Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τροπολογία: Δέκα αλλαγές για το προσωπικό των ΑΕΙ

Δείτε τις αλλαγές μόνο στο esos
Δημοσίευση: 01/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο "σκούπα  (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΔΙΟ, ΑΡΘΡΟ 76)   και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

1. Αίρεται για τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας η απαγόρευση μετακίνησης από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, απαγόρευση η οποία διατηρείται για τους καθηγητές των υπόλοιπων βαθμίδων και τους υπηρετούντες λέκτορες. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κινητικότητα των καθηγητών της ανώτερης βαθμίδας, ύστερα από τη συμπλήρωση δέκα ετών υπηρεσίας στο ίδιο τμήμα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται περισσότερες ευκαιρίες για το διορισμό και την εξέλιξη νέων καθηγητών στα περιφερειακά Α.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η ιδιαίτερη μέριμνα για τη μη αποδυνάμωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι., αφού για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος προέλευσης, η οποία τεκμαίρεται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές.

2. Απλοποιείται η διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., με την περιέλευση της σχετικής αρμοδιότητας από τη Σύγκλητο στις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων, στις περιπτώσεις που, όπως κατά κανόνα ισχύει, οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα.

3. Διευκρινίζεται ότι οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) παρελθόντων ετών δεν υπέχουν ευθύνη για τη μη είσπραξη  οφειλών υπέρ των λογαριασμών αυτών, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε μηχανισμός πρόσβασης σε φορολογικά στοιχεία για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξή τους. Επομένως, για τη μη είσπραξη οφειλών που γεννήθηκαν έως την έναρξη ισχύος  των διατάξεων της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του  ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες επιτρέπουν τον ουσιαστικό έλεγχο μέσω της άντλησης σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), δεν γεννάται οποιαδήποτε ποινική, δημοσιονομική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη σε βάρος των διοικήσεων των Ε.Λ.Κ.Ε. και των Α.Ε.Ι. που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους πριν την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή πριν από την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων.

4. Επεκτείνεται η δυνατότητα περαίωσης οφειλών των καθηγητών και λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών, που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή τους σε εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 περ. β του  ν. 4415/2016 (Α΄ 159), και σε οφειλές που έχουν προκύψει από ατομική επαγγελματική δραστηριότητα, προς το σκοπό της οριστικής τακτοποίησης των οφειλών αυτών και της, μέσω αυτής, άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των Ε.Λ.Κ.Ε.

5. Ορίζεται το αρμόδιο όργανο για τα θέματα που αφορούν τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. και ρυθμίζονται θέματα εκπροσώπησης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφ. Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), οι βοηθοί εργαστηρίων (κλάδος 26) των  Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στις περιπτώσεις α και β ώστε να ενταχθούν στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, εντάχθηκαν, σύμφωνα με την περίπτωση γ , σε θέσεις του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων, ενώ κάθε θέση που κενώνεται μεταφέρεται στις θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)  Επίσης ορίζεται ότι τα καθήκοντα όσων ανήκουν στον προσωρινό αυτό κλάδο είναι ανάλογα των μελών του Ε.Τ.Π., ενώ το διδακτικό έργο τους περιλαμβάνει συμμετοχή στις εργαστηριακές φροντιστηριακές ασκήσεις σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.)  Με την  παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 ορίστηκε ότι όσοι υπηρετούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων, διατηρούν τις θέσεις τους έως τη  με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.  Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),  αρμόδιο όργανο για τα θέματα των τεχνικών  εργαστηρίων ήταν το υπηρεσιακό  συμβούλιο διοικητικού προσωπικού, Ε.Τ.Π. και προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την με αρ. 100338/Ε5/31-08-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2005). Ύστερα από την ισχύ της  περ. γ΄ της παραγράφου 9  του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, όπου για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα είναι η συνέλευση του Τμήματος και την έκδοση της υπ. αρ. 125004/Ζ2/28-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2424) τα μέλη του προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. έμειναν για θέματα που τους αφορούν χωρίς την ύπαρξη αρμόδιου οργάνου με την απαραίτητη εκπροσώπησή τους από αιρετά μέλη, αφού έως τότε η εκπροσώπησή τους γινόταν από κοινού με τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. Για την θεραπεία του παραπάνω λειτουργικού προβλήματος των Τ.Ε.Ι. προτείνεται η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου του σχεδίου νόμου.  

6. Επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά μικρή κατηγορία προσωπικού, τα μέλη της οποίας υπηρετούν για πολλά χρόνια στα Πανεπιστήμια ως «ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου». Συγκεκριμένα η κατηγορία αυτή προσωπικού, ενώ εργάζεται στα Εργαστήρια των Ιδρυμάτων και προσφέρει έργο αντίστοιχο με το έργο που προσφέρει το Ε.Τ.Ε.Π., είναι ενταγμένη στο Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης του προσωπικού αυτού στην κατηγορία Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π., χωρίς να προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

7. Προβλέπεται η αμοιβή των Ομότιμων Καθηγητών για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αποκλειστικά από πόρους που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση. Με τον τρόπο αυτό οι Ομότιμοι Καθηγητές αμείβονται για το σημαντικό ερευνητικό έργο που παρέχουν, χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και στους καθηγητές όλων των βαθμίδων και τους υπηρετούντες λέκτορες των πανεπιστημίων και τους καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα και στα μέλη του προσωπικού αυτού, τα οποία τελούν σε αναστολή καθηκόντων στο οικείο Α.Ε.Ι. λόγω του διορισμού τους σε θέση διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης ή της διοικητικής θέσης στην οποία διορίζονται, όπως ήδη ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους.

