ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ): Πιλοτικό πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Γενίκευση του προγράμματος σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019

30/08/2018

Ενημερώθηκε: 31/08/2018, 14:24

Άκουσε το άρθρο

Δρ Α. Κονταξής, τ. Σχολικός Σύμβουλος
Δρ Α. Σιγανού, Σχολικός Σύμβουλος
Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Ο κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ

Το Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) το οποίο θα υλοποιηθεί  κατά το τρέχον σχολικό έτος σε όλα τα ΕΠΑΛ, ξεκινάει από μια πραγματική ανάγκη που τη γνωρίζουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ είναι ένα απαιτητικό σχολείο. Δεν αρκεί η ακαδημαϊκή ετοιμότητα του μαθητή. Επιπλέον, χρειάζεται ενεργοποίηση πολλαπλής νοημοσύνης και η ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ικανότητες που απαιτούνται από τον απόφοιτο στους χώρους εργασίας (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κλπ).

Η ετοιμότητα των μαθητών δεν είναι δεδομένη. Όλα τα σχολεία, αλλά ιδιαιτέρως τα Επαγγελματικά Σχολεία, σε όλο τον κόσμο, επιλέγονται από ένα ποσοστό μαθητών οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.  Όταν οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια γιατί κάποιος μαθητής δεν είναι καλός στα μαθήματα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί στην αδιαφορία ή και στην κακή συμπεριφορά, τις περισσότερες φορές αναγνωρίζουν κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα πίσω από τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αυτά τα προβλήματα τους έχουν οδηγήσει  κατά το παρελθόν να βιώσουν αρνητικές εμπειρίες από το παραδοσιακό σχολείο της ακαδημαϊκής γνώσης, από ένα  σχολείο το οποίο δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητες των μαθητών του. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν το Επαγγελματικό σχολείο με την ελπίδα ότι θα είναι ένα διαφορετικό σχολείο, στο οποίο θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη πορεία. Κάποιοι το επιλέγουν γιατί έχουν μια ορατή επαγγελματική διέξοδο (οικογενειακή επιχείρηση, φίλος επαγγελματίας, τοπικές ανάγκες κλπ). Κάποιοι άλλοι γιατί θεωρούν ότι θα είναι πιο εύκολο σχολείο με διαφορετικές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τα αξιοποιήσουν και να προσφέρουν στις διαφορετικές αυτές ομάδες μαθητών ευκαιρίες για μια νέα αρχή.

Άρα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί:

•    Να αναγνωρίσουν  τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

•    Να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση της  διδασκαλίας τους η οποία να ανταποκρίνεται στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μαθητή.

•    Να αξιοποιήσουν την ενεργητική και βιωματική μάθηση και τις «κρυφές» ικανότητές του μαθητή και να τον εμπλέξουν σε δραστηριότητες με νόημα μέσα από τις οποίες θα βιώσει επιτυχίες και θα ενθαρρυνθεί αναγνωρίζοντας ο ίδιος ο μαθητής τι μπορεί να κάνει.

Τα παραπάνω περιγράφουν τον κοινωνικό ρόλο του ΕΠΑΛ και συνιστούν μια από της σημαντικότερες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς στη σύγχρονη εποχή ώστε να δημιουργήσουν εσωτερικά κίνητρα για τους μαθητές τους, και εν τέλει, να βελτιώσουν την κοινωνική κινητικότητα, όσον αφορά τη μάθηση. Όμως είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει αυτό από τον καθένα εκπαιδευτικό μόνο του, όταν μάλιστα κάποιοι, σε βασικά μαθήματα γενικής παιδείας, συναντούν εκατό (100) μαθητές δύο (2) ή το πολύ τέσσερις (4) ώρες ανά εβδομάδα. Απαιτείται τα παραπάνω να γίνουν συλλογικά και συστηματικά, βάση σχεδίου, ανάλογα με τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Αξιοποίηση διεθνών καλών πρακτικών για την  εκπαίδευση

Σε παγκόσμιο επίπεδο η εκπαίδευση βρίσκεται  σε συνεχή αναπροσαρμογή. Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ  έχει λάβει υπόψη του τις βασικές παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενθάρρυνση των μαθητών του Ντράϋκωρς (1975), την Θεωρία για τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner (1983), την ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (1978), αλλά και τις σύγχρονες καλές πρακτικές οι οποίες προέρχονται από μακρόχρονες έρευνες και αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό οδηγό για την μείωση της διαρροής από τα σχολεία (European Commission, 2013), στο πρόγραμμα Learning without limits του Cambridge , όπως και στο πρόγραμμα wellbeing της Σκωτίας , και στις προσεγγίσεις τύπου  Growth mindset , κλπ.

ΜΝΑΕ και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ δεν αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ (2016).  Το στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου της ΕΕΚ συμπληρώνεται με το ΜΝΑΕ, το οποίο επικεντρώνεται στον κοινωνικό ρόλο της ΕΕΚ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ περιλαμβάνει τον κλασσικό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος είναι ο Επαγγελματικός ρόλος, δηλαδή, η προετοιμασία των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα επάγγελμα ή / και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα. Αυτός ο ρόλος αναβαθμίζεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,  με το θεσμό της Μαθητείας, συνδεδεμένης με το σχολείο και την ασφάλεια που αυτό μπορεί να κατοχυρώνει.

------------------------

Δείτε σχετικά για το πρόγραμμα Learning without limits στο https://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk

Δείτε περισσότερο για το πρόγραμμα  Getting it right for every child στη σελίδα http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright και  ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγό  του Προγράμματος http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/publicati….

Growth mindset – Νοοτροπία βελτίωσης της ικανότητας μάθησης και της ευφυΐας. Εισαγωγή: https://www.mindsetkit.org/topics/about-growth-mindset/what-is-growth-m…. Μέθοδοι – εργαλεία: https://www.edutopia.org/topic/growth-mindset.    

----------------

Είναι σημαντικό όμως ότι αναδεικνύει επίσης και επιδιώκει την αναβάθμιση του Κοινωνικού ρόλου ως προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ΕΕΚ. Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Κοινωνικού ρόλου των ΕΠΑΛ και των δράσεων για την ανάδειξη και ανάπτυξή του: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε όλο το εύρος της, διαδραματίζει άτυπα έναν σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Δίνει “χώρο” σε “αδυνατούντες” μαθητές ή ακόμη, προσφέρει δυνατότητες επανένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης» (ΥΠΠΕΘ, 2016: 80).

Η Συνεργασία, η Δικτύωση σε όλα τα επίπεδα και η σύνδεση της ΕΕΚ με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν μια ιδιαίτερη κατεύθυνση της Στρατηγικής για την ΕΕΚ.

Ιστορική αναδρομή της υλοποίησης του προγράμματος (bottom up προσέγγιση)

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ άρχισε να χτίζεται από τη βάση (bottom up  προσέγγιση) το σχολικό έτος 2009 - 2010 όταν για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η καινοτομία του «συμβούλου καθηγητή» ως ανάγκη βελτίωσης του σχολικού κλίματος στο ΕΠΑΛ  Καισαριανής (Σιγανού, 2015).

