ΜΑΘΗΤΕΣ

Σε ηλεκτρονικές θυρίδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση -Το ΦΕΚ

Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov. gr»
Δημοσίευση: 02/10/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία ορίζει την τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα:

Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους μίας εκπαιδευτικής δομής , αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov. gr» («η πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Στις περιπτώσεις πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ηπλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19.

Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test).

Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστήμα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», αποκλειστικά (α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας -σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του και (β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή. Η πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.

Υπόχρεοι στα σχολεία

Για τις δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι:

(α) οι μαθητές/τριες,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Για τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι:

(α) οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές,

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό,

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι:

(α) οι φοιτητές/τριες,

(β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο,

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»).

Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr»,

Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα εκπαιδευτικής δομής της παρ. 3 του άρθρου 1 αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: (α) μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά.

Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί του επιτρεπτού της φυσικής του παρουσίας σε εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ιδιότητα αυτού.

Δεν παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αποδοθείσα στο αιτούν πρόσωπο κατάσταση.

Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι.

Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδίως στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά κλινικές ασκήσεις, εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων προϋποθέσεων, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας αυτού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1
Θυρίδες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και των λοιπών δημοσίων εκ- παιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε δημόσιας εκπαιδευτικής δομής, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αυτή απόφαση, γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).

3. Ειδικά για τους σκοπούς της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τη φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 και για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών τα απαραίτητα στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία αυτών στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής.

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων

1. Οι θυρίδες του άρθρου 1 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.
β. Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.
γ. Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.
δ. Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.
ε. Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email, μήνυμα συντόμου κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.
στ. Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους δια- χειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη. 2. Στην ΕΨΠ δημιουργούνται για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1, περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Οι ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.

3. Στις θυρίδες των Εκπαιδευτικών Δομών τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.

4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.

5. Ειδικά τα δεδομένα της παρ. 3 του άρθρου 1 (λειτουργία πλατφόρμας edupass.gov.gr), καταχωρίζονται στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τηρούνται για επτά (7) ημέρες από την καταχώρισή τους σε αυτές.

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών

1. Στις θυρίδες του άρθρου 1 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της εκπαιδευτικής δομής και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020. Ειδικώς για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (εφεξής Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. αντίστοιχα) υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, είναι το κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έκαστο Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των δημοσίων εkπαιδευτικών δομών αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός της κατάστασης του φυσικού προσώπου για το επιτρεπτό ή μη της φυσικής παρουσίας του σε χώρο εκπαιδευτικής δομής μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr»

1. Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους μίας εκπαιδευτικής δομής της παρ. 1 του άρθρου 1, αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov. gr» («η πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στις περιπτώσεις πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test).

3. Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστήμα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», αποκλειστικά (α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας -σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του και (β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή. Η πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.

4. Για τις δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).

Για τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»).

Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»).

5. Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα εκπαιδευτικής δομής της παρ. 3 του άρθρου 1 αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: (α) μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά.

6. Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές προϋποθέσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί του επιτρεπτού της φυσικής του παρουσίας σε εκ- παιδευτικές δομές, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ιδιότητα αυτού. Δεν παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αποδοθείσα στο αιτούν πρόσωπο κατάσταση.

7. Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδίως στις Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά κλινικές ασκήσεις, εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων προϋποθέσεων, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη του απαιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας αυτού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).

8. Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «self-testing. gov.gr», όπως προβλέπεται στην παρ. Β’του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Β’ 4187) κοινής υπουργι- κής απόφασης, ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατ- φόρμας «edupass.gov.gr», για όσες εκπαιδευτικές δομές της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση αυτής.