9.Αποκαθίσταται η νομοθετική βούληση σχετικά με την προθεσμία που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) για την υποβολή αίτησης ανανέωσης της θητείας ή μονιμοποίησης ή εξέλιξης για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 επίκουρους καθηγητές με τετραετή θητεία που συμπληρώνουν τριετή υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δύο μήνες από τη συμπλήρωση της τριετίας, αντί των δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 κατά την ισχύουσα διατύπωση της διάταξης.

10. Καλύπτεται το κενό που δημιουργήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 9 του ν. 4009/2011, οι οποίες κατήργησαν, μεταξύ άλλων, και τις διατάξεις του άρθρου 6 Κεφ. Β παρ. 2 περ. στ του ν.2083/1992 (Α΄159), οι οποίες προέβλεπαν μετατάξεις μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, χωρίς ωστόσο να προβλεφθεί, σε μεταβατική διάταξη του ν. 4009/2011, η δυνατότητα ολοκλήρωσης των αιτήσεων μετάταξης που είχαν νομίμως υποβληθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και εκκρεμούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (6-9-2011). Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται για λόγους ισότητας (δεδομένου ότι o ν. 4009/2011 προβλέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών π.χ. άρθρο 77 παρ. 2 ν. 4009/2011), χρηστής διοίκησης αλλά και προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, μεταβατική ρύθμιση που παρέχει σε τέως μέλη Δ.Ε.Π. τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάταξής τους, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (ήτοι στις 6-9-2011), ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης με το οικείο Α.Ε.Ι., αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μετάταξης λόγω της κατάργησης της διάταξης του άρθρου 6 παρ.2 περ. στ΄ ν. 2083/1992.

11. Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο, για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών τους, με ανάλογη διαδικασία με αυτή που ισχύει  για τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και με δαπάνη που θα βαρύνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),  επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περίπτ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Αποκλείεται η μετακίνηση καθηγητών και λεκτόρων προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση καθηγητών πρώτης βαθμίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα.»

β) Η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, έγκριση των Συγκλήτων των δύο ιδρυμάτων, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας μετακίνησης, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προέλευσης, η οποία τεκμαίρεται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο τμήμα υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακινείται στο Τμήμα υποδοχής.»

γ) Στην περίπτ. ε΄ διαγράφονται οι λέξεις «μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης.»

δ) Η περίπτ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής: «η. Η χρονική προϋπόθεση της επταετούς, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ ή της δεκαετούς, σύμφωνα με την περίπτ. β΄, υπηρεσίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων, κατά περίπτωση, λόγω κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.»

2. Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.»

3. Οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για μη είσπραξη, υπέρ των λογαριασμών αυτών, των κρατήσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως των σχετικών οφειλών, γεννάται το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στην ίδια περίπτωση για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων. Οι προγενέστερες του χρόνου αυτού διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ε.Λ.Κ.Ε. δεν υπέχουν οποιασδήποτε φύσης ευθύνη για μη είσπραξη των παραπάνω οφειλών.

4. Οι οφειλές καθηγητών και λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από ατομική δραστηριότητα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. εντός έξι μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών, ή, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε σχετικό θέμα.

5. Για τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. ισχύει η περίπτ. γ΄ της παρ. 9  του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), κατά πλήρη αναλογία με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..

Τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές, σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011, έχουν κοινή εκπροσώπηση με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., στα όργανα του Ιδρύματος.

6. Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι Τεχνίτες Εργαστηρίου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους  στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγή θέση με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατέχουν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα, καθώς και μετά ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισήγηση και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων αφορούν στην πιστοποίηση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου. Με την απόφαση της Κοσμητείας με την οποία αποφασίζεται η ένταξη, το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμίδες της Δ.Ε. κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α΄  99) ανάλογα με την προϋπηρεσία του, η οποία λαμβάνεται υπόψη ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε συνέπεια και διέπεται από το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της κατηγορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π. Η ένταξη και κατάταξη σε βαθμίδες πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την παροχή του έργου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι Ομότιμοι Καθηγητές αμείβονται μόνο για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, αποκλειστικά από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση.»

8. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ομοίως, οι καθηγητές όλων των βαθμίδων και οι υπηρετούντες λέκτορες ή καθηγητές εφαρμογών των Α.Ε.Ι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την περίπτ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), λόγω του διορισμού τους σε θέση του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να επιλέγουν εντός τριμήνου από της αναλήψεως των καθηκόντων στη θέση αυτή μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, και των αποδοχών της θέσης στην οποία διορίζονται.»

