Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Καμπάνα” στο υπ. Παιδείας από το ΣτΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων να καταβάλει συμμέτρως στους αιτούντες το ποσό των 25.000 ευρώ. Θα ακολουθήσουν νέα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Δημοσίευση: 24/02/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας  να καταβάλει συμμέτρως στους αιτούντες το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, επειδή δεν έχει ακόμη εκδώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ.

Σε περίπτωση περαιτέρω αδικαιολόγητης καθυστερήσεως συμμορφώσεως από το υπουργείο Παιδείας, μέσα σε εύλογο χρόνο οι αιτούντες μπορεί να υποβάλουν νέα αίτηση στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως προκειμένου να επιβληθεί στην Διοίκηση νέα κύρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, κατά την επιμέτρηση του ύψους της οποίας θα ληφθεί υπ’ όψιν η τυχόν εμμονή σε μη πλήρη συμμόρφωση.

Οι πέντε αιτούντες με την προσφυγή παραπονέθηκαν για την μη συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την 4917/2012 ακυρωτική απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν την εκ μέρους τους άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της παραλείψεως της Διοικήσεως να προβεί στην έκδοση προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Το υπουργείο Παιδείας

Το υπ. Παιδείας  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94693/Ζ1/7.6.2017 έγγραφο υπηρεσιακών απόψεων που απέστειλε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέφερε ότι η προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για την απονομή των επίμαχων επαγγελματικών δικαιωμάτων κατέστη ανέφικτη, διότι, εν τω μεταξύ, με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) καταργήθηκαν οι διατάξεις που προέβλεπαν τη λειτουργία των σχετικών γνωμοδοτικών οργάνων, δηλαδή, του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ).

Για το λόγο δε αυτό, όπως αναφέρεται στον έγγραφο υπηρεσιακών απόψεων, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων προώθησε σχετική νομοθετική ρύθμιση (η οποία είχε τεθεί σε διαβούλευση μέσω της αναρτήσεώς της στον σχετικό διαδικτυακό τόπο “www.opengov.gr” στις 2.6.2017) προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με την 4917/2012 απόφαση του Δικαστηρίου.

 Κατόπιν τούτου, με το  σχετικό έγγραφο, το  υπουργείο  επισημαίνοντας «το χρόνο που απαιτείται για την ψήφιση του νομοσχεδίου, την σύσταση και συγκρότηση της προβλεπομένης επιτροπής, την υποβολή της σχετικής εισήγησης και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος», ζήτησε από το   Συμβούλιο της Επικρατείας  τη χορήγηση «εύλογης προθεσμίας» για τη συμμόρφωση προς την αριθμ. 4917/2012 ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 229502/29.12.2017 έγγραφο υπηρεσιακών απόψεων που απέστειλε προς το  Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφέρει τα εξής: « Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων [των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017] ... εξεδόθησαν από την υπηρεσία μας... υπουργικές αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης Επιτροπών για την υποβολή εισήγησης σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ και γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ, αντιστοίχως. Επισημαίνεται ότι τα Τμήματα Πολιτικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής μετονομάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν κατά περίπτωση με τα αναφερόμενα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ως εκ τούτου αρμόδια επιτροπή για την υποβολή της σχετικής εισήγησης είναι η Επιτροπή σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι των υφιστάμενων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, τον χρόνο που απαιτείται για την υποβολή της σχετικής εισήγησης και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, παρακαλούμε για την χορήγηση εύλογης προθεσμίας για την συμμόρφωση προς την αριθμ. 4917/2012 απόφαση». Όπως δε προκύπτει από τα στοιχεία που απεστάλησαν στο παρόν Συμβούλιο, συνημμένα με το ανωτέρω από 29.12.2017 έγγραφο υπηρεσιακών απόψεων, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 219952/Ζ1/13.12.2017 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε επταμελής επιστημονική επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, με αντικείμενο την «υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.».

Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση

Το ανώατατο δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση ότι:

Α Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχουν ήδη παρέλθει πέντε και πλέον έτη από τη δημοσίευση, στις 18.12.2012, της 4917/2012 ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και δώδεκα και πλέον μήνες από την επίδοση, στις 9.12.2016, του 17/2016 πρακτικού του παρόντος Συμβουλίου στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, χωρίς να έχει υπάρξει συμμόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση, αλλά και χωρίς να έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος για την προώθηση της έκδοσης του επίμαχου προεδρικού διατάγματος.

Β. Η πολυετής δε αυτή καθυστέρηση συμμόρφωσης προς την 4917/2012 ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου, ενόψει του ότι η παράλειψη εκδόσεως του επίμαχου προεδρικού διατάγματος συνιστά (όπως έκρινε το Δικαστήριο με την εν λόγω απόφαση) ευθέως παράβαση του Συντάγματος και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 7 και 5 παρ. 1 αυτού, παρίσταται αδικαιολόγητη.

Γ. Το Συμβούλιο, κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, της φύσεως και της σημασίας της διαφοράς, των συνθηκών της μη συμμορφώσεως, της διάρκειάς της και των συνεπειών της για τους αιτούντες, οι οποίοι παραμένουν χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 7 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, επί μακρό, πέραν κάθε εννοίας κράτους δικαίου, χρονικό διάστημα, προσδιορίζει το συνολικό ποσό που πρέπει να υποχρεωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καταβάλει, συμμέτρως, στους αιτούντες στο ύψος των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ [πέντε (5.000) χιλιάδες ευρώ προς έκαστο].

Δ.  Οίκοθεν νοείται

α) ότι με την καταβολή του ανωτέρω ποσού προς έκαστο των αιτούντων δεν εξαντλείται η υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω 4917/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία παραμένει ακέραιη και

β) ότι σε περίπτωση περαιτέρω αδικαιολόγητης καθυστερήσεως συμμορφώσεως μέσα σε εύλογο χρόνο οι αιτούντες μπορεί να υποβάλουν νέα αίτηση στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως προκειμένου να επιβληθεί στην Διοίκηση νέα κύρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, κατά την επιμέτρηση του ύψους της οποίας θα ληφθεί υπ’ όψιν η τυχόν εμμονή σε μη πλήρη συμμόρφωση.
 

 

Σχόλια (22)

 
LUCE
24 Φεβ 2018 22:58

Τριάντα πέντε χρόνια περιμένουμε τις Επιτροπές των Επιτροπών ώ Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας εμείς οι απόφοιτοι Μηχανικοί ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ!
Πρώτα δικαιώθηκαν όλοι οι απόφοιτοι από τις σχολές του πρώην ανατολικού μπλόκ, οι απόφοιτοι από τα κολέγια και εμείς οι οι απόφοιτοι Μηχανικοί ΤΕΙ πρέπει να είμαστε σε ομηρεία να εκτίσουμε την ποινή μας γιατί απλά κάναμε το λάθος και πιστέψαμε ότι ζούμε σε μια χώρα δήθεν δημοκρατική δήθεν δικαίου και σπουδάσαμε σε ΤΕΙ.
Πιστέψαμε στις Επιτροπές του κ. Κακλαμάνη του κ.Γ, Παπανδρέου του κ. Κοντογιαννόπουλου της κ. Μπουρδάρα της κ.Γιαννάκου της κ. Διαμαντοπούλου του κ. Σουφλιά και όλων των Υπουργών που πέρασαν και έφυγαν! Τώρα έχουμε τις Επιτροπές του κ. Γαυρόγλου. Γιατί άραγε δεν πιστεύει κανένας από εμάς τίποτα? Γιατί?
Να πείτε αγαπητοί αρμόδιοι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα του 2018 στον κ. Επίτροπο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σας δώσει τα εύσημα!
Εύγε κύριοι αρμόδιοι για την υποστήριξη που κάνετε στους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες Μηχανικούς ΤΕΙ να εργαστούν στην Ελλάδα!

