Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα: “Θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι αντιδρούν”

Ανακοινώνεται στις αρχές Μαρτίου
Δημοσίευση: 29/01/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Στις αρχές Μαρτίου θα έχουμε έτοιμο ένα ακόμη νομοσχέδιο , που θα αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ που από τα 400 τμήματα τα μισά δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα” μας δήλωσε ανώτατη αξιόπιστη πηγή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Στην ερώτηση τι θα κάνετε με τις αντιδράσεις  απάντησε στο γνωστό στυλ του Κ. Γαβρόγλου: “Θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι αντιδρούν…Θα μείνουν με το στόμα ανοικτό”.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου   σε συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ,θέλοντας έτσι να περιγράψει    τις αντιδράσεις στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πτυχιούχους των ΑΕΙ ομολόγησες “Το τι ακούω για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων δε λέγεται”.  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

«Μόλις πας να κάνεις κάτι για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πως πληροφορούνται;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: « Αμέσως κτυπούν οι πόρτες : Βουλευτές, υπουργοί, φίλοι συγγενείς κτλ».. «Έχουμε έτοιμες πολλές ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες ,Μου λένε πέρασε τις ρυθμίσεις και τι θα γίνει;» συνέχισε ο κ. Γαβρόγλου και απηύθυνε έκκληση προς ΤΕΙ και Πανεπιστήμια να βάλουν πλάτες στο θέμα των Επιμελητηρίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ

Η εισήγηση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Το esos ήδη έχει δημοσιεύσει κατ αποκλειστικότητα την εισήγηση της Επιτροπής που συγκρότησε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

 Συνεδριάσεις της Επιτροπής "Γαβρόγλου"

Η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές, συγκεκριμένα στις 28/11/2017, 23/01/2018, 14/05/2018 και 26/10/2018. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων εκτελέσθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, συλλογής στοιχείων διεθνούς πρακτικής, κ.α. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εστιάστηκαν στην κατάρτιση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προσόντων των τίτλων σπουδών των αποφοίτων πολιτικών μηχανικών ΤΕ μέσω της μελέτης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, της εκτίμησης των αποκομιζομενων προσόντων και της υφιστάμενης κατάστασης. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις συγκεκριμενοποιήθηκε το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος κειμένου.

Μεθοδολογία

Όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012), τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων & των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής (ή των ισοδύναμων κατευθύνσεων), απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (έχουν δηλαδή επαγγελματική ελευθερία). Συμμετέχουν σε ομάδες Έργων αυτοδύναμα ή  σε συνεργασία  με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ Δομικών Έργων ή ‘Εργων Υποδομής στους επιμέρους τομείς άσκησης του επαγγέλματος.

Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία) δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι, εφαρμόζονται διασταλτικά τα όσα αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και Εγκύκλιοι Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών, ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P...
«Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:

α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.

β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτηντετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).

γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.

δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.

ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.»

«Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β160, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακόςεξωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη, προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Έργων Υποδομής (1500000 δρχ⇔  4.400,05 €)

1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:

α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.

β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως εκατόνπεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.»

Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ 1972  εφαρμόζονται εθιμικά με διασταλτικό τρόπο που αμφισβητείται από το ΣτΕ. Επίσης το ΣτΕ αποφάσισε ότι το άρθρο 1 του ΠΔ 318/94  το οποίο δεν ακυρώθηκε από την 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι αρρύθμιστα επί 30 και πλέον χρόνια  παρότι  προβλεπόταν η έκδοσή τους έξι (6) μήνες πριν την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου.  (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003)

Βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μ.Ε.Κ. (Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών):

•    Οικοδομικά
•    Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος).
Ομοίως,  οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες του Μ.Ε.Κ.:
•    Οδοποιία,
•    Υδραυλικά Έργα
•    Λιμενικά Έργα.

