Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαφωνεί κάθετα να συνενωθεί με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, διότι, δημιουργεί πρακτικά προβλήματα
Δημοσίευση: 03/04/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει την πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας προς το υπουργείο Παιδείας για την συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο του ίδιου γεωγραφικού διαμερίσματος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαφωνεί κάθετα να συνενωθούν τα δυο Ιδρύματα  (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Θεσσαλίας)  με  το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, διότι, δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, όπως:

- Οι Σχολές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας επειδή βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα θα προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στη χρηματοδότηση,

-Υπάρχουν επικαλύψεις γνωστικών αντικειμένων μεταξύ των δύο ΤΕΙ.

Ειδικότερα η πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας  για τη δημιουργία του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτή σχηματοποιήθηκε από τις εισροές των τεσσάρων Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με βάση την αποτύπωση της πραγματικότητας που υπάρχει σήμερα στο ΤΕΙ/Θ και τον σεβασμό , όπως τονίζεται στην εισήγηση, των υπαρχόντων δομών στο Π/Θ.έχει ως εξής:

Προτεινόμενη γεωγραφική κατανομή Τμημάτων


Προβληματισμοί - Περιορισμοί

1. Το Π/Θ και το ΤΕΙ/Θ εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στις ίδιες πόλεις (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και επιπλέον στο Βόλο για το ΠΘ). Αντίθετα το ΤΕΙ/Σ λειτουργεί σε άλλη περιφέρεια και οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε 5 πόλεις (Λαμία, Ψαχνά, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι). Είναι αυτονόητες οι δυσκολίες διοίκησης ενός Ιδρύματος που γεωγραφικά θα κάλυπτε 9 πόλεις .Μια ενδεχόμενη χωροταξική κατανομή των Τμημάτων του Νέου Π/Θ σε 5 ή 6 συνολικά πόλεις δεν επιλύει το πρόβλημα, καθόσον οι αποστάσεις ορισμένων πόλεων ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα και επίσης θα υπάρξει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης 2ετών Τμημάτων που αναγκαστικά θα λειτουργήσουν και σε μικρότερες πόλεις των 2 περιφερειών. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση των υποδομών των 3 Ιδρυμάτων, ένας ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός του Νέου Ιδρύματος σε 5 ή το πολύ 6 πόλεις θα αδικούσε την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και ενδεχομένως να ακύρωνε σε μεγάλο ποσοστό και τις ωφέλειες που προσδοκώνται από την επιχειρούμενη συνένωση λόγω οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον η λειτουργία των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται να λειτουργήσουν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4485/2017 θα καταστεί δυσχερής, καθόσον θα διαμοιράζει τις ενέργειές του σε δύο χωριστές περιφέρειες. Με βάση τα παραπάνω η άποψη όλων των Σχολών του ΤΕΙ/Θ είναι: η συνένωση σ’ αυτή τη φάση να περιοριστεί μεταξύ του Π/Θ και του ΤΕΙ/Θ, χωρίς να αποκλείεται η επανεξέταση της εισχώρησης του νυν ΤΕΙ/Σ στο Νέο Π/Θ σε μέλλοντα χρόνο.

2. Ως αποτέλεσμα της συνένωσης μόνο του νυν Π/Θ και του ΤΕΙ/Θ, επιβάλλεται η μεταφορά και ενσωμάτωση των Τμημάτων Πληροφορικής και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊταρική του νυν Π/Θ που λειτουργούν στη Λαμία, στη Λάρισα. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός Ακαδημαϊκός πόλος Πληροφορικής καθώς (α) τα δύο μεταφερόμενα Τμήματα θα συνενωθούν ή συνδυαστούν με το υπάρχον Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής που λειτουργεί στο campus του ΤΕΙ/Θ, και (β) θα διευκολυνθούν οι συνέργειες του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊταρική με τα σχετιζόμενα Τμήματα των Σχολών Υγείας που θα περιλαμβάνονται στο Νέο Π/Θ και τα οποία ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στη Λάρισα.