Το 2012 πραγματοποιείται ημερίδα διάχυσης της καλής πρακτικής του ΕΠΑΛ Καισαριανής  στα ΕΠΑΛ της Αθήνας με  πρωτοβουλία σχολικών συμβούλων μεταξύ των οποίων του παιδαγωγικά υπεύθυνου του σχολείου  Σ. Πάγκαλου. Στην ημερίδα, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, εκπαιδευτικοί και μαθητές του ΕΠΑΛ Καισαριανής παρουσιάζουν την εμπειρία τους από την εφαρμογή του προγράμματος. Μαθήτρια της Γ΄ τάξης υποστηρίζει: «Δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε. Κάποιοι από εμάς δεν είχαν καν άνθρωπο να μιλήσουν. Και ήρθε ο σύμβουλός μας και μας είπε: “Εδώ είμαι. Είμαι διαθέσιμος να  σε ακούσω, να συζητήσουμε…”. Ο σύμβουλος καθηγητής μου άλλαξε τη ζωή. Θα σπουδάσω ψυχολογία».

Την περίοδο 2012-2017 πραγματοποιείται εξάπλωση του «συμβούλου καθηγητή» σε κάποια ΕΠΑΛ της Αττικής και της Χαλκίδας. Οι εκπαιδευτικοί εμπνέουν τους ομότιμους τους και τους παρακινούν να τολμήσουν να υλοποιήσουν την καινοτομία. Σχολικοί σύμβουλοι οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, συνδράμουν και ενισχύουν την επικοινωνία των σχολείων και την δικτύωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται (εντός και εκτός σχολικού προγράμματος). Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2015 πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας με το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Χ. Δημητρίου ο οποίος δήλωσε ότι στηρίζει την προσπάθεια. Ο Διευθυντής του 1oυ  ΕΠΑΛ Μυτιλήνης εκδηλώνει την επιθυμία να ενημερωθεί για την καλή πρακτική.

Τηλεδιάσκεψη τριών ΕΠΑΛ (https://www.esos.gr/arthra/44798/tilediaskepsi-trion-epal 26-6-2016)

Την περίοδο 2015-2017 πραγματοποιούνται άτυπες συναντήσεις σχολικών συμβούλων, Διευθυντών σχολείων, ψυχολόγων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Ταυτόχρονα συγκροτείται στην Χαλκίδα άτυπη υποστηρικτική ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους του ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ, ΣΣΝ, Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής με στόχο τη συνεργασία και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Το σχολικό έτος 2016 - 2017 υλοποιείται για πρώτη φορά ο «σύμβουλος καθηγητής» στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων συνεργάζονται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση μελών της υποστηρικτικής ομάδας.

Την άνοιξη του 2017 σχολικοί σύμβουλοι σε συνεργασία με την υποστηρικτική ομάδα των ΕΠΑΛ της Χαλκίδας  πραγματοποιούν ημερίδα στην Χαλκίδα. Στην ημερίδα εκπαιδευτικοί από πέντε ΕΠΑΛ της Αθήνας & του Πειραιά (1ο ΕΠΑΛ Δάφνης, 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού, 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής, 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής) και των δυο ΕΠΑΛ της Χαλκίδας (1ο και 2ο  ΕΠΑΛ), όπως και στελέχη της εκπαίδευσης ανταλλάσσουν απόψεις και αναδεικνύουν τη βελτίωση του σχολικού κλίματος λόγω της υλοποίησης του «συμβούλου καθηγητή»  και της αξιοποίησης ψυχολόγου στη σχολική μονάδα. Αναδείχθηκε η ανάγκη των εκπαιδευτικών για : α) επιμόρφωση σε καλές πρακτικές, β) οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης στην σχολική κοινότητα, γ) επικοινωνία και συνεργασία των σχολικών μονάδων, όπως και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία και τον διάλογο σε επίπεδο δομών.  

Ο  Υφυπουργός κ. Δ. Μπαξεβανάκης και οι συνεργάτες του ενημερώνονται για τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από στελέχη της εκπαίδευσης τον Ιούνιο του 2017 και αποφασίζεται η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ΜΝΑΕ σε εννέα σχολεία της χώρας  (ΕΠΑΛ Καισαριανής, ΕΠΑΛ Δάφνης, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής, ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης και ΕΠΑΛ Λαγκαδά) για το σχολικό έτος 2017-2018. Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος πραγματοποιείται με ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΠΕΘ στις 25 -10-2017 με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος στα στελέχη της Εκπαίδευσης . Το Υπουργείο Παιδείας έχει όραμα για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ολοκληρωμένο σχέδιο που προήλθε από τη βάση και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και βασίζεται στην πραγματική εμπειρία. Οι εκπαιδευτικοί το συν-διαμορφώνουν καταθέτοντας την ψυχή τους. Το σχέδιο είναι ρεαλιστικό. Τα εννέα (9) πιλοτικά ΕΠΑΛ απέδειξαν ότι αυτό είναι εφικτό.

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ΜΝΑΕ 2017-2018 .  Οι δράσεις.

Η πιλοτική εφαρμογή του ΜΝΑΕ αξιοποίησε και ανέδειξε δράσεις που πραγματοποιούσαν αρκετά από τα σχολεία στο παρελθόν με αποσπασματικό τρόπο. Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι δράσεις πιο συστηματικά και έδωσε βαρύτητα στην επικοινωνία και τη δικτύωση των πιλοτικών σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε τριμελής συντονιστική ομάδα σε κάθε πιλοτικό σχολείο. Κάθε μέλος της ήταν υπεύθυνο για μια από τις τρεις δράσεις: α) σύμβουλος καθηγητής και ψυχολόγος, β) σχέδια δράσης, γ) εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία. Οι συντονιστικές ομάδες επικοινωνούσαν μεταξύ τους και με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής μέσω google group. Οι τηλεδιασκέψεις με skype  και το Facebook ενίσχυσαν την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών. Η εγκατάσταση σε κάθε σχολείο υποδομών τηλεδιάσκεψης που επιτρέπουν υψηλής ποιότητας επικοινωνία βοήθησε σε αυτή την κατεύθυνση.

--------

[1] Δείτε την ημερίδα στο http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/171029MNAE.htm

----------

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος ήταν η  συλλογική παρέμβαση ανά μαθητή της Α΄ τάξης. Πιο συγκεκριμένα επιθυμητές ήταν:

•    Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των μαθητών.

•    Η διαμόρφωση ελκυστικού και προωθητικού  Ψυχοπαιδαγωγικού κλίματος.

•    Η διδασκαλία και οι δραστηριότητες που δίνουν χώρο σε κάθε μαθητή, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (τις ανάγκες, τις δυνατότητες , ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες τους, κλπ).

•    Οι συλλογικές δράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με ευκαιρίες για δραστηριότητες με νόημα.

Τι προσέφερε το πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ:

•    Ψυχολόγο - δίκτυο δομών υποστήριξης - Η διαθεσιμότητα του Ψυχολόγου για κάθε ΕΠΑΛ  και η δημιουργία μόνιμων δικτύων υποστήριξής  αποτέλεσαν ένα μέτρο το οποίο φαίνεται ότι δρα καταλυτικά στη σχολική κοινότητα και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτυχία στον παιδαγωγικό τους ρόλο.

