Νέα αύξηση αριθμού εισακτέων (+180) στις Σχολές Αστυφυλάκων και ξανά μείωση θέσεων (-17) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Δειτε αναλυτικά το αριθμό εισκτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

09/02/2024

Ενημερώθηκε: 09/02/2024, 11:28

Άκουσε το άρθρο

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024, καθορίζεται σε   1030 (από 850 πέρσι) και σε 83 (από 100 πέρσι), αντιστοίχως, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ’ εξάμηνο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ανέρχεται σε τριάντα τρεις (33) και των εισακτέων ιδιωτών σε πενήντα (50).

Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε σύστημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου ως άνω νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α’ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του αντίστοιχου συστήματος εισαγωγής.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του ν. 2909/2001 (Α’ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ομοίως ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στον διαγωνισμό με το σύστημα του δέκα τοις εκατό (10%) χωρίς νέα εξέτα- ση, εφόσον δεν καλύπτονται, μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι -τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρχικά με τη Γενική Κατηγορία (Σειρά) και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ιδίου δικαιώματος για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013.

Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (1030), κατανέμονται ως εξής:

1. Επί των χιλίων τριάντα (1030) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2022 ή το 2023 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013.
Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις:

i) Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2022 ή το 2023 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριμένα: Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2023, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν τρεις (3) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2022, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και

ii) Οι υπόλοιπες σαράντα έξι (46) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξε- τάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.

2. Επί των υπολοίπων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα (979) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι ενενήντα οκτώ (98) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι πενήντα εννέα (59) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι τριάντα εννέα (39) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι εννέα (29) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις σε μαθήματα της Γ’ τάξης Λυκείου σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) (Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού).

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Οι υπόλοιπες οχτακόσιες πενήντα δύο (852) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέ- ρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:


Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών (50), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις σε μαθήματα της Γ’ τάξης Λυκείου σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρο 1 του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον το επιθυμούν.

3. Οι υπόλοιπες σαράντα τρεις (43) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών (33), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση.

2. Οι υπόλοιπες τριάντα (30) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

IIΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)
Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχόλια (7)

Αποστολος
|

Θα πέσουν οι βάσεις για αστυφυλακων?εκτιμήσεις?

Ελενη
|

Με 14740 και τριτεκνη μπαίνω στην αστυφυλακων

Μαρια
|

Υπάρχει η περίπτωση να πέσουν 2000 μόρια ;

Χριστίνα
|

Καλησπέρα σας τι πιστεύετε για το 2024 από 14810 που ήταν πέρσι θα κατέβουν η βάσεις της σχολής αστυφυλάκων

Μαρια
|

Θα πεσουν οι βάσεις; Κ αν ναι ποσο εκτιμάται

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
|

Από τους 83 φετινούς εισακτ.αξιοματικους μόνο οι 38 είναι από πανελλήνιες ΓΕΛ.
Τι νόημα έχει να δώσει εξετάσεις καποιος;
Αξιοκρατία κατά τα άλλα.

Ελπίδα
|

Αστυφύλακας, το επάγγελμα του μέλλοντος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