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α΄, η ανωτέρω επιλογή μπορεί να γίνει εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανατρέχει στο χρόνο διορισμού. Στην περίπτωση επιλογής των αποδοχών της οργανικής θέσης το οικείο Α.Ε.Ι. καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές αυτές στο πρόσωπο που διορίσθηκε και ο φορέας στον οποίο έγινε ο διορισμός υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ποσού των αποδοχών στο ίδρυμα.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις περί των ασυμβίβαστων των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών των Α.Ε.Ι.

9. α) Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), οι λέξεις «εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας».

β) Στην περίπτωση που υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 (15-2-2017) επίκουροι καθηγητές με τετραετή θητεία συμπλήρωσαν τριετία ύστερα από την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία αυτή, η αίτηση που προβλέπεται από την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

10. Οι διαδικασίες μετάταξης μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των πανεπιστημίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 κεφάλαιο Β παρ. 2 περίπτ. στ΄ του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερομένους προ της έναρξης ισχύος του ν. 4009/2011 (6-9-2011) και οι οποίες ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο αυτό, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται χωρίς νέα αίτηση των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής σχέσης τους με το οικείο Α.Ε.Ι.

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 1 και το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση ιγ. ως εξής:

«ιγ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύμβασή τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δύναται να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός εάν το κόστος μισθοδοσίας  τους  εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης  δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.  Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της  1ης Δ.Υ.Πε., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Εφορείας  του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από κοινή έγκριση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και εισήγηση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27-12-2006 (Α΄280), όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους  ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»

Σχόλια (7)

 
MANOS
20 Ιουλ 2017 19:48

Επίσης, μήπως υπάρχει κάποιο λάθος; Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ(!); Μήπως εννοεί ΕΕΠ; Δεν τους αναφέρει καθόλου (βλ.παράγρ. 2). Πρέπει να γίνει διόρθωση...

 
eep&edip
20 Ιουλ 2017 12:07

Πράγματι...δεν υπάρχει κάτι για τη δυνατότητα εξέλιξης των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ενώ το συζητάμε εδώ και ένα χρόνο σχεδόν...Παράλειψη?Υπάρχει χρόνος να προστεθεί...

 
EDIP ΙΙ
05 Ιουλ 2017 14:52

Oι τροποποιήσεις ου υποσχέθηκε ο υπουργός για τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ πότε θα περάσουν;

 
EDIP ΙΙ
05 Ιουλ 2017 14:49

Οπωσδήποτε πρέπει τουλάχιστον να περάσει μια τροπολογία για τα μισθολογικά των ΕΔΙΠ και το δικαίωμά τους να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα με αμοιβή, όπως και να έχουν πρόσθετες αμοιβές από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. Διαφορετικά ο μήνας βγαίνει δύσκολα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και πρακαλούμε πολύ τον υπουργό να το δει θετικά και να λύσει άμεσα το ζήτημα.

 
εδιπ
04 Ιουλ 2017 23:02

Πραγματικά αστείο το 1. Δηλαδή όλοι οι καθηγητές των περιφερειακών πανεπιστημίων μπορούν να μετακομίσουν εις τας Αθήνας αφήνοντας τι στη θέση τους; Μα φυσικά τα άφθονα κορόιδα που τα κάνουν όλα; Ποιους άραγε; Ελάτε δεν είναι δύσκολο...από Ε ξεκινάει...

 
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
04 Ιουλ 2017 20:42

Μιλάμε για ερευνητές με διατριβές, που με το νέο μισθολόγιο θα αμείβονται πλέον λιγότερο από τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης (περ. 200 € μεικτά λιγότερο τον μήνα), ενώ θα έχουν και το δικαίωμα των μελών ΔΕΠ για αυτοδύναμη διδασκαλία δύο μαθημάτων ανά εξάμηνο;
Θα έχουν παράλληλα και όλα τα άλλα καθήκοντα, λ.χ. εργαστήρια, πρακτική άσκηση φοιτητών, λειτουργία βιβλιοθήκης κλπ.;
Είναι κάποιου είδους τιμωρία;

 
ΣΤΕΛΛΑ ΙΛΤΣΙΟΥ
04 Ιουλ 2017 09:51

Το ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό των ΕΔΙΠ και των ΕΤΕΠ με το μισθό των ... (άσε καλύτερα να μην το πούμε) και το επίδομα - ελεημοσύνη των 100 ευρώ θα κάνει ΚΑΙ αυτοδύναμο έργο, χωρίς καμμία προϋπόθεση; Νόμιζα οτι έπρεπε να έχει κανείς Διδακτορικό ή να είναι στην καταληκτική βαθμίδα για κάτι τέτοιο - να έχει δηλαδή κάποια χρόνια εμπειρία. Φαντάσου ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ βαθμίδας Δ με μηδενική προϋπηρεσία να μπαίνει σε αμφιθέατρο λόγω έλλειψης μελών ΔΕΠ! Αναβάθμιση!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