ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων: Τι ορίζει η απόφαση «Πιερρακάκη»

Η διαδικασία- Οι προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου
Δημοσίευση: 19/08/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χωρίς τη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων , αλλά με αποκλειστικά πρόταση του Διευθυντή Σχολείου και την τυπική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια θα επιλεγούν οι νέοι Υποδιευθυντές Σχολείων , σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο καταρτίζεται από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη .

Σύμφωνα  με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, η απόφαση του υπουργού Παιδείας θα θέτει τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών  στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου:

Α. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.

Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. (Πρότυπο Σχολείο) ή ΠΕΙ.Σ. (Πειραματικό Σχολείο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης) στην οποία αφορά η επιλογή.

Β. Να μην διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία. (Σε σχέση με αυτό,  διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έχουν και οι δόκιμοι που έχουν κλείσει διετία αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο 4997/2022. άρθρο 78).

Γ. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Δ. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής όταν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021.

Ε. Να έχουν οκτώ (8) έτη διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας.

Ζ. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η διαδικασία , η οποία θα ακολουθηθεί  θα είναι η εξής:

  1. Έκδοση προκήρυξης από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, 3 τουλάχιστον μήνες πριν από  τη λήξη της θητείας.
  2. Παραλαβή αίτησης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με που υποβάλλει ο αιτών. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πρέπει να έχει:  
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, ξένων γλωσσών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  6. Υπεύθυνης δήλωση.
  7. Υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης. Η υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης γίνεται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο επιλογής ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) κατά περίπτωση.
  8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου. Η απόφαση εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι νόμος 4823/21, άρθρο 37 παρ. 9 προβλέπει ότι :   “Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση”.

Η ρύθμιση αυτή διαφοροποίησε αρκετά τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4547/18 ο οποίος προέβλεπε ότι “οι υποδιευθυντές επιλέγονται από το  αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση…”  

Σύμφωνα με το νόμο 4547/18 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει σε έκθεσή της  επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  Τις επιφυλάξεις αυτές τις επανέφερε όταν κατατέθηκε ο νόμος 4823/21 που θα ισχύσει για τις επιλογές των υποδιευθυντών σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ( η έκθεση στο esos), οι επιφυλάξεις  έχουν να κάνουν με δύο πράγματα:

1.    Την καταλληλότητα του  οργάνου που επιλέγει. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας - οι οποίες στηρίζονται σε νομολογία του ΣΤΕ-, κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική έκθεση δεν πρέπει να αρκείται μόνο “στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή”.

2.    Την αντικειμενικότητα της επιλογής: Σύμφωνα με την έκθεση οι επιλογές πρέπει να προκύπτουν  “από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή…”

Σχόλια (119)

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑΛ
16 Σεπ 2023 16:45

Με ποια λογική δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη η μοριοδότηση για τη θέση Υποδιευθυντή ή υπεύθυνου Τομέα σε ΕΠΑΛ? Με ποια λογική ένας που έχει δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό είναι ικανός για διευθυντής αλλά όχι για υποδιευθυντής? Στέκει η άποψη να τον επιλέγει ο Δ/ντής για να μπορεί να συνεργαστεί μαζί του? Τότε και ο Δ.Δ.Ε. να επιλέγει τους Δ/ντές Σχολείων που θέλει για να μπορεί να συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους . Η όλη υπόθεση είναι μία ανοησία. ¨΄Οταν όμως θα δείτε να προτείνουν τις γυναίκες τους τότε θα καταλάβετε. Η επιλογή πρέπει να γίνεται από το Υ.Σ. και με την ίδια διαδικασία με τους διευθυντές. Τέλειο σύστημα επιλογής δεν υπάρχει.

 
nikos
22 Αυγ 2023 09:37

@Ωράριο παραμονής στο σχολείο

Κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά δεν είναι εφικτό να τελειώνει κάποιος νωρίτερα με όλες τις υποχρεώσεις που έχει το σχολείο. Αν συμβαίνει αυτό, τότε 2 περιπτώσεις υπάρχουν:

1. Ο εκπαιδευτικός είναι σουπερμαν και σε όλες τις ομάδες που συμμετέχει (ομάδα δράσης για την αυτοαξιολόγηση, ομάδα γνωστικού πεδίου, υπεύθυνος τμήματος, κλπ) συμμετέχουν σουπερμαν εκπαιδευτικοί και τα κάνουν όλα τόσο γρήγορα που τουλάχιστον εγώ δε μπορώ να το κατανοήσω.

2. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του.

Μην προσπαθείτε να με πείσετε ότι στις 10 εναπομείνασες ώρες μπορεί κάποιος να κάνει όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Αγαπητέ συνάδελφε, είμαι χρόνια στα σχολεία και ξέρω τι γίνεται.
Καλό είναι να προσπαθήσετε να μένετε στο σχολείο όσο παραπάνω μπορείτε και να βοηθάτε, προς όφελος των παιδιών μας.

Δε θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι καταλάβατε τι εννοώ και ας μην κάνουμε παιχνιδάκια με την νομοθεσία όταν μας συμφέρει και όταν δε μας συμφέρει να κάνουμε την προσωπική μας κριτική.

 
ΔΑΣΚΑΛΑ
21 Αυγ 2023 22:42

Εγω θα προτεινα να γίνεται όπως τους κληρικους , να φωναζουμε
δηλαδη :
άξιος!!
ομαδικα , δια βοης , άμα πια, παντου ο ΣΔ , λες και δεν ξερουμε τα κριτηρια των εκπκων που συνήθως είναι: τα ..καλα και συμφεροντα
ο δντης να επιλεγει που θα ...λουστει τον υποδντη για 4 χρονια, ..άμα πια!

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
21 Αυγ 2023 22:20

@ΠΕ800 21 Αυγ 2023 12:20

Θλίψη προκαλεί να διαπιστώνεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν κείμενο 3 σειρών που διαβάζουν, που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η φράση "όχι όμως πέρα από", και να το ταυτίζουν με το "ίσο με" μαθηματικά δημοτικού].

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
21 Αυγ 2023 22:14

@nikos 21 Αυγ 2023 19:05

Αγαπητέ
γράψατε ένα μακροσκελές κείμενο για να μου απαριθμήσετε ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν λες και εγώ σας είπα ότι δεν πρέπει να γίνουν.

Σας ξαναγράφω, αλλά φοβάμαι πως κάνετε πώς δεν καταλαβαίνετε, ότι εγώ σας γράφω τι ορίζει η νομοθεσία. Η οποία ισχύει από το 1985. Στα 38 χρόνια γιατί δεν βρέθηκε ένας να την αλλάξει και να το διατυπώσει "παραμένουν 6 ώρες" ;

Είναι άλλο πράγμα να λέει ο νόμος υποχρεωτική παραμονή 08.00-14.00 -που δεν λέει αυτό- και άλλο να χρειαστεί να μείνει ένας εκπαιδευτικός ΄πολλές ώρες για να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Κάποιος άλλος μπορεί τις ίδιες εργασίες να τις ολοκληρώσει πιο γρήγορα.

Σας ανέφερα τη διατύπωση του νόμου για το πότε γίνονται οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων "εντός ωραρίου και εκτός μαθημάτων", αυτό πιστεύετε ότι διευκολύνει το σχολείο στο να βρει ποια χρονική στιγμή θα διεξαχθεί η συνεδρίαση; παρόλα αυτά, αυτή είναι η διατύπωση του νόμου.

