Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ του νόμου 4429/16 'Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις'

Δείτε και όλες τις νέες διατάξεις για τα ΤΕΙ, ΕΔΙΠ, Ομότιμους Καθηγητές, Αθλητές, Μετεγγραφές
Δημοσίευση: 23/10/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4429/16 του νομοσχεδίου Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας  στο οποίο είναι ενταγμένες οι  διατάξεις για τα ΤΕΙ, ΕΔΙΠ, Ομότιμους Καθηγητές, Αθλητές, Μετεγγραφές.

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Οι νέες διατάξεις για τα ΤΕΙ, ΕΔΙΠ, Ομότιμους Καθηγητές, Αθλητές, Μετεγγραφές  

ΑΘΛΗΤΕΣ

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1.α) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α ́ 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/ τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρού- σας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α ́ 121), όπως ισχύει, μετά τη φράση «κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Α ́ 188), όπως ισχύει,» προστίθεται η φράση «και του Ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει,».

2.α) Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής.

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 184), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4366/2016 (Α ́ 18), καταργείται.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 20
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ ́ της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α ́ 76) μετά τη λέξη «ανωτέρω» και πριν από τη λέξη «κατηγορίας» προστίθεται η λέξη «πρώτης» και προστίθενται λέξεις ως εξής: «και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α ́ 76) οι λέξεις «της ανωτέρω παραγράφου» και ο αριθμός επτά «7» αντικαθίστανται ως εξής: «των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8».

3. Στο άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/ 2015».

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: "Με αυτήν την τροπολογία προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κατ’ αρχάς θέματα μετεγγραφών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνονται οι ισχύουσες για τις μετεγγραφές φοιτητών των ΑΕΙ διατάξεις, για να καταστεί δυνατή η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας των μετεγγραφών.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται σε 10% το ποσοστό των δικαιούμενων μετεγγραφής Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Με την ίδια διάταξη χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει με την έκδοση σχετικής απόφασης τα θέματα μετεγγραφών των ειδικών κατηγοριών των δικαιούμενων μετεγγραφής φοιτητών.
Πρώτον, των τέκνων θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεύτερον, των φοιτητών που έχουν αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Τρίτον, των φοιτητών που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και, τέταρτον, των φοιτητών κυπριακής καταγωγής και των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας".

ΕΔΙΠ

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Τα εδάφια γ ́ έως και ζ ́ της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (A ́ 159), καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ   ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Α. Επειδή ακούστηκαν πολλά και κάποιοι επέμειναν σε αυτό, είναι καλύτερα ένα άρθρο να αποσύρεται όταν διαπιστώνει η πολιτική ηγεσία ότι είναι μη υλοποιήσιμο, μη εφαρμόσιμο, παρά να μένει έτσι και να δημιουργούνται άλλα προβλήματα.

Β. Με το συγκεκριμένο άρθρο θα επανέλθουμε, όταν θα εξετάσουμε όλες τις προϋποθέσεις που θα συμφωνούν και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι ίδιοι οι άνθρωποι τους οποίους αφορά.

Τη δήλωση αυτή έκανε στη Βουλή η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, αναφερόμενη στη διάταξη   με την οποία καταργείται  η πρόσφατα ψηφισθείσα ρύθμιση που  δίνει τη δυνατότητα στα  ΕΔΙΠ να γίνουν Λέκτορες, και σημείωσε:

- Διαπίστωσα στο μικρό διάστημα, που είμαι σε αυτή τη θέση, ό,τι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί νόμοι, που δεν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

-Καλύτερο είναι, λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι ένας νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή δημιουργεί πρόβλημα, να επανεξετάζεται. Και δεν είναι κακό αυτό.

-Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και λάθη, να έχουν το θάρρος να τα παραδέχονται.

ΤΕΙ

Άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Ν. 4310/2014 (Α ́ 258) αντικαθίσταται και ισχύει από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83) ως ακολούθως:
«Άρθρο 77

Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Προστίθεται παράγραφος 36 στο άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 (Α ́ 159) ως ακολούθως:
«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ- παίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α ́ 83), στους έως το ακαδημα- ϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μετα- βολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος».

2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α ́ 141) στο τέλος της περίπτωσης α ́ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016».

3. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α ́ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ ́ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως:
«Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτή τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) μετά τη λέξη «μέχρι» και πριν από το κόμμα «, » η ημερομηνία «31.12.2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018».

3.α. H παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το εδάφιο δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α ́ 114), εφό- σον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/ 2001 (Α ́ 114). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερομηνίας αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη».

β. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (Α ́ 159) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Εχουμε ρύθμιση θεμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βουλευτική τροπολογία που είχε κατατεθεί στο ν. 4386/2016, παραλήφθηκαν οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 77 του ν. 4310/2014 και αντικαθίστανται αυτές οι παράγραφοι.

Εάν θέλετε να τις αναπτύξω, τις αναπτύσσω. Θα πω πολύ γρήγορα ότι είναι αυτά που ίσχυαν με το νόμο του 2014, παραλήφθηκαν και επανέρχονται στη θέση τους έτσι όπως ήταν. Αφορά τους Αναπληρωτές Καθηγητές των ΤΕΙ των οποίων η θέση μετατρέπεται σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή ΤΕΙ, όταν ο εκπαιδευτικός που την κατέχει συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του και διαφορετικά, σε ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα μέλη των ΤΕΙ, τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών να λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα σε μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6 Σεπτεμβρίου 2011 σε αυτή τη βαθμίδα, δηλαδή από Καθηγητές Εφαρμογών έγιναν Επίκουροι, να έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία έτη από το διορισμό τους την εξέλιξή τους από Επίκουροι σε Αναπληρωτές.

Με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου παρατείνεται η προθεσμία της δυνατότητας απόκτησης διδακτορικού διπλώματος στους αναφερόμενους στη διάταξη Καθηγητές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υλοποίηση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 39, του ν. 4186/2013. Είχε δοθεί η δυνατότητα το 2011 σε Καθηγητές Εφαρμογών, που κατείχαν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του ν. 4186/2013, να μπορούν να γίνουν Τακτικοί Επίκουροι Καθηγητές. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι ισχύει μόνο για όσους -για να μη δημιουργηθεί θέμα στα ΤΕΙ- είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τη δημοσίευση του νόμου του 2013 και για κανέναν άλλον από εκεί και πέρα. Ισχύει μόνο για αυτούς που είχαν υποβάλει τότε αίτηση”.

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Άρθρο 26

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ESOS: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε ψηφιστεί η ακολουθη τροπολογία για του Ομότιμους  Καθηγητές των ΑΕΙ:

Οι Ομότιμοι καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παρα− μένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν από την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 5 ώρες εβδο− μαδιαία ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 27

Το άρθρο 87 του Ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την υλοποίηση των διατάξεων του Π.δ. 100/2013 (Α ́ 135) με τίτλο «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευόμενων Τμημάτων για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, που συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, δημιουργώντας το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα, οι σπουδαστές από τη δημοσίευση του νόμου, δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα».

 

 

Σχόλια (1)

 
Περαστικός
23 Οκτ 2016 21:25

Πραγματικά δεν διαβάζουν τι ψηφίζουν...οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές που δεν εξελίσσονται παραμένουν στη θητεία τους μέχρι να λήξει η θητεία τους;; ( η ανανέωση της θητείας τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις?)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.