•    Το θεσμό του Συμβούλου καθηγητή  για κάθε μαθητή (Σιγανού – Νικολάου 2017). Είχε εξαιρετικά  αποτελέσματα για τους περισσότερους μαθητές και συνετέλεσε καθοριστικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

•    Τα Συμβούλια τάξης (τμήματος)  με κύριο θέμα συζήτησης τον κάθε μαθητή: Ενίσχυσαν τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ώστε να εντοπίσουν λύσεις  στους τρόπους προσέγγισής του κάθε «δύσκολου μαθητή».

-----------

 Το Συμβούλιο τάξης αποτελεί ένα θεσμοθετημένο όργανο το οποίο επιτρέπει στους διδάσκοντες ενός τμήματος να σχεδιάσουν συλλογικά την παρέμβασή τους στο τμήμα αλλά και να συζητήσουν τους κατάλληλους τρόπους υποστήριξης κάθε μαθητή. Δείτε σχετικά:
Ο θεσμός του Συμβούλιου τάξης (τμήματος) και οι δυνατότητές του  http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1401symvouliotaxis.htm  καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιοποίησής του από την αρχή του σχολικού έτους http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/0909toixosadiaforias.htm.

-----------

•    Την εναλλακτική συνδιδασκαλία με δύο (2) εκπαιδευτικούς στα μαθήματα Ελληνικών και Μαθηματικών (εργαστηριακή προσέγγιση των μαθημάτων):  Επέτρεψε σε πολλούς μαθητές να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους με τα μαθήματα γενικής παιδείας.

•    Τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και μαθητών της Α΄ τάξης με επίκεντρο τα μαθήματα Προσανατολισμού στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α τάξης και τα μαθήματα συνδιδασκαλίας: Οι μαθητές  συνειδητοποιούν ότι όλοι οι καθηγητές και όλα τα μαθήματα έχουν ενιαίο σκοπό  να  καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής και της εργασίας.

•    Τη χρηματοδότηση του Σχεδίου δράσης κάθε Σχολείου η οποία έχει ως στόχους:

•    Τη δημιουργικότητα  και την καινοτομία (π.χ. Κατασκευή πρωτότυπου οχήματος του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής:  https://www.youtube.com/watch?v=q_2qZZ6Nkmo).

•    Την ανάδειξη  των πολλαπλών ικανοτήτων των μαθητών, την ενθάρρυνση και την παροχή ευκαιριών να βιώσουν επιτυχίες (π.χ. Μουσική εκδήλωση του 1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας: https://www.youtube.com/watch?v=fOTyEMAhVMQ, και Θεατρική παράσταση του 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=9jkkKa64Slo).

•    Την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία, τους γονείς, κλπ (π.χ. Εκδήλωση για τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας https://tvstar.gr/eyvoia-articles/98102-ekdilosi-1ou-epal-xalkidas-gia-…).

•    Τη συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας  για κοινό σκοπό (π.χ. Πρόγραμμα αιμοδοσίας 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: http://www.oramaelpidas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id…).

Η υποστήριξη των ΕΠΑΛ στην υλοποίηση του προγράμματος

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος υπήρξε συνεχής υποστήριξη από την Επιστημονική Επιτροπή. Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις καθοδηγητικού χαρακτήρα στην αρχή της υλοποίησης του προγράμματος και στο δεύτερο τετράμηνο. Στα πιλοτικά σχολεία του σχολικού έτους 2017-18 τα μέλη της  Επιστημονικής Επιτροπής πρότειναν ιδέες και καλές πρακτικές και τα σχολεία συν-διαμόρφωναν το πρόγραμμα δράσης τους. Υπήρχε η δυνατότητα επανακαθορισμού των προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Η Επιστημονική Επιτροπή βασίστηκε στις αρχές διάδοσης καινοτομιών (Rogers, 1995) και συγχρόνως προσπάθησε να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει εις βάρος της υπόλοιπης εκπαιδευτικής διαδικασίας ή εις βάρος κάποιων ή όλων των εκπαιδευτικών.

Η δικτύωση και η επικοινωνία με τα υπόλοιπα σχολεία και η συνεχής υποστήριξη εξασφάλισαν ότι τα πιλοτικά σχολεία και οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν ποτέ μόνοι τους αλλά υποστηρίζονται όχι μόνο από τα πάνω, αλλά και μεταξύ ομοτίμων (peer to peer), κάτι που αποτελεί διεθνή πρακτική και επιπλέον είναι ιδιαιτέρως αποδοτική. Η εγκατάσταση σε κάθε σχολείο υποδομών τηλεδιάσκεψης που επιτρέπουν υψηλής ποιότητας επικοινωνία συνετέλεσε καθοριστικά σε αυτό.

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι όπου θα καταγραφεί το νέο υλικό που παρήγαγαν τα πιλοτικά σχολεία εξασφαλίζουν την κατοχύρωση της εργασίας των συμμετεχόντων όπως περιγράφεται από την Unesco και τις   άδειες Creative Commons .

Επίλογος

Από το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα ΜΝΑΕ θα εφαρμοστεί στα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Κατά τη διαδικασία γενίκευσης του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που προήλθε από την πιλοτική εφαρμογή και θα παρουσιαστεί στην ημερίδα με θέμα: «Ανατροφοδότηση – Διάχυση της πιλοτικής εφαρμογής της πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”» που θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΠΕΘ στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 . Όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας θα αποκτήσουν ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής ποιότητας για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την δυνατότητα δικτύωσης τους μέσω τηλεδιασκέψεων.  Ταυτόχρονα όλα τα ΕΠΑΛ θα έχουν ψυχολόγο, δύο εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθηματικών και Ελληνικών της Α΄ τάξης και χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης κάθε σχολικής μονάδας. Πρόκληση αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης η αξιοποίηση της μεθόδου Content and Language Integrated Learning ή CLIL .

-------------

[1]  Δείτε τον οδηγό του Butcher, N. (2015). Δείτε και σχετικές Ελληνικές πρωτοβουλίες από ΕΛΛΑΚ  Σχολείο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων https://mycontent.ellak.gr/drasi-scholia-anichta-stin-kinonia/scholio-a….

[1]Για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και την ημερίδα, μπορείτε να βρίσκετε στον  ιστότοπο : https://mnaepal.wordpress.com/. Η ημερίδα θα αναμεταδίδεται με live streaming, μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/event/e1131. Πατώντας στο κουμπί της αίθουσας "Ζακλίν ντε Ρομιγί" ανοίγει η σελίδα του video player για την ζωντανή μετάδοση:  https://diavlos.grnet.gr/room/1605?eventid=4672. Οι παρακολουθούντες μέσω του livestreaming μπορούν να συμμετέχουν και να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mnaepal@gmail.com.

[1] Ενδεικτικά δείτε την εκμάθηση αγγλικής ορολογίας σε τμήμα μαθητών του Μηχανολογικού Τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος e-VET στο 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής https://www.youtube.com/watch? v=93XHa9a-J1M&t=86s.

