ΜΑΘΗΤΕΣ

Πρότυπα Σχολεία: Μετά την Παρασκευή τα αποτελέσματα

Που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
Δημοσίευση: 11/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά την Παρασκευή με πιο πιθανές ημέρες την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις γραπτές εξετάσεις του περασμένου  Σαββάτου.

Αναβαθμολόγηση

Υπενθυμίζεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και

β) Πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2023.

Επίδειξη  των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων επιθυμούν να λάβουν γνώση για αυτά.

Εγγραφές επιτυχόντων

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων οι εισακτέοι μαθητές εγγράφονται στο Πρότυπο Γυμνάσιο της επιτυχίας τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό φροντίζουν για την μετεγγραφή τους το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023.

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β ́ και Γ ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β ́ και Γ ́ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια 3 μέρες ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου.

Μετεγγραφές

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο επιτυχίας  μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια - Πλήρωση κενών θέσεων

Εισαγωγή μαθητών/τριών και πλήρωση κενών θέσεων στην Α ́ τάξη των Προτύπων Λυκείων

Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης βαθμίδας. Στην περίπτωση που στην Α ́ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων Προτύπων Λυκείων το σύνολο των θέσεων της Α ́ Λυκείου καλύπτεται επίσης με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-2023 αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

Στο γνωστικό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Σε περίπτωση που κατά το σχολικό έτος 2022-2023 προκύπτουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Κάθε ειδικότερο  ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 61/ΔΕΠΠΣ/07-09-2021 (Β ́4100, ΑΔΑ: 6Φ2Κ46ΜΤΛΗ-362) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στην Β ́ και Γ ́ τάξη των Προτύπων Λυκείων

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 για την κάλυψη των κενών θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια 3 ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω σχολικού έτους, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης κάθε Προτύπου Λυκείου.

Μαθητές/τριες που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Λύκειο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία.

Μετεγγραφές

Οι γονείς ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Λύκειο επιτυχίας του, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.