9. Με ειδική λειτουργικότητα η πλατφόρμα δύναται να εντάσσει τα φυσικά πρόσωπα στην κατάσταση της «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος», κατόπιν εισαγωγής της σχετικής πληροφορίας από τους εντεταλμένους χειριστές της ηλεκτρονικής θυρίδας των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνει χώρα ο προσδιορισμός της κατάστασης αυτών των φυσικών προσώπων για το επιτρεπτό ή μη της συμμετοχής με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1 ως 6 του παρόντος. Ο αποχαρακτηρισμός της ως άνω κατάστασης συντελείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζει το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο ή με ενέργεια του εντεταλμένου χειριστή της θυρίδας.

10. Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής στην οποία επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία. Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών την κατάσταση αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του σχολικού - ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια- σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας.

11. Στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές τα εντεταλμένα όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 διαχειρίζονται τα στοιχεία στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω των θυρίδων των δομών, ώστε να αποτραπεί η είσοδος των προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για φυσική παρουσία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής. Προσδιορίζουν δε με ακρίβεια και, εν συνεχεία, καταγράφουν τα μέτρα προστασίας των συγκεκριμένων δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής στην οποία υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., τα αρμόδια όργανα αυτών καθορίζουν ανεξάρτητα τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που καταχωρίζονται στις θυρίδες τους.

Άρθρο 5
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι: (α) εκπαιδευτικό, τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, που υπηρετούν σε μία εκπαιδευτική δομή της παρ. 1 του άρθρου 1, (β) μαθητές ή φοιτούντες σε εκπαιδευτική δομή, (γ) οι γονείς/κηδεμόνες/επίτροποι των υπό στοιχεία «β» υποκειμένων, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους (δ) επισκέπτες μίας εκπαιδευτικής δομής και (ε) oι χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων της εκπαιδευτικής δομής.

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία α, β, και δ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), (ii) ΑΜΚΑ, (iii) Αριθμός Μητρώου ή/ και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (αν υφίσταται), (iv) η εκπαιδευτική δομή απασχόλησης ή φοίτησης ή κατά δήλωση πρόθεσης παρουσίας και, επιπλέον, για τους μεν μαθητές η τάξη και το τμήμα για τους δε φοιτητές/σπουδαστές ο τομέας σπουδών/ειδικότητας, (v) ειδικά δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 και, συνακόλουθα, ο χαρακτηρισμός της κατάστασής τους, ο οποίος καταχωρίζεται στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής.

3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία γ’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), (ii) ΑΜΚΑ.

4. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα υπό στοιχεία ε’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), (ii) ΑΦΜ, (iii) Αριθμός Μητρώου (αν υφίσταται), (iv) η εκπαιδευτική δομή στην οποία υπηρετούν/απασχολούνται.

5. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι οι εξής:

α) Το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για τις διενεργούμενες μέσω της πλατφόρμας επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (οργανικές του μονάδες) κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας.

β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 και, εν προκειμένω, με σκοπό την λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr».

γ) Το Υπουργείο Υγείας επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για α) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 55 του ν. 4764/2020) και β) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (άρθρο 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 και άρθρο 83 του ν. 4600/2019).

δ) Κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που καθίστανται προσβάσιμα σε αυτό μέσω της πλατφόρμας και, εν συνεχεία, υπο- βάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στους χώρους του Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. βρίσκονται μόνον πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οφείλει δε να συμμορφώνεται προς το σύνολο των υποχρεώσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τη συγκεκριμένη ιδιότητα, μεταξύ, άλλων, καθορίζοντας εγγράφως τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και της ενημέρωσης των Υποκειμένων.

ε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί ρόλο Εκτελούσης την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας στην περίπτωση των ως άνω Μητρώων που αναφέρονται στην περ. γ της παρ. 5. Περαιτέρω η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί ρόλο Εκτελούσης την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά την άντληση των δεδομένων της παρ. 2 του άρθρου 4 και κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4.

στ) Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργα- σία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της πλατφόρμας «edupass.gov.gr», την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.

6. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην (α) έννομη υποχρέωση εκ των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) (ΓΚΠΔ παρ. 1 άρθρο 6(γ)) και στην Β) εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (ΓΚΠΔ 6 παρ. 1(ε) και 9 περ. ζ παρ. 2).

7. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋπο- θέσεων για τη δια ζώσης συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και, συνακόλουθα, η παροχή δια ζώσης εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως εί- ναι η πανδημία του COVID-19, με ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας.

8. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που προωθού- νται στις θυρίδες σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται σε επτά (7) πλήρεις ημέρες για κάθε αυτοτελή καταχώριση κατάστασης ανά υποκείμενο δεδομένων.

9. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 ΓΚΠΔ), άλλως τεκμηριώνει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εκπόνηση σχετικής μελέτης δεν κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Μεταξύ του ΥΠΑΙΘ και εκάστου Εκτελούντος την Επεξεργασία συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 ΓΚΠΔ, στο οποίο, μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.

11. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να εξάγει από την πλατφόρμα «edupass.gov.gr» ανώνυμα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση και αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές και όργανα του Δημοσίου που συμμετέχουν στη διαχείριση της πανδημίας.-

Σχόλια (20)

 
Αστρονομικός
04 Οκτ 2021 16:33

@Πιτσιφλή: Ο εμπνευστής δεν θα έρθει στο σχολείο. Απλώς επιβάλλει την υλοποίηση των σχεδίων του για απόλυτο έλεγχο εξ αποστάσεως.

@Κώστα: Η διασύνδεση της ατομικής θυρίδας με το ίδρυμα είναι απλή. Από την πλευρά του μαθητή/γονέα δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με την ισχύουσα διαδικασία δήλωσης.
Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι η χρήση του edupass είναι προαιρετική.

@Teacher: Όσο ασχολείστε με τις λεπτομέρειες του τρόπου υλοποίησης του ελέγχου, τόσο θα χάνετε τη μεγάλη εικόνα. Όλα τα προβλήματα είναι λυμένα από καιρό. Απλώς οι λύσεις παρουσιάζονται βήμα-βήμα.

 
Πιτσιφλής
03 Οκτ 2021 14:53

Μια χαρά το έχουμε οργανώσει, μην μας πρήζετε άλλο!...
Στείλτε τον εμπνευστή σ' ένα σχολείο...

 
Κώστας
03 Οκτ 2021 12:42

Eυχαριστώ τον νυχτερινό επισκέπτη για την σαφήνεια του. Το θέμα τώρα είναι το πότε θα κάνουν την διαδικασία οι γονείς των μαθητών για να μπορέσει από εκεί να ελέγχει ο διευθυντής και αν κάποιος δεν το κάνει αν θα έχει σαν συνέπεια να μην παρακολουθεί το μάθημα το παιδί του.
Νομίζω κάθε σχολείο οργάνωσε με τον δικό του τρόπο τον έλεγχο των Self test και τώρα ουσιαστικά όλα αυτά θα πάνε περίπατο, με μια νέα διαδικασία που είναι μεν ηλεκτρονική αλλά με πολλά κενά και ασάφειες.

 
Teacher
03 Οκτ 2021 12:39

@Νυχτερινός Επισκέπτης

Μάλλον δεν έχεις καθόλου εικόνα για το πώς λειτουργεί ένα σχολείο! Κι όχι μόνο αυτό αλλά τα βρίσκεις όλα καλώς καμωμένα και συμπεραίνεις:

"Έτσι αντί ο Διευθυντής του σχολείου να κάθεται στην είσοδο του σχολείου κάθε Τρίτη και Παρασκευή και να ελέγχει τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού ή Νόσησης ή τη Σχολική κάρτα για COVID-19 των μαθητών, θα βλέπει μέσα στη "Ψηφιακή Θυρίδα" του σχολείου αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο σχολείο."