---------

Οι μελετητές της ιστορίας του εκπαιδευτικού συστήματος θα καταγράψουν το πρόγραμμα ΜΝΑΕ ως μια πολύ σημαντική συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ότι αποτελεί την πρώτη φορά που αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ από την εποχή του Ι. Καποδίστρια. Το ΕΠΑΛ κατακτά τη θέση που του αξίζει στην Ελληνική κοινωνία και το πρόγραμμα ΜΝΑΕ αναγνωρίζεται ως καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο από  το CEDEFOP (2017). Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ΜΝΑΕ προωθεί αξίες όπως η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία και η δικτύωση των σχολείων, η ένταξη των κοινωνικά αδυνάτων, ο σεβασμός, η συνέπεια, η υπευθυνότητα. Οραματιζόμαστε ένα ΕΠΑΛ όπου οι μαθητές θα προσπαθούν να «επιτυγχάνουν το καλύτερο» και θα «έρχονται στο σχολείο με τα πόδια και θα φεύγουν με φτερά». Ένα ΕΠΑΛ που θα παρέχει στην ελληνική κοινωνία αξιόπιστους επαγγελματίες και θα στηρίξει μια χώρα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά την οικονομική κρίση.

Βιβλιογραφία

Butcher, N. (2015). A basic quide to open educatinal resources. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf.  
CEDEFOP, (2017). Greece: the New beginning at EPAL initiative. http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/greece-new-beginnin…).
European Commision. (2013). Reducing early school leaving: Key messages and policy support . http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-…
Gardner, H. (1983). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Ντράυκωρς, Ρ. (1975). Ενθαρρύνοντας το παιδί στη μάθηση. Αθήνα: Γλάρος.
Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
Σιγανού, Α. (2015). «Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας στις σχολικές μονάδες ευθύνης του και στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον». Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΠΕΣΣ «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα», τομ. Α,  σελ. 304-313 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bygca0919Ru2QlVaeVJqUzAxSTg…
Σιγανού, Α. & Ν. Νικολάου, (2017). “Σύμβουλος - Καθηγητής”: Καλή πρακτική για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ενδοσχολική και διασχολική δικτύωση. Υπό έκδοση στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ με θέμα: «Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης»     https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E9NgolzcK7kTHmXK8BVWLpDL1Or…
ΥΠΠΕΘ, (2016).  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας. https://goo.gl/nlVyA9
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: the Development of Higher Psychological processes. Cambridge MA: Harvard University Press

Σχόλια (24)

Νίκος
|

@Δεν ψηφίζω ποτέ, αν πραγματικά δεν ψηφίζεις τότε δεν ενδιαφέρει κανέναν η γνώμη σου.

Κατεύθυνση STEM στο Γενικό Λύκειο
|

Η σύγχρονη κατεύθυνση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ΑΔΥΝΑΤΟΝ να προσφερθεί σε τάξεις παιδιών που δε διαθέτουν επαρκείς ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και δεν έχουν αναπτύξει αφαιρετική/αναλυτική σκέψη.

Καλή η πρακτική άσκηση, χρήσιμα τα εργαστηριακά μαθήματα αλλά σαφώς υπάρχουν όρια στο "learning by doing".

Πρέπει ο κάθε μαθητής -με τον δικό του ρυθμό μελέτης- να θεμελιώσει σταδιακά την ικανότητα να συγκεντρώνεται στη μελέτη βιβλιογραφικών πηγών και στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών πέρα από τις πρακτικές εφαρμογές.

Επίσης, σημαντική για την ολοκληρωμένη παιδεία η ενασχόληση όλων των μαθητών με τη Γλώσσα και τα κλασικά μαθήματα (Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Κοινωνιολογία, Λατινικά, Λογοτεχνία, Αρχές Δικαίου και Θεσμών κτλ.)

Τέλος, επιπλέον απογευματινές δραστηριότητες για τις Ξένες Γλώσσες, την Καλλιτεχνική Αγωγή και τον Αθλητισμό (επιπλέον μαθήματα Α' και Β' ξένης γλώσσας, επιστημονικοί όμιλοι ρομποτικής, πληροφορικής, αστρονομίας κ.ο.κ., θεατρική, μουσική, χορευτική ομάδα, ομάδα στίβου και ομαδικών αθλημάτων, μαθήματα τεχνικών δεξιοτήτων πχ. ξυλουργική, μηχανολογία κ.α.)

Αυτά θα έπρεπε να προσφέρονται και στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου. Οι βαθμοί δεν έχουν σημασία, δεν πρέπει να γράψουν όλοι 19 και 20 στις εξετάσεις για το Απολυτήριο, αλλά η ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ πρέπει να περιοριστεί δραστικά.

Στα ΕΠΑΛ αντιθέτως έχουμε την εξής δομή:

1) Α' Λυκείου: Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων [μαθήματα Γενικής Παιδείας (21 ώρες), Βασικών Δεξιοτήτων (7 ώρες), Επιλογής ( 2 ώρες) και Υποστήριξης (4 ώρες)]

2) Β' Λυκείου: Τάξη Επαγγελματικών Τομέων [μαθήματα Γενικής Παιδείας (13 ώρες), Επαγγελματικών Τομέων (18 ώρες), Επιλογής (2 ώρες) και Υποστήριξης (2 ώρες)]

3) Γ' Λυκείου: Τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων [μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) και Ειδικότητας (23 ώρες)]

Παράδειγμα ειδικότητας:

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μαθήματα Ειδικότητας (Β' Τάξης Λυκείου): Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου (2Θ+2Ε), Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) (2Θ+2Ε), Αγγλικά Ειδικότητα (2Θ)...

Είναι φανερό πως δομή και τα μαθήματα του ΕΠΑΛ, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, απομακρύνουν τους μαθητές από τη Γενική Παιδεία αντί να τους βοηθούν να την προσεγγίσουν.

Αυτό δεν θα αλλάξει, με προτάσεις όπως:

«Προσαρμογή του STEM στα ελληνικά δεδομένα με αξιοποίηση του Εθνικού Τεχνολογικού Πολιτισμού (Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, Παραδοσιακά επαγγέλματα δραστηριότητες, Λαϊκή Τέχνη), της φημισμένης ελληνικής Μαστορικής τέχνης...»