 
LUCE
24 Φεβ 2018 23:04

Ξέχασα τον κ. Ευθυμίου ! Ίσως και κάποιον άλλον ή άλλη ! Του ζητάω συγνώμη!

 
ΠΝ
25 Φεβ 2018 00:52

ΟΛΟΙ εδω και τωρα αγωγες και μηνυσεις....ποσες δεκαετιες χρειάζεται για να ξυπνησουμε...οχι αλλο κοροιδια....35 χρονια ειναι αρκετα....

Ως ποτε αποφοιτοι ανωτατων ιδρυματων 4ετους φοιτησης θα βιώνουν αυτο το ρατσισμο απο το κρατος και την ιδια την χώρα τους....πτυχιουχοι με μεταπτυχιακα, διδακτορικα και εμπειρια που μπορουν να ασκούν το επαγγελμα οπουδηποτε στον κοσμο ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ!! που δεν μπορουν να εχουν θεσεις ευθύνης στο δημοσιο και στον ιδιωτικο τομεα λιδωρουνται καθημερινα!

Ο κ. Υπουργος βεβαια απέδωσε δικαιοσύνη βαφτιζοντας μαστερ τις σπουδες 5ετων αναδρομικα βεβαιως....μαγειρευοντας τις ''τεχνικες ευθυνες'' με το ΤΕΕ οπου το ''ΕΠΠ 7 των ενιαιων διπλωμάτων θα ειναι μεγαλυτερο απο ΕΠΠ 7 των πτυχιουχων'' (εδω να δειτε αγωγες που ερχονται....)....και την ιδια στιγμη κλεινει τα ιδρυματα δεκαδων χιλιαδων αποφοιτων....με ''παρθενογενηση'' γινετε το ΠΔΑ....ξεχνοντας να ισοτιμησει δεκαδες χιλιαδες αποφοιτους αφηνωντας τους μετέωρους....και συγκροτεί επιτροπες....και επιτροπες..και επιτροπες.....

οχι αλλο σανο κυριοι....πρεπει να λογοδοτησετε....ολοι ομως...και εσεις της αντιπολιτευσης....κα Κεραμεους, κ. Μαυρωτα ουτε μια κουβέντα για τους αποφοιτους???? αποφοιτοι με εμπειρια και σημαντικες θεσεις σε εταιριες...μεταπτυχιακα και διδακτορικα και ακαδημαικες θεσεις σε ευρωπαικο επιπεδο...ξεχάστηκαν ενα βράδυ απο ολους...

κυριοι καθηγητες θα μιλησει κανεις για τους αποφοιτους? κ. Μρατακο, κ Βρυζιδη? κα. Βενετικου?

αντιγράφω 2 παραγράφους απο το κειμενο του κ. Βαρελιδη, ο οποιος ειναι ο μονος που μπορει να κοιταξει στα ματια τους αποφοιτους του, αφου αναφέρθηκε ξεκαθαρα σε όλες αυτες τις αδικιες που συμβαινουν ολα αυτα τα χρονια....ευελπιστώ οτι έστω και την τελευταια στιγμη θα ανοιξουμε τα ματια (και αυτοι που νομοθετουν, και εμεις που κοιμομαστε..):

