤΕΙ ως Τεχνολογικός τομέας και να θεωρεί ότι είναι χαμηλών προσόντων ενώ στο εξωτερικό να αναγνωρίζουν ως πανεπιστήμια?
Δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος να το πάμε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια ?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