Να γίνουν σχολεία τα ΕΠΑΛ
|

Κε Κονταξή,
Θεμιτή η προσπάθεια να μας πείσετε, αλλά, όπως διαπιστώνετε υπάρχει σοβαρός προβληματισμός ως προς το μέλλον του εγχειρήματός σας. Επειδή μιλάτε ακραία θεωρητικά και μάλλον χωρίς προσωπική αίσθηση της σχολικής πραγματικότητας σε ΕΠΑΛ, ας το θέσουμε με σαφήνεια: Τι μπορεί να προσφέρει ένα Λύκειο, όταν οι μαθητές τους έρχονται με περίσσεια προβλημάτων και ελλειμμάτων σε αυτό; Το βασικό κριτήριο επιλογής των ΕΠΑΛ από τους μαθητές είναι ότι "εκεί θα τα βγάλω πέρα πιο εύκολα". Ή θα μιλήσουμε ειλικρινά μεταξύ μας ή θα θεωρητικολογούμε. Με κίνητρα του τύπου των ποσοστώσεων δε βελτιώνεται η κατάσταση. Τα ΕΠΑΛ πρέπει να είναι σχολεία κι όχι αποθήκες παιδιών, όπως εύστοχα σχολιάζεται ανωτέρω. Όταν φθάνειςς στην τελευταία βαθμίδα της Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρις να γνωρίζεις τα στοιχειώδη, τι περιμένεις ότι θα πετύχεις; Κι όπως σημείωσε σχολιαστής προηγουμένως, αυτά που θέλετε να εφαρμόσετε, καλύτερα να εφαρμοστούν στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Στο Λύκειο είναι ήδη αργά. Σας προσκαλώ κι εγώ να έρθετε να διδάξετε incognito, μακρυά από φανφάρες και χαιρετούρες, σε μια αίθουσα ΕΠΑΛ για λίγο καιρό. Μετά ξανασυζητάμε. H πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Υ.Γ. Ελάτε να διδάξετε μαθηματικά σε μια τάξη της επιλογής σας, για να διαπιστώσετε τι αγώνα δίνουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Αποθήκες παιδιών
|

Θέλει ανακατασκευή όλο το σύστημα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Σαράντα χρόνια "μεταρρυθμίσεων" έχουν καταντήσει τα σχολεία πάρκινγκ παιδιών ενώ η παραπαιδεία οργιάζει. Αν είσαι έξυπνος και οι γονείς σου ασχολούνται με τη μόρφωσή σου ίσως να τα καταφέρεις, αλλιώς μαύρο φίδι που σ' έφαγε...

[ Δίνει “χώρο” σε “αδυνατούντες” μαθητές ή ακόμη, προσφέρει δυνατότητες επανένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης ] Δεν είναι σύντομο αλλά σίγουρα είναι ανέκδοτο...

Δεν ψηφίζω ποτέ
|

Συμφωνώ όμως με τη μόνιμη επωδό του γνωστού Κόμματος:

i) Καθιέρωση ενιαίου 12χρονου βασικού υποχρεωτικού σχολείου

ii) Καθιέρωση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

Θα στήριζα ανεπιφύλακτα όποιον δεσμευόταν να την εφαρμόσει μέσα στην επόμενη πενταετία. Φτάνουμε σχεδόν στο 2020 και συμπεριφερόμαστε σαν να ζούμε στο 1980.

Οι Ψυχολόγοι καλύτερα να τοποθετηθούν στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά. Στο Λύκειο είναι πλέον πολύ αργά για τα περισσότερα παιδιά, ήδη εγκαταλείπουν λόγω προβλημάτων.

Α. Κονταξής
|

@στρωμένος με καλές προθέσεις
Η λογική της ακαδημαίζουσας θεωρητικής γνώσης στο Ελληνικό σχολείο αναφέρεται ως αντιδραστικό χαρακτηριστικό από πολλούς προοδευτικούς παιδαγωγούς εδώ και χρόνια. Έχει ιστορικές και πολιτικές ρίζες. Ισως βρείτε ενδιαφέρουσες αναφορές στο άρθρο μου "Ο τεχνολογικός και επαγγελματικός εγγραμματισμός είναι γενική παιδεία" .
Πολλοί προοδευτικοί παιδαγωγοί παραβλέπουν αυτήν την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής εκπαίδευσης και λαμβάνουν μονοσήμαντα υπόψη τους τη σύγχρονη διεθνή τάση για τη "χρήσιμη" γνώση (για την οικονομία, την παραγωγικότητα κλπ) η οποία έχει επίσης αντιδραστικά χαρακτηριστικά καθώς περιορίζει τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. Το ΜΝΑΕ επιδιώκει να επαναφέρει αυτόν τον κοινωνικό ρόλο στο προσκήνιο συστηματικά (γιατί άτυπα αυτόν τον ρόλο τον στηρίζει η ευαισθησία των εκπαιδευτικών )
Ωστόσο, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγισή σας για ενιαίο σχολείο, αν το Γενικό Σχολείο μπορούσε να αξιοποιήσει την πολλαπλή νοημοσύνη και τις κρυφές ικανότητες όλων των μαθητών. Και αν δεν υπήρχε πραγματική αναγκη πολλών μαθητών εν μέσω κρίσης για άμεση πρόσβαση σε εργασία. Μέχρι να αλλάξουν αυτά ας δούμε τι κάνουμε, συνδυάζοντας απαραίτητες γενικές και τεχνικές γνώσεις, βελτιώνοντας την κοινωνική κινητικότητα στη μόρφωση και αποκλείοντας φραγμούς στην εξέλιξη των μαθητών.

Στρωμένος με καλές προθέσεις...
|

Kύριε Koνταξή

Γνωρίζετε υποθέτω πού κατά την παροιμία οδηγεί τελικά "ο δρόμος ο στρωμένος με καλές προθέσεις..."

Είναι τάχα τόσο "ιδιαίτερα" παιδιά, που καλύτερα να κάνουν Τεχνικό Σχέδιο και όχι την "θεωρητική" ύλη της Γεωμετρίας και της Ιστορίας του Γενικού Λυκείου... Λες και πρέπει να είσαι διάνοια για να γράψεις στα μαθήματα της Α' Λυκείου λίγο πάνω από 10.

Αδιανόητο να διαβάζουμε ότι 15χρονα παιδιά "έχουν απορρίψει το παραδοσιακό σχολείο της ακαδημαϊζουσας θεωρητικής γνώσης χωρίς σύνδεση με την πραγματικότητα" - Πού την συνάντησαν την ακαδημαϊζουσα θεωρητική γνώση; Στο Γυμνάσιο ή μήπως στο Δημοτικό;

Μιλάτε γενικά για "ευκαιρίες για περαιτέρω μόρφωση και κοινωνική κινητικότητα για τα ασθενέστερα στρώματα" - πόσο ρεαλιστικά εφικτές είναι αυτές το απολυτήριο του ΕΠΑΛ; Αυτά δε συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο, και όλοι το γνωρίζουν: το σχολείο (και το πανεπιστήμιο) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική διαστρωμάτωση.

Απλώς, την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να άρει τις κοινωνικές ανισότητες και να εντοπίσει από το Δημοτικό παιδιά με μαθησιακή ιδιαιτερότητα ή να στηρίξει όσα έχουν δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον την κρύβουμε μόλις μεγαλώσουν κάτω από το χαλί των ΕΠΑΛ.

Το Γενικό Λύκειο ΟΦΕΙΛΕΙ να ενσωματώσει όλα τα παιδιά και να πάψει αυτός ο διαχωρισμός των εφήβων. Αυτή είναι η αποστολή του.

Μετά τα 18, θα τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του, και μακάρι όλοι να βρουν κάτι που να τους ταιριάζει είτε τέχνη είτε επιστήμη είτε και τα δύο.

@ Κύριοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και Στελέχη

Στηρίξτε την αξιοπρεπή ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ για όλους.
Δημιουργήστε Ενιαίο Γυμνάσιο-Λύκειο για όλα τα παιδιά.