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας : Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 – «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν. 3144/2003, άρθ. 9). Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

Πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες

Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, τα εκτιμώμενα (αποκομιζομενα) προσόντα, αλλά και την επείγουσα αναγκαιότητα της ύπαρξης νομικής ρύθμισης για την κατάρτιση ΠΔ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ΤΕ, η Επιτροπή κατέληξε σε σχέδιο πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς.

Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί  πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και  δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά.

Από το 2007 έως σήμερα, όλες οι επιτροπές που επεξεργάστηκαν τέτοια αντικείμενα, προσπάθησαν να περιγράψουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προβλέψεις για τη δημόσια ασφάλεια και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δηλαδή, προσπάθησαν να μην περιορίσουν την επαγγελματική ελευθερία - τον ανταγωνισμό – αλλά να ορίσουν τα ελάχιστα προσόντα ανάληψης σημαντικής Τεχνικής Ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης (χωρίς να μας λείπουν και οι άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Να σημειωθεί ότι το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 678/2005  όρισε δεσμευτικά περιγράμματα για τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λειτουργούν ναι μεν εν μέρει αυτοδύναμα αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά με τους Δ.Μ.  

Πολιτικοί Μηχανικοί

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει το παρακάτω πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους πολιτικούς μηχανικούς ΤΕ.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, ή αυτοδύναμα, στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα κτηριακά έργα.

Δομικών Εργων

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες κτηριακών έργων απλών κατασκευών, όπως μελέτες τοιχωματικών κατασκευών [ΚΠΜ με ηv>0.65 ΕΝ1998 ή ΤΜΕΟ ΕΝ1998, ή ηv>0.60 ΕΑΚ], συνήθους σπουδαιότητας (Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998),  μέχρι διωρόφου από σκυρόδεμα (Σημ. το υπόγειο η το πατάρι δεν θεωρείται  όροφος, όπως και στα Βασιλικά Διατάγματα, στις σχετικές ερμηνείες ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, κ.α.).

•    μελέτες απλών κτιριακών κατασκευών μικρής σπουδαιότητας (Σ1 ΕΑΚ ή ΕΝ1998) μέχρι διωρόφου.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

*Στις  μελέτες κτηριακών έργων περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κελύφους, μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης, μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ποιοτικού ελέγχου κλπ. καθώς και η σύνταξη μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος ενταγμένου στο ΕΓΣΑ του μελετώμενου έργου από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται (ως προς το πλήθος των ορόφων) μέχρι τριωρόφου εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) οπότε ασκείται αυτοδύναμα από τον πολιτικό μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής,  ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Από το όριο τεχνικής ευθύνης (μελέτης ή επίβλεψης) απαλείφονται οι περιορισμοί κατηγορίας δομικού συστήματος κτηρίου («τοιχωματικού») ή υλικού («σκυροδέματος»), όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τα όρια στο πλήθος ορόφων και στην κατηγορία σπουδαιότητας παραμένουν όπως  εξειδικεύτηκαν  παραπάνω.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός  Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οικοδομικά Έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα (δομικό μέρος).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως  πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή οικοδομικών δημοσίων έργων, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί, σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, η αυτοδύναμα, στην κατασκευή  Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά και τα λιμενικά έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες μικρών τεχνικών έργων** (Α’ κατηγορίας) στη μελέτη των οποίων χρησιμοποιούνται τύποι εγκεκριμένοι από αρμόδιο φορέα – πρότυπες μελέτες.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

Στις μελέτες τεχνικών έργων** περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : στατικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας,  τοπογραφικές μελέτες  (με εύλογα όρια 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο), μελέτες ποιοτικού ελέγχου, κλπ.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται μέχρι μικρών τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το τελευταίο στάδιο σχεδιασμού (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) , ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο εφαρμογής, ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Διευκρινίζεται ότι το όριο τεχνικής ευθύνης μελέτης ή επίβλεψης επεκτείνεται και σε μελέτες τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας, όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τότε, από το όριο τεχνικής ευθύνης  επίβλεψης  απαλείφεται η απαίτηση τελευταίου σταδίου σχεδιασμού.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οδοποιία, Υδραυλικά Έργα, Λιμενικά Έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή δημοσίων έργων ήτοι λιμενικών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και οδοποιίας, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Τα μέλη της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΟΔΔ 689 είναι τα εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, ΓενικόςΓραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.
2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΠολυτεχνικήςΣχολής,μεαναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.
3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΤμήματοςΜηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.
4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.
5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.
6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Τα μέλη της Επιτροπής "Γαβρόγλου" Γιώργος Μελέτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος και Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε  Msc αναπληρωματικό μέλος,   έχουν παραιτηθεί από την επιτροπή από τις 24/10/2018.