Τέλος, η μη τήρηση ωραρίου από τον υπάλληλο είναι πειθαρχικό παράπτωμα (Ν. 3528/2007, Άρθρο 107, παρ. 1, περ. κζ) γνωρίζετε κανέναν εκπαιδευτικό (χωρίς θέση ευθύνης) που να τιμωρήθηκε πειθαρχικά επειδή δεν τήρησε το 08.00-14.00;

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
21 Αυγ 2023 22:03

@Παύλος 21 Αυγ 2023 19:12

Τι είναι αυτά που γράφετε;
Σε ποιους νόμους της Κερεμάεως έκανα κριτική; Μήπως μπερδεύεστε; μήπως με μπερδεύετε με άλλον σχολιαστή;

Ο νόμος για το ωράριο είναι, επί της ουσίας, από το 1985. Νόμος της Κεραμε΄ως είναι;

 
Παύλος
21 Αυγ 2023 19:12

@Ωράριο παραμονής στο σχολείο

παρατηρώ ότι μία φορά αναφέρεις "εδώ αναφέρουμε τι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όχι το πώς θα θέλαμε να είναι ο νόμος για να λειτουργούν, κατά την εκτίμηση μας, τα σχολεία καλύτερα" και άλλες φορές κάνεις κριτική στους νόμους Κεραμέως (να μη θυμήσω ότι η ΝΔ πήρε 41% και άρα κρίθηκαν όλα αυτά).
Οπότε αποφάσισε πως σχολιάζεις: με βάση αυτά που θεωρείς εσύ σωστά ή με βάση τη νομοθεσία ;

 
nikos
21 Αυγ 2023 19:05

@Ωράριο παραμονής στο σχολείο

Αγαπητέ/ή

για να είναι εντάξει ο εκπαιδευτικός με το μάθημά του και τις υπόλοιπες διοικητικές εργασίες δε φτάνουν οι 30 ώρες στο ωράριο 8 με 2. Αυτό είναι αυτονόητο για όποιον έχει μια μικρή εμπειρία σε σχολείο. Μπορώ πολύ άνετα να σου γράψω ολόκληρο κείμενο και να σου αποδείξω το αυτονόητο.

Επιπλέον για να γίνονται οι συνεδριάσεις των Σ.Δ. χωρίς να χάνεται μάθημα, πρέπει κάθε φορά που για κάποιο λόγο δε γίνεται 7 ώρες μάθημα (π.χ. γιορτές, περίπατοι, κλπ) να γίνονται συνεδριάσεις.

Επίσης να σου υπενθυμίσω ότι λόγω πολλών αδειών των εκπαιδευτικών πρέπει να αναπληρώνονται οι εφημερίες, οπότε αρκετοί εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμείνουν για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι συντονιστές πρέπει να βρίσκονται με τους εκπαιδευτικούς και να συζητάνε για την ειδικότητά τους και άλλα θέματα (βλέπε νομοθεσία για συντονιστές).

Να μη ξεχάσουμε την αυτοαξιολόγηση (που είναι επίσης νομοθετημένη) και πόσα πράγματα προβλέπονται (αυτά δε θα γίνουν στις 10 ώρες που απομένουν μετά το διδακτικό ωράριο ;).

Είναι τόσα πολλά που προκύπτουν που η παρουσία σχεδόν όλων των ωρών στο σχολείο των εκπαιδευτικών δείνει λύσεις σε όλα τα παραπάνω, πάντα στα πλαίσια του νόμου, γιατί ο Δντης θα το αναθέσει στους εκπαιδευτικούς.

Πίστεψε με ότι αν εφαρμοστεί ο νόμος (που συνέχεια επικαλείσαι) δε φτάνουν οι ώρες με τίποτα. Οπότε η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο όλες τις ώρες προκύπτει από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τέλος να σου υπενθυμίσω ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι λειτούργημα, πρέπει να το αγαπάς, και να μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι στις εναπομείνασες ώρες (μετά τις 20 ώρες μάθημα) μπορείς να κάνεις τα πάντα σωστά και να έχεις και χρόνο να φύγεις νωρίτερα.

Στα πλαίσια των καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου, προφανώς και μερικές φορές μπορεί να υπάρξουν διευκολύνσεις, αλλά για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης πρέπει όλοι να ξέρουν ότι στις 10 ώρες απο απομένουν πρέπει να μείνουν στο σχολείο για τη διεκπαιρέωση όλων αυτών που προβλέπει η νομοθεσία.