''Η επιπολαιότητα που περιγράφθηκε στο επίπεδο της ακαδημαϊκού προσδιορισμού των αποφοίτων ΤΕΙ, στο επαγγελματικό επίπεδο έχει εξελιχθεί σε μια πρωτοφανούς κλίμακας και διάρκειας συστηματική "κακοποίηση" για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες – επί 3 δεκαετίες – δεν έχουν κανένα πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα (π.χ. ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων κ.ά.), και η απασχόλησή τους εναπόκειται στις αγαθές ή μη προθέσεις του κάθε υπαλλήλου ή της κάθε υπηρεσίας. Στο δε δημόσιο, ως υπάλληλοι, βιώνουν καθημερινά τον ακατανόητο ρατσισμό του Τ.Ε. και Π.Ε., ανεξάρτητα από το εάν έχουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Η κατάσταση αυτή βασίζεται σε σωρεία παραβιάσεων εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας βασικών αρχών των διεθνών συνθηκών και του ευρωπαϊκού δικαίου, του συντάγματος και του παράγωγου ελληνικού δικαίου ή της δικαστηριακής νομολογίας. Η περίπτωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ, ιδιαίτερα σε ορισμένες ειδικότητες, αποτελούν μία από τις μαζικότερες και πιο μακρόχρονες παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων που παρατηρούνται σήμερα στον αναπτυγμένο ευρωπαϊκό πυρήνα, η οποία, εάν φτάσει ποτέ στα διεθνή fora με μια καλή νομική τεκμηρίωση, θα σηματοδοτήσει διασυρμό της χώρας (βλ. α. «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», αρθ. 23, ΟΗΕ, 1948. β. «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά & Πολιτιστικά Δικαιώματα», αρθ. 6 & 7, ΟΗΕ, 1966, όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985).''

 
ΚΛ
25 Φεβ 2018 00:54

Τα 25000 ευρω δεν είναι τιποτα μπροστα στον ''βιασμο'' που δεχονται καθημερινα απο αυτο το κράτος της μπανανιας οι αποφοιτοι πτυχιουχοι....πρεπει να προσφύγουμε κατα χιλιάδες να το νιώσουν καλύτερα στο πετσί τους......

 
Νικος
25 Φεβ 2018 01:06

Που να δειτε τι έχει να γίνει με τις ''τεχνικες ευθύνες'' που θα ανακοινώσει το ΤΕΕ προσεχώς...οπου πτυχιουχοι με ΕΠΠ7 (κατοχοι μεταπτυχιακου) και ΕΠΠ8 (κάτοχοι διδακτορικου...) θα είναι στην τεχνική ευθύνη 2 ενώ οι 'ενιαιες και αδιάσπαστες΄σπουδες διπλωματουχων θα είναι τεχνική ευθύνη 1!!!!......αυτά θα ειναι εκτος ευρωπαικης πραγματικοτητας...αλλά επισης θα αντιμετωπιστούν αναλογα....

μονο ντροπη σε αυτη την χωρα....μας έχει καταντησει να απευθυνόμαστε στους ''θεσμους'' για να να βρούμε έστω και λιγο λογική....σε αυτα που θα ψηφιστουν...

τουλάχιστον αφου δεν λεμε να ορθοποδήσουμε απο την κρίση...ίσως είναι καλύτερα να έχουμε ένα καθορισμένο ετήσιο εισοδημα απο αγωγες σε υπουργεια, υπουργους κλπ....

 
thomas
25 Φεβ 2018 07:23

Μα καλα ακομα δεν τα βγαλανε τα ΕΔ
25000 ευρω επί 50000 μηχανικοί = 1250000000 ευρω

Αυτά τα πρόστιμα ποιος θα τα πληρώσει, ο υπουργός ή οι πολίτες??
Έπρεπε να έχουν βγει εχθές

 
Απόφοιτος ΤΕΙ_Α
25 Φεβ 2018 10:24

Σιγά την καμπάνα. 5000€ για τον καθένα. Θα πρεπε να ήταν τουλάχιστον 50,000€ για τον καθένα μπας και το πάρουν σοβαρά το θέμα εκεί στο υπουργείο.

