Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς κατόχους integrated masters

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας-Η εγκύκλιος του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσίευση: 21/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν integrated master,  απέστειλε σήμερα έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης , τις οποίες καλεί να εφαρμόσουν τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε εφαρμογή της  Ατομικής Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του υπ. Παιδείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

Α. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 114), όπως ισχύει, ορίζουν ότι:

«1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ` ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,» αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».

Β. Συμφώνως με τα οριζόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε συγκεκριμένα Τμήματα Α.Ε.Ι. οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα των Τμημάτων αυτών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Γ. Ενόψει του γεγονότος ότι η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι σε εξέλιξη, η Υπηρεσία μας, με το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2807/οικ.36290/09-10-2018 έγγραφό της, απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όσον αφορά στην κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας και της μοριοδότησης της συνάφειας του εν λόγω τίτλου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και στο πότε θεωρείται κάποιος κάτοχος του εν λόγω αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δ. Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων, εκδόθηκε η αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους κατάληψης θέσεων Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017, όσον αφορά την κρίση για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του υπόψη τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών, από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη. Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής της μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων, στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να προσκομίσουν τη σχετική διαπιστωτική υπουργική απόφαση στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό τους μητρώο.
 

Σχόλια (4)

 
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ
01 Φεβ 2019 02:42

Για πιο λόγο υπάρχουν 2 ταχυτήτων θεατρολογικες σχολές;;;;;;;;; Ακόμα και εκεί διάκριση αυτά ειναι τα παράλογα της εκπαίδευσης. Η θα της κάνετε όλες μια και καλή η θα υπάρχουν 2 ταχύτητες γιατί ας μας απαντήσετε......μπας και βγάλουμε και κανένα νόημα......

 
Μηχανικοί ως Eκπαιδευτικοί
22 Νοε 2018 17:37

Δηλαδή, όλοι οι απόφοιτοι από Πολυτεχνική Σχολή που έγιναν εκπαιδευτικοί θα είναι σαν να έκαναν μεταπτυχιακό (ΠΜΣ);

Ποια αξία έχουν τότε τα ξεχωριστά ΠΜΣ; Να ενσωματώσουν όλα τα τετραετή πανεπιστημιακά τμήματα ένα επιπλέον έτος και μέχρι το 2030 να γίνουμε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου όλοι ανεξαιρέτως οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα συνεχίζουν σε επίπεδο master!

Κανείς στο Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται τον παραλογισμό αυτών των διατάξεων;

 
Τα παράδοξα του Ιntegrated Μaster
22 Νοε 2018 11:18

Είναι απαράδεκτο με μία εξέταση (εισαγωγικές εξετάσεις) να απονέμονται 2 τίτλοι σπουδών, δίπλωμα και master.

Ο τίτλος κανονικά έχει μόνο ακαδημαϊκή αξία, σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να προχωρήσει απευθείας σε διδακτορικό, κάτι που συμβαίνει χρόνια στο εξωτερικό.

To τραγελαφικό της κατάστασης είναι ότι υπάρχουν αρκετές πενταετείς σχολές και τμήματα που έχουν χαμηλότατη βάση εισαγωγής (10/20)

Ενδεικτικά:

i) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά): 9.034

ii) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος): 9.384 μόρια

iii) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος): 9.467 μόρια

iv) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη): 9.561 μόρια

v) Mηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος): 9.766 μόρια

vi) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Xανιά): 10.440 μόρια

vii) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη): 10.913 μόρια

κ.α.

Δηλαδή, σε μερικά χρόνια όσοι φοιτητές επέλεξαν να σπούδασουν σε τετραετή τμήματα Χημείας, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος, συγκεντρώνοντας βαθμολογία υψηλότερη από τη βάση, αυτομάτως θα αδικούνται στη βαθμολογική και μισθολογική αντιμετώπιση του Δημοσίου Τομέα.

Η διπλωματική είναι ήδη ενταγμένη στα περισσότερα τετραετή τμήματα ως υποχρεωτικό μάθημα, ενώ και η πρακτική άσκηση αρχίζει να γίνεται η νόρμα.

Όλα τα τμήματα στα ΑΕΙ θα αρχίσουν να ζητούν να γίνουν πενταετή και να ενταχθούν σε Πολυτεχνικές Σχολές, παρατείνοντας χωρίς ακαδημαϊκό λόγο τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, μονο και μόνο για να αποκτήσουν κι εκείνα το συγκριτικό πλεονέκτημα για τους αποφοίτους τους!

 
Μαστερας σε μια νυχτα..
22 Νοε 2018 09:00

Αυτά είναι..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