Όταν κατέβεις από το συννεφάκι σου θα διαπιστώσεις ότι κανείς δ/ντης δεν περιμένει στην είσοδο το πρωι΄ να ελέγξει 200-300 παιδιά που εισέρχονται σχεδόν ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε συνωστισμό - you know?
Ο έλεγχος γίνεται κατά την είσοδο στις αίθουσες από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.
Τώρα λοιπόν, αντί να γίνεται αυτό, θα τα βλέπει ο δ/ντής στην "ψηφιακή θυρίδα", όταν ο γονιός θα τα στέλνει σε αυτή. Το οποίο πολύ πιθανό να συμβαίνει από τις 8 το πρωί και μετά, όταν στις 8:15 ξεκινά η πρώτη ώρα των μαθημάτων. Και πρέπει ο δ/ντής να καταφέρει σε 10 λεπτά με΄σα να αντιστοιχίσει τα ονόματα στα τμήματα των μαθητών, να τσεκάρει ποια έχουν και ποια όχι τις προϋποθέσεις, να τυπώσει τις καταστάσεις, ώστε να τις έχουν οι εκπαιδευτικοί μπαίνοντας στις τάξεις!
Για να μην σκεφτούμε τις περιπτώσεις που γονείς θα καταχωρίσουν στην θυρίδα καθυστερημένα το αποτέλεσμα του τεστ ή γονείς που δεν έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και ως τώρα συμπλήρωναν χειρόγραφα το αποτέλεσμα του τεστ...

 
Αστρονομικός
03 Οκτ 2021 10:48

@SOS: Αρκεί να έχεις μαζί σου εκτυπωμένο το προβλεπόμενο πιστοποιητικό.

Όπως αναφέρει ο Νυχτερινός Επισκε΄πτης, το edupass χρησιμοποιείται εφόσον δώσει τη συγκατάθεσή του ο υπόχρεος (διδάσκων/φοιτητής/μαθητής).

 
μ
03 Οκτ 2021 09:02

Θα βγάλουμε και τη Νομική σε λίγο!Αφήστε μας να κάνουμε μάθημα!Δεν αντέχουμε άλλες ΚΥΑ!Έλεος!Αλλά μάλλον κραυγή βοώντος εν τη ερημω...

 
Δηλαδή
02 Οκτ 2021 23:39

όποιος πάει στη δουλειά του πρέπει να έχει και να χτυπάει την κάρτα ταυτοποίησης με το ιατρικό του ιστορικό, αλλιώς θα τον σταματήσει ο δεσμοφύλαξ; ε ρε χουντάρα που 'στε

 
Νυχτερινός Επισκέπτης
02 Οκτ 2021 23:33

Η διαδικασία καταχώρισης του αποτελέσματος του Rapid Test ή του Celf Test εξακολουθεί να γίνεται όπως μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα του test εμφανίζεται στην "Ψηφιακή Θυρίδα" του σχολείου μετά από αίτηση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνεται σε ποια εκπαιδευτική δομή πρέπει να επιδειχθεί το αποτέλεσμα του test.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να μπει στο σχολείο το edupass θα αποδίδει έναν από τους χαρακτηρισμούς : (α) μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» (γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Έτσι αντί ο Διευθυντής του σχολείου να κάθεται στην είσοδο του σχολείου κάθε Τρίτη και Παρασκευή και να ελέγχει τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού ή Νόσησης ή τη Σχολική κάρτα για COVID-19 των μαθητών, θα βλέπει μέσα στη "Ψηφιακή Θυρίδα" του σχολείου αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο σχολείο.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση, μέσω του συστήματος αυτού θα παρακολουθείται και η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στα σχολεία και των "στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος".

Αυτό που δεν αποσαφηνίζεται στην ΚΥΑ είναι ο τρόπος με τον οποίο τα σχολεία θα έχουν πρόσβαση στις "Ψηφιακές Θυρίδες" τους.