3. Η Λάρισα αποτελεί σύμβολο και παραδοσιακό κέντρο της αγροτικής παραγωγής της χώρας και έχει καθιερωθεί τοπολογικά στην κοινή συνείδηση ως η έδρα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και σύγχρονων αγροτικών εφαρμογών. Επιπλέον, το ΤΕΙ/Θ από την ίδρυσή του έχει στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή του στα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, οι δε υποδομές της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που λειτουργούν στη Λάρισα (Αγρόκτημα, Θερμοκήπια και άλλα όπως περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω) προσδίδουν διαχρονικά στο ΤΕΙ/Θ τον χαρακτήρα του «αγροτικού» ΤΕΙ. Η πρόταση του ΤΕΙ/Θ θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του όλου εγχειρήματος και του Νέου Π/Θ, η έδρα της Σχολής Γεωπονίας να εγκατασταθεί στη Λάρισα. Πρέπει να τονισθεί ότι με την προτεινόμενη λειτουργία Τμημάτων γεωπονίας τόσο στη Λάρισα, όσο στο Βόλο και την Καρδίτσα, η Λάρισα ενδείκνυται ως έδρα της Σχολής και για το λόγο των ίσων αποστάσεων που έχει από την Καρδίτσα και το Βόλο.

4. Ηλογικήτωνσυνενώσεωνδιέπεταισεμεγάλοβαθμόκαιαπότημείωσηλειτουργούντων Τμημάτων των ΤΕΙ (κατά κανόνα). Στην πρόταση του ΤΕΙ/Θ ο όρος αυτός είναι απολύτως σεβαστός, υπο την έννοια ότι καμμία μεταβολή δεν προτείνεται στα λειτουργούντα Τμήματα του νυν Π/Θ, ενώ όλες οι προσαρμογές προσφέρονται από το ΤΕΙ/Θ. Υπο το πρίσμα αυτό η Επιτροπή Διαλόγου του ΤΕΙ/Θ εξετάζει με σκεπτικισμό και έντονο προβληματισμό την πρόταση από πλευράς Π/Θ για λειτουργία δύο νέων Τμημάτων: Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών και Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, (3ο σχέδιο του Π/Θ). Ο σκεπτικισμός αφορά την ανάγκη για απορρόφηση μεγάλου μέρους των μελών ΔΕΠ, για τα 2 προτεινόμενα Τμήματα από πλευράς Π/Θ, που θα διατεθεί για το Νέο Π/Θ, εις βάρος των νέων Τμημάτων που προτείνεται να δημιουργηθούν στη θέση των παλαιών του ΤΕΙ/Θ.

5. Η Επιτροπή Διαλόγου του ΤΕΙ/Θ προβληματίζεται για το καθεστώς λειτουργίας των ενεργών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων που θα καταργηθούν.

Θα πρέπει να επανεξεταστεί και να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας τους στο νέο Π/Θ, όπως και των δωρεάν που προτείνονται.

6. Πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές παρελθόντων ετών του ΤΕΙ/Θ (είτε αυτών που είναι ενεργοί σε Τμήματα των οποίων η λειτουργία θα πάψει να ισχύει, είτε αυτών που αποφοίτησαν από τα Τμήματα αυτά) να εξισώσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που θα προκύψουν από την κατάργηση των παλαιοτέρων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνενώσεις των ΑΕΙ καθώς και στο πλαίσιο ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, η Πρυτανεία του ιδρύματος σε συνεργασία με τους Κοσμήτορες των τεσσάρων Σχολών του ιδρύματος, κατάρτισε το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του ιδρύματος στο πλαίσιο της συνένωσής του με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τη συνένωση, θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί για οριστική έγκριση στη Σύγκλητο του ΤΕΙ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έλαβε υπόψη:

