ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Γνωμοδότηση για την υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.

Δεν δύναται να προσμετρηθεί ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους σε άλλους δημοσίους φορείς
Δημοσίευση: 14/04/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κατά την υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. σε ανώτερη βαθμίδα λαμβάνεται νομίμως υπόψη μόνον ο χρόνος παραμονής τους στην προηγουμένη βαθμίδα, δηλαδή το χρονικό διάστημα υπηρεσίας και πραγματικής άσκησης των καθηκόντων τους με την ιδιότητά τους ως μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Α.Σ.Ε.Ι, χωρίς να δύναται να προσμετρηθεί στο διάστημα αυτό ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους σε άλλους δημοσίους φορείς.

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε, ομόφωνα,  το Δ΄ τμήμα του Νοαμικού Συμβουλίου του Κράτους (σ.σ. έγινε αποδεκτή από τον υπουργό  Εθνικής  Άμυνας) στο ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Εθνικής  Άμυνας:

"Αν παρέχεται κατά νόμο η δυνατότητα να προσμετράται υπέρ των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ο χρόνος της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους σε άλλους δημοσίους φορείς κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 7 του ν. 3187/2003 σε σχέση με την εξέλιξή τους σε ανώτερη βαθμίδα ή αν, αντιθέτως, για την εξέλιξη αυτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς και μόνον ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων τους στην εκπαιδευτική τους βαθμίδα".

Το ιστορικό

Από το έγγραφο της ερωτώσας Υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. Φ. 470/68/343176/Σ.5209/17-7-2021 και τα στοιχεία του φακέλου, που το συνοδεύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

1.- Ένδεκα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (εφεξής ΕΕΔΙΠ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (εφεξής ΣΣΕ) κατά το χρονικό διάστημα από 23-5-2019 μέχρι 23-6-2019 υπέβαλαν αιτήσεις προς τη Σχολή και ζήτησαν την εξέλιξή τους σε ανώτερη βαθμίδα, αφού προηγουμένως προσμετρηθεί στο χρόνο της υπηρεσίας τους, δηλαδή στον χρόνο που είχαν διανύσει στην οικεία εκπαιδευτική βαθμίδα της ΣΣΕ ασκώντας τα συναφή με αυτήν καθήκοντα, ο ήδη αναγνωρισμένος χρόνος προϋπηρεσίας τους σε άλλους δημοσίους φορείς. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν με τρεις από 21-4-2020 αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Ως λόγοι απόρριψης αναφέρονται αφενός ότι «η βαθμολογική εξέλιξη των εν λόγω μελών σχετίζεται κατά αποκλειστικό και δεσμευτικό τρόπο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα και δεν συνδέεται με την προϋπηρεσία, η οποία αποκτάται με οποιαδήποτε διαφορετική σχέση-σύμβαση εργασίας σε διάφορους φορείς», αφετέρου ότι «η υπηρέτηση σε κάθε βαθμίδα κατά την εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 του Ν. 3187/2003 (Α ́233) και του ΠΔ 50/18 “Οργανισμός της ΣΣΕ”».

2.- Τα ως άνω μέλη του ΕΕΔΙΠ της ΣΣΕ προσέφυγαν κατά των απορριπτικών αποφάσεων του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας υποβάλλοντας τις από 11-5- 2020 αιτήσεις θεραπείας, ζητώντας την ανάκληση και τροποποίηση των αποφάσεων και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 για τους εξής λόγους:

α) «Στις αιτούμενες προς θεραπεία αποφάσεις παρερμηνεύθηκαν οι αναφερόμενες σε αυτές διατάξεις, καθώς σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ότι η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα δεν συνδέεται με την προϋπηρεσία σε διάφορους φορείς, και δεν λήφθηκε υπόψη ότι οι διατάξεις του Ν. 3187/2003 όπως και το ΠΔ 50/2018 δεν είναι περιοριστικές, καθώς ο ίδιος ο Ν. 3187/2003 παραπέμπει και σε άλλα νομοθετήματα, τα οποία τον συμπληρώνουν για όσα θέματα ρητώς δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του»,

β) οι απορριπτικές αποφάσεις «δεν έλαβαν υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΠΔ 50/2018, στην οποία ορίζεται ρητά ότι επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΕΕΔΙΠ εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 3187/2003»,

γ) ο «Οργανισμός της ΣΣΕ (ΠΔ 50/2018) ρητώς προβλέπει ότι για την εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΕΕΔΙΠ ισχύει ό,τι και για τα μέλη ΔΕΠ (άρθρο 25 του Ν. 3187/2003) και η εξέλιξη αμφοτέρων ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια», οιαδήποτε δε διαφοροποίηση σε σχέση με όσα ισχύουν για τα Πανεπιστήμια «θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3187/2003, όπου ορίζεται ότι τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι ισότιμα με τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και τέλος δ) παραβιάζεται «η αρχή της ισότητας, καθώς τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τους αντίστοιχους καθηγητές των Πανεπιστημίων αλλά και από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στις άλλες Στρατιωτικές Σχολές, όπως στη Σχολή Ικάρων, όπου για την εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ λαμβάνεται υπόψη η εν γένει προϋπηρεσία τους στο Δημόσιο».

Σχόλια (4)

 
ΕΔΙΠ
14 Απρ 2022 19:40

@ @Εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ14 Απρ 2022 11:53
Αυτό ακριβώς περιμένουμε κύριε. Να προκηρυχθούν τα γνωστικά αντικείμενα που έχουμε με ανοιχτή διαδικασία. Τι φοβάστε αλήθεια και γράφετε τα ίδια και τα ίδια σε κάθε θέμα που αφορά τους ΕΔΙΠ;

 
Διαπίστωση
14 Απρ 2022 18:51

@Εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ14 Απρ 2022 11:53
Ένα ποσοστό των Δρ. ΕΔΙΠ έχουν ήδη καθήκοντα λέκτορα. Πρέπει να τους δοθούν τα ανάλογα δικαιώματα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει σχέση με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και παραπέμπει σε λογικές υποσαχάριων χωρών.

 
@Εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ
14 Απρ 2022 11:53

Υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης και λέγεται Απέλλα. Οτιδήποτε άλλο είναι θυμίζει κακό δημόσιο.

 
Εξέλιξη των Δρ ΕΔΙΠ
14 Απρ 2022 08:29

Αναμένουμε ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ να δώσει την δυνατότητα για εξέλιξη στους Δρ ΕΔΙΠ σε ανώτερη βαθμιδα μελών ΔΕΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