 
AG
25 Φεβ 2018 11:46

Προτείνω άμεσα τα ακόλουθα:

Ο Σύλλογος των Αποφοίτων του ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά, ο οποίος απ' ό,τι φαίνεται, είναι ο μόνος σοβαρός σύλλογος αποφοίτων, να ξεκινήσει τη διαδικασία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ!!!
Θερμή παράκληση, ας ξεκινήσει η διαδικασία με μία καλά στοιχειωθετημένη προσφυγή, η οποία θα κοινοποιηθεί στα Ευρωπαϊκά Όργανα.
Ας βρούμε ένα καλό δικηγορικό γραφείο στο Εργατικό Δίκαιο και σχετικό με τη Δημόσια Διοίκηση.
Να ξεκινήσει άμεσα ο αγώνας, μέσα από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ESOS!!!
Να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα άμεσα και να υπογράψουμε με τη συμμετοχή μας ΟΛΟΙ οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ των ΤΕΙ!!!
Είμαστε χιλιάδες και κακοποιούμαστε καθημερινά εδώ και 10ετίες. Φτάνει πια!!!
Η Δικαστική εξουσία είναι η μόνη μας ελπίδα για να πράξει τα δέοντα!!!

 
Αλέξης Δημητρόπουλος
25 Φεβ 2018 12:48

Εφτασε η ώρα για συλλογικές μηνύσεις και απαιτήσεις, απλά οργανωθείτε σε ομάδες 10-15 ατόμων και προσφύγετε στο ΣτΕ.

 
Κάνω έκκληση για άμεση εκδήλωση ενεργειών...
25 Φεβ 2018 13:34

...Για την άμεση προσφυγή σε όλα τα αρμόδια Δικαστήρια της Χώρας μας!!!!
Η κίνηση θα πρέπει να γίνει ομαδικά.
Ο μόνος τρόπος για να επιτευθχεί αυτό είναι η δημοσίευση εγκυκλίου επιστολής προς όλο το Δημόσιο και η Δημοσίευση της πρόσκλησης μέσω του πιο διαδεδομένου μέσου ... του Διαδικτύου!!!
Προτείνεται η δημιουργία ενός απλού ιστοχώρου με δυνατότητα εγγραφής (με μόλις τρία στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΤΕΙ/Σχολή/Τμήμα αποφοίτησης) όλων των αποφοίτων που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ με μία απλή συναίνεση στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ!!!!
Το νέο αυτό site θα λάβει γρήγορη δημοσιότητα από την προώθησή του από το ESOS και από τα άλλα sites ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Κυρίες & κύριοι οι Πολιτικοί μας πρόδωσαν!
Ακόμη και σήμερα μου μιλάμε για τα ΤΕΙ και οι Πολιτικοί διατίνονται υπέρ του πανεπιστημιακού χαρακτήρα των ΤΕΙ....ακόμη και σήμερα δημοσιεύονται Οργανισμοί στα Υπουργεία που καταρρακώνουν στην κυριολεξία τους υπαλλήλους ΤΕ!
Ακόμη και σήμερα οι υπάλληλοι ΤΕ με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από Πανεπιστήμια αντιμετωπίζονται ως υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ με υβριδική υπόσταση και χωρίς την παραμικρή ευκαιρία καριέρας!
Ακόμη και σήμερα τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, οι Μηχανικοί ΤΕΙ δεν είναι εγγεγραμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως το τελευταίο όφειλε!
Ακόμη και σήμερα το ΤΕΕ μας κοροϊδεύει για τεχνική ευθύνη επιπέδου 7, το οποίο από όσα δείχνουν οι μέχρι σήμερα πληροφορίες, η οποία θα εφαρμόζεται μόνο στον ενιαίο και GRECOαδιάσπαστο κύκλο σπουδών....που σημαίνει ότι ένας Μηχανικός ΤΕΙ με Μάστερ, δηλαδή επιπέδου 7, ΔΕΝ θα ανήκει στο επίπεδο ευθύνης του διπλωματούχου ΕΜΠ επίπεδου 7. Θα είναι δηλαδή το επίπεδο 7 ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και οι Μηχανικοί ΤΕΙ θα είναι πάλι ξεκρέμαστοι!!
Ακόμη και σήμερα μιλάει ο Υπουργός για επιτροπές για ΕΔ όταν δεν έχουν καν συσταθεί για πολλές ειδικότητες Μηχανικών όπως των Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων Μηχανικών.