 
123
21 Αυγ 2023 18:45

Και επειδή το θέμα είναι η επιλογή των υποδιευθυντών, εφόσον το λέει ο νόμος, έτσι θα γίνει προφανώς. Ο διευθυντής, όμως, θα λειτουργήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, για να προτείνει το πιο σωστό άτομο; Και εάν είναι καινούριος στο σχολείο, θα πάρει συνεντεύξεις ο ίδιος από τους υποψήφιους για να καταλήξει;
Στην πράξη όλο αυτό θα έχει πολλή πλάκα, για να μην πούμε κάτι άλλο!

 
Μελέτη περιπτωσης
21 Αυγ 2023 18:25

Κάποτε στο σχολείο μου, τότε που οι επιλογές υποδιευθυντών γίνονταν από το πυσδε μετά από ψηφοφορία στο σύλλογο και (υποτίθεται) σύμφωνα με βιογραφικά και κριτήρια, ο σύλλογος επέλεξε έναν συνάδελφο, με μοναδικό κριτήριο ότι κόντευε να συνταξιοδοτηθεί. Ο συγκεκριμένος δεν ήξερε τίποτα από υπολογιστή, ούτε είχε άλλη σχετική εμπειρία. Το πυσδε συμφώνησε με την κρίση του συλλόγου και δεν επέλεξε κάποιον από τους άλλους δύο συνυποψηφίους, που αμέσως μετά, λόγω των προσόντων τους, έγιναν σχολικοί σύμβουλοι. Η διευθύντρια διαφώνησε έντονα με το Πυσδε που, επειδή κατάλαβε το πρόβλημα, έστειλε στο σχολείο γραμματέα. Τέλος καλό ίσως, αλλά η επιλογή από το σύλλογο ήταν και είναι μεγάλο λάθος.

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
21 Αυγ 2023 18:21

@nikos
Επειδή επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα χωρίς να κάνετε τον κόπο να διαβάσετε αυτά που σου γράφω, θα σας πω πολύ απλά ότι είναι άσκοπο να διαλαλείτε κοινοτοπίες σαν να λετε κάτι πρωτάκουστο και βαρυσήμαντο, ενώ δε λέτε ΤΙΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ επί της ουσίας από αυτό που λέω κι εγώ! Γυρίστε πίσω στα σχόλια και θα το διαπιστώσετε!
Πάντως είναι αστείο να εμφανίζονται εδώ μέσα κάποιοι, όπως εσείς, που να θέλουν να νουθετήσουν τόσους φίλεργους εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που αποδεδειγμένα κάνουν πολύ περισσότερα απ' όσα τους επιτρέπουν οι πρωτόγονες ακόμη εργασιακές συνθήκες των ελληνικών σχολείων, αντί να στρεψουν την κριτική τους στους εκάστοτε κυβερνώντες, οι οποίοι δεν δίνουν τις αντικειμενικές δυνατότητες στους Έλληνες εκπαιδευτικούς να δείξουν και να αναδείξουν στις πραγματικές τους δυνατότητες. Είναι κρίμα να αποπροσανατολίζετε τόσο προκλητικά το όλο ζήτημα αναζητώντας τους φταίχτες στα θύματα και όχι στους θύτες. Κάνετε λάθος μεγάλο επαναλαμβάνοντας τις εντελώς στρεβλές αυτές αιτιάσεις!

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
21 Αυγ 2023 17:07

@nikos 21 Αυγ 2023 12:15

Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Εδώ λέμε τι αναφέρει ο νόμος, όχι πώς θα ήταν ο νόμος για είναι πιο, ας πούμε, εύρυθμη η λειτουργία των σχολείων.
Αν αλλάξει αύριο ο νόμος και λέει όλοι 08.00-14.00 στο σχολείο θα εφαρμόσουμε αυτό. Ο νόμος όμως όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν λέει αυτό.