 
SOS
02 Οκτ 2021 23:03

Επειδή διορθώνω διπλωματικές από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω μπλέξει και με διοικητικά που δεν έχουν τελειωμό και κοιμάμαι μόνο 3 ώρες το 24ωρο, πραγματικά δεν έχω άλλη υπομονή και δεν αντέχω να διαβάσω όλες αυτές τις ανοησίες του ΦΕΚ, έχει βρει κάποιος σας παρακαλώ αν η χρησιμοποίηση του edupass.gr θα είναι υποχρεωτική ή αν αρκεί να έχεις μαζί σου εκτυπωμένο το πιστοποιητικό;

 
Καχύποπτος
02 Οκτ 2021 19:57

Ή μπορεί να συνέβη εκ παραδρομής ή τυχαίως ή ό,τι νά'ναι.

 
Καχύποπτος
02 Οκτ 2021 19:55

Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Αν δεν είναι άλλη μια προσπάθεια να μας δυσκολέψουν τη ζωή, είναι μια προσπάθεια να βγάλει κάποιος χρήμα.

 
@ ΔΜ
02 Οκτ 2021 19:51

Μπλέξαμε στις λέξεις......εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθάνατη Ελλάδα με τους μεταπτυχιακά μορφωμένους.

 
Αστρονομικός
02 Οκτ 2021 19:19

Στο άρθ.68, παρ.1 του Ν.4830/2021 προβλέπεται ότι: "Ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και ιδιωτικής, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass gov gr», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov gr-ΕΨΠ).".

Στο άρθ.4, παρ.3 της Κ.Υ.Α.119847/ΓΔ6 (Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) προβλέπεται ότι: "Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα, η παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 3 από κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass gov gr» σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 (Α' 169). Έως την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος για τα Α.Ε.Ι. , η παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με την οριζόμενα στην παρούσα.".

@ΚΩΣΤΑ: Με δυο λόγια η Κ.Υ.Α. 124068/ΓΔ4 παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για έλεγχο των αποθηκευμένων στα κινητά των διδασκόντων και των φοιτητών πιστοποιητικών υγειονομικής κατάστασης (barcodes) με χρήση κατάλληλων συσκευών σάρωσης (scanners). Σημειώνεται ότι η χρήση του «edupass» δεν είναι υποχρεωτική.

 
Ανάθεμα και αν κατάλαβα
02 Οκτ 2021 18:18

Μπορεί κάποιος να μας τα εξηγήσει με απλά λόγια.
Μου φαίνεται ότι κ εδώ έπεσε χρήμα για να γίνει κάτι που δεν έχει νόημα. Όπως τα περίφημα εργαστήρια δεξιοτήτων.

 
κοτζαμ
02 Οκτ 2021 17:06

υπουργειο και δε γνωριζει οτι η επαγγελματ. εκπαιδευση ανηκει στη
β/θμια...

 
@ είστε σε σύγχυση
02 Οκτ 2021 17:02

αχαχαχαχαχα, πες κάτι που ξέρουν σοβαρά και δεν κάνουν βλακείες. όχι , ειλικρινά, περιμένω. ρε, δεν έχουν ιδέα πέρα από τις ιδεοληψίες τους

 
ΚΩΣΤΑΣ
02 Οκτ 2021 16:26

Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει τι εννοεί το φεκ και ποιος ο λόγος ύπαρξης του«edupass.gov. gr»; Τι κέρδος δηλαδή θα αποκομίσουμε από αυτό;

 
ΔΜ
02 Οκτ 2021 15:51

Είστε σε σύγχυση.....η Δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση ανήκει στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές). Όλα τα υπόλοιπα που λανθασμένα έχετε στην ίδια ενότητα είναι επαγγελματική κατάρτιση

 
ΚΥΑ-το
02 Οκτ 2021 13:36

Ένα,δύο,τρία, όχι άλλη ΚΥΑ.

 
Νώντας
02 Οκτ 2021 13:33

Η πλατφόρμα δεν λειτουργεί και βγάζει το παρακάτω μήνυμα

403 Forbidden

nginx

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.