Σίγουρα δεν είναι όλα τα παιδιά ιδιοφυίες και ορισμένα θα δυσκολεύονται σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη, αλλά ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ μπορούν να μάθουν και να βελτιωθούν.

Ας προσφέρονται τα τεχνικά μαθήματα σε απογευματινές βάρδιες στα ΓΕΛ. Λύσεις θα βρεθούν, και χωρίς σπατάλη πολύτιμων πόρων.

Προέχει όμως η νέα γενιά.

Μην "εγκαταλείπετε" τόσα παιδιά, τα οποία τα περισσότερα κουβαλούν βαρίδια από το οικογενειακό περιβάλλον τους, σε δομές ξεκάθαρης εκπαιδευτικής περιθωριοποίησης.

Α. Κονταξής
|

Ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου ενισχύεται η υποβαθμίζεται ανάλογα με τις αξίες μιας κοινωνίας. Δεν είναι θέμα επιχειρημάτων. Είναι θέμα αξιών.
Όσοι πιστεύουν ότι ο Άνθρωπος είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση, πιστεύουν και στον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. Ομως και αυτοί που θεωρούν ότι το ΕΠΑΛ απλά οφείλει να βγάλει επαγγελματίες, θα πρέπει να βρουν τρόπο να εντάξουν όλους τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί διαφορετικά, ενδεχεται να μην μπορούν να κάνουν μαθημα ούτε στους υπόλοιπους. Και επειδή εξωτερικά κίνητρα δεν υπάρχουν σε περιόδους μεγάλης ανεργιας, θα πρέπει να αναπτυχθούν εσωτερικά κίνητρα στους μαθητες,. Ιδιαίτερα στους αδύναμους, για το καλό όλων. Χιλιάδες παραδείγματα υπάρχουν στα ΕΠΑΛ με παρεμβάσεις που άλλαξαν την πορεία μαθητών. Το ΜΝΑΕ αυτό επιδιωκει. Να αξιοποιηθούν συστηματικα τα επιμέρους παραδείγματα και να γίνουν ο κανονας

σχολιάζων
|

Νίκο και Να γίνουν σχολεία τα ΕΠΑΛ, μπράβο για την ευθύτητά σας. Θέλει μάζεμα άγριο το ΕΠΑΛ (σοβαρότητα, κανόνες και λίγη πίεση να μάθουμε να δουλεύουμε και να κοπιάζουμε όλοι - και να αξιολογούμε δίκαια αλλά και να έχουμε υποστηρικτικές δομές άμεσα - στο δημοτικό όμως , όχι στο ΕΠΑΛ). Αλλά δεν βλέπω φως. Έλεος πια με τον κοινωνικό ρόλο (σε ΕΠΑΛ και ΣΔΕ), ας πάψουμε με τα κουρελόχαρτα και ας πάμε στην ουσία, με πραγματικά φιλάνθρωπο (όχι για να χαϊδολογάμε αφτιά, να έχουμε πελατάκια για να καλοπερνάμε χαλαρά) κοινωνικό χαρακτήρα.

ΠΕ800
|

Το πόσο πολύ ενδιαφέρεται η ελληνική πολιτεία για τα ΕΠΑΛ, φάνηκε με την καρατόμηση του κ. Μπαξεβανάκη (ούτε καν αντικαταστάθηκε), ενός μάχιμου εκπαιδευτικού - πολιτικού. Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ όπως και πολλά άλλα προγράμματα και δράσεις, έχουν την "σφραγίδα" του. Για μια φορά νομίζαμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ ότι κάτι θα άλλαζε. Κρίμα...

Α. Κονταξης
|

@ Νικόλαος Νικόλαος
Θα ήθελα να προσέξετε ότι την Τρίτη 4-9-2018 τα 9 πιλοτικά σχολεία που εφάρμοσαν περυσι το προγραμμα ΜΝΑΕ θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους.
Δεν μιλάμε λοιπόν για σχέδια η ιδέες που έρχονται από τα πάνω αλλά για ζωντανή εμπειρία που καλούνται να αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα σχολεία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους παρέχει το πρόγραμμα.

Α. Κονταξής
|

Το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ δεν περιγράφει συνταγες. Προσφέρει "πρώτες ύλες" που μέχρι τώρα δεν είχαν στη διάθεσή τους οι καθηγητές και πάλευαν μόνοι τους. Ψυχολόγος, 2 άτομα συνδιδασκαλια στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά Α τάξης, ενίσχυση για εξωστρεφή σχέδια δράσης μέσα από συνεργασία μαθημάτων, υποδομές επικοινωνίας για να μην αισθάνεται κανένα σχολείο μόνο του και εμπειρία από καθηγητές που μετείχαν στην πιλοτική φάση.
Τα σχολεία καλούνται να φτιάξουν τη συνταγή που τους ταιριαζει, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.
Και να αποδείξουν στην πράξη ότι αν είχαν και άλλα υλικά θα έκαναν ακόμη καλύτερα πράγματα για τους μαθητές τους.

Νικόλαος Ιωαννίδης
|

@Α. Κονταξής. Το μέγα πρόβλημα με τα ΕΠΑΛ είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων των μαθητών που τα επιλέγουν και των προοπτικών που τους προσφέρει το Υπουργείο. Ορθά, ορθότατα, δίνεται η δυνατότητα να εισάγονται στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Είναι μαθητές, νέοι άνθρωποι, συνήθως από οικογένειες με μικρές ή και ανύπαρκτες δυνατότητες στήριξής τους. Όμως, δεν αρκεί μια ευνοϊκή ρύθμιση. Οφείλει η πολιτεία να τους εφοδιάσει με τα ελάχιστα εκείνα εφόδια, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανωτάτων σχολών. Εάν πιστεύετε ότι μπορούν να "τα βγάλουν πέρα", μάλλον πλανάσθε πλάνην οικτράν. Επειδή, όμως, πιστεύω ότι γνωρίζετε τι συμβαίνει, ας δούμε πρώτα πως τα παιδιά αυτά θα ενισχυθούν γνωστικά. Με ημίμετρα, το μόνο που προκαλείται είναι ο γέλωτας (η εισαγωγή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ υποψηφίου των ΕΠΑΛ με 600 μόρια είναι το ανέκδοτο της εποχής). Εφόσον η πολιτεία απεφάσισε -και ορθά- να προσφέρονται προοπτικές στα παιδιά αυτά, πρέπει να προσφέρονται και τα ανάλογα στέρεα θεμέλια. Αλλιώς, κτίζουμε στην άμμο κι απλώς απασχολούμε εκπαιδευτικούς και πουλάμε ψευδαισθήσεις. Πως θα σπουδάσουν σην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητές, που σε σημαντικό ποσοστό είναι οργανικά αναλφάβητοι; Όσο για την επαγγελματική επάρκεια, έχουν ήδη απαντήσει παραπάνω άλλοι συνάδελφοι. Όταν δεν υπάρχουν δουλειές, η μαθητεία δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικά. Εκτός κι αν ετοιμάζουμε εξειδικευμένους εργάτες με πτυχίο για μετανάστευση. Συμφωνώ με το σχόλιο ότι είναι πολύ ωραία όλα όσα λέτε στη θεωρία, αλλά η πράξη και η πραγματικότητα σας διαψεύδουν οικτρά. Ως εκ τούτου, αφαιρούν σημαντικότατα ποσοστά από την αξιοπιστία του κειμένου, το οποίο εντάσσεται στη λογική των καλών προθέσεων, αλλά αναποτελεσματικών επιλογών.

