Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δεν κατέθεσε αίτηση για μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ η σύντροφος του πρωθυπουργού

Ωστόσο η σύντροφος του πρωθυπουργού διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει σχετική αίτηση ανά πάσα στιγμή, αφού ο σχετικός νόμος δεν θέτει προθεσμίες.
Δημοσίευση: 24/10/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η σύντροφος (σύζυγος)  του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Περιστέρα Μπαζιάνα, δεν κατέθεσε, μέχρι σήμερα αίτηση για να μεταταχθεί σε θέση ΕΔΙΠ, καθώς έχει όλες τις προυποθέσεις.

Αυτό προκύπτει από τον πίνακα των   175 αιτήσεων  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ , που εξέτασε το ΚΥΣΠΕ, όπου δεν υπάρχει το όνομα της κ. Μπαζιάνα.

Ωστόσο η σύντροφος του πρωθυπουργού διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει σχετική αίτηση ανά πάσα στιγμή, αφού ο σχετικός νόμος δεν  θέτει προθεσμίες.

Πρόκειται για τη διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και είχε προκληθεί θόρυβος, καθώς είχε χαρακτηριστεί “φωτογραφική” για την σύντροφο του πρωθυπουργού.
 
Οδηγίες για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ

To υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε, στις 17 Ιουνίου, οδηγίες σχετικά με το ζήτημα των μετατάξεων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. , και την υλοποίηση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες:

1. Στο άρθρο 33 παρ.7 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016), ορίζεται ότι: «Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται:

α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι.,

β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και

γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.. Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.»

α) Σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός καταθέτει αίτηση μετάταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

β) Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση μετάταξης συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της ανωτέρω διάταξης, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, δηλώνοντας το Τμήμα ή τα Τμήματα της Σχολής που επιθυμεί να μεταταγεί.

3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΠΕΘ, με email στο dprb@minedu.gov.gr ή με fax στο 2103442282 (όχι ταχυδρομικά), ενώ οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ, με email στο ppe3@minedu.gov.gr, όχι ταχυδρομικά, αμελλητί τα παρακάτω:

- Αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

-Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού

4. Εν συνεχεία, οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρμόδια για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα), προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών. Οι σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή αποσπάσματα αυτών διαβιβάζονται αμελλητί [ηλεκτρονικά (email) ή με τηλεομοιοτυπία (fax)] στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ, η οποία τις κοινοποιεί στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι.

5. Παράλληλα, το οικείο ΑΕΙ προβαίνει στην επεξεργασία και κρίση των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των ακαδημαϊκών προσόντων και την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου. Οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών υποβάλλονται στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι., οι οποίες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της μετάταξης του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔ.Ι.Π. σε συγκεκριμένη Σχολή. Οι αποφάσεις αυτές των Κοσμητειών διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ η οποία, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική απόφαση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, καταρτίζει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης μετάταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθεί η ένταξη των εκπαιδευτικών σε θέση Ε.ΔΙ.Π. σε οικεία ακαδημαϊκή μονάδα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.

Σχόλια (6)

 
KL
25 Οκτ 2016 17:02

Γιατί μιλάμε για αντισυνταγματικότητα αφού μιλάμε για μετάταξη και όχι για νέα πρόσληψη στην οποία αποκλείονται κάποιοι; Δηλαδή, μια μετάταξη π.χ. σε κάποιο Υπουργείο είναι αντισυνταγματική; Όταν οι ΕΤΕΠ, ακόμα και Διοικητικοί υπάλληλοι γίνονται ΕΔΙΠ γιατί δεν είναι αντισυνταγματικό και τώρα που τα προσόντα που ζητούνται είναι πάνω από τα τυπικά προσόντα ενός ΕΔΙΠ είναι; Όταν παλιότερα ΕΔΙΠ έγιναν Λέκτορες γιατί δεν ήταν αντισυνταγματικό;

 
Νικος
25 Οκτ 2016 09:12

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται και η συνταγματικότητα του νόμου, αφού αποκλείει αυτούς που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Μόνο ανοιχτές διαδικασίες ισχύουν σε όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου.
Κοινή λογική χρειάζεται. Με την παιδεία δε θα πρέπει να παίζουμε. Ότι δεν κοστίζει, δεν είναι κατ΄ανάγκη καλό. Ιδίως για τα παιδιά μας.
Ανοίξτε τις θέσεις, βάλτε αντικειμενικά κριτήρια, για να μπούνε οι άξιοι.
Είτε είναι δημ. υπάλληλοι είτε όχι.
Όλα τα υπόλοιπα είναι μικροπολιτική και συντεχνιακά τεχνάσματα.

 
Αναγνώστης
24 Οκτ 2016 18:49

Αν εννοείς:
1. Να: α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Είναι τυπικά απλά προσόντα ... τότε εντάξει!!

Αν εννοείς ότι δεν είναι μια στοιχειώδης αξιολόγηση:
Α. Επίσης χρειάζεται:...γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα.
Β. Επίσης:...5. Παράλληλα, το οικείο ΑΕΙ προβαίνει στην επεξεργασία και κρίση των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των ακαδημαϊκών προσόντων και την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου. Οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών υποβάλλονται στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι., οι οποίες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της μετάταξης του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔ.Ι.Π. σε συγκεκριμένη Σχολή.

Τότε εντάξει... οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει ΕΔΙΠ χωρίς έστω μια στοιχειώδη διαδικασία αξιολόγησης, παρά μόνο εξετάζοντας κάποια τυπικά προσόντα.

Ένας απλός αναγνώστης

 
Fotis
24 Οκτ 2016 18:11

Φυσικά και η μετάταξη γίνεται μετά από ουσιστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, απαιτώντας μάλιστα από αυτούς ουσιαστικά προσόντα λέκτορα ή και επίκουρου.

 
a
24 Οκτ 2016 17:17

Αυτό δεν είναι αξιολόγηση;

5. Παράλληλα, το οικείο ΑΕΙ προβαίνει στην επεξεργασία και κρίση των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των ακαδημαϊκών προσόντων και την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου. Οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών υποβάλλονται στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι., οι οποίες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της μετάταξης του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔ.Ι.Π. σε συγκεκριμένη Σχολή.

 
Ανωνυμος
24 Οκτ 2016 15:47

Είναι δυνατόν να γίνεται κάποιος ΕΔΙΠ χωρίς έστω μια στοιχειώδη διαδικασία αξιολόγησης, παρά μόνο εξετάζοντας κάποια τυπικά προσόντα; Ο σύλλογος των ΕΔΙΠ δεν έχει καμία ένσταση πάνω σε αυτό;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