Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόταση φορέων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με τα πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων

Δημοσίευση: 20/10/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η κατάργηση των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της χώρας δημιούργησε δυσεπίλυτα προβλήματα στους απόφοιτους και τους φοιτητές των καταργηθέντων τμημάτων. Τα προβλήματα αυτά προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα, όπως συσσωρεύτηκαν διαχρονικά εξαιτίας των παραλείψεων και των δισταγμών των κυβερνήσεων, από την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) έως σήμερα.

Το σύνολο των προβλημάτων οδήγησε στη σημερινή συνεργασία σχεδόν του συνόλου των Επιστημονικών Ενώσεων, Συλλόγων Αποφοίτων και Φοιτητικών Συλλόγων Τεχνολογικού Τομέα. Ο μοναδικός στόχος της συνέργιας αυτής είναι η αυτοδίκαιη σύνδεση των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου, όμοιου, συναφούς ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή και αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ιστορική αναδρομή

Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων Τ.Ε.Ι., που έλαβαν χώρα σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε προβλήματα μη αντιστοίχισης των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μετονομασθέντων τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, - αν και το επιστημονικό αντικείμενο ήταν σχεδόν το ίδιο - η μεταβολή της ονομασίας από την Πολιτεία, με ή χωρίς την πρόταση του οικείου Τμήματος, δεν προέβλεψε την ομαλή μετάβαση και τη σύνδεση με τα δεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα της προηγούμενης ονομασίας του Τμήματος (μεταβατικές διατάξεις).

Η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα (εκτός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μετά το 2018, οδήγησε στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων Τεχνολογικών Τμημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάργηση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και η ίδρυση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα.

Η περίπτωση αυτή είναι απολύτως ταυτόσημη με την περίπτωση των Σχολών «Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών» (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά» (Α.Β.Σ.Π.), «Πανελλήνιου Συνδέσμου Προσωπικού Ελιγμών» (Π.Σ.Π.Ε.), «Χαροκόπεια Σχολή Οικιακής Οικονομίας» (ΧΑ.Σ.Ο.Ο.), «Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή» (Α.Γ.Σ.) και «Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών» (Α.Γ.Σ.Α.) της δεκαετίας 1980 που εντάχθηκαν στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Ιδρύματα και Σχολές Α.Ε.Ι. μη πανεπιστημιακές, μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ανάλογη διάρθρωση. Οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργήθηκαν ακολούθησαν με νομοθετικές ρυθμίσεις (μεταβατικές διατάξεις και Προεδρικά Διατάγματα) τα νέα Τμήματα στα Ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, χωρίς εμπόδια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ανακατατάξεις σπουδών σε σχολές Πανεπιστημίων που από τριετείς έγιναν τετραετείς και αργότερα πενταετείς. Σε κάποιες περιπτώσεις διασπάστηκαν σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία (πολυτεχνικές, γεωπονικές, φυσιογνωστικές) ή μετατράπηκαν από σχολές σε Πανεπιστήμια (γεωπονικές).

Το 1970 με τον Νόμο 652/29-8-70 ιδρύθηκαν Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) και η Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας (Α.Σ.ΤΕ.Γ.), αργότερα το 1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. με τον νόμο 576 μετονομάζονται σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματική Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) χωρίς σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τη λειτουργία των διαφόρων σχολών και τμημάτων που ανήκαν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Με την κατάργησή τους, οι φοιτητές και απόφοιτοί τους εντάχθηκαν μέσα από νομοθετικά καθορισμένες διαδικασίες, Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) στα νέα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Ιδρύθηκαν στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση και πλέον θεράπευαν επιστημονικά αντικείμενα.

Καταργήθηκαν οι Εθνικές Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) (τριετούς φοιτήσεως μη ανώτατες) και εντάχθηκαν στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων (τετραετούς φοιτήσεως). Η περίπτωση των Ε.Α.Σ.Α. έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενώ στην αρχή ιδρύθηκαν με τριετή διάρκεια και πρόθεση να είναι Α.Ε.Ι., αυτό δεν έγινε δυνατό, καθώς το Σύνταγμα (αρ. 16) ορίζει ότι η Ανώτερη Εκπαίδευση αφορά σε σπουδές έως τρία έτη.