Κυρίες και κύριοι η ζημιά που έχουμε υποστεί, οικονομική και κυρίως ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ, αγγίζει τα όρια του "βιασμού της ψυχής μας".

Φτάνει πια!!!!

Κυρίες και κύριοι ΦΩΤΙΑ και ΟΡΓΗ στα Δικαστήρια για όλους τους Υπουργούς Παιδείας που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν εις βάρος χιλιάδων ψυχών, συμπολιτών μας, φορολογούμενων ισότιμων πολιτών αυτής της χώρας!!

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ.

Ένωση Αποφοίτων ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ...ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ και θα ακολουθήσουν ΧΙΛΙΑΔΕΣ!!!

 
Thomas Paschalis
25 Φεβ 2018 14:41

Κρίμα όμως που τα πρόστιμα τα πληρώνει μόνο το Υπουργείο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι. Τα πρόστιμα θα έπρεπε να τα πληρώνουν πρωτίστως αυτοί που ευθύνονται για αυτές τις καθυστερήσεις όπως επίσης και να διώκονται πειθαρχικά. Σχολιάζεται όμως όλοι με ψευδώνυμα και έτσι δε βοηθάτε τουλάχιστο να μπορέσουμε να βρεθούμε μέσω fb και να κινητοποιηθούμε μαζικά.

@ ΠΝ
Φίλε ΠΝ ενημερώνω τόσο εσένα αλλά και όσους εργάζεστε στην κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του Δημόσιου Τομέα πως η πρακτική της Δημόσιας Διοίκησης να αποκλείει τους υπαλλήλους ΤΕ από της θέσεις ευθύνης είναι παράτυπη. Σας αναφέρω νομολογία με την οποία έχει κριθεί ότι η αρμόδια αρχή κατά την κατάρτιση των οργανισμών των οικείων υπηρεσιών, προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας (ΣτΕ 915/2000, 1729/1990). Έτσι, κατά τα ανωτέρω μπορεί να αποκλείσει υπαλλήλους ενός ή και περισσοτέρων κλάδων από τη δυνατότητα να επιλέγονται ως προϊστάμενοι μονάδων, εφόσον η ειδικότητα η οποία κατέχουν, δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Ωστόσο, δεν μπορεί, στα πλαίσια της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, να αποκλείσει αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον οργανισμό, καθορίστηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή (ΔΕφΑΘ 949/1990) (ΔιοικΕφΘεσ 243/2002, ΔιΔικ, 2003, 1498).

 
ΠΝ
25 Φεβ 2018 16:44

@AG25 Φεβ 2018 11:46
@Κάνω έκκληση για άμεση εκδήλωση ενεργειών...25 Φεβ 2018 13:34

Συμφωνώ απόλυτα...δεν πάει άλλο....συνάδελφοι με μεταπτυχιακά, διδακτορικά και η πολιτική ηγεσία το μόνο που κοιτάει είναι να σώσει απο την πισω πορτα τα ''ενιαία και αδιάσπαστα'' πτυχία....αυτα δεν γινονται πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο....το ΕΠΠ ειναι ξεκάθαρο...αμα προσπαθήσουν να το greco-ποιήσουν και αυτο θα γίνει χαμός....

πρεπει να ξεκινήσουμε κάτι συλλογικό γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας να μας εκπροσωπήσει επάξια (σίγουρα μακριά απο την ΕΕΤΕΜ που έχει μείνει στην δεκαετία του 90....)

Ο Σύλλογος των Αποφοίτων του ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά πρέπει να ξεκινήσει και να καλέσει μέσω ενος site για υπογραφές και μαζικές προσφυγες σε εγχώριο και ευρωπαικο επίπεδο...

Ξέρω ότι υπάρχουν ήδη μεμονωμένες κινήσεις για ευρωπαικό επίπεδο αλλα πρέπει πληθύνουν οι αντιδρασεις....να ενημερώσουμε την Ευρωπαική Επιτροπη για την κατάσταση στην μπανανία που ζούμε.

