Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θέσεις της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, στα πορίσματα της “Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία”

Δημοσίευση: 29/06/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η πρόταση της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία– αγνοώντας την πραγματικότητα και τη Νομοθεσία των τελευταίων χρόνων - δεν αναγνωρίζει τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ως Ιδρύματα ίσης θεσμικής αξίας.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και αγνοεί προβλήματα θεσμικού χαρακτήρα- όπως η εκκρεμής αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων τμημάτων των ΤΕΙ επί 30ετία.

Η μη διαπίστωση των ουσιαστικών προβλημάτων στον χώρο της ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης, η μη χρήση δεικτών που να αποδίδουν την πραγματικότητα σε πεδία όπως η διαφορά ύψους χρηματοδότησης ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οι διαφορές ερευνητικών δυνατοτήτων ανάμεσα σε ΔΕΠ και ΕΠ, οι αναλογίες Εκπαιδευτικού προσωπικού/ φοιτητών, κ.ά. οδηγεί την Επιτροπή σε μία υποκριτική θεώρηση των ΤΕΙ ως ένα “πρόβλημα” στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να λυθεί με την αφομοίωσή τους από τα Πανεπιστήμια ή με την υποβάθμισή τους.

Το κείμενο του διαλόγου:

•    Περιέχει μια μεγάλη αντίφαση: Ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν Τμήματα στα ΤΕΙ, τα οποία είναι – σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και το Γνωστικό τους Αντικείμενο - ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με πανεπιστημιακά τμήματα, δέχεται να μετατραπούν σε πανεπιστημιακά τμήματα ΜΟΝΟ τα τμήματα των ΤΕΙ που δεν υπάρχουν αντίστοιχά τους στα Πανεπιστήμια (τα οποία είναι ελάχιστα) ενώ η πλειοψηφία των τμημάτων των ΤΕΙ, αν και είναι ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με πανεπιστημιακά τμήματα, αφομοιώνονται απ’ τα Πανεπιστήμια.

•    Δε λαμβάνει καν υπόψη του το γεγονός ότι παρά την υπολειπόμενη χρηματοδότηση, με ερευνητικές και εκπαιδευτικές προσπάθειες των ΕΠ πολλά ΤΕΙ στη διεθνή κατάταξη (όσον αφορά επιστημονικό έργο και αναφορές) βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από ΟΛΑ τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια Αθήνας, εκτός του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ. Ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά Τμήματα στα ΤΕΙ που ανταγωνίζονται επάξια τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα ή και υπερτερούν όσον αφορά τα περιφερειακά Πανεπιστήμια.

•    Δεν βασίζεται σε κανένα σχέδιο για την γεωγραφική κατανομή των ιδρυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας μας και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

•    Δεν βασίζεται σε καμιά μελέτη για τις ανάγκες των επιστημόνων που θα έχει η χώρα μας τα επόμενα 10 χρόνια.

•    Δεν βασίζεται σε καμιά μελέτη για τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δύνανται να θεραπεύουν συνολικά τα ΑΕΙ.

•    Δεν βασίζεται σε καμιά μελέτη για την απορρόφηση των αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων ΤΕΙ από την αγορά εργασίας.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, η έννοια «Ενιαίος Χώρος» καταντά κενή περιεχομένου. Ενιαίος Χώρος σημαίνει ουσιαστική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, ένταξη όλων των Ιδρυμάτων στον Ενιαίο Χώρο και ισότιμη αντιμετώπισή τους όσον αφορά την πιθανή αναδιάρθρωσή τους.

Η πρόταση της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, αν εφαρμοστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των ΤΕΙ απ’ το χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς την ύπαρξη τεκμηριωμένης μελέτης για τις ανάγκες της χώρας και του λαού.

Συμπερασματικά, η ΟΣΕΠ ΤΕΙ θεωρεί ότι το κείμενο της Επιτροπής είναι πρόχειρο, επιστημονικά μη παραδεκτό, διότι δεν διαπιστώνει, αναλύει και προτείνει με βάση κοινά κριτήρια, και προβαίνει σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα με τρόπο αυθαίρετο εστιαζόμενο στον χώρο των ΤΕΙ και συνεπώς δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να αποτελέσει βάση διαλόγου στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Ανώτατης εκπαίδευσης.

Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της Ανώτατης εκπαίδευσης Θα πρέπει να στηριχθεί στους παρακάτω άξονες:

•    Θα πρέπει να προηγηθεί ανάλυση και εφόσον απαιτηθεί αξιολόγηση της κατάστασης όλων των ιδρυμάτων με βάση ΚΟΙΝΑ κριτήρια, ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ και ΕΝΙΑΙΑ για ΟΛΑ τα ΑΕΙ. Σε κάθε περίπτωση να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες αξιολόγησης που υπαγορεύονται από την ΑΔΙΠ.

•    Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για την κατανομή των ΑΕΙ σε όλο το γεωγραφικό χώρο της χώρας μας.

•    Θα πρέπει να υπάρξει μελέτη για τις ανάγκες των επιστημόνων που θα έχει η χώρα μας τα επόμενα 10 χρόνια.

•    Θα πρέπει να υπάρξει μελέτη για τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δύνανται να θεραπεύουν τα Ανώτατα Ιδρύματα.

•    Θα πρέπει να υπάρξει μελέτη για την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων ΤΕΙ και ρύθμιση της εκκρεμότητας των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε τμήματα ΤΕΙ χωρίς

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ.

•    Να μην πάει τίποτα χαμένο απ’ τα επιτεύγματα στην εκπαίδευση και την έρευνα που έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια απ’ τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα.

•    Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να αντιμετωπιστούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ως Ιδρύματα ίσης θεσμικής αξίας.

•    Να γίνει ΠΡΩΤΑ η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ (δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών κ.λ.π.) και η ένταξή τους στον Ενιαίο Χώρο ως ισότιμα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου.

•    Ο Ενιαίος Χώρος να αποτελέσει το συνδετικό ιστό ανάμεσα στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, ώστε οι οποιεσδήποτε συνέργειες μεταξύ τους να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα.

•    Σύμφωνα με τη μελέτη για τα γνωστικά αντικείμενα, να διερευνηθεί, αν υπάρχουν τμήματα στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που θα μπορούσαν να είναι μεταπτυχιακά, να αποτελούν κατευθύνσεις ή που πιθανώς προσφέρουν κατάρτιση.

•    Στην αξιολόγηση των Τμημάτων ΑΕΙ ( Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ) να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια και το ποσοστό εντοπιότητας των φοιτητών κάθε τμήματος καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους.

•    Σε όλα τα ΑΕΙ- και ιδιαίτερα στα περιφερειακά - οι συνέργειες, απορροφήσεις ή συνενώσεις τμημάτων που θα κριθούν απαραίτητες να γίνονται αμφίδρομα, δηλ. να εντάσσονται και Πανεπιστημιακά Τμήματα σε αντίστοιχα των ΤΕΙ.

•    Οι τεκμηριωμένες ανάγκες της χώρας και του λαού σε επιστημονικό δυναμικό θα πρέπει να είναι το κύριο ζητούμενο στην περίπτωση αναμόρφωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η πάγια και διαχρονική θέση της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ είναι η «Δωρεάν, Δημόσια, Ενιαία Ανώτατη  Εκπαίδευση», χωρίς αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Κοκκόσης Απόστολος AΕΙ Πειραιά Τ.Τ          

Ο Γενικός Γραμματέας

Αδαμίδης Γεώργιος ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης

Ετικέτες: 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.