Για την περίπτωση των αποφοίτων των Ε.Α.Σ.Α., δικαίως ορίσθηκαν νομοθετικές προϋποθέσεις αναβάθμισης του πτυχίου τους με τα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των Πανεπιστημίων, μέσα από μικρό αριθμό μαθημάτων που αναφέρθηκαν σαφώς σε νόμο.

Καταργήθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς φοίτησης και εντάχθηκαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Ομοίως, όπως συνέβη με τις σχολές Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), οι απόφοιτοι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίσθηκε νομοθετικά ότι είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν τη διαδικασία αναβάθμισης του πτυχίου τους μέσω σεμιναρίων που θα διοργάνωναν τα νέα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Όπως και συνέβη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι απόφοιτοι που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την διαδικασία ισοτίμησης του πτυχίου τους με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Πτυχία, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος τους και είχαν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Πτυχία. Επιπρόσθετα, η εμπειρία των συγκεκριμένων αποφοίτων, βοήθησε στην ποιοτική διδασκαλία και εφαρμογή στην πράξη των διδαχθέντων του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος και στην ομαλή ένταξη των νέων πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών τμημάτων στο επάγγελμα που αντιπροσωπεύουν.

Σήμερα

Στην περίπτωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), δε γίνεται αναφορά σε κατώτερες των Πανεπιστημίων Σχολές, αλλά γίνεται αναφορά σε σειρά νόμων, με αναδρομική ισχύ που καμία κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε μέχρι το 2018, σε Ιδρύματα Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα ισότιμα των Πανεπιστημίων και με ρόλο κυρίως την εφαρμοσμένη έρευνα, χωρίς όμως κανένας να απαγορεύει την πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας.

Τα Τ.Ε.Ι. με τον Ν.2916 αναδρομικά αναγνωρίστηκαν ως Α.Ε.Ι., καθώς όλα τα Τμήματα κάλυπταν σπουδές διάρκειας 7 – 8 εξαμήνων. Όλοι οι απόφοιτοι, από την ίδρυσή τους (Ν.1404/1983) μέχρι και την κατάργησή τους, το 2018, είχαν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε σπουδές επιπέδου δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.

Σήμερα, υπάρχουν απόφοιτοι Τεχνολογικού Τομέα οι οποίοι, έχοντας αποφοιτήσει από το 1983 έως σήμερα, κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, εργάζονται επαγγελματικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ομοίως με τους αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Δυστυχώς όμως, η ελληνικής ιδιοσυγκρασίας προκατάληψη, ειδικά για τους εν Ελλάδι αποφοίτους, διατηρεί τον ιδιότυπο ακαδημαϊκό ρατσισμό σε βάρος τους με μισθολογικό ή άλλο κόστος.

Η νομοθεσία που θεσπίστηκε μετά το 2018 οδήγησε στην κατάργηση του Τεχνολογικού τομέα των Α.Ε.Ι.. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η απορρόφηση ή συγχώνευση Τ.Ε.Ι. από Πανεπιστήμια ή η κατάργηση Τ.Ε.Ι. και η ίδρυση Πανεπιστημίου στη θέση τους.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, οι πτυχιούχοι των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. δεν «συνδέθηκαν» με τα νέα συναφή ή ομοειδή τμήματα Πανεπιστημίων μέσω μεταβατικών διατάξεων - γεγονός που θα τους έδινε το δικαίωμα να ακολουθήσουν διαδικασίες αντιστοίχισης του ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης πτυχίου τους με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, κατά προκλητικό και αναίσχυντο τρόπο για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει διέξοδο για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., με αποτέλεσμα να τους ωθεί στις κατατακτήριες εξετάσεις ώστε να σπουδάσουν για δεύτερη φορά στις σχολές από τις οποίες αποφοίτησαν. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται και η περίπτωση της μη ένταξης των εν ενεργεία φοιτητών Τ.Ε.Ι. που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ο περιορισμός του μέγιστου χρόνου φοίτησης ν+2 είχε θεσπιστεί με το Ν.4011, ο νόμος αυτός καταργήθηκε το 2015 για όλους τους εν ενεργεία φοιτητές, αλλά χρησιμοποιήθηκε μόνο για την περίπτωση των εν ενεργεία φοιτητών Τ.Ε.Ι. όταν καταργήθηκαν τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά και μετέπειτα στις περιπτώσεις κατάργησης Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ώστε να μην υπάρξει αυτόματη σύνδεση με τα νεοϊδρυθέντα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Παράλληλα, ενώ όλα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ουσιαστικά καταργήθηκαν μετά το 2018, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), παρέμεινε έως σήμερα και αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα στην Ελλάδα, το οποίο όμως, παρέχει σπουδές που δεν παρέχουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι :

-Τα Τ.Ε.Ι. με τους Ν.1404, Ν.2916 και μεταγενέστερους, αναγνωρίζονται ως Τριτοβάθμια Ανώτατα Ιδρύματα, ισότιμα των Πανεπιστημίων και εκ της φύσεως τους με την δική τους αποστολή ως Α.Ε.Ι. στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν,

-Τα Τ.Ε.Ι. καταργήθηκαν ως Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

-Τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που Ιδρύθηκαν, θεραπεύουν επιστημονικά πεδία συναφή με των καταργηθέντων τμημάτων Τ.Ε.Ι.,

-Τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ήταν Τμήματα τετραετούς φοίτησης, απέδιδαν πτυχίο επιπέδου 6, ισότιμο των τετραετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούσαν σε 240 ECTS,

-Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, δικαιούνται να διασυνδεθούν με την εξελικτική πορεία των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα οποία προέρχονται,

-Οι φοιτητές Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως έτους σπουδών, δικαιούνται να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως φοιτητές και σπουδαστές σχολών κατώτερων, ανώτερων και ανώτατων που καταργήθηκαν στην δεκαετία του 80’ και μεταγενέστερα και να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

-Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, έχουν ακαδημαϊκό δικαίωμα να είναι κάτοχοι Τίτλων Μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, ήδη από την εποχή των πρώτων αποφοίτων μετά το 1988-89,

-Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως Απόφοιτοι Πανεπιστημιακού Επιπέδου.

Διεκδικούμε κατά περίπτωση

Α. Αντιστοίχιση πτυχίων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία που χορηγούν τετραετούς φοίτησης Τμήματα Πανεπιστημίων, ως εξής:

Α1. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με όμοια και προϋπάρχοντα τμήματα Πανεπιστημίου, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

Α2. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία διαθέτουν αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη ειδικότητα με νέα τμήματα Πανεπιστημίων, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση με τα πτυχία Πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • τα νέα προγράμματα σπουδών δε διαφοροποιούνται κατά το μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, παρά μόνο προστίθενται ορισμένα μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ ως υποχρεωτικό μάθημα παραμένει τόσο η πτυχιακή εργασία όσο και η πρακτική άσκηση,
 • η εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τους απόφοιτους στο αντικείμενο σπουδών τους καλύπτει τις όποιες διαφοροποιήσεις μαθημάτων, διαχρονικά, στα προγράμματα σπουδών.

Α3. Εάν υφίσταται καταργηθέν τμήμα Τ.Ε.Ι. που δε διαθέτει ειδικότητα αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη με ένα νέο τμήμα Πανεπιστημίου, τότε προτείνεται να οριστεί ένας μέγιστος αριθμός τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων στο πλέον συναφές τμήμα Πανεπιστημίου που έχει δημιουργηθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποφοίτου. Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται με τη μορφή σεμιναρίων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, η διάρκεια ολοκλήρωσης των οποίων θα είναι ελεύθερη, λόγω περιορισμών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, θέματα υγείας και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση κάθε πτυχιούχου. Το αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων θα ορίζεται από τα νέα τμήματα με βάση το πρόγραμμα σπουδών που ήδη έχει παρακολουθήσει ο απόφοιτος. Τα μαθήματα θα εξετάζονται σε διακριτές από τις προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στα αντίστοιχα Π.Δ. που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος από αποφοίτους του τμήματος, καθώς και η διατήρηση της άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ως μία και ενιαία για κάθε νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Ταυτόχρονα θεωρείται δεδομένη η βούληση της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την έκδοση εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πλήθος τμημάτων.

