ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων για τους μαθητές Λυκείου εισηγήθηκε η Επιτροπή Α. Λιάκου

"Τα θέματα των εξετάσεων της Α’ Λυκείου θα ορίζονται κατά ένα μέρος από τους διδάσκοντες και κατά ένα μέρος θα αντλούνται από τράπεζα θεμάτων "
Δημοσίευση: 04/10/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εξετάσεις με θέματα που θα επιλέγονται από Τράπεζα Θεμάτων εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας ο πρόεδρος  της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία Α. Λιάκος, με υπόμνημα που του απέστειλε  την 1η Σεπτεμβρίου (Δείτε εδώ).

Ειδικότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου έκανε στον υπουργό Παιδείας την ακόλουθη πρόταση:

Α. Οι μαθητές των Λυκείων στο τέλος της Β’ Λυκείου συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις με τις οποίες ολοκληρώνονται οι δευτεροβάθμιες σπουδές τους και αποκτούν το σχετικό καταληκτικό τίτλο.

Β. Στο τέλος Α’ Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν στόχο να τους ανατροφοδοτήσουν και να τους καθοδηγήσουν σχετικά με την πορεία τους.

Γ. Τα θέματα των εξετάσεων της Α’ Λυκείου θα ορίζονται κατά ένα μέρος από τους διδάσκοντες και κατά ένα μέρος θα αντλούνται από τράπεζα θεμάτων, ενώ ο βαθμός θα συμμετέχει ως στοιχείο του προφορικού βαθμού, ο οποίος θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής επίδοσης σε κάθε μάθημα. ∆εν υπάρχει διαδικασία απόρριψης ούτε μετεξεταστέοι.

Δ. Η ύλη για τις τελικές εξετάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου (Β’ ΤΑΞΗ), αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκεκατά την προηγούμενη τάξη (Α’ ΤΑΞΗ) (δηλαδή δε θα ζητηθεί, για παράδειγμα, η περιγραφή ενός φαινομένου που διδάχτηκε στην Α’ Λυκείου, αλλά οι τύποι, τα μεγέθη και οι βασικές έννοιες θεωρούνται γνωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση κάποιου θέματος).

Ε. Τα θέματα, αρχικά τουλάχιστον και ως μεταβατική φάση, θα ορίζονται από μία κεντρική επιτροπή εξετάσεων για όλη την Ελλάδα, για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων.

Ζ. Στα επόμενα χρόνια θα είναι εφικτόνα είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια, με διασφάλιση φυσικά του αδιάβλητου και της στάθμισής τους. Αυτό θα γίνεται με χρήση κεντρικής τράπεζας θεμάτων και αλγορίθμου για την παραγωγή των διαγωνισμάτων.

Η. Η τράπεζα θεμάτων θα εμπλουτίζεται διαρκώς με θέματα που θα κατατίθενται από όλους τους διδάσκοντες στην Ελλάδα και θα είναι υπό την παρακολούθηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (ταξινόμηση κατά θέμα, συγγραφέα, δυσκολία, λέξεις κλειδιά, έλεγχο μοναδικότητας, έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων κλπ).

Θ. Ο στόχος θα είναι σε κάθε γνωστικό αντικείμενο να υπάρχουν εκατοντάδες θέματα, τα οποία διαρκώς θα ανανεώνονται. Ας σημειωθεί ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων άλλων χωρών, οι εξετάσεις, όσο σημαντικές και κρίσιμες και αν είναι, δεν διεξάγονται σε κοινά θέματα για όλους τους εξεταζόμενους την ίδια χρονική στιγμή, αλλά σε θέματα διαφορετικά κατά εξεταστικό κέντρο και ενίοτε και κατά εξεταζόμενο.

Ι. Η στάθμιση δυσκολίας και το αδιάβλητο διασφαλίζονται με χρήση λογισμικού, ενώ η τάση είναι σε μεγάλο βαθμό η αξιολόγηση να γίνεται με ερωτήσεις κλειστού τύπου (κυρίως πολλαπλής επιλογής), ώστε να εξασφαλίζεται η τάχιστη, ακριβής και χαμηλού κόστους αξιολόγηση των διαγωνισμάτων. (SAT, GCE, GMAT, GRE, TOEFL κλπ).

Κ.Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απάθεια και η αδιαφορία με την οποία οι μαθητές έχουν «εκπαιδευτεί» να αντιμετωπίζουν ό,τι «δεν μετράει» (δηλαδή ό,τι δεν προσμετράται άμεσα στα μόρια εισαγωγής στο πανεπιστήμιο), στην τελική επίδοση του μαθήματος θα συνυπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης στο Λύκειο.