Να γίνουν σχολεία τα ΕΠΑΛ
|

Σε όλες τις σοβαρές χώρες, που νοιάζονται για το μέλλον τους, η τεχνική και η επαγγελματική εκπαίδευση βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο και αποτελούν σοβαρή επιλογή των μαθητών. Αυτά που διαβάζω εδώ δείχνουν δύο πράγματα, ότι αυτοί που αποφασίζουν: 1) δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα της τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης , και 2) δε σέβονται το μέλλον των παιδιών (με μηδενικά προσόντα, που θα βρουν δουλειά, εκτός των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας;). Δυστυχώς, με ιδεοληψίες, εκπαιδευτική πολιτική δε γίνεται.

Νίκος
|

Μπλα, μπλα, μπλα... Εξαιρετικό κείμενο για συνέδρια, κλειστά γραφεία αλληλοχειροκροτούμενων και εμπλουτισμό βιογραφικού. Από ουσία, μηδέν. Ή εμείς που διδάσκουμε στα ΕΠΑΛ ζούμε σε άλλη χώρα ή οι συντάκτες του κειμένου. Για να γνωρίσετε τι συμβαίνει και ποια είναι η κατάταση στα ΕΠΑΛ, σταματήστε τις "συναντήσεις" και τα τσάγια με τους καθηγητές και μπείτε σε μια αίθουσανα διδάξετε, για δυο εβδομάδες. Και κατά προτίμηση στην επαρχία, όπως αγωνιζόμαστε εμείς. Και μετά συζητάμε. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, που ήδη τέθηκε: εσείς θα στέλνατε τα παιδιά σας σε ΕΠΑΛ; Γνωρίζετε πολλά παιδιά εκπαιδευτικών/γιατρών/δικηγόρων/πολιτικών κλπ που σπουδάζουν σε ΕΠΑΛ; Έχετε προσπαθήσει να διδάξετε μαθηματική ή θετικές επιστήμες στα ΕΠΑΛ; ¨η να διδάξετε γλώσσα ή ιστορία; Αν θέλετε να γίνει πραγματικό σχολείο το ΕΠΑΛ, που ΠΡΕΠΕΙ να γίνει για το καλό του τόπου, ελάτε να ζήσετε σε ένα ΕΠΑΛ. Γιατί κρύβετε την πραγματικότητα; Τι σας φοβίζει; Αλλά, τα παιδιά του λαού χάνονται, όχι τα δικά μας...

Α. Κονταξής
|

Παρότι θα ήταν πιο κομψό τα σχόλια να είναι επώνυμα και να αναφέρονται στο κείμενο, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε για συζήτηση:

1. @ κατάργηση ΕΠΑΛ.
α.Γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση να μην γίνετα μετά την ηλικία των 18?
Για πολλούς λόγους αυτό δεν γίνεται. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικούς.
i. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών έχει απορρίψει το παραδοσιακό σχολείο της ακαδημαϊζουσας θεωρητικής γνώσης χωρίς σύνδεση με την πραγματικότητα (κυρίως στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο) . Δείτε περισσότερα σε σχετικό άρθρο: "Ο Τεχνολογικός και επαγγελματικός εγγραμματισμός είναι γενική παιδεία"
Μέχρι να αλλάξει αυτό, η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει διεξόδους σε αυτούς τους μαθητές και ευκαιρίες για μια νέα αρχή στην εκπαίδευση.
Αυτό πρέπει να γίνει παιδαγωγικά μέσα από νέες ευκαιρίες μάθησης οι οποίες προσφέρονται αντικειμενικά από το ΕΠΑΛ. Το ΜΝΑΕ επιδιώκει να αναβαθμίσει αυτό το αντικειμενικό πλεονέκτημα του ΕΠΑΛ για προσέγγιση της γνώσης με εναλλακτικούς τρόπους, μέσα από την πραγματική ζωή.
Η εναλλακτική πρόταση σε αυτό λέει: "ακολουθεί όποιος μπορεί, καθώς δεν κάνουν όλοι για γράμματα". Έτσι, ή βάζεις αυστηρές εξετάσεις και αφήνεις μεγάλο αριθμό μαθητών εκτός σχολείου, ή τους κρατάς τυπικά στο σχολείο χωρίς να μπορείς να κάνεις ουσιαστικό μάθημα όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές. Η ιδιωτική εκπαίδευση θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον για μια τέτοια εξέλιξη.
ii. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπάρχουν πολλά παιδιά που αναζητούν άμεση πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα είτε από οικονομική ανάγκη για να ζήσουν την οικογένειά τους, είτε για να αναλάβουν μια υφιστάμενη επιχείρηση που έχει ο πατέρας τους κλπ. Η απάντηση σε αυτήν την υπαρκτή κοινωνική ανάγκη είναι ο συνδυασμός γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που επιχειρεί το ΕΠΑΛ, επεκτείνοντας στην πράξη για όλους τη δωδεκάχρονη εκπαίδευση. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω μόρφωση και κοινωνική κινητικότητα για τα ασθενέστερα στρώματα. Η εναλλακτική λύση σε αυτό είναι οι δίχρονες σχολές κατάρτισης, οι οποίες όμως αναγκαστικά περιορίζουν τη γενική γνώση, δηλαδή την προετοιμασία του αυριανού πολίτη και δεν επιτρέπουν περαιτέρω σπουδές στα ασθενέστερα στρώματα. Και πάλι η ιδιωτική εκπαίδευση θα έτριβε τα χέρια της με μια τέτοια λύση

ΤΙΡΑΝΤΑΚΙΑΣ Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ
|

Προσφέρει τίποτα στην αναβάθμιση των ΕΠΑΛ; Σοβαρά βιβλία από ειδικούς της διδακτικής, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και εξοπλισμό χρειάζονται οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα άλλα είναι αστικές προσεγγίσεις αφού δεν βασίζονται στην κριτική παιδαγωγική της αριστεράς. Ποιός από εσάς έχει μελετήσει τον κριτικό εποικοδομισμό του Kincheloe για χειραφέτηση του μαθητή; Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά άλλο τόσο έχουν σχέση με την αριστερά αυτά που μας σερβίρετε. Για ποιους μας περνάτε; Ευτυχώς που σε λίγο καιρό θα απαλλαγούμε από τις αρλούμπες του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατάργηση ΕΠΑΛ
|

Ποιο το πρόβλημα η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση να μετατεθεί μετά την ηλικία των 18;

Ας αντιληφθούν όλοι ότι προέχει να ενισχυθεί η εγκύκλιος παιδεία, ακρογωνιαίο κομμάτι της οποίας αποτελεί το Γενικό Λύκειο καθώς σε αυτή την ηλικία (15-18) οι μαθητές έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα να προσεγγίσουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα με θεωρητική σαφήνεια και επιστημονικό βάθος.

