Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

22/05/2014

Άκουσε το άρθρο

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» (http://www.syros.aegean.gr) λειτουργεί ως μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. από το ακαδ. έτος 2013-2014 στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπ’ αριθμ. 17/27.02.2014 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (θέμα 3.4) – εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.).
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (MSc in Interactive and Industrial Product and Systems Design), ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική Σχεδίαση (Design):
-(α) Καινοτόμων διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν την Κοινωνία της Πληροφορίας και στα οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι «αόρατος» και «πανταχού παρών»,
-(β) Βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων, η σχεδίαση των οποίων πλέον απαιτεί χρήση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών.
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να καταρτίζει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
I. Σχεδιαστική Προσέγγιση και Διαδικασία
II. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων.
III. Βιομηχανικός Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ
Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).Οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν λάβει πλήθος διακρίσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς σχεδίασης (π.χ. European Design Award), ενώ διπλωματικές εργασίες έχουν παρουσιαστεί/δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά σχετικά με τη σχεδίαση (π.χ. Design Studies).
Το Τμήμα Μ.Σ.Π.Σ. και το Π.Μ.Σ. στη Σ.Δ.Β.Π.Σ. έχουν αξιολογηθεί από επιτροπή διακεκριμένων καθηγητών του εξωτερικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Η αξιολόγηση ήταν ιδιαίτερα θετική, ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τμήμα και το μεταπτυχιακό «είναι προφανές ότι έχουν δημιουργήσει κοινότητα σχεδιαστών στην Ελλάδα», και ότι «οι διδάσκοντες έχουν ενθουσιασμό για το έργο τους που μεταδίδεται στους φοιτητές».
Δικαίωμα αίτησης
Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.
Διάρκεια σπουδών & δίδακτρα
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά δέκα (10) μαθήματα στο σύνολο και κατά το τρίτο (3ο) εξάμηνο ασχολούνται με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) ανά εξάμηνο.
Υποτροφίες
Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες για το Α’ και το Β’ εξάμηνο σπουδών στους τρεις πρώτους φοιτητές/τριες με βάση την κατάταξη μέσου όρου βαθμολογίας στα μαθήματα του εξαμήνου. Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί από το 2014 βραβείο αριστείας στους αριστεύσαντες φοιτητές των ΠΜΣ (ένα ανά σχολή) το οποίο συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ.
Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούνται παροχές σίτισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
Υποβολή υποψηφιοτήτων
H υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Κωνσταντινουπόλεως 1, 84 100 Σύρος
τηλ: 22810 97105, 97104 -φαξ: 22810 97009, e-mail: studies_msc@syros.aegean.gr
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
Στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, ο/η υποψήφιος/α οφείλει, εφόσον επιλεγεί, να το καταθέσει μέσα στην προθεσμία των εγγραφών.
2. Απλό φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
5. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής
6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη βεβαίωση υποβάλλεται σε σχετική εξέταση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε, ώστε η Eπιτροπή Eπιλογής και Aξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ των υποψηφίων.
Για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών (3), (4), (5) και (6), καθώς για και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, οι υποψήφιοι πρέπει να τα συμπιέσουν σε ένα αρχείο zip.
Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις:
- (α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή), θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
- (β) Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολογεί επίσης το βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και της Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 23:59.
Για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία απλά φωτοαντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΣΔΒΠΣ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (Πληροφορίες: Μ. Ρούσσου, Τ. Δαφνά).
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