Placeholder

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Τροπολογία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δημοσίευση: 01/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή, και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α. Αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν ιδίως εξαιτίας της ενιαίας ρύθμισης της έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού και σχολικού έτους και της διάρκειάς τους για όλες τις σχολικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως του τόπου υποδοχής τους, μη λαμβανομένων έτσι υπόψη των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην υδρόγειο και επιβάλλουν διαφορετική ρύθμιση ως προς αυτά.

Β. Αντιμετωπίζεται η εξαιρετική περίπτωση αναπλήρωσης συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού σε απρόβλεπτες περιπτώσεις, όπως ιδίως όταν αυτοί ελλείπουν και δεν καθίσταται δυνατή η αναπλήρωσή τους, με αποτέλεσμα μια κομβικής σημασίας θέση ευθύνης, για το σύστημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως του συντονιστή εκπαίδευσης, να παραμένει κενή και συνακόλουθα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του αποσπασμένου προσωπικού και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ακόμη και σε αδόκητες περιπτώσεις έλλειψης συντονιστών η αναπλήρωση των οποίων είναι ανέφικτη κατά τα ανωτέρω.

Γ. Ααντιμετωπίζεται το διαπιστωμένο ανεπιθύμητο φαινόμενο της πρόωρης λήξης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μεσούσης της σχολικής χρονιάς στη χώρα υποδοχής, που έχει ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται το σχολικό πρόγραμμα των οικείων εκπαιδευτικών μονάδων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η παραμονή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού στη θέση του μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς στη χώρα υποδοχής, αποφεύγεται η δημιουργία εκπαιδευτικών κενών στο μέσο της σχολικής χρονιάς, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν με την τοποθέτηση άλλου εκπαιδευτικού και εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Δ. Παρέχεται η δυνατότητα και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι σύζυγοι των οποίων, είναι μέλη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και υπηρετούν σε διαπιστευμένες ή μη αρχές του εξωτερικού, να συνυπηρετούν μαζί με αυτούς για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου τους στο ίδιο μέρος. Εξασφαλίζεται έτσι η ισότιμη μεταχείριση των ανωτέρω εκπαιδευτικών σε σχέση με τους συναδέλφους τους, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν  ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Γίνεται μνεία ότι αντίστοιχη ρύθμιση είχε εισαχθεί με την παρ. 7 του άρθρου 8 του νόμου 4076/2012 (Α΄ 159) σε συμπλήρωση της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 18 του προϊσχύοντος ν. 4027/2011 (Α΄ 233).  

Ε. Εναρμονίζεται η ειδική ρύθμιση για την απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν  σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων  και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, με τα γενικώς ισχύοντα για όλους του δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τον Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.  3566/2007, Α’ 117), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, καταργείται ο περιορισμός των έξι συνολικά ετών ως προς τη διάρκεια της απόσπασης των ως άνω εκπαιδευτικών, καθώς ο περιορισμός αυτός καταργήθηκε για τους υπαλλήλους των άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο νόμο 2812/2000 (Α΄ 67), καθώς και για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, προκειμένου η απόσπαση να διαρκεί για  όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης. Παραμένει εντούτοις η προϋπόθεση της συμπλήρωσης δύο ετών πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση πριν την απόσπαση του εκπαιδευτικού.

Ζ. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι ρυθμίσεις  που αφορούν το χρόνο λήξης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την άρση του χρονικού περιορισμού των αποσπάσεων λόγω συνυπηρέτησης, αντίστοιχα, καταλαμβάνουν και τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η   τροπολογία

Ειδικότερα η τροπολογία, έχει  ως εξής:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και ως προς τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»

2.  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου.»

3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4, παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη της κατά τα ανωτέρω καθορισμένης διάρκειας του οικείου σχολικού έτους.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της  περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από τη φράση «ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται η φράση «είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού»

5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:  
«Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α’ διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση».

6. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 5 εφαρμόζονται και για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Σχόλια (1)

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
03 Ιουλ 2017 12:55

Γ. "Αντιμετωπίζεται το διαπιστωμένο ανεπιθύμητο φαινόμενο της πρόωρης λήξης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μεσούσης της σχολικής χρονιάς στη χώρα υποδοχής, που έχει ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται το σχολικό πρόγραμμα των οικείων εκπαιδευτικών μονάδων".
Να υποθέσω βέβαια όχι με απειλή τουφεκισμού;
Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και οφείλεται αποκλειστικά στην αφελή προσδοκία παραδείσου, που ονειρεύονται ορισμένοι, απο μια πρόσκαιρη απόσπαση στο εξωτερικό!!!!
Μια καραμπινάτη ποινή(χρηματική) για όλους αυτούς, δε θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.