  • Τη σημερινή φυσιογνωμία, τις υποδομές και τις δυνατότητες του ΤΕΙ/Θ,
  • ΤηνπροοπτικήσυγχώνευσηςμετοΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας,έτσιώστεηστρατηγική ανάπτυξης να συμβαδίζει με την προοπτική συγχώνευσης,
  • ΤιςπροτεραιότητεςκαιτιςπολιτικέςεπιλογέςτουΥπουργείουΠαιδείαςσεότιαφορά
  • την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν μεταπτυχιακών αλλά και των διετών προγραμμάτων εκπαίδευσης,
  • Την αναγκαιότητα υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τις σπουδές και την έρευνα που αναπτύσσεται στα ΑΕΙ και
  • Την ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης και της έρευνας με την κοινωνία και την παραγωγή.

Με βάση το πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει τις προτάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΤΕΙ, σε ότι αφορά:

1. Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε επίπεδο bachelor ανά Σχολή

2. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιλαμβάνει (α) τα ήδη λειτουργούντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και (α) τα νέα προτεινόμενα δωρεάν φοίτησης Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ανά Σχολή

3. Τα Προγράμματα Διετούς Φοίτησης
Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα Διετούς ή Μονοετούς Εκπαίδευσης ανά Σχολή

4. Τα Προγράμματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, τα οποία προγραμματίζεται να αναπτυχθούν από το ΤΕΙ, ανά Σχολή.

5. Τα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Προγράμματα διαρκούς ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις ανά Σχολή.

6. Το Ερευνητικό Κέντρο ΤΕΙ Θεσσαλίας
Αναφέρεται στην ίδρυση και οργάνωση του Ερευνητικού Κέντρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας που θα ενσωματωθεί στο ενιαίο ΑΕΙ μετά τη συγχώνευση.

7. Το Κέντρο Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Αναφέρεται στην ίδρυση ενός Κέντρου υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Περιουσίας του Ιδρύματος (ή του ενιαίου ΑΕΙ μετά τις συνενώσεις).

Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται κατά Σχολή του ΤΕΙ, με βάση της σημερινή ακαδημαϊκή δομή του.

1. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει σήμερα 2 Τμήματα: (α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων δημιουργήθηκε από την συγχώνευση (με το Σχέδιο Αθηνά) τριών Τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας και ειδικότερα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης έργων.

Σήμερα το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις σπουδών με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση και ειδικότερα στην:

α1) Διοίκηση Επιχειρήσεων

α2) Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων

Η Εισαγωγική κατεύθυνση της Διοίκησης επιχειρήσεων προσφέρει σε προχωρημένοεξάμηνο (5ο), τρεις επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικότερα στη:

α1.1: Διοίκηση Επιχειρήσεων

α1.2: Μάρκετινγκ

α1.3: Διοίκηση και Διαχείριση Έργων.

Στη Σχολή εκτός από τα παραπάνω Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, πρ οσφέρονται τα ακόλουθα εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

(1) ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με πέντε κατευθύνσεις,

(2) ΜΠΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

(3) ΜΠΣ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, και

(4) Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(5) ΜΠΣ στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα με πέντε κατευθύνσεις
από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επίσης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεργάζεται με το Εξ’ Αποστάσεως Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και παρέχονται σπουδές σε Διδακτορικό Επίπεδο. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως Επισκέπτες Καθηγητές μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Το Πρόγραμμα παρακολουθούν ήδη δυο υποψήφιοι Διδάκτορες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνενώσεις των ΑΕΙ, προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και στη νέα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με την αντιστοίχησή τους σε τμήματα, και Ειδικότερα:

(α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(γ) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων ΠΜΣ, ήτοι:

(1) ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις,

2) ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

(3) ΠΜΣ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

(4) ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική σε συνδιοργάνωση με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(5) ΠΜΣ στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα με τρεις κατευθύνσεις

Εκ των ανωτέρω το 5ο προτείνεται να παρέχεται δωρεάν. Συμπληρωματικά προτείνονται να λειτουργήσουν τα ακόλουθα δύο ΠΜΣ: (6) Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, και