Έκκληση αυτές οι κινήσεις να γίνουν άμεσα....

 
ΒΒ
25 Φεβ 2018 17:15

Αλήθεια, ποιά είναι η σημερινή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σ' αυτό το θέμα;

 
μηχανικοι χωρις ΕΔ
25 Φεβ 2018 17:24

Επιτελους καντε κατι με αυτο να τελειωνει η υποθεση.

 
apofoitos tei
26 Φεβ 2018 16:16

9. α) Η παρ. 10 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
«10. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.».

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι έχουν σκοπό να κάνουν!!!

 
defi
26 Φεβ 2018 19:31

@ apofoitos tei
αν το δεις συνδυασμενα με την επόμενη παράγραφο που μιλάει για τα πολυτεχνεία στο 7 επίπεδο του εππ θα καταλάβεις. Τουλάχιστο, αναφέρει ότι η ισχύς αρχίζει από το επόμενο ακαδημαικό έτος....σώζονται (πιθανόν) οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προ 2001 (με 7 εξάμηνα)

 
apofoitos tei
26 Φεβ 2018 21:29

defi
Λέει μαθήματα όχι εκπαιδετικές δραστηριότητες (πρακτική??)

 
μηχανικος ΤΕ
26 Φεβ 2018 21:42

@apofoitos tei

που αναφερεσαι;

 
Γιαννης Μ.
27 Φεβ 2018 04:55

@defi 26 Φεβ 2018 19:31 και @apofoitos tei
Το εντόπισα και εγώ και για κάποιο λόγο κάτι δεν μου αρέσει και με ανησυχεί σχετικά με το θέμα των υφιστάμενων αποφοίτων ΤΕΙ. Ίσως να είναι και ιδέα μου.

Το άρθρο 30 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011) "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" είναι στο κεφάλαιο Ζ "ΣΠΟΥΔΕΣ" του εν λόγω νόμου και το τροποποιούμενο άρθρο 30 έχει τίτλο "ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ".
Από το άρθρο 30 έχουν καταργηθεί οι παράγραφοι 3, 4 και 5 με το άρθρο 88 παρ.β του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017). Οι υφιστάμενες παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του Ν.4009/2011 και μέχρι να εκδοθεί το ΦΕΚ του ΠαΔΑ, το οποίο θα τροποποιεί την 2, αναφέρουν τα εξής:

"1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.
2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή
τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από
γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.
γ) Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου."

Οι 180 ελάχιστες πιστ.μονάδες που ανέφερε το εδ.α της παρ.2, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εδ.β της παρ.2 αναφέρεται σε 60 πιστ.μονάδες ανά ακαδημαϊκό έτος, σημαίνει 3ετείς σπουδές, αφού 180/60=3. Δηλαδή, κάποιος με 3 έτη φοίτησης σύμφωνα με τον 4009/2011 μπορούσε να ολοκληρώνει πρώτο κύκλο σπουδών.

Η τροπολογία του Υπουργείου αναφέρει «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων"

Αν καταλαβαίνω καλά, για να θεωρηθεί κάποιος ότι τελειώνει πρώτο κύκλο σπουδών και να του απονεμηθεί τίτλος επιπέδου 6 του ΕΠΠ, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει 240 πιστωτικές μονάδες μαθημάτων ή 240/60=4 έτη σπουδών.
Σωστά;
ΟΜΩΣ τί προσθέτει η τροπολογία;
"β) Η ισχύς της παρούσας (σ.σ. του τροποποιημένου πλέον εδαφίου α παρ.2 του Ν.4009/2011) αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019"
Δηλαδή τί βλέπουμε; Τροποποίηση ενός εδαφίου νόμου του 2011 και η έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου εδαφίου να μετατίθεται από το 2011 στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019!