Κατόπιν, από τα 18 έως τα 20, ένα ποσοστό αποφοίτων Λυκείου θα μπορεί να ειδικευτεί σε Τεχνικούς Τομείς ανάλογα με το επάγγελμα.

Συνιστώ σε όλους να διαβάσουν μελέτες για τις κοινωνικές αναδιατάξεις σε εκπαίδευση και εργασία που θα επιφέρει η δημογραφική αλλαγή, δηλαδή η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Στη Γερμανία, μέχρι το 2030, 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών και μάλιστα 8%-10% άνω των 80 ετών.

Για να μείνει πνευματικά ενεργός ένας άνθρωπος 70 ετών χρειάζεται να αποκτήσει βασικά εφόδια γενικών γνώσεων στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του, ειδικά την καθοριστική ηλικιακή περίοδο ανάπτυξης 12-15 έως 18-20.

Αδύνατον στη μελλοντική κοινωνία της Ευρώπης να αρκεί η σημερινή υποχρεωτική γενική εκπαίδευση 9 ετών που προσφέρεται στην Ελλάδα.

Α. Σιγανού
|

Αγαπητοί συνάδελφοι «εικονική πραγματικοτητα» και «πολιτικός» σας προσκαλούμε και προκαλούμε να παρακολουθήσετε την ημερίδα της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 και να συμμετέχετε με ερωτήματα που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς των εννέα ( 9 ) πιλοτικών σχολείων, οι οποίοι ειναι οι κύριοι συντελεστές της ημερίδας. Περιγράφουμε αυτό που εχουμε δει να συμβαίνει στα πιλοτικά σχολεία και ειμαστε υπερήφανοι που συμμετείχαμε στην προσπάθεια αυτή ως αρωγοί. Ελπίζουμε να θέλετε να γνωρίσετε το πρόγραμμα απο αυτούς που το υλοποίησαν (τους εκπαιδευτικούς των σχολείων) και εσείς.

Αντώνης
|

Αγαπητέ Θανάση στο χωριό μου λένε .. Άρες μάρες κουκουνάρες! Ζείτε σε μια εικονική πραγματικότητα..

Α. Κονταξής
|

Αγαπητέ "εικονική πραγματικότητα" ευχαριστούμε για τις υποδείξεις. Αυτά που αναφέρεις εκτιμώ ότι τα έχουμε αντιληφθεί . Έχουμε επίσης δει και άλλα πολλά όχι μάλιστα από 1 ή 2 σχολεία αλλά από πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Έχουμε κυρίως αντιληφθεί ότι γίνονται θαύματα από τους καθηγητές στην εκπαίδευση. Αρκεί να τους δοθεί χώρος. Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ αυτό ακριβώς κάνει. Δίνει χώρο για πρωτοβουλίες, δίνει πρόσθετους ανθρώπινους πόρους για υποστήριξη (ψυχολόγοι και δεύτεροι εκπαιδευτικοί για συνδιδασκαλία στα Ελληνικά και Μαθηματικά της Α τάξης), ενθαρρύνει για συλλογικές πρωτοβουλίες ένταξης των μαθητών (σύμβουλος καθηγητής - συμβούλιο τάξης) , ενθαρρύνει κυρίως τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών στα σχέδια δράσης, δίνει ευκαιρίες στους μαθητές για να βιώσουν επιτυχίες στηριζόμενοι στις ανεκμετάλλευτες ικανότητες που έχουν. Τέλος προσφέρει ηλεκτρονικές υποδομές επικοινωνίας ώστε κανένα σχολείο να μην αισθάνεται μόνο του, κανένας καθηγητής να μην αισθάνεται μόνος του αλλά να μπορεί να υποστηρίζεται από ομοτίμους εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.
Και όλα αυτά καλούνται τα σχολεία να τα συνδυάσουν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο για τους μαθητές τους και όχι απλώς να εφαρμόσουν συνταγές από τα πάνω. Και αυτό δοκιμάστηκε στην πιλοτική φάση της περσινής χρονιάς με πολύ θετικά αποτελέσματα. Αρα ας δούμε πως μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε

@Εικονική πραγματικότητα!!!
|

Ξέχασες εκλεκτέ συνάδελφε να τους υπενθυμίσεις ότι για να πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οι μαθητές πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ απαιτούνται 24 μήνες εργασίας. Η μαθητεία παρέχει απλόχερα (με 17 ευρώ την ημέρα) μόνο 9 μήνες. Που θα συμπληρώσουν τους υπόλοιπους 15 μήνες ; ποιος θα τους προσλάβει ; υπάρχουν εργασίες; Είναι αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης η κατάργηση του Υφυπουργού σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ; μην προσπαθείτε να φανείτε βασιλικότεροι του Βασιλέα κύριοι σύμβουλοι δεν πείθετε κανέναν πλέον. Ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει το ρόλο του άλλου από χρόνια τώρα. Δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική στην πλάτη των μαθητών των ΕΠΑΛ ...

Πολιτικός
|

Πρώτα να μας ξεκαθαρίσουν οι πολιτικοί (βουλευτές, υπουργοί κ.α.) και οι συνεργάτες στα επιτελεία τους αν έστειλαν ή θα έστελναν ποτέ τα δικά τους παιδιά να τελειώσουν το σχολείο στα ΕΠΑΛ και να πάρουν πτυχίο από τμήμα ΤΕΙ.

Εικονική πραγματικότητα!!!
|

Αγαπητοί σύμβουλοι αναφέρεστε μάλλον σε μια εικονική πραγματικότητα. Δεν έχετε εμπειρία σαν σχολικοί σύμβουλοι για τα πενιχρά οικονομικά των σχολείων αμφοτέρων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αυτό είναι ελαφρυντικό των όσων αναφέρετε. Έχετε αναλογιστεί αν οι διευθυντές και οι καθηγητές εργάζονται με ίδια μέσα στα σχολεία; έχετε ρωτήσει αν τα σχολεία ξεκινούν με μηδενικό ταμείο τώρα το Σεπτέμβρη; έχετε μάθει από πότε έχει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για εξοπλισμό των εργαστηριακών κέντρων ; έχετε πάει στις κτιριακές υποδομές (πρώην ΟΣΚ) να δείτε την κατάσταση που επικρατεί στις άδειες αποθήκες; το προσωπικό που έχει απομείνει μετά τις απολύσεις και τις μετατάξεις είναι ελάχιστο. Έχετε πληροφορηθεί για τα οφειλόμενα ποσά στις ΔΕΚΟ από τα σχoλεία ; Ίσως αν ήμασταν σε μια προηγμένη χώρα να μας είχατε πείσει με το μακροσκελές αυτό κείμενο σας ... είδαμε και τα θετικά της μαθητείας που πολυδιαφημίστηκε. Είδαμε τη συμμετοχή και την αποδοχή που είχε στους μαθητές. Ζητήστε αξιολόγηση του έργου να δείτε τις απόψεις των εμπλεκομένων. Έχουν καταστεί οι μαθητές φτηνά εργατικά χέρια που εργάζονται για 16,83 ευρώ στο 7ωρο!!! ούτε τα έξοδα μετακίνησης δεν καλύπτουν αφού οι εργασίες δεν είναι κοντά στο τόπο διαμονής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