(7) Διοίκησης και Διαδοχής Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η προσφορά ΠΜΣ και προγραμμάτων διετούς φοίτησης από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από την συγκρότηση του Τμήματος και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. Για παράδειγμα από την εποχή του (πρώην) Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκκρεμεί προσφυγή για την πρόσληψη 6 καθηγητών εφαρμογών, στις ειδικότητες της Ξενοδοχειακής και της Εστιατορικής. Σε περίπτωση που τελικά οι 6 καθηγητές ενταχθούν στο Τμήμα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς δύο ή και τριών προγραμμάτων διετούς φοίτησης και ειδικότερα στην Εστιατορική, στη Μαγειρική και στις Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και 1 ακόμη θέση μέλους ΔΕΠ βρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης. Επίσης διαθέτει 3 μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Συμπληρωματικά υπάρχει πιθανότητα σε επικείμενη δικαστική απόφαση διορισμού έξι (6) «Καθηγητών Εφαρμογών (Λεκτόρων)» από δικαστική προσφυγή που είχε γίνει από την περίοδο της λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Επίσης, στο Τμήμα υπηρετούν 2 Διοικητικοί υπάλληλοι και 2 στελέχη στη Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματος. Όταν διαχωριστεί η εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων σε Τμήμα προτείνεται να ενταχθούν σ’ αυτό μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα σπουδών της εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει 8 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και αναμένει τον διορισμό 2 ακόμη μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οι κρίσεις των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 1 ακόμη θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή βρίσκεται υπό προκήρυξη. Επίσης διαθέτει ένα μέλος ΕΤΕΠ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Σχολή στεγάζεται σε τρία κτήρια και αναλυτικότερα:

Α) Στο Κτήριο Διοίκησης και Πληροφορικής συνολικής επιφάνειας 4.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευής του έτους 2.000.

Β) Στο Κτήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων εμβαδού 1.800 τ.μ. και κατασκευής 1986 και

Γ) ΣτοπαλαιότεροκτηριακόσυγκρότηματουΤΕΙστοοποίοδιαθέτειδύοπτέρυγεςσυνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ.

Οι κτιριακές υποδομές περιλαμβάνουν αθροιστικά 3 αμφιθέατρα, 20 αίθουσε ς διδασκαλίας 11 εργαστήρια πληροφορικής, 1 εργαστήριο εστιατορικής, 2 εργαστήρια μαζικής σίτισης και συμπληρώνεται από κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους.

 

Σχόλια (12)

 
ΚΓ
03 Απρ 2018 11:16

Το Διαιτολογίας, παρά τον αστερίσκο, δεν έχει συνάφεια με τα τμήματα της Λάρισας. Η λογική επιτάσσει να μείνει Καρδίτσα μαζί με το Διατροφής.

 
Κωνσταντίνος
03 Απρ 2018 12:42

Η αλήθεια είναι ότι ο σχεδιασμός και οι επιλογές παλιότερων κυβερνήσεων έχουν δημιουργήσει κάποιες ισορροπίες μεταξύ των πόλεων στη Θεσσαλία, όσο αφορά τη διασπορά των τμημάτων τόσο του ΑΕΙ όσο και του ΑΤΕΙ. Καμία πόλη δε θέλει να χάσει Τμήμα, είτε ΑΕΙ, είτε ΑΤΕΙ. Όλοι προβάλλουν το αίτημά τους ως πιό αναγκαίο κι επιτακτικό. Ο Βόλος θέλει δύο καινούργια τμήματα. Όμως έχει ήδη τμήματα. Από την άλλη τα Τρίκαλα ενώ έχουν Τμήμα, το χάνουν. Κι αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορεί να πάνε όλα τα τμήματα στο Βόλο και τη Λάρισα. Εδώ, πρέπει να εισακουστούν τα Τρίκαλα και τουλάχιστο να τους δώσουν ένα Τμήμα Τουριστικής κατεύθυνσης μετακινούμενο από τη Λάρισα.
Από την άλλη πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο πόλεις μεταξύ τους ότι δεν μπορούν δύο τμήματα της Γεωπονικής να είναι στο Βόλο κι άλλα δύο στη Λάρισα και η έδρα στο Βόλο.Το ίδιο να γίνει και με τα οικονομικά Τμήματα. Γι'αυτό προτείνω τη Γεωπονική με όλα τα τμήματα να τα πάρει η Λάρισα και την Οικονομική με όλα τα τμήματα να τα πάρει ο Βόλος.Αυτό είναι πιό δίκαιο και γιά τους φοιτητές και γιά την οργάνωση των νέων σχολών.
Το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας είναι αξιέπαινο γιατί αναγνωρίζει ότι όχι μόνο όπως λέει είναι ανήθικο να συγχωνευτούν με το ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας γιατί είναι σε άλλη Περιφέρεια, αλλά και λόγω επικάλυψης αντικειμένων των τμημάτων. Είναι πιό δίκαιο να τα βρούν πρώτα το ΑΕΙ με το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας κι όταν υπάρξει κάτι μόνιμο, τότε ας στραφούν και προς το ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που είναι το μόνο ίδρυμα που ως τώρα έχει προκύψει από συγχώνευση. Ας το αφήσουν ήσυχο γιά λίγο. Έχω τη γνώμη πως όσο συζητούν αυτό το θέμα, μάλλον όλο και πιό πολύ θα απομακρύνονται από το στόχο της επιτυχίας της συγχώνευσης.
Βέβαια, η βελτιωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο αφορά τη Σχολή Τεχνολογίας που θα απορροφήσει τα τμήματα της προηγούμενης σχολής τεχνολογικών εφαρμογών σε νέα γνωστικά αντικείμενα, είναι ελκυστική. Μάλλον εδώ το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας μάλλον από συντεχνιακό ενδιαφέρον γιά τους καθηγητές του ενδιαφέρεται να διατηρήσει τμήματα με επικαλυπτόμενα αντικείμενα με άλλα τμήματα του ΑΕΙ Θεσσαλίας.

 
Έκπληκτος!
03 Απρ 2018 15:10

Χα! Χα!
Λαρ(ι)σα, Λαρ(ι)σα, σε είδα και λαχτάρ(η)σα!
Νοοτροπίες παρελθόντος . Κρίμα!

 
pj
03 Απρ 2018 19:13

Απιστευτα πραγματα. Ενα ΤΕΙ προτεινει τι θα γινει με τη Σχολη ενος Πανεπιστημιου που ειναι σε άλλη περιφέρεια. Ποιος σας ρώτησε κύριοι; Με ποιο δικαίωμα λέτε αυτά που λέτε; Έχει χαθεί πλήρως η μπάλα. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Ο υπουργός άνοιξε τον ασκό του αιόλου και τώρα θα λουστεί τις συνέπειες.

 
Γιάννης Τ
03 Απρ 2018 22:12

@pj:
Γιατί δεν μπορεί να προτείνει ένα ΤΕΙ? Είναι κάτι κατώτερο? Έλεος !!!!

 
Κωνσταντίνος
03 Απρ 2018 22:27

Δε θέλω να αποκαλύψω το βιογραφικό μου, αλλά ο προηγούμενος σχολιαστής το παράκανε. Τί σημαίνει "ποιός σας ρώτησε κύριοι;" Όλοι έχουν δικαίωμα να μιλήσουν και προπαντός οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, η Εκκλησία, η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη.
Γιατί τόση απαξίωση γιά σχολές που μπορεί να είναι κι ανώτερες από τις δήθεν Πανεπιστημιακές; Κάνουν υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση φίλε οι νομικάριοι, μήπως οι κοινωνιολόγοι, οι γυμναστές; Μία νεφελώδης θεωρία γιά πανεπιστημιοποίηση των πάντων, ενάντια στις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Μέσα στο πλαίσιο της μικροαστικής ανασφάλειας,αναπτύξαμε μύθους γιά την ανάπτυξη της χώρας.Το ίδιο παραμύθι . Και δος του σχολές Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Μεθοδολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Γιά να γιγαντωθεί το εποικοδόμημα .

 
bill231
04 Απρ 2018 09:56

Έδρα της γεωπονικής σχολής ο ΒΟΛΟΣ;; με παραγωγή τι αγροτικού προϊόντος;; αν δεν θελετε να έχετε παροπιδες στα μάτια πρέπει να πάει στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ.. εκεί χτυπά η καρδιά της αγροτιάς..

 
pj
04 Απρ 2018 11:23

@ΓιαννηςΤ.
Ειναι ακαδημαϊκα ορθο να μιλαει ενα ιδρυμα για τις τυχες ενος άλλου χωρις να το ρωτησει; Που γινονται αυτα; Στο δικο σας συμπαν ισως...

 
Κωστακης
04 Απρ 2018 11:26

@Κωνσταντινος
Εχουν λογο για ακαδημαϊκα ιδρυματα "η Εκκλησία, η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη"....Εχετε ξεφυγει τελειως καποιοι εδω μεσα!!!!!!!!!!!!!

 
Ο καθένας στον τομέα ευθύνης του
04 Απρ 2018 11:36

@Κωνσταντίνος
Προφανώς και δεν έχετε καμία σχέση με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, η Εκκλησία, η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη που αναφέρετε δεν έχουν καμία σχέση με τα ΑΕΙ και οφείλουν να τα υποστηρίζουν σύμφωνα με τις εντολές της εκάστοτε κυβέρνησης.

Πραγματικά έχουμε χάσει τη λογική. Δεν μπορεί να πει κανένας Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης αν και που θα υπάρχουν Τμήματα ΑΕΙ.

Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της χώρας που επικαλείστε; Το να έχει υπομηχανικούς; (πτυχιούχους ΤΕΙ) Σε ποια εποχή είμαστε; Μήπως στο 1983;

 
Κωνσταντίνος
04 Απρ 2018 13:15

Βεβαίως κι έχει λόγο η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία. Είδαμε τί αποτελέσματα φέρνει η δήθεν πειθώς=αδιαφορία των διαφόρων διδασκόντων με εγχώρια προέλευση ή μη. Με το ξεχείλωμα του ασύλου που μετέβαλε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου είχαμε και εισαγόμενη αναρχία κάποιο καλοκαίρι, σε χώρους ανομίας όπου κανείς δεν τιμωρείται. Σ' αυτό τον κόσμο κύριοι, πώς να το κάνουμε υπάρχουν και ποινές που πρέπει να εφαρμόζονται. Η ατιμωρησία στο τέλος θα φέρει τη σκλαβιά σε εκείνον που έχει τη δύναμη. Κι ύστερα τί σημαίνει εκπαίδευση, κάποιος απονεκρωμένος,εξουδετερωμένος κι άνευρος θεσμός στελεχωμένος από μέλη που διαχέουν την ευθύνη στο πουθενά, που δεν μπορεί ν'αμυνθεί απέναντι σε βίαιους δήθεν αντιεξουσιαστές; Το ξέρω, οραματίζομαι μίαν άλλη εποχή που τώρα μοιάζει αυταρχική, επειδή ακόμα υπάρχει το σύμπλεγμα των μύθων της γενιάς του Πολυτεχνείου, αλλά κι αυτό ακόμα είναι μία επανάσταση.Παραδεχτείτε το.

 
Μαρια
06 Απρ 2018 21:34

Έλα να τρέχει το ΑΘΗΝΑ 2 και αφήστε τα πολλά λόγια. Φυσικά και υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ιδρυμάτων και έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν Δημόσια τις απόψεις τους , είτε είναι ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο !

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.