 

Σχόλια (21)

 
Ναυπηγική 4ο έτος ΠΑΔΑ
29 Ιαν 2019 19:28

Σας εκλιπαρούμε, κάντε στο ΠΑΔΑ 5ετή σχολή μηχανικών. Όλα τα άλλα είναι ανούσια.

 
Γιάννης - ΤΕΙ Πειραιά.
29 Ιαν 2019 20:03

Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα απο τα έργα και τις ημέρες σου Γαβρόγλου, όχι μόνο θα τρίβουμε τα μάτια μας αλλά μας βλέπω να φτιάχουμε βαλίτσες για χώρες που μας σέβονται και ας μην έχουν αριστερές κυβερνήσεις....Βλέπεις εκεί Γαβρόγλου δεν κυβερνάνε οι συντεχνίες.

 
Τεχνολόγος, PhD
29 Ιαν 2019 20:33

Αγαπητοί "τεχνολόγοι", θα ματώσουν τα μάτια μας από το τρίψιμο.

"Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ."

 
Leon T.
29 Ιαν 2019 21:37

Ειδικά εαν λάβουμε υπ΄όψιν μας τις " μαξιμαλιστικές απαιτήσεις" που θεωρεί, ότι έχουν οι μηχανικοί τ.ε. , σε προηγούμενη ανακοίνωση το υπουργείο για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σίγουρα θα τρίβουμε τα μάτια μας...
Θα τα πούμε στα δικαστήρια.
Μόνο και μόνο που δεν μπορεί να μελετήσει κανένα κτίριο ο μηχανικός δομικών έργων , τα λέει ΟΛΑ!!!
Εξαίρεση το ανώμαλο "τοιχωματικό διώροφο κτίριο" και συναμα αντιεπιστημονικό, που οδηγεί σε δύσκαμπτα μικρά κτίρια ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ και ταυτόχρονα αντιοικονομικά...
Αυτο συμβαίνει όταν τις "επιστημονικές" επιτροπές των υπουργείων τις απαρτίζουν ανταγωνιστές κατα πλειοψηφία των μηχανικών τει...
Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο απο επαγγελματικά δικαιώματα που πηγάζουν απο το πρόγραμμα σπουδών των σχολών που αποφοιτήσαμε...

 
Πτυχιούχος Μηχανικός , PhD
29 Ιαν 2019 22:44

Πόσο ακόμα να τρίψουμε τα μάτια μας κύριε Γραβρογλου.....σε όλο τον κόσμο λαμβάνονται υπόψιν μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προϋπηρεσία ...εκτός από την χώρα μας που μας δίνει το πτυχίο,4ετες με 240 ects, και μας θεωρεί τεχνίτες ..αυτά για πτυχιουχους με διδακτορικά και πλήθος δημοσιεύσεων ...συνέλθετε !!!

 
Μηχανικος ΤΕ
29 Ιαν 2019 22:44

Ορίστε ;; Ύστερα από 4 επιτροπές καταλήξατε εκεί ;

 
Πολιτικος μηχανικος ΤΕ
29 Ιαν 2019 22:47

Τι είναι αυτά ;;;;;!;;!!!!!!

