Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το νέο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS διαδικασία συμμετοχής και μετακινήσεων

Δημοσίευση: 27/02/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφυπουργού παιδείας Σ. Ζαχαράκη που καθορίζει το νέο Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, τη διαδικασία συμμετοχής καθώς και τις  Μετακινήσεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Θεσμικό Πλαίσιο του Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κύριων προκλήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη, καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

1. Βασική Δράση 1 (ΚΑ1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων.

2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

3. Βασική Δράση 3 (ΚΑ3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ αποτελούν ο ισχύων Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+» και ο επικαιροποιημένος ετήσιος Οδηγός του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Programme Guide. Στη διαμόρφωση των κειμένων αυτών έχουν συμφωνήσει οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών και επομένως οι αποφάσεις δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το ΙΚΥ ως φορέας που εγκρίνει, δίνει τη χρηματοδότηση και ελέγχει την υλοποίηση των προγραμμάτων και ο εκάστοτε δικαιούχος φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα λαμβάνοντας την επιχορήγηση, π.χ. Σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια κ.ο.κ.

Άρθρο 2
Συμβατικές υποχρεώσεις

Τα εγκεκριμένα προγράμματα στον τομέα της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεσμεύουν τη σχολική μονάδα, η οποία αποκτά συμβατικά δικαιώματα και συμβατικές υποχρεώσεις, τα οποία αμφότερα περιγράφονται στην πρόταση του εκάστοτε προγράμματος. Βάσει αυτών υλοποιούνται δράσεις από την εγκεκριμένη παιδαγωγική ομάδα. Μόνο μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος σύμπραξης δύναται να μετακινη- θούν, σε αναλογία που να εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας (πρβλ. και άρθρο 5).

Στην περίπτωση συμμετοχής μονίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι κωλύονται, δύναται, με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων και έγγραφη ενημέρωση προς την εθνική μονάδα (EM) του Erasmus+ (IKY), αυτοί να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Αυτά προκύπτουν μετά από νέο πρακτικό με αιτιολογημένη πρόταση που αφορά την ανασύσταση της παιδαγωγικής ομάδας και έχει σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση του προ- γράμματος και την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.

Εφόσον ο προϋπολογισμός το επιτρέπει δύναται να αυξηθεί, λελογισμένα, ο αριθμός των μετακινούμενων, ώστε να επωφεληθούν και άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί εξ ́ αυτών που συμμετέχουν στο εκάστοτε πρόγραμμα (πρβλ. και άρθρο 5).

Άρθρο 3
Μαθησιακή κινητικότητα

Η μαθησιακή κινητικότητα για τους εκπαιδευτικούς της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο των ΚΑ1 προγραμμάτων αποτελεί δέσμευση των αιτούντων και μέρος των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων έναντι των λοιπών εταίρων. Επιτρέπεται η κινητικότητα εκπαιδευτικών από άλλες χώρες για επιτόπια παρακολούθηση εργασίας αυτών σε συνεργασία με τους δασκάλους/καθηγητές της τάξης και η συμμετοχή σε ανάλογη δραστηριότητα των ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες άλλων χωρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό.

Άρθρο 4
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Η διεθνής εμπειρική έρευνα καταδεικνύει ότι η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ προάγει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όσων συμμετέχουν σε αυτά και ωφελεί ποικιλοτρόπως τα άτομα, τα εκπαιδευ- τικά ιδρύματα, τους οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολο της, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Επιπλέον, η προετοιμασία προτάσεων, η υποβολή αυτών και η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων (projects) των βασικών δράσεων ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, αποτελούν εκπαιδευτικό έργο και δραστηριότητα που εμπλουτίζει την εκπαιδευτική πράξη.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου να μεριμνούν για την αύξηση της συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προγραμμάτων και για τη βέλτιστη εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων Erasmus+.

Ομοίως, καλούνται να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τη συμμετοχή νέων αιτούντων και την αύξηση της συμμετοχής εκπροσώπων των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων και φορέων από δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, καθώς και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο) στο Erasmus+ με την υποστήριξη της δραστηριοποίησης τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Υποστηρικτικά σε αυτό λειτουργεί ο θεσμός των προωθητών Erasmus+, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση και διευκόλυνση των νέων αιτούντων ώστε να αποκτήσουν σταδιακά την τεχνογνωσία υποβολής και διαχείρισης προγραμμάτων.

Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων εκπαιδευτικών, μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι όπως προαναφέρεται πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στις σχολικές μονάδες και στις παιδαγωγικές ομάδες του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση. Ο αριθμός υποβολής προγραμμάτων Erasmus+ από την ίδια σχολική μονάδα, εξαρτάται από τους υπάρχοντες ανθρώπινους πόρους και τη διαχειριστική ικανότητα τους και αποφασίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του Erasmus+.

Επίσης, πραγματοποιείται φιλοξενία αντίστοιχων ομάδων από άλλες χώρες, όπου προβλέπεται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Επιπροσθέτως, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό, καθώς και οι επισκέψεις στη χώρα μας κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα εκτός της περιόδου πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Μετακινήσεων, Διαδικασία Εγκρίσεως και Υλοποίησης

Για την συμμετοχή σε προγράμματα και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση των μετακινήσεων Erasmus+ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου.

β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής.

γ. Επίσημο έγγραφο έγκρισης του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο.

δ. Σε περίπτωση συμμετοχής σχολικών μονάδων ως εταίρων σε διευρυμένη σύμπραξη και όχι σε σύμπραξη ανταλλαγών μόνο μεταξύ σχολείων, όπου ο συντονιστής είναι ελληνικός φορέας ή φορέας του εξωτερικού, η προσκόμιση της σύμβασης, στο σχετικό παράρτημα της οποίας αναγράφεται ο κατάλογος των εταίρων.

ε. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας.

στ. Αντίγραφο του πρακτικού ανασυγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας (εάν υπάρχει).

ζ. Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:

• απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
• Κωδικός και τίτλος του προγράμματος.
• Ονόματα των εκπαιδευτικών που μετακινούνται στο εξωτερικό για κατάρτιση, επιμόρφωση, παρακολούθηση σεμιναρίου, επιτόπια παρακολούθηση εργασίας.
• Ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών.

η. Για όλους τους μετακινούμενους έκδοση είτε Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης είτε Ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ασθένεια, ατύχημα, αστική ευθύνη κτλ. ή σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας, όπου θα αναφέρονται τα ονόματα των ασφαλισμένων, η χρονική διάρκεια της κάλυψης και οι καλύψεις, σε περίπτωση μη έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη χρονική στιγμή υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.

θ. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών και μαθητριών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/ κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας, η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται με ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής/μαθήτρια (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της μετακίνησης) β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου (Annex) στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν δι- αταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την αναλογία μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στις ως άνω με- τακινήσεις ισχύει πέραν του αρχηγού η αναλογία τουλάχιστον ενός (1) εκπαιδευτικού ανά είκοσι (20) μαθητές.

Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία , δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης συνοδών, με δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των μετακινήσεων στο εξωτερικό υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την υλοποίηση τους από τον Διευθυντή του σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος και εγκρίνει την μετακίνηση.

Στις αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει να αναγράφονται ρητά τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να μετακινηθούν.

Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια μετακινήσεων

Οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνοδευόμενων από εκπαιδευτικούς έχουν διάρκεια έως είκοσι δύο (22) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κατάρτιση, επιμόρφωση, παρακολούθηση σεμιναρίου και διδασκαλίας έχουν διάρκεια έως δεκατέσσερις (14) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών χωρίς να συνοδεύουν μαθητές/μαθήτριες στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες, δεν δύνανται να υπερβαίνουν σε διάρκεια τις πέντε (5) ημέρες, από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι εργάσιμες.

Η χρονική διάρκεια των μετακινήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus + εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σχόλια (3)

 
supermario
27 Φεβ 2020 14:38

Ωραία όλα αυτά αλλά τα προγράμματα αυτά είναι του σχολείου και τις περισσότερες φορές καταλήγουν να είναι τα προγράμματα μιας ομάδας.
Γιατί η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών ισχύει μόνο για μέρος των εργασιών και για στη μετακίνηση εξαιρούνται.

 
supermario
27 Φεβ 2020 14:39

Ωραία όλα αυτά αλλά τα προγράμματα αυτά είναι του σχολείου και τις περισσότερες φορές καταλήγουν να είναι τα προγράμματα μιας ομάδας.
Γιατί η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών ισχύει μόνο για μέρος των εργασιών και για στη μετακίνηση εξαιρούνται.

 
ΓΚΑΣ
27 Φεβ 2020 21:33

ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΕΡΕΣ;
ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ή ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;
ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ Ο/Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΤΗΣ ΠΑΕΙ "ΤΑΞΙΔΑΚΙ" ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ¨ΤΑΞΙΔΑΚΙ¨

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