ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εκπαιδευτικές άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 – Διευκρινίσεις για τους υποτρόφους Ι.Κ.Υ.

Δημοσίευση: 22/05/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά  με τις Εκπαιδευτικές άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, εξέδωσε το Γραφείο του υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου, η οποία ορίζει τα εξής (Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ):
Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4210/2013 στο ΦΕΚ 254 τ. Α’ στις 21 Νοεμβρίου 2013 και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, αναστέλλονται μέχρι τις 31-12-2014 οι χορηγήσεις και οι παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, του άρθρου 58 του Υ.Κ. για τη συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η αναστολή περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που έχουν λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.( σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. ) Ωστόσο, τα θέματα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ρυθμίζονται πρωτίστως από τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 2986/2002, άρθρ. 9 παρ. 1, παραπομπή δε στις διατάξεις του Υ.Κ. (μέχρι την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος) γίνεται μόνο για τα περιοριστικώς αναφερόμενα στο εδ. στ’ της ανωτέρω διάταξης ζητήματα, δηλ. όργανα και διαδικασία χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας, κριτήρια επιλογής, διάρκεια και ποσοστό προσαυξήσεων επί των αποδοχών και μάλιστα σε συνδυασμό πάντα με τις ειδικές για τους
εκπαιδευτικούς ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται σε όλους τους
εκπαιδευτικούς, ακόμη και στους εκπαιδευτικούς – υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., για ένα σχολικό έτος κι όχι για το σύνολο διάρκειας της υποτροφίας, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω αναφερόμενη διάταξη.
Η διαδικασία παράτασης πέραν του ενός σχολικού έτους της εκπαιδευτικής άδειας του ν.
2986/2002 σε εκπαιδευτικό - υπότροφο του Ι.Κ.Υ., διαφέρει από τη διαδικασία παράτασης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρ. 58 του Υ.Κ. Και τούτο, διότι από τις διατάξεις του άρθρου 58 του Υ.Κ. δεν προκύπτει ότι επιτρέπεται η αρχική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπάλληλο υπότροφο του Ι.Κ.Υ., ο οποίος υπάγεται ευθέως στις διατάξεις του Υ.Κ., διάρκειας μικρότερης αυτής που αιτείται ο υπάλληλος σύμφωνα με τη διάρκεια της υποτροφίας του, και ορίζει η παρ. 4 του άρθρ. 58 του Υ.Κ.. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή, η αρχικώς εκδοθείσα απόφαση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης καταλαμβάνει το συνολικό χρονικό διάστημα διάρκειας της υποτροφίας.
Περεταίρω, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ. 9 της αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315/Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., στους
εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Κατά συνέπεια, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν τα εξής:
Ι. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2014 η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς και
υποτρόφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
II. Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2014 η παράταση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς (μη
υποτρόφους Ι.Κ.Υ.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
IΙΙ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια λόγω υποτροφίας Ι.Κ.Υ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4210/2013, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης της εκπαιδευτικής τους άδειας για το σχολικό έτος 2014-2015, καταθέτοντας βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ., όπου να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης και επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στο εσωτερικό Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση
αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
Λεπτομερή έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
-Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές β’ κύκλου στο εσωτερικό
-Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο
εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
-Λεπτομερή έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
-Προγραμματισμό εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου στο εξωτερικό
-Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
-Λεπτομερή έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα
περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων
εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην
εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας
υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
-Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Για τις μεταπτυχιακές σπουδές β’ κύκλου στο εξωτερικό
-Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
-Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα
περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων
εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην
εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας
υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
-Προγραμματισμό εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι αιτήσεις παράτασης των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών υποτρόφων του Ι.Κ.Υ.
εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση παράτασης.
Υπενθυμίζουμε ότι:
-σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1γ του ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούται να καταθέσει εντός έτους το αργότερο, τίτλο
μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
-σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρ. 36 του ν. 4186/2013, ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής του άδειας υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.
-Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την Παράγραφο 2 του ν.4235/2014, στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.
ΙV. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε’ του ν. 1566/1985, καταθέτοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου τ.έ.. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

φωτό: Αρχείο eurokinissi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