ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Εγκύκλιος: Οδηγίες για τους διορισμούς και απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 24/11/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με  οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ειδικότερα, η εγκύκλιος, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής:

Α. Τροποποίηση Διετών Συμβάσεων, σύμφωνα με το ά. 36 του ν. 4713/2020.

Α1. Διετείς συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που είχαν συνομολογηθεί με τους εργοδότες τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977 και λήγουν στις 31-8-2021 μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εκδώσουν σχετική διαπιστωτική Πράξη με την οποία τροποποιείται το διοριστήριο των εκπαιδευτικών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Α.2. Διετείς συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που είχαν καταρτιστεί με τους εργοδότες τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977 και λήγουν στις 31-8-2020 λύονται και καταβάλλεται από τον εργοδότη η νόμιμη αποζημίωση.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εκδώσουν σχετική πράξη απόλυσης, λόγω λήξεως του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης και ισχύος του διοριστηρίου.


Εφόσον τα μέρη συναινούν, ο εργοδότης μπορεί να μετατρέψει τις συμβάσεις της περίπτωση αυτής (δηλ. διετούς διάρκειας που λήγουν στις 31-8-2020) σε αορίστου χρόνου και συναφώς οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να προβούν στην τροποποίηση των σχετικών διοριστηρίων σε αορίστου χρόνου.


Β. Διοικητική Διαδικασία Διορισμού, Πρόσληψης και Απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Β.1. Διορισμός Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού σε Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Ο/Η Ιδιοκτήτης/τρια (ή η/ο νόμιμη/ος εκπρόσωπος) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας υποβάλλει πρόταση διορισμού (σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2, του ν.682/1977) συγκεκριμένης/ου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (εποπτεύουσα υπηρεσία), αφού ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.682/1977. Το χρονικό διάστημα υποβολής των σχετικών προτάσεων για την κάλυψη του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος  της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτό που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.682/1977), δηλ. «από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων».

2. Μετά τον έλεγχο της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ο διορισμός του/της προτεινόμενου/της εκπαιδευτικού διενεργείται με πράξη (διοριστήριο) του/της Δ/ντή- Δ/ντριας Εκπαίδευσης.

3. Στην πράξη διορισμού (ατομική διοικητική πράξη) αναγράφονται τα ταυτοποιητικά στοιχεία της/του διοριζόμενης/ου (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ), ο εκπαιδευτικός κλάδος (κωδικός και λεκτικό εκπαιδευτικού κλάδου και ειδικότητας, εφόσον υπάρχει), το διδακτικό ωράριο (πλήρες ή μειωμένο –σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου καθορίζεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών-) και η σχολική μονάδα στην οποία διορίζεται.

Η συμβατική σχέση εργασίας που συνομολογείται μεταξύ εργοδότη/εργαζόμενου είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ως προς τη σύναψη, τη λύση ή τις τυχόν μεταβολές της τυγχάνουν εφαρμογής οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

4. Τονίζεται ότι επιτρέπεται ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.α’ του ά. 27 του ν.682/1977, όπως ισχύει.

5. Επισημαίνεται ότι η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού.

6. Το διοριστήριο κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον/στην διοριζόμενο/νη. Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης διορισμού της/του εκπαιδευτικού, καθώς και τα ταυτοποιητικά και τα υπηρεσιακά της/του στοιχεία (κλάδος, διδακτικές ώρες, βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο κ.ο.κ.).


1 Το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες κάθε Τάξης της σχολικής μονάδας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες (άρθρο 4 του


Κ ά θ ε μ ε τ α β ο λ ή που επέρχεται και αφορά εκπαιδευτικό ιδιωτικής σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στο διοριστήριο καθώς και στο ΠΣ myschool με ευθύνη του Δ/ντη Εκπαίδευσης που εξέδωσε την πράξη αυτή.

Β.2. Πρόσληψη Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού σε Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Οι τακτικοί εκπαιδευτικοί2 της ιδιωτικής σχολικής μονάδας που τελούν σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. άδεια κύησης και λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια κ.ο.κ.) αναπληρώνονται προσωρινώς και μέχρι την επάνοδό τους από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με Πράξη του Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας (παρ. 4 του ά. 35 του ν.682/1977).

2. Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης (τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του ά.35 του ν.682/1977, όπως ισχύει).

3. Με την επιστροφή του αναπληρούμενου και την ανάληψη υπηρεσίας στην σχολική του μονάδα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκδίδει πράξη απόλυσης του προσωρινού αναπληρωτή και του χορηγεί σχετική Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας.

Β.3. Απόλυση Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Με την κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού, η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να εκδώσει πράξη απόλυσης η οποία κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον εκπαιδευτικό για τον οποίο εκδίδει και σχετική Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας.

2. Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, η πράξη απόλυσης της/του εκπαιδευτικού.

Γ. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής Δικαστών.

Με το άρθρο 36 («Μεταβατικές διατάξεις») του ν. 4713/2020 (Α’ 147) και από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπή Δικαστών.

Κατά τούτο, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διαβιβάσει σχετικές υποθέσεις αρμοδίως και δεν έχουν εκδικαστεί από την Επιτροπή Δικαστών, οφείλουν να προβούν στην έκδοση πράξεων απόλυσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους, καθώς στο εξής οι οικείες διοικητικές πράξεις (δηλ. οι αποφάσεις απόλυσης) εκδίδονται από κοινοποιήσεως της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό Όργανο (Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης).

Από εκδόσεως της παρούσας ανακαλούνται η αριθμ. 132412/N1/3-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΚΔ4653ΠΣ-ΥΕ8 ) όμοια και η αριθμ. 85453/Ν1/29-5-2019 (ΑΔΑ: 6Θ6Μ4653ΠΣ-ΣΗΟ), με θέμα: «Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης των κρίσιμων διατάξεων στις οποίες ερείδονταν.


2 Για τις ανάγκες της παρούσας, ως τακτικοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολικών μονάδων νοούνται εκείνοι που έχουν σύμβαση εργασίας και διοριστήριο αορίστου χρόνου.


Δικαιολογητικά για την έκδοση πράξης διορισμού ή πρόσληψης εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα.

1. Έγγραφη πρόταση του/της ιδιοκτήτη/τριας ή του/της νομίμου εκπροσώπου της ιδιωτικής σχολικής μονάδας (άρθρο 29, παρ.1 του ν.682/1977).

2. Φωτοαντίγραφο/α του/των τίτλου/-λων σπουδών της/του προτεινόμενης/νου εκπ/κού.

3. Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (άρ. 28, του ν.682/1977)3.

4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και αποδεικτικά των Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. της/του προτεινόμενης/νου εκπαιδευτικού.

5. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) της/του προτεινόμενης/νου εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναφέρεται:
«(α) Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(β) Δεν εμπίπτω στα κωλύματα του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α’ 26)»

Σημείωση: Ο υποχρεωτικός αυτεπάγγελτος έλεγχος του ποινικού μητρώου του προτεινόμενου εκπαιδευτικού γίνεται από την εποπτεύουσα υπηρεσία μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.ncris.gov.gr

6. Δύο ιατρικές γνωματεύσεις, είτε από δημόσιο φορέα είτε από ιδιώτες ιατρούς (άρθρο 7, παρ. 2 του ν.3528/2007, όπως ισχύει): (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για να ασκηθούν τα καθήκοντα τουεκπαιδευτικού.

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