Λ.Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος θα προκύπτει ως ο μέσος όρος του διπλάσιου του γραπτούβαθμούτουδιαγωνίσματοςτηςΒ’ Λυκείουκαιτουβαθμούτηςπροφορικής επίδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δε θα αποκλίνει περισσότερο από 3 μονάδες από τον τελικό γραπτό βαθμό (με άριστα το 20). (Ο αλγόριθμος αυτός είναι φυσικά υπό συζήτηση)

Μ. Ο βαθμός προφορικής επίδοσης θα προκύπτει ως μέσος όρος των εξής τριών βαθμών:

Α. Του ΜΟ των προφορικών βαθμών των 4 τετραμήνων (2 στην Α’
και 2 στη Β’ Λυκείου)

Β. ΤουΜΟ των γραπτών εργασιών που θα ζητούνται σε κάθε
μάθημα. Αυτές οι εργασίες θα είναι τουλάχιστον 2 (μία σε κάθε τάξη)
τα θέματα τους θα προκύπτουν από λίστα προτεινομένων θεμάτων, πιθανόν με την εμπλοκή και του ΙΕΠ, και του συστήματος των σχολικών συμβούλων και γενικότερα της επαγγελματικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η αξιολόγησή τους θα γίνεται ενδοσχολικά

Από κάθε σχολείο θα ζητείται ορισμένος αριθμός κεντρικά προς επαναξιολόγηση με στόχο τη διαμόρφωση σιγά σιγά κοινής αντίληψης μεταξύ εκπαιδευτικών ίδιων ειδικοτήτων για την αξιολόγηση σε κάθε αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή θα έχει τα χαρακτηριστικά peertraining (επιμόρφωση ομοτέχνων) και θα δίνει υλικό για τις ανάγκες επιμόρφωσης κάθε εκπαιδευτικού σε ζητήματα αξιολόγησης και τελικά διδασκαλίας.

Γ.Του βαθμού της γραπτής δοκιμασία στο τέλοςτηςΑ’ Λυκείου. Με βάση όλα αυτά η τελική επίδοση σε κάθε μάθημα θα προκύπτει ως εξής:

Τελικός Βαθμός Μαθήματος =[2.a +(b+c+d)/3]/3 όπου
a: ο γραπτός βαθμός της Β Λυκείου
b: ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των 4 τετραμήνων c: ο μέσος όρος των 2 γραπτών εργασιών κατά μάθημα
d: ο γραπτός βαθμός στο τέλος της Α’ Λυκείου
Ο τελικός βαθμός των μαθημάτων που έχει πάρει ο μαθητής σε υψηλό πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή.
επίπεδο

Στο βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου (και των δύο Λυκείων) προσμετράται με σημαντικό ποσοστό (της τάξης του 10-15%) η επίδοση στη διπλωματική εργασία την οποία συγγράφουν οι μαθητές. Αυτή παρακολουθείται ενδοσχολικά από εκπαιδευτικούς του σχολείου, βαθμολογείται δε με δύο βαθμούς, έναν από εκπαιδευτικό του σχολείου και έναν από εκπαιδευτικό άλλου σχολείου.

Ακόμα θα μπορούσε η αξιολόγηση να γίνει από 2 εκπαιδευτικούς εκτός σχολείου. Οι εργασίες που έχει παρακολουθήσει ένας καθηγητής προσμετρούνται στα προσόντα του.
Τέλος, για να φτάσει στην ολοκλήρωση του Λυκείου. ο μαθητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ως προαπαιτούμενο το πρόγραμμα ∆ΕΚΠ.

 

Σχόλια (7)

 
KIN
06 Οκτ 2016 07:17

Πολύ μπλα μπλα..... Όλο το πόρισμα θα μείνει πόρισμα διότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν ριζική αναδιάρθρωση τόσο στη Βθμια όσο και στην Γθμια. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι η ηγεσία του υπουργείου αλλά και η κυβέρνηση, δε θα θελήσει να εμπλακει με τα θέματα της παιδείας που ως γνωστόν αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν απώλεια εξουσίας. Εξάλλου η εξουσία είναι γλυκιά για να τη χάσεις όταν ξέρεις ότι η επόμενη κυβέρνηση θα ακυρωσει τα πεπραγμενα σου.

 
takis
05 Οκτ 2016 21:22

Τα ίδια παντελάκη μου, τα ίδια παντελή μου.... Ελλάδα 2016!

 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.
05 Οκτ 2016 17:54

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΞΑΝΑ ? ΑΝΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ..........

 
Μανώλης
04 Οκτ 2016 22:42

Πρώτα όμως θα πρέπει να απομακρυνθούν από το υπουργείο αυτοί που κατάργησαν την Τ.Θ και την προσμέτρηση του βαθμού του Απολυτηρίου στο βαθμό πρόσβασης.
Αυτοί οι άσχετοι δεν θα πειραματίζονται πάνω στα παιδιά μας...

 
Γορδιος
04 Οκτ 2016 20:14

Αλλου με τριβεις γουμενε.....κι αλλου εχω τον πονο.....

 
KOSTAS70
04 Οκτ 2016 19:15

Να τα, να τα...Τράπεζα θεμάτων, ε, χα χα χα...
Παρεμπιπτόντως, ήμουν και είμαι υπέρ της ΤΘ. "Έγκλημα" η κατάργησή της. Και τώρα, back to future.

 
ANDGIAN
04 Οκτ 2016 16:14

..βρε βρε βρε ,,καλως τα παιδιά! καλή τωρα η τραπεζα θεμάτων ε? πριν ήταβν μόνο για την αρπαχτη, ενω τωρα είνια για το προοδευτικό ..δρομο για τον σοσιαλισμό!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