Αντίστοιχα, τι λέει ο νόμος για το πότε γίνονται οι συνεδριάσεις του συλλόγου; Λέει εντός ωραρίου και εκτός μαθημάτων. Είναι αυτό εξυπηρετικο για τη λειτουργία του σχολείου; Μάλλον όχι. Αλλά και εδώ λέμε το τι λέει ο νόμος.

Συνοψίζοντας: εδώ αναφέρουμε τι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όχι το πώς θα θέλαμε να είναι ο νόμος για να λειτουργούν, κατά την εκτίμηση μας, τα σχολεία καλύτερα.

 
Διευθύντρια
21 Αυγ 2023 16:29

Στον 123
Τι θα πει ο διευθυντής δεν ανήκει στο σχολείο!!
Όσοι έχουν οργανική έχουν ιδιοκτησία το σχολείο;
Υπάλληλος είναι ο διευθυντής και φροντίζει να κάνει το έργο του μετά από κρίσεις -αξιολόγηση, ενώ ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός παίρνει μια οργανική δεν αξιολογείται από κανένα
Μάλλον το ξεχνάτε αυτό!!

 
@nikos
21 Αυγ 2023 15:07

Δεν έχει πάντα δίκιο ο όχλος...ο λαός...η πολλοί ( Κοινωνία , όπως λετε). Άπειρο τα παραδείγματα. Επομένως, δε χρειάζεται μα καθόμαστε αν δε μας έχουν αναθέσει δουλειά. Να καθόμαστε απλώς για να καθόμαστε,; Δεν είναι κουφό;;;;;;,

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
21 Αυγ 2023 13:41

Πότε λήγει η θητεία των υποδιευθυντών; Πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία; Δεν πρέπει να ξέρουμε για να ορίσουμε και τις αναθέσεις των μαθημάτων;

 
nikos
21 Αυγ 2023 12:24

@Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)

πάντως δεν ονειρευομαι ένα Δ/ντη:

1. που θα έχει εκπαιδευτικούς που να μην μπορούν να διδάξουν και να μην μπορεί να κάνει κάτι, απλά να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολογητα στους γονεις

2. που να παρακαλαει τους εκπαιδευτικούς να ερχονται κανονικα και να κανουν σωστα τη δουλεια τους

3. που να καθεται καθε μερα μεχρι τις 5 γιατι οι υπολοιποι εξαφανιζονται ή δεν κανουν τις δουλειες σωστα και αναγκαζεται αν τις κανει ο ιδιος

4. που να μην εχει καμια εξουσια και κατ επεκταση να μην τον σεβονται οι κακοι εκπαιδευτικοί

5. που να ειναι το θυμα γιατι ειναι υπευθυνος για ολα

6. που να εχει τετοιες αρμοδιοτητες και καμία εξουσια και να μην θελει κανεις να παει για Δντης ή όποιος παει να θεωρειται βλακας

7. που να διοργανωνει επιμορφωσεις και να μην ερχονται αυτοι που πρεπει να ερθουν

8. που να μην μπορει να αξιολογησει το προσωπικο του

 
ΠΕ800
21 Αυγ 2023 12:20

@nikos
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το θέμα του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Κάποιες εντυπωσιακά επίμονες τοποθετήσεις προκαλούν θλίψη....

 
κΏΣΤΑς
21 Αυγ 2023 12:17

Συμφωνώ με τον nikos.
Πρέπει όλοι να είναι στο σχολείο 8 με 2. Ο Δντης δεν ειναι γραμματεας των καθηγητών. Να του δοθουν περισσότερες εξουσίες, όχι περισσότερες εργασίες για να φευγουν οι εκπαιδευτικοί στις 20 ώρες.

 
nikos
21 Αυγ 2023 12:15

@Ωράριο παραμονής στο σχολείο

εσείς θεωρείτε ότι αυτά που λέει ο νόμος μπορούν να διεκπαιρεωθούν σε λιγότερο από έξι ώρες ;

Από τις 30 ώρες που έχει το ωράριο, αν υποθέσουμε ότι 20 ώρες έχει μάθημα, τότε μένουν 10 ώρες. Σε αυτές τις 10 ώρες ο εκπαιδευτικός κάνει τις επιπλέον δοικητικές εργασίες, διορθώνει διαγωνίσματα, προετοιμάζει υλικό, κλπ ;

Δε μπορείτε να πείσετε κανέναν. ΤΟ σχολείο έχει ανάγκη τους εκπαιδευτικου΄ς γιατί προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα (σχολική βία, ενημε΄ρωση γονέων, απουσίες εκπαιδευτικών, ασκήσεις σεισμών, έκτακτες εργασίες, σύλλογοι διδασκόντων, κλπ)

Μια μικρή κοινωνία είμαστε. Ας μην κοροιδευουμε τους εαυτούς μας.

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
21 Αυγ 2023 12:10

@nikos 21 Αυγ 2023 09:40
Και πάλι λες τα δικά σου, ενώ είναι φανερό ότι δε διάβασες το τελευταίο μου σχόλιο, ιδιαίτερα το υστερόγραφο σχετικά με την προσωπική μου άποψη για το εργασιακό ωράριο! Θα σου θυμίσω απλώς το στοιχειώδες: Άλλο η προσωπική άποψη του καθενός κι άλλο ο νόμος. Κι εν προκειμένω πρέπει να καταλάβεις ότι ο νόμος αποφεύγει τεχνηέντως να πει αυτό λες εσύ ή αυτό που επιθυμώ κι εγώ, οπότε στην πράξη εφαρμόζεται εύλογα αυτό που έχω γράψει...

 
Ελένη Φιλόλογος
21 Αυγ 2023 11:54

Ειλικρινά αυτό με το ωράριο 8-2 είναι πολύ κουραστική συζήτηση.
Δηλαδή εσείς στα σχολεία σας φεύγετε νωρίς;Νωρίς ας πούμε τι ώρα; Στις 11; Αυτό γινόταν όταν ήμασταν εμείς μαθητές, ναι, έκανε ο άλλος το τριωράκι του κ έφευγε. Μπορεί να γινόταν. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Κατ' αρχάς έχει αυξηθεί το ωράριο, και ο 18αρης έχει 3 μέρες 4ωρο στο σχολείο του, που μαζι με το κενό γίνεται 5ωρο, άρα φτάσαμε στις 12.30. Για τους υπολοίπους δεν το συζητώ, με 21 και 23 ώρες, στο σχολείο είσαι κάθε μέρα ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος της 6ης ώρας τουλάχιστον. Και με δεδομένες τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε, άντα καθόμαστε και παραπάνω. Οπότε συζητάμε για τι; Για το αν μια μέρα θα έρθει στις 8 και όχι στις 9 αυτός που ξεκινάει 2η ώρα ή αν θα φύγει στις 2 και όχι 1 αυτός που τελειώνει την 5η ώρα; Είμαστε σοβαροί; Λες και δεν κάνουμε ένα σωρό δουλειές στο σπίτι. Οπώς είπε εύστοχα κάποιος όμως, αν θέλουμε τέτοιο ωράριο, ας γίνει 8-2, ας γίνει 8-3, ας γίνει και 8-4 για τον κάθενα που θέλει να μας βλέπει να είμαστε 8ωρο στη δουλειά μας. Όμως από δουλειές, θα γίνεται ό,τι προλαβαίνει να γίνει τότε.

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
21 Αυγ 2023 11:28

@Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός) 21 Αυγ 2023 00:54

Έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα γράψατε.

Έγραψα προς τον ίδιο σχολιαστή ότι αντίστοιχη διατύπωση υπάρχει για τις κανονικές μας άδειες που λέει ο ΚΔΥ "έως και 10 ημέρες το χρονο". Αυτό το "έως και" σημαίνει ότι μπορεί να χορηγηθούν 10 ημέρες κανονικής άδειας αλλά μπορεί να χορηγηθούν 9 ή 8 ή 7 κοκ ή 0 ημέρες.

Δηλ δεν σημαίνει "ίσο με 10" αλλά "μικρότερο ή ίσο με 10"

Γιατί το ένα (άδειες) το καταλαβαίνουν αλλά το άλλο (ωράριο παραμονής) δεν το καταλαβαίνουν είναι απορίας άξιο.

 
Εμπειροτέχνης υδραυλικός
21 Αυγ 2023 11:22

@Ετεοκρής 21 Αυγ 2023 08:36
Το θέμα με τα σχόλια κάποιων, δεν είναι εάν έχουν δίκιο ή όχι. Είναι ο τρόπος και ο τόνος τους δυστυχώς. Εσείς πχ θα απαντούσατε ποτέ έτσι σε κάποιον (πολλώ δε μάλλον ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης) ακόμα κι αν είχατε όλα τα δίκαια του κόσμου? Όχι βέβαια.
ΥΓ. Φανταστείτε τί θα γίνεται στα "σεμινάρια" που θέλετε να παρακολουθήσετε....

 
Ανάμεσα
21 Αυγ 2023 10:24

στον @ Δισκοβόλο και την @No και κρίνοντας απο τα σχόλιά τους θα προτιμούσα σαφώς τον πρώτο για διευθυντή μου. Πρέπει να ήταν πολύ σωστός και δίκαιος .Κυρία @Νο χαλάρωσε λίγο, θα πάθεις τίποτα…..

 
nikos
21 Αυγ 2023 09:40

@Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)

Λυπάμαι που στο λέω, αλλά χωρίς υποχρεωτική παραμονή τα σχολεία δεν πρόκειται να βελτιωθούν σε κανένα επίπεδο (ας μη το αναλύσω γιατί θα πρέπει να γράψω σελίδες, αυτοί που έχουν μυαλό μπορεί να το καταλάβουν). Τα υπόλοιπα λύνονται. Όπως όταν χρειάστηκαν τα Γυμνάσια 2ο εργαστήριο Πληροφορικής, οι Σχολικές Επιτροπές το έλυσαν έτσι θα γίνει και με τους εκπαιδευτικούς.
Απλά να γνωρίζετε όλοι ότι αυτή η διάλυση του κράτους έχει επιπτώσεις σε όλους μας (βλέπε Τέμπη, πυρκαγιές, χαμηλό επίπεδο στην παιδεία μας, πάμε και όπου βγει κλπ).
Αφού θέλετε να πάμε έτσι... πάμε έτσι. Να φεύγουμε νωρίτερα, να αφήνουμε μερικούς φιλότιμους να βγάζουν τα κάστανα απο τη φωτιά (και να το παίζουμε έξυπνοι) και οι υπολοιποι να λέμε δεν έχω γραφείο κλπ.
Καλή τύχη σας εύχομαι.

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 09:08

Για την νέα απάντησή σας στον "Πληροφορικό", εύγε, κύριε Σύμβουλε.

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 08:36

Έχει δίκιο ο "Πληροφορικός της Πρωτοβάθμιας".
Κύριε Γιάννη,
Είστε σύμβουλος!...

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 08:30

Οι καλύτεροι σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και υποδιευθυντές θα έρθουν στα σχολεία, όταν οι σύλλογοι των δασκάλων και των καθηγητών κατορθώσουν να διατυπώνουν σαφείς θέσεις - προτάσεις για το θέμα. Μέχρι τότε θα αποφασίζουν μονομερώς τα πολιτικά κόμματα.

 
@nikos
21 Αυγ 2023 01:12

Γιατί να κάτσει 08:00 με 14:00 αν δεν έχει δουλειά να κάνει?????? Με το ζόρι να καθίσει απλώς και μόνο για να πει ότι καθισε;;;;Μόνο άμα του ανατεθεί δουλειά από τον διευθυντή να καθίσει. Διαφορετικά...όχι. αυτό ορίζει η νομοθεσία. Αγαπητέ Νίκο...να γιατί δεν είσαι εκπ/κος...

 
@master chef
21 Αυγ 2023 01:04

Μόνο που στα σχολεία δεν πρόκειται για μαγιονέζα...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.