Και αναρρωτιέμαι τα εξής:
Πρώτον, όσοι παρακολούθησαν πριν το έτος 2018-2019 πρώτους κύκλους σπουδών με 240 ή λιγότερες πιστωτικές μονάδες, δεν θεωρείται ότι τους απονέμεται τίτλος σπουδών επιπέδου 6 του ΕΠΠ;;;;
Δεύτερον, γιατί προστέθηκε η φράση στην τροπολογία "β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019", όταν το 2011 όλα τα προπτυχιακά ήταν ήδη τουλάχιστον 4ετή;;; Γιατί ο νομοθέτης πρόσθεσε τη χρονική μετατόπιση ισχύος της τροπολογίας του και δεν την άφηνε αόριστα;;
Όποιος μπορεί ας μου απαντήσει τα παραπάνω, γιατί ο Υπουργός να "αγάπησε" ξαφνικά τους αποφοίτους των ΤΕΙ, δεν παίζει...

 
dr
27 Φεβ 2018 13:23

@ Γιαννης Μ
με τη προσθήκη της παρ. β '' σώζει '' παλαιούς πτυχιούχους (ειδικά των ΤΕΙ), που προ 2001 η διάρκεια σπουδών ήταν 7 εξάμηνα(6 +1πρακτική /210 μονάδες), αλλά και αυτούς με 8 εξάμηνα (7+1πρακτική / 240 μονάδες). Με τη παρούσα τροποποίηση ορίζεται πλέον ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται σε πρόγραμμα τουλάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων που οδηγεί στο επίπεδο 6 του εππ. Προφανώς, για τους προ 2018 -19 αποφοίτους, ισχύει το 180 (Και αυτοί έχουν παρακολουθήσει πρώτο κύκλο σπουδών άρα επίπεδο 6 του εππ). Ενδιαφέρον αποτελέι το γεγονός ότι στη τροποποίηση αναφέρεται σε 240 πιστωτικες μονάδες μόνο από μαθήματα. Δε λαμβάνει υπόψη τη πρακτική;; πιθανό, γι΄αυτό και οι απόφοιτοι ΤΕΙ με 8 εξάμηνα (7+1) να είχαν πρόβλημα (αναφορικά με τη κατάταξή τους στο επίπεδο 6 του εππ) εάν δεν μνημονευόταν η παρ. β

 
Θωμάς Πασχάλης
27 Φεβ 2018 13:26

@ Γιαννης Μ.
«β) Η ισχύς της παρούσας (σ.σ. του τροποποιημένου πλέον εδαφίου α παρ.2 του Ν.4009/2011) αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»
Δηλαδή από πότε θεωρείς ότι θα έπρεπε να ξεκινάει η ισχύς? Κάθε αλλαγή που αφορά στην εκπαίδευση γίνεται τουλάχιστο από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό είναι λογικό και γίνεται για να μη θίξει αυτούς που ήδη έχουν επιλέξει σχολές βασιζόμενοι σε διαφορετική νομοθεσία και δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θα εισαχθούν σε σχολές στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα απαιτούνται το λιγότερο 4 έτη σπουδών για να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο. Όσοι έχουν εισαχθεί έως σήμερα θα απαιτούνται το λιγότερο 3 έτη σπουδών για να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο.

 
Γιαννης Μ.
27 Φεβ 2018 18:32

@dr 27 Φεβ 2018 13:23 και @Θωμάς Πασχάλης 27 Φεβ 2018 13:26
Οκ. Σας ευχαριστώ για την απάντηση και την επισήμανση. Μάλλον μπερδεύτηκα επειδή η τροπολογία αναφέρει αντικατάσταση του συγκεκριμένου εδαφίου του Ν.4009/2011 και θεώρησα ότι την κάνει αναδρομικά. Δηλαδή σκέφτηκα ότι ο νομοθέτης θα μπορούσε απλά να το συμπληρώνει, ώστε να φαίνεται ταυτόχρονα τι ίσχυει μέχρι 31-08-2018 (τέλος ακαδ.έτους 2017-2018) και τι ισχύει από 01-09-2018 (έναρξη ακαδ.έτους 2018-2019).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean