Αλλαγές στο Προεδρικό Διάταγμα για τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Περιλαμβάνονται το Σχέδιο Νόμου για τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

26/06/2018

Ενημερώθηκε: 26/06/2018, 17:30

Άκουσε το άρθρο

Σειρά τροποποιητικών διατάξεων επί του Προεδρικού Διατάγματος   79/2017 (Α ́ 109) για τη λειτουργία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου  για τις συγχωνεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Βουλής.  

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:

α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου.».

β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.».

γ) η παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.».

δ) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ως Πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.»

ββ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».

γγ) η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου.».

ε) το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

αα) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.».

ββ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».

γγ) η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α’ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.».

στ) η περίπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,».

ζ) το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

αα) η περίπτ. ι ́ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».

ββ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών.».

γγ) η περίπτ. δ ́ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».

η) το Κεφάλαιο Α ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

αα) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών  θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

ββ) η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ο οικείος προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.».

γγ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α ́ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.».

δδ) Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.».

εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εωσότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.».

στστ) Η περίπτ. γ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοινοποιείται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».

ζζ) το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. ζ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων, με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.».

ηη) το πρώτο εδάφιο της περίπτ. θ ́ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα».

θθ) η περίπτ. ιβ ́ της παρ. 16 τροποποιείται ως εξής:

«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του ολοήμερου προγράμματος.».

θ) το Κεφάλαιο Β ́ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

αα) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:

α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου,

β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να
αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.».

ββ) η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/ οί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα:

α) κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος,

γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».

γγ) η περίπτ. δ ́ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης.».

δδ) η περίπτ. ε ́ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή -προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.».

ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

αα) η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.».

ββ) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.».

δδ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.».

εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

στστ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτ. β ́ της παρ. 2 προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»

ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις

1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.

3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

αα) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.».

ββ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

ιε) Στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Σχόλια (4)

Τζίμης
|

Η σωστή λύση που θαρρώ ότι έπρεπε να δοθεί από το ΥΠΠΕΘ ήταν η διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων αλλά και των άλλων υφιστάμενων δομών, με την αναπροσαρμογή και την επικαιροποίηση του καθηκοντολογίου τους προς εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Οι ιδεοληψίες όμως τόσο της ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ όσο και αρκετών εκπαιδευτικών, τους οδήγησαν … στις γραφειοκρατικές νέες δομές. Τα αποτελέσματα δε θα φανούν στο χειροκρότημα αλλά τόσο στην καθημερινότητα των Σχολικών Μονάδων όσο και στην εκπαιδευτική πράξη … στη νέα σχολική χρονιά

Δημήτρης
|

Σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο:
α) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έλεγχαν και θεωρούσαν/ενέκριναν τα Ωρολόγια Προγράμματα και
β) Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων (βλ. ΔΙ.Π.Ε.) έλεγχε την εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων.
Το αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχει διελκυστίνδα μεταξύ Σχολικών Συμβούλων και ΔΙ.Π.Ε. ως προς τη σύνομη και παιδαγωγικά ορθή διάθεση ωρών, τοποθέτηση εκπαιδευτικών κ.λπ.

Για να δούμε τώρα ... Γνωρίζοντας πως τα Ωρολόγια προγράμματα είναι εν δυνάμει δικαιολογητικά/παραστατικά που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν τις Μισθολογικές Καταστάσεις, πόσο εύκολα οι ΔΙ.Π.Ε. θα ζητούν από τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Τμημάτων (βλ. δικούς τους υπαλλήλους) να υπογράφουν χωρίς έλεγχο και υποστήριξη προκειμένου να πληρώνονται οι συνάδελφοι!

Οπότε ... "Πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί παίζει να το πιάσεις!"

nik
|

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2002 ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ
ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ Κ.Τ.Λ

ΠΠ
|

Δηλαδή η ευθύνη λειτουργίας ενός σχολείου μεταφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων, στο Δ/ντή/ντρια του σχολείου... αλλά το μεγαλύτερο βάρος το επωμίζεται ο Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων που ξαφνικά βλέπει και εγκρίνει όλα τα προγράμματα κάθε νομού, συμμετέχει σε Συλλόγους Διδασκόντων, ενημερώνεται για εφημερίες, διαφωνίες κτλ. και δεν έχουν τέλος οι ευθύνες του...Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να κάνει τη δουλειά που έκαναν τουλάχιστον 5 Σχολικοί Σύμβουλοι σε κάθε νομό και να αναλάβει και το πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής;;; Κάτι δεν πάει καλά με το σχεδιασμό λειτουργίας των ΝΕΩΝ δομών! Ήταν φανερό ότι, με την συγκέντρωση των Σχολικών Συμβούλων στα ΠΕΚΕΣ και την μείωση του αριθμού τους, κάποιοι θα αναλάμβαναν τη δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά σε επίπεδο νομού: προγράμματα, εφημερίες, διάθεση διδακτικών ωρών που περισσεύουν κτλ. Αλλά βρε παιδιά όχι να βρούμε μια δομική γραφειοκρατική θέση και να τη φορτώσουμε δουλειά και ευθύνες που πριν αντιστοιχούσαν σε 5 και 6 γραφεία...! Και το ερώτημα που πλανάται είναι: με πόσους βοηθούς θα τα καταφέρει ο Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και να δει όλα τα προγράμματα εντός του Σεπτεμβρίου και να συνεδριάσει δια ζώσεις με ΣΔ που διαφωνούν για διάφορα θέματα....;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