Σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 5082/2024 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 49 άρθρα

20/01/2024

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 5082/2024  του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού   «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ο ο οποίος υπεψηφίστηκε  κατά πλειοψηφία, το βράδυ της Πέμπτης, από την Ολομέλεια της Βουλής .

Υπενθυμίζεται ότι υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν ΝΔ, «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ».

Το νομοσχέδιο αποτελείται από τα εξής 49 άρθρα:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020

Άρθρο 3 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 4 Σκοπός των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 1 και τελευταίου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020

Άρθρο 5 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία

Άρθρο 6 Ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία - Προσθήκη παρ. 3α) στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020

Άρθρο 7 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 8 Διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4763/2020

Άρθρο 9 Αρμοδιότητες των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4763/2020

Άρθρο 10 Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 11 Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 4763/2020

Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 3Α, 6Α, περ. θ) στην παρ. 12 και παρ. 13Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 13 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ1 και άρθρων 40Α έως 40ΙΑ στον ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 Ν. 4763/2020

Άρθρο 14 Τοποθέτηση υποδιευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων - Ρυθμίσεις για τους τομεάρχες Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων - Τροποποίηση
περ. β) παρ. 3 και παρ. 17 άρθρου 17Β ν. 4763/2020

Άρθρο 15 Πρακτική άσκηση μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων - Εβδομάδα Προσανατολισμού - Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4763/2020

Άρθρο 16 Προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 19 ν. 4763/2020

Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια - Προσθήκη παρ. 7Α, 7Β και 7Γ στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4186/2013

Άρθρο 18 Σκοπός των Επαγγελματικών Λυκείων - Προσθήκη περ. ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) στο άρθρο 6 του ν. 4186/2013

Άρθρο 19 Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4186/2013

Άρθρο 20 Όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 21 Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού  Λυκείου - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν.4186/2013

Άρθρο 22 Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων - Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 23 Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια - Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4186/2013

Άρθρο 24 Εβδομάδα Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια - Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 25 Εργαστηριακά Κέντρα - Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 26 Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4186/2013

Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6, 8, 11 ΚΑΙ 15 Ν. 4763/2020

Άρθρο 28 Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκ- παίδευσης και Κατάρτισης - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4763/2020

Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4763/2020

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτική διάταξη για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4763/2020

Άρθρο 31 Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 του ν. 4763/2020

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία - Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 33 Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 31 ν. 4763/2020

Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 14 άρ- θρου 34 ν. 4763/2020

Άρθρο 35 Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 36 Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗ- ΓΑΣΟΣ» - Προσθήκη άρθρου 151Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 37 Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου - Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ2 και άρθρου 40ΙΒ στον ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38 Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών Άρθρο 39 Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος

Άρθρο 40 Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού

Άρθρο 41 Παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα - Τροποποίηση υποπερ. αδ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 66 ν. 5079/2023 και παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 42 Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 4662/2020

Άρθρο 43 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Διοίκηση - Βαθμοί - Καθήκοντα - Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4662/2020

Άρθρο 44 Επιλογή Αξιωματικών, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 138 και άρθρου 139 ν. 4662/2020

Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση άρθρου 14 π.δ. 77/2023

Άρθρο 46 Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (1)

ΕΝΗΛΙΚΑΣ
|

Έχω δύο απορίες. Στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ θα ιδρυθούν νέες εγκαταστάσεις; Δεν θα γίνονται τα μαθήματα στα επαγγελματικά λύκεια όπως γίνονται μέχρι σήμερα;

Η άλλη μου απορία είναι η εξής: οι σχολές όπως οι ΑΣΤΕΚ ανήκουν στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας όμως πανελλαδικές εξετάσεις για να εισαχθείς. Το πτυχίο αυτής της σχολής ανήκει στο επίπεδο 5; αν ανήκει στο επίπεδο 5, τότε το δίπλωμα των ΣΑΕΚ εφόσον ανήκει στο επίπεδο 5, γιατί να ανήκει στην δευτεροβαθμια και όχι στην ανώτερη τριτοβάθμια όπως οι αστεκ; Όσα πτυχία ή διπλώματα ανήκουν στο επίπεδο 5, δεν θα πρέπει να είναι ενταγμένα στην ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση με τρία χρόνια σπουδες; χρειάζονται μια ξεκαθάριση οι σπουδες στο επίπεδο 5 συγκεκριμένα από τον υπουργό παιδειας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