 
Νικόλαος
29 Ιαν 2019 22:48

@Ναυπηγική 4ο έτος ΠΑΔΑ

Αγαπητέ γιατί στην Ελλάδα το πτυχίο του μηχανικού χρειάζεται 5 χρόνια σπουδών ενώ σε όλο τον κόσμο χρειάζονται 3 με 4 ; Μήπως υπονοείτε ότι οι Έλληνες έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη νοημοσύνη μας;

 
Γιωργος
30 Ιαν 2019 00:32

Συνάδελφοι προσέξετε ότι μιλάει για νομοσχέδιο και όχι για προεδρικό διάταγμα που έλεγαν αρχικώς. Αυτό σημαίνει ότι πάει πρώτα για διαβούλευση και κατόπιν στην βουλή για ψήφιση. Είναι λοιπόν πολύς ο δρόμος από το πώς θα ξεκινήσει και πως θα καταλήξει για ψήφιση στην βουλή κατά άρθρο.

 
Ζήσης
30 Ιαν 2019 01:47

Γιατί δεν κάνετε το Πολυτεχνείο 8ετές με integrated-PhD;

 
Νικητόπουλος Αιμίλιος
30 Ιαν 2019 07:34

@Νικόλαος

θελει αυτός το πενταετές να κατοχυρωθει τώρα που τελειώνει ... και εσυ και ολοι οι αλλοι να κόψουν τον λαιμό τους με ενα κοφτερο γυαλι

δεν βαζουμε μυαλό και δεν θα βάλουμε

καλημέρα σας

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30 Ιαν 2019 09:20

"ανώτατη αξιόπιστη πηγή του ΥΠΕΠΘ" όπως λέμε τα πιάσαμε τα λεφτά μας! Έχει καταντήσει κουραστικό αυτό το θέατρο. Αν επικοινωνήσει κάποιος με το υπουργείο, όλοι -μα όλοι- δηλώνουν άγνοια για το θέμα. Παρ' όλα αυτά η πηγή σας υποστηρίζει ότι σε ένα μήνα θα έχουν έτοιμο νομοσχέδιο για τα Ε.Δ. για το οποίο μάλιστα θα τρίβουμε και τα μάτια μας... Η αλήθεια είναι ότι αν τα Ε.Δ. που θα προβλέπει (αν ποτέ υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο, που πολύ αμφιβάλω) είναι του ίδιου στυλ με εκείνα που εισηγήθηκε η επιτροπή Γαβρόγλου, φοβάμαι ότι κάτι άλλο θα τρίβουμε και όχι τα μάτια μας...

 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗ ΣΙΓΑΝΟΣ ΤΕΩΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
30 Ιαν 2019 10:06

Όσο Διάστημα είναι υπουργός παιδείας ή ήταν Υπεύθυνος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ μας κορόιδευε μπροστά στα μάτια.
Δυστυχώς η ηγεσία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. έπρεπε να μας είχε ενημερώσει πιο γρήγορα για τις υποσχέσεις του Υπουργού και τα χρονοδιαγράμματα, που έβαζε ο Ίδιος ο Υπουργός.
Αν κρίνουμε από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, το Δεκέμβριο του 2018, μάλλον αντιδράσεις των συναδέλφων, σ’ όλη την Ελλάδα ήταν απόλυτα δικαιολογημένες.
Αν νομίζει ότι μπορεί να μας κοροϊδεύει κάνει λάθος.
Έχουμε ξαναδεί υπουργούς παιδείας, με προτάσεις για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα σχετικά καλές, όμως ξαφνικά, δεν πρόλαβαν να τα υπογράψουν, η ‘’Κυβέρνηση συνολικά δεν πρόλαβε’’
Σε πολλές συναντήσεις που είχα, που είχαμε, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τονίσαμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα, με Υπογραφή του αναρμόδιου υπουργού Σπίρτζη, τουλάχιστον για τις τρεις ειδικότητες του ΠΔ 318/94, δεν θα υπάρξουν, διαβαίνοντας τις ‘’υποσχέσεις ’’ ανακοινώσεις του στο ΤΕΕ, ακόμα και σαν υπουργός.
Άλλη μια φορά πριν από τις εκλογές προσπαθούν να μας ξεγελάσουν και να αποσπάσουν την ψήφο μας.
Να δούμε θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά???

 
Η μόνη λύση
30 Ιαν 2019 10:50

Αν αλλάξετε τις σχολές απο 5-ετη σε 4-ετη όλα θα μπούν σε τάξη.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ - ΑΕΙ ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
30 Ιαν 2019 12:36

Το θέμα είναι να τρίβουμε τα μάτια μας απο αξιοπρεπή λύση στα ΕΔ και να σας δώσουμε και το χέρι... ...αν είναι να τρίβουν όμως τα ματιά μας εφαρμόζοντας Βασιλικά Διατάγματα και κατάπτυστες εισηγήσεις όπως η παραπάνω που γράφεται τότε να ξέρει το υπουργείο αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα μας βρείτε μπροστά σας.... το ποτάμι τόσο καιρό βρίσκεται σε φράγμα και είναι έτοιμο να σπάσει και αν σπάσει να ξέρετε η ορμή θα είναι απίστευτη και προς όλους .... καθηγητές, υπουργούς, βουλευτές, τεε κλπ
Δεν κάνουμε βήμα πίσω για αυτά που δικαιούμαστε....!!!Φτάνει πια η κοροϊδία ...ΕΛΕΟΣ....!!

 
@Η μόνη λύση
30 Ιαν 2019 12:41

Σωστά... εξίσωση προς τα κάτω, για να αισθανθούν κάποιοι καλύτερα! Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα;
Α, και μετά θα "φωνάζουν" οι ήδη έχοντες 5ετή πτυχία πανεπιστημιακής στάθμης και οι εκ του εξωτερικού, που μέσω ΔΟΑΤΑΠ τα έχουν ισοτιμήσει με τα 5ετή πτυχία!

 
Sakis
30 Ιαν 2019 13:59

Η μοναδική λύση με όλα τα παραπάνω που διαβάζω είναι να το πάρουν απόφαση και να αντιγράψουν ακριβώς ένα καθαρό (από την αρχή) εκπαιδευτικό σύστημα οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας (π.χ. Αγγλία - Ιταλία - Γερμανία) έστω και της Αμερικής και να πάρουν σοβαρά τον τομέα της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει γιατί μέσα στα Πανεπιστήμια υπάρχουν κομματικά συμφέροντα!!!

 
ΣΠΥΡΟΣ
30 Ιαν 2019 14:29

''Θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι αντιδρούν” από το πολύ δακρυγόνο που θα φάμε στις διαδηλώσεις!!!!

 
Ελλάδα, ξεκόλλησε επιτέλους!
31 Ιαν 2019 15:31

Βασικά πτυχία-επίπεδο 6(για όλους μηχανικούς και μή) = 4 έτη
Μεταπτυχιακά(επίπεδο 7) = 5 η 6 έτη, κ.ο.κ
Ολα τα υπόλοιπες συζητήσεις είναι άσκοπες. Ετσι κι αλλιώς το ΤΕΕ ξέρει πολύ καλά ότι και στην ΙΕΕΕ οι συμμετέχοντες μηχανικοί είναι 4-ετούς φοίτησης. Για όλους τους μέχρι σήμερα απόφοιτους( με 5έτη) η κάλυψη να γίνεται με το integrated Master's.

 
Γιωργος
31 Ιαν 2019 23:19

Επίσης συνάδελφοι προσέξετε ότι το δημοσίευμα μιλάει για ΟΛΑ τα τμηματα χωρίς ΠΔ δηλαδή και αυτά που δεν είναι μηχανικοί. Το παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα λίγο μετά την συμφωνία των Πρεσπών. Το γεγονός ότι σε μια τετραετία ασχολούνται με ζητήματα που επί δεκαετίες είναι άλυτα όπως το Σκοπιανό με παραξενευει και με τρομάζει . Αυτό σημαίνει ένα πράγμα , έρχονται εκλογές σύντομα.

 
ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΗ
01 Φεβ 2019 13:42

ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΕΣ ΤΟΥ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