Β. Αντιστοίχιση Τετραετών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με Πενταετή τμήματα Πανεπιστημίων Τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με αντίστοιχο νέο ή προϋπάρχον τμήμα Πανεπιστημίου πενταετούς φοίτησης ως εξής:

Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, με μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων τα έξι (6), χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων), ανεξαρτήτως των εξαμήνων σπουδών και χωρίς χρονικό περιθώριο εξέτασής τους και λήψης του νέου πτυχίου, εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια με την ειδικότητα του πτυχιούχου. Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι οκτώ (8), με τους ίδιους όρους παρακολούθησης. Ταυτόχρονα το κάθε ίδρυμα οφείλει να αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη εμπειρία, ως προς τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα θα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος που θα επιλέξει ο πτυχιούχος να πραγματοποιήσει τις σπουδές του. Η διαδικασία επιλογής μαθημάτων θα γίνεται μία φορά και εφόσον υπάρξει διάλογος σε επιτροπή που θα ορίζεται από την Σύγκλητο και θα συμμετέχει εκπρόσωπος του φορέα αποφοίτων και θα αφορά όλους τους πτυχιούχους που θα επιλέξουν το ίδρυμα αυτό. Αλλαγές θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της επιτροπής.

Για τους Πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, η αντιστοίχιση με το Πτυχίο του Πενταετούς Τμήματος θα δίνεται αυτόματα, με βάση την συνάφεια του Τμήματος προέλευσης. Σημειωτέον, οι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών δεν αίρονται μετά την διαδικασία της αντιστοίχισης.

Για όλα τα Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα που καταργήθηκαν, η Πολιτεία θα ορίσει τις αντιστοιχίσεις με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μέσω της λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια, φορείς των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Ανώτατες Σπουδές.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις Α & Β, σε περίπτωση πλήρους κατάργησης τμήματος Τ.Ε.Ι. ή αλλαγής επιστημονικής κατεύθυνσης, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης που προέκυψαν μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. ή εάν δεν υπάρχουν αυτά, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα πανεπιστημίων της επικράτειας συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αυτοδίκαια μετατρέπεται σε Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την εκπαίδευση λειτουργών της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες.

Οι φοιτητές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. του Τμήματος που καταργήθηκε, μέσα στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου.

Α) Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Β) Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών να έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπροσθέτως να αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση που εμπεριέχονται στα 4 έτη σπουδών (ανεξαρτήτως αν έχουν κατοχυρωθεί από τους εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών).

Σημειωτέον, επειδή οι εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ενηλίκων απαιτείται τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακών τμημάτων να διεξαχθούν με την διαδικασία δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων).

Επιστημονικές Ενώσεις και Φορείς Αποφοίτων και Φοιτητών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Ανεξάρτητη Ομάδα Φοιτητών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
 • Ένωση Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 • Ένωση Δασοπόνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Ε.Δ.Α.ΔΙ.ΜΑ.Θ.).
 • Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Αιτωλοακαρνανίας.
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Ρεθύμνου.
 • Ομάδα Αποφοίτων Διοίκησης & Οικονομίας Τ.Ε.Ι.
 • Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (Ο.Τ.Α.Ε.).
 • Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Γεωπόνων Τ.Ε.
 • Πανελλήνια Ένωση Δασοπόνων & Δ.Φ.Π.
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.).
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.).
 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων (Π.Σ.Π.Μ.Ο.).
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.).
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι.
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Πρόεδρος & Γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Ηρακλείου.
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων (Σ.Α.Τ.Μ.Ο.).
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικής Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτας.
 • Σύλλογος Γεωπόνων Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης.
 • Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος.
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης.
 • Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας.

Σχόλια (13)

 
Πολιτης
08 Δεκ 2020 15:25

Αυτή η κοροϊδία μόνο στην Ελλάδα υπάρχει που οι νόμοι και τα εργατικά δικαιώματα είναι από την εποχή του βασιλιά. Πρέπει να γίνει οτι είναι να γίνει γιατί δεν γίνεται να παίρνεις Bsc και να θεωρείται κατώτερο από ένα άλλο Bsc στην ίδια σου τη χώρα, ενώ στο εξωτερικό δεν γίνεται κάποια διάκριση.

 
Απορρόφηση των ΤΕΙ το 2001
24 Νοε 2020 01:21

Οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ πρέπει να καταλάβουν ότι το ελληνικό κράτος αποκλείεται να αναβαθμίσει τους εκατοντάδες υπαλλήλους. Μόνη λύση θα ήταν τα τμήματα των ΤΕΙ να είχαν ενσωματωθεί στις πανεπιστημιακές σχολές από το 2001 ή νωρίτερα, ώστε να έχουν λυθεί τα προβλήματα και να μην μεταφέρονται στις νέες γενιές που αντιμετωπίζουν πολύ πιο δύσκολες εργασιακές συνθήκες.

Οι παλιοι απόφοιτοι των ΤΕΙ (1980-1990) σε δέκα χρόνια θα έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις εργασίας, όμως οι νέοι σπουδαστές, που έλαβαν πτυχίο την περίοδο 2005-2015, αδικήθηκαν χωρίς λόγο από την έλλειψη σχεδίου και έγκαιρων αποφάσεων στα ΑΕΙ.

 
Μαρία
23 Νοε 2020 13:27

Το θέμα δεν είναι εάν θα δώσουν οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ κατατακτήριες αλλά εάν θα αλλάξουν τα οργανογράμματα των δημόσιων υπηρεσιών. Είμαι μόνιμη δημόσιος υπάλληλος ΤΕ. Πρόπερσι έδωσα κατατακτήριες, πέρασα με επιτυχία τα 6 επιπλέον μαθήματα και πρόσφατα πήρα πτυχίο πανεπιστημίου της ίδια σχολής. Συνεχίζω όμως να αμείβομαι ως ΤΕ διότι τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών δεν έχουν αλλάξει να γίνουν δηλαδή ΠΕ από ΤΕ. Άρα δεν έχουν νόημα οι κατατακτήριες εξετάσεις.

 
Μηχανικός ΤΕ
22 Οκτ 2020 16:52

Το θέμα δεν είναι αν το πτυχίο σου ειναι ΤΕ ή ΠΕ. Το θέμα είναι να μπορείς και ως πτυχιούχος ΤΕ να κάνεις την δουλειά σου. Εγώ προσωπικά δεν δίνω δεκάρα για την αντιστοίχιση. Αυτο που με αφορά είναι τα επαγγελματικά "δικαιώματα", τα οποία θα πρέπει ή να καταργηθούν για όλους ή να δοθούν σε όλους αναλογως των προσόντων.

 
@Δημήτρης
21 Οκτ 2020 20:56

Πως ακριβώς λύθηκε το θεμα με κατατακτηριες, δίνοντας για την ίδια σχολή και σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών τα μισά μαθήματα ξανά; κάτι δε σου παν καλά.

 
Ελ Χ
21 Οκτ 2020 18:42

@Αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με τα πτυχία
Οι τίτλοι πτυχίων που έχουν αποκτηθεί από ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται, διαχωρίζονται και να αμείβονται διαφορετικά ΜΟΝΟ στην Ελλάδα.

 
Δημήτρης
21 Οκτ 2020 10:48

Το θέμα έχει λυθεί με τις κατατακτήριες που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει. Όπως και οι περισσότεροι ενεργοί φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα για να πάρουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Το παραπάνω κείμενο επαναλαμβάνει μαξιμαλιστικά αιτήματα που ακούστηκαν και κατά τη διαδικασία των συγχωνεύσεων και που απορρίφθηκαν στη διαδικασία της παγίωσης του θεσμικού πλαισίου.

 
@Ας κλείσουν τα τμήματα των πρώην ΤΕΙ
21 Οκτ 2020 08:17

Εμπεριστατωμένη άποψη γεμάτη λογικά επιχειρήματα... φαίνεστε γνωστής του θέματος. Αναλύατε μας τις σκέψεις σας αγαπητέ

 
Ας κλείσουν τα τμήματα των πρώην Τει
21 Οκτ 2020 02:19

Δημιουργήθηκαν με μικροκομματικες σκοπιμότητες για την τόνωση της επαρχίας, τον διορισμό στο δημόσιο και την ικανοποίηση μικροαστικών αντιλήψεων και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας .

 
Αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με τα πτυχία
20 Οκτ 2020 23:40

των πανεπιστημιακών τμημάτων, δεν πρόκειται να γινει ποτε γιατι θα καταπέσει στο ΣΤΕ. Με την δημιουργία των πανεπιστημίων ορίστηκε οτι οποίος θελει πτυχίο ΑΕΙ δινει κατατακτήριες και ήδη ειναι η τρίτη χρονιά που εισήχθησαν παλιοί αποφοιτοι με κατατακτήριες για το πτυχίο ΑΕΙ στις σχολες των ΤΕΙ που αποφοίτησαν δίνοντας τα 12 μαθήματα επιπλέον. Το καταστατικό δημιουργίας και λειτουργίας των ΤΕΙ ηταν διαφορετικο απο των ΑΕΙ. Τα εχουμε αναφέρει πολλάκις οποτε δεν εχει νόημα να τα ξαναπούμε. Το ΑΕΙ απαιτει καθηγητες με διδακτορικά, αρθρογραφία, και ερευνητικό έργο την στιγμη που τα ΤΕΙ είχαν και καθηγητες χωρις μεταπτυχιακό!! Αλλη παρεχόμενη εκπαίδευση, άλλο πτυχίο!

 
Οbservator
20 Οκτ 2020 23:35

Η διαφορα βρισκοταν στο χρονο σπουδών και το αν ολοι οι διδάσκοντες ειχαν διδακτορικό. Και εκει βρισκεται το πρόβλημα της ισοτιμησης των πρώην ΤΕΙ με τα νυν πανεπιστημιακα.

 
Φοιτητής
20 Οκτ 2020 23:20

Έριξα μια ματιά στο βικιπαίδεια τα πανεπιστήμια που έχουμε. Η Ελλάδα έχει 21 πανεπιστήμια, 2 πολυτεχνεία, 1 ανώτατη σχολή καλών τεχνών και 1 ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνολικά 25 ιδρύματα.
Κοίταξα και τις σχολές που έχει το κάθε ίδρυμα. Ομολογώ πως υπάρχουν μικρά ιδρύματα, δηλαδή με λίγες σχολές και λίγα τμήματα, όπως το πολυτεχνείο Κρήτης, το χαροκόπειο πανεπιστήμιο, κ.ο.κ. Θα ήταν καλύτερο να συγχωνευτούν και άλλα ιδρύματα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ιδρύματα, σε 16 δημόσια πανεπιστήμια.

 
Φοιτητής
20 Οκτ 2020 22:51

Καλύτερα που καταργήθηκαν τα τ.ε.ι και τα τμήματά τους εντάχθηκαν στα πανεπιστήμια, το δυσάρεστο είναι που οι συγχωνεύσεις έγιναν με προχειρότητες. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν ίδια τμήματα σε τ.ε.ι και πανεπιστήμια. Αν ήθελε το υπουργείο παιδείας πραγματικά σωστό διαχωρισμό τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τότε το λογικό ήταν, τμήματα που υπάρχουν στα πανεπιστήμια να μην υπάρχουν και στα τ.ε.ι, όπως π.χ τμήμα πολιτικών μηχανικών. Η επιστήμη όμως συνδέεται με την τεχνολογία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